متن زیبا انگلیسی درباره بهار و جملات و اشعار دل انگیز در مورد فصل زیبای بهار

متن های انگلیسی مخصوص فصل بهار با ترجمه فارسی و عکس نوشته های ویژه فصل زیبای سرسبز و فصل نو شدن و شکفتن غنچه ها را در این بخش روزانه قرار داده ایم.

متن انگلیسی بسیار زیبا در مورد بهار

Spring is here! Spring is here
Winter is gone and two flowers appear
Three little robins begin to sing
Four bicycle bells begin to ring
Five children come out and jump the rope
Spring is here now! I hope, I hope

بهار این جاست، بهار این جاست
زمستان رفته و دو تا گل در اومده
سه تا سینه سرخ کوچولو آواز خوندن رو شروع کردن
چهار تا زنگ دوچرخه شروع به زنگ زدن کردن
پنج تا کودک از خونه بیرون اومدن و طناب بازی می کنن
بهار این جاست، امیدوارم، امیدوارم!

***

Spring, spring is coming soon
Grass is green and flowers bloom
Birds returning from the south
Bees are buzzing all about
Leaves are buddign everywhere
Spring, spring is finally here

بهار، بهار به زودی از راه می رسه
چمن سبز است و گل ها شکوفه می دهند
پرندگان در حال بازگشت از جنوب
زنبورها در حال وز وز کردن
برگ درختان در حال جوانه زدن در هر جا
بهار، بهار بالاخره این جاست

***

جملات انگلیسی بهار با ترجمه فارسی

Frogs croak
Rains soak
Chicks peep
Crickets leap
Bees hum
Robins come
Birds sing
It’s spring

قورباغه ها قور قور می کنن
بارون (همه چیزو) خیس می کنه
جوجه ها جیک جیک می کنن
جیرجیرک ها جست و خیز می کنن
زنبورا وز وز می کنن
سینه سرخ ها از راه می رسن
پرنده ها آواز می خونن
بهار اومده!

***

Spring is nature’s

way of saying,

‘Let’s party

بهاره شیوه خاص طبیعت است

تا بگوید: “بیا تا جشن بگیریم!”

متن زیبا انگلیسی درباره بهار

The promise of spring’s arrival is enough to get anyone through the bitter winter

وعده آمدن بهار کافی است تا هر کس بتواند از زمستان تلخ عبور کند

***

spring is the sun shining on the rain and the rain falling on the sunshine

بهار تابش خورشید روی باران و بارش باران روی روشنی خورشید است

***

متن کوتاه انگلیسی در مورد بهار

Spring: a lovely reminder of how beautiful change can truly be

بهار؛ یک یادآوری دوست داشتنی که تغییر واقعا چقدر می تواند زیبا باشد.

***

Where flowers bloom so does hope

آن جا که گل ها شکوفه می کنند
امید حضور دارد

***

The beautiful spring came

and when nature resumes her loveliness

the human soul is apt to revive also

بهار زیبا از راه رسید

و آن هنگام که طبیعت عشقش را

از سر می گیرد

روح انسان نیز زنده می شود

متن زیبا انگلیسی درباره بهار

Frogs croak

Rains soak

Chicks peep

Crickets leap

Bees hum

Robins come

Birds sing

It’s spring

قورباغه ها قور قور می کنن

بارون (همه چیزو) خیس می کنه

جوجه ها جیک جیک می کنن

جیرجیرک ها جست و خیز می کنن

زنبورا وز وز می کنن

سینه سرخ ها از راه می رسن

پرنده ها آواز می خونن

بهار اومده!

این مطالب را هم ببینید