متن انگلیسی درباره زندگی سخت با ترجمه فارسی؛ جملات سنگین زندگی

زندگی سخت است و همه ما این را می‌دانیم. گاهی زندگی به میدان نبرد تبدیل می‌شود. گاهی زندگی یک مجهول پیچیده است. اما با تمام سختی‌ها باید ادامه داد و جنگید. ما نیز امروز در رسایت ادبی و هنری روزانه قصد داریم متن انگلیسی درباره زندگی سخت با ترجمه فارسی را برای شما دوستان قرار دهیم. با ما باشید.

متن انگلیسی درباره زندگی سخت با ترجمه فارسی؛ جملات سنگین زندگی

متن انگلیسی زندگی سخت است

Sometimes life is hard but sometimes we make it harder than it really is

گاهی زندگی سخت است اما گاهی خودمان آن را سخت تر از آنچه هست می کنیم

When life gets hard and you want to give up, remember that life is full of ups and downs, and without the downs, the ups would mean nothing

هرگاه زندگی سخت شد و خواستید تسلیم شوید، به یاد داشته باشید که زندگی پر از بالا و پایین هاست و بدون پایین رفتن، بالا رفتن معنایی نخواهد داشت

When life gets harder, challenge yourself to be stronger

هرچه زندگی سخت تر شد، خودت را به چالش بکش تا قوی تر باشی

When life is tough, remember you re tougher

هر چه زندگی سخت تر شد، به خودت یادآوری کن که تو سخت تر هستی!

Nothing good comes cheaply so we shouldn’t be surprised when we meet the hard while going for the best. Hard times are not quit times.

هیچ چیز خوبی ارزان به دست نمی آید؛ بنابراین، وقتی به دنبال بهترین ها هستی و با سختی ها روبرو می شوی، نباید شگفت زده شوی! روزهای سخت، زمان خوبی برای تسلیم شدن نیستند!

Don’t pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one.

برای داشتن زندگی آسان دعا نکنید، برای داشتن قدرت تحمل یک زندگی سخت دعا کنید

“بروس لی”

متن انگلیسی زندگی سخت است

زندگی سخت است اما من از آن سخت ترم

Sometimes life is hard, but you gotta be strong and keep moving on. Don’t let anything hold you back from what you want

گاهی اوقات زندگی سخت است، اما تو باید قوی باشی و به حرکتت ادامه دهی. اجازه نده هیچ چیز تو را از آنچه می خواهی، باز دارد

Life is hard sometimes, but there is always a reason for why it is

زندگی گاهی اوقات سخت است، اما همیشه دلیلی برای این سختی وجود دارد

Sometimes adversity is what you need to face in order to become successful

گاهی اوقات سختی چیزی است که برای موفقیت باید با آن روبرو شوید

اوقات سخت هرگز به طول نمی انجامد ، اما انسان را سخت کوش و قوی می کنند

تلخ ترین قسمت زندگی اون جاییه که آدم به خودش میگه : چی فکر می کردیم و چی شد!

You’re going to go through tough times – that’s life. But I say, ‘Nothing happens to you, it happens for you.’ See the positive in negative events

شما قرار است روزهای سختی را پشت سر بگذارید؛ زندگی همین است. اما من می گویم، «هیچ چیز علیه شما اتفاق نمی افتد، بلکه به خاطر شما اتفاق می افتد.» شما باید در اتفاقات منفی، نکات مثبت را ببینید

جول اوستین

مطلب مشابه: جملات تلخ روزگار + متن های تلخ فلسفی و گله کردن از روزگار

زندگی سخت نیست، زندگی تلخ نیست

زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد

گاهی آرام و دل نواز

گاهی سخت و خشن

گاهی شاد و رقص آور

گاهی پر از غم

زندگی را باید احساس کرد

متن انگلیسی زندگی سخت است

God didn’t promise that life would be easy

but he did promise to be with you on every step of the way

So, keep going; have a beautiful life

خداوند قول نداده زندگی ات آسان خواهد بود

اما وعده داده که در هر قدمی که به سمت جلو برمی داری در کنارت باشد

پس به حرکت ادامه بده و زندگی زیبایی داشته باش

Life is a question and how we live it is our answer

زندگی یک سوال است و این که چگونه زندگی کنیم پاسخ این سوال!

Life throws you a thousand chances. All you have to do is take one and have faith

زندگی هزاران شانس در اختیارت قرار می دهد، همه آن چه باید انجام دهی این است که یکی را انتخاب کنی و ایمان داشته باشی

Life is short, live it. Love is rare, grab it. Anger is bad, dump it. Fear is awful, face it. Memories are sweet, cherish it

زندگی کوتاه است، آن را زندگی کن

عشق کمیاب است آن را به دست آور

خشم بد است آن را رها کن

ترس ترسناک است با آن روبرو شو

خاطرات شیرین هستند آن ها را گرامی بدار

Life asked with Death: Why people love me and hate you

Death said you are a beautiful lie and I’m painful truth

زندگی از مرگ پرسید: چرا همه من را دوست دارند اما از تو متنفرند؟

مرگ پاسخ داد: چون تو یک دروغ زیبا هستی و من یک حقیقت دردناک!

Life is not cheap. It is much more valuable than you think. Respect everything it has given you

زندگی ارزان نیست بلکه بسیار گرانبهاتر از آن چیزی است که فکر می کنی

پس به هر چیزی که به تو داده به دیده احترام بنگر

مطلب مشابه: اشعار بازی روزگار و مجموعه شعر سنگین کوتاه و بلند درباره چرخ روزگار

Life is like a mirror; we get the best results when we smile at it

زندگی مانند یک آینه است، زمانی که به آن لبخند بزنی بهترین نتایج را به دست خواهی آورد

Life is full of beauty. Notice it

Notice the bumblebee

the small child

and the smiling faces

Smell the rain

and feel the wind

Live your life to the fullest potential, and fight for your dreams

زندگی سرشار از زیبایی است به آن توجه کن

به زنبور عسل، به بچه کوچک، به چهره های خندان توجه کن

عطر باران را استشمام کن

و نسیم را احساس کن

زندگی ات را تمام و کمال زندگی کن و

برای رویاهایت بجنگ

Live to the fullest. Do what you like

Make a list of what you want to do and don’t

At the end you will see how amazing life is

زندگی را کامل زندگی کن

آن چه دوست داری انجام بده

و لیستی از کارهایی که می خواهی یا نمی خواهی انجام دهی درست کن

و در پایان خواهی دید که زندگی چقدر شگفت انگیز است

Do not take life too seriously. You will never get out of it alive

زندگی را زیاد جدی نگیر زیرا هرگز از آن زنده بیرون نخواهی رفت!

متن انگلیسی زندگی سخت است

If there is at least one person you’ve helped in life, then your life has been worthwhile

اگر حداقل یک نفر در زندگی تان باشد که بتوانید به او کمک کنید آنگاه زندگی تان ارزشمند بوده است.

Life is not just about what you achieve, it’s about who you are and how you live

زندگی تنها درباره این نیست که چه چیزهایی به دست می آوری

بلکه زندگی درباره این است که

تو کیستی

و چگونه زندگی می کنی

Your life is a crafted narrative written by a good God

زندگی ات قصه ای است که توسط یک خدای خوب نوشته شده

Life comes from the earth and life returns to the earth

زندگی از زمین می آید و به زمین بازمی گردد

One way to get the most out of life is to look upon it as an adventure

یکی از راه هایی که می توانید بیشترین استفاده را از زندگی داشته باشید این است که به زندگی مانند یک ماجراجویی نگاه کنید.

مطلب مشابه: متن کوتاه شکایت از روزگار؛ 30 جملات تلخ درباره بالا و پایین روزگار

Our prime purpose in this life is to help others. And if you can’t help them, at least don’t hurt them

هدف اصلی ما در زندگی این است که به دیگران کمک کنیم

اگر نمی توانی به آن ها کمک کنی حداقل به آن ها آسیب نرسان

Life is a learning process, and you have the opportunity to make a change right here and now

زندگی یک فرایند یادگیری است و شما فرصت آن را دارید که درست همین جا و همین حالا یک تغییر ایجاد کنید

Be happy for this moment. This moment is your life

برای همین لحظه ات خوشحال باش … این لحظه زندگی ات است!

Life isn’t about getting and having, it’s about giving and being

زندگی درباره گرفتن و داشتن ها نیست بلکه درباره دادن ها و بودن هاست

Life is like a piano… what you get out of it depends on how you play it

زندگی مانند یک پیانو است، این که چه آهنگی از آن به گوش برسد بستگی به آن دارد که چگونه آن را بنوازی

In three words I can sum up everything I’ve learned about life: It goes on

در سه کلمه همه چیزهایی که از زندگی آموخته ام را جمع بندی می کنم:

زندگی ادامه دارد …

متن انگلیسی زندگی سخت است

No man is a failure who is enjoying life

انسانی که از زندگی لذت می برد هرگز شکست نخواهد خورد

When life is sweet, say thank you and celebrate. When life is bitter, say thank you and grow

زمانی که زندگی شیرین است شکرگذاری کنید و جشن بگیرید

زمانی که زندگی تلخ است قدردانی کنید و رشد کنید

مطلب مشابه: متن درباره زمانه؛ جملات تلخ و شیرین درباره روزگار و زمانه

Life is not a rehearsal. Each day is a new show, no repeat no rewind. Perform carefully live the best, choose the best and do the best

زندگی یک نمایش تکراری نیست بلکه هر روزش اجرایی جدید است

بدون تکرار

بدون برگشت به عقب

با دقت و به بهترین شکل

زندگی کنید

انتخاب کنید

عمل کنید

Learning from life is much more beneficial than learning from a book

یاد گرفتن از زندگی بسیار مفیدتر از یادگیری از کتاب است.

متن انگلیسی درباره زندگی سخت بدون ترجمه فارسی

This striving to help save the world a little bit, to push it just a bit farther into the right—this action was the only thing that sustained her during the hard times [when] only her purposeful life propped her up from total collapse, and she thought how strange that she had taught the morality play Everyman all those years but didn’t fully understand its central lesson or how true it was: We are our good deeds, and they alone will come with us into the afterlife.”

― Ray Smith, The Magnolia That Bloomed Unseen

we fought a lot in welch. Not just to fend off our enemies but to fit in. Maybe it was because there was so little to do in Welch; Maybe it was because life there was hard and it made the people hard…maybe it was because mining was dangerous and cramped and dirty work and it put all the miners in bad moods and they came home and took it out on their wives, who took it out on their kids, who took it out on other kids.”

― Jeannette Walls, The Glass Castle

The best worship is to ease one’s hard life in any way possible; no holy books, no rules, no temples, none is necessary!”

― Mehmet Murat ildan

“But that’s only because we have to be that way in order to get on with our lives. Just because people are playing doesn’t mean their hearts aren’t in it.”

― Banana Yoshimoto, The Lake

متن انگلیسی درباره زندگی سخت بدون ترجمه فارسی

Human beings push against each other and trample on each other; some sink exhausted to the ground and serve as a bridge for others, some perish—they are the ones least fitted for coping with the push, and they perish. That can’t be helped. But the others flourish and blossom. Such is life’s immortality. All this, mind you, they knew at the pump.”

― Knut Hamsun, The Women at the Pump

And I am very uncomfortable in these clothes. I think too that I am a little frightened. There is not even M. Davenant left. I shall be forced to eat pudding, and that woman will kiss me.’ She heaved a large sigh. ‘Life is very hard,’ she remarked sadly.”

― Georgette Heyer, These Old Shades

“The purple violets and marigolds

Shall as a carpet hang upon thy grave

While summer days doth last. Ay me, poor maid,

Born in a tempest when my mother died,

This world to me is as a lasting storm”

― William Shakespeare, Pericles

“Roller coasters are built to be exhilarating, so the tracks take you up, and the tracks take you down.

Life is built the same way.

Ride on, my friend.”

― Cheryl R Cowtan

The biggest weapon of billions of people against the difficulties of life is ‘the desperation solutions’ that sadden humanity instead of ‘real solutions’ that suit human dignity!”

― Mehmet Murat ildan

مطلب مشابه: متن خسته شدن از زندگی +جملات خسته از روزگار و نا امید شدن

مطالب مشابه را ببینید!

متن ناراحتی از دنیا؛ جملات سنگین خستگی از رفتار دیگران و روزگار جملات درباره پوچی دنیا؛ شعر و متن سنگین بی اهمیتی روزگار و دنیا متن دلگیری از روزگار؛ جملات سنگین خستگی از زمانه و روزگار عجیبیست متن کوتاه شکایت از روزگار؛ 30 جملات تلخ درباره بالا و پایین روزگار متن حقیقت تلخ روزگار و جملات سنگین و تلخ درباره آدمها متن درباره زمانه؛ جملات تلخ و شیرین درباره روزگار و زمانه متن عاشقانه گلایه دار و جملات گله از روزگار و زندگی دکلمه بی وفایی دنیا با جملات سنگین و غمگین از روزگار تلخ اشعار بازی روزگار و مجموعه شعر سنگین کوتاه و بلند درباره چرخ روزگار شعر فلک و چرخ روزگار و مجموعه اشعار درباره چرخ گردون