متن آرزوهای روز مرد و روز پدر برای عزیزان و جملات انرژی بخش انگلیسی

در این بخش سایت جملات زیبا برای روز مرد و آرزوهای روز مرد و روز پدر برای عزیزان از جمله پدر، برادر، همسر را گردآوری کرده ایم. این جملات انگلیسی آرزوهای خوب به فارسی نیز ترجمه شده اند.

آرزوهای زیبای روز مرد برای پسر

Love and blessings to my son on this international men’s day. I see a good man in you and am proud of the person you’re becoming. You will be an excellent father when you grow up.

عشق و برکت برای پسرم در روز جهانی مرد. من یک مرد خوب در شما می بینم و به شخصی که تبدیل می شوید افتخار می کنم. وقتی بزرگ شدی پدر عالی خواهی شد.

Wishing my boy the happiest men’s day. Having you as my son is the richest wealth I can treasure and tread for none.

برای پسرم شادترین روز مرد را آرزو می کنم. داشتن تو به عنوان پسرم، غنی ترین ثروتی است که من می توانم آن را غنیمت بشمارم

Happy men’s day to my son. No matter how tall you grow, you will always be my little son.

روز مرد بر پسرم مبارک، مهم نیست چقدر قد داری، همیشه پسر کوچک من خواهی بود.

متن آرزوهای روز مرد و روز پدر برای عزیزان و جملات انرژی بخش انگلیسی

Maybe we aren’t the best parents, but you’re the best son we ever wished for. You’re the greatest blessing to us from God. Have a happy men’s day.

شاید ما بهترین والدین نباشیم، اما تو بهترین پسری هستی که تا به حال آرزویش را داشتیم. تو بزرگترین نعمت از جانب خداوند برای ما هستی. روز مرد شادی داشته باشی

متن آرزوهای روز مرد برای دوستان و رفیق

I love you, you awesome man. Thank you for continuing to be the most amazing man I’ve ever met. I wish every man in my life was like you. Happy Men’s Day, best friend.

دوستت دارم، تو مرد فوق العاده ای هستی، از تو متشکرم که همچنان شگفت انگیزترین مردی هستید که تا به حال ملاقات کرده ام. کاش همه مردای زندگیم مثل تو بودن روز مرد مبارک، بهترین دوست.

Happy men’s day bestie. What I love about our friendship is that I get to share it with you. You’re the best.

بهترین روز مرد مبارک چیزی که در مورد دوستی ما دوست دارم این است که می توانم آن را با شما به اشتراک بگذارم. تو بهترینی.

مطلب مشابه: عکس نوشته روز مرد برای همسرم + متن و جملات برای تبریک روز مرد

Despite being my best friend, you’re also a good man. I feel great to have you by my side. Happy men’s day.

با وجود اینکه بهترین دوست من هستی، اما تو مرد خوبی هم هستی. از بودنت در کنارم احساس خوبی دارم روز مرد مبارک

Wishing my best friend a happy men’s day! Good luck and tons of best wishes for today and all the challenging days of your life.

به بهترین دوستم روز مرد را تبریک می گویم! موفق باشید و بهترین آرزوها را برای امروز و تمام روزهای پر چالش زندگی شما دارم.

متن آرزوهای روز مرد و روز پدر برای عزیزان و جملات انرژی بخش انگلیسی

Men are said to be the support of their families. But I don’t think the saying is suitable for you. Just kidding. Happy men’s day to you, friend.

گفته می شود مردان پشتیبان خانواده خود هستند. اما فکر نمی کنم این جمله برای شما مناسب باشد. شوخی کردم روز مرد بر شما مبارک، دوست.

Happy men’s day to my brother from another father. You hold a special place in my heart that no one can take. You will be there forever.

روز مرد را به برادرم از پدری دیگر تبریک می گویم. تو جایگاه ویژه ای در قلب من داری که هیچ کس نمی تواند آن را بگیرد. شما برای همیشه آنجا خواهید بود.

جملات آرزوهای روز مرد برای پدر

Happy men’s day dad. Being your son and following in your footsteps is a matter of pride. I want to be a man of value just like you.

روز مرد مبارک بابا پسر شما بودن و دنبال کردن راه شما باعث افتخار است. من هم می خواهم مثل شما مردی با ارزش باشم.

Thank you for encouraging and supporting me in all my work. Your wisdom and knowledge helped me to become a better human. Happy men’s day to you, Dad.

از شما ممنونم که مرا در تمام کارهایم تشویق و حمایت کردید. خرد و دانش شما به من کمک کرد تا انسان بهتری شوم. روز مرد بر شما مبارک، پدر.

There were times in my life when I didn’t understand what was going on, but you helped me and were always there for me no matter what. Thank you, Dad, for everything. Happy men’s day.

مواقعی در زندگی من بود که نمی فهمیدم چه اتفاقی دارد می افتد، اما تو به من کمک کردی و بدون توجه به هر اتفاقی همیشه کنارم بودی. ممنون بابا بابت همه چیز. روز مرد مبارک

مطلب مشابه: متن تبریک روز مرد به برادر + جملات صمیمانه زیبای تبریک روز مرد به داداش

Thank you, dad, for all the sacrifices you have made for the family and me. On this international men’s day, I want to thank you for everything you did for us to fulfill our dream.

بابا ازت ممنونم بخاطر تمام فداکاری هایی که برای خانواده و من کردی. در این روز جهانی مرد، می‌ خواهم از شما برای تمام کارهایی که برای تحقق رویای ما انجام دادید تشکر کنم.

متن آرزوهای روز مرد و روز پدر برای عزیزان و جملات انرژی بخش انگلیسی

Dad, you have always inspired me to do my best. You helped me to reach my dream. I am blessed to have you in my life, dad—happy men’s day to my superhero.

Translation is too long to be saved

بابا، تو همیشه به من انگیزه دادی تا بهترین کار را انجام دهم. کمکم کردی تا به آرزوم برسم. خوشحالم که تو را در زندگی ام دارم، پدر—روز مرد برای ابرقهرمان من مبارک.

You are the perfect example of a gentleman to me, dad. I want to thank you for securing my life with your love and care, wishing you a happy men’s day.

تو برای من نمونه کامل یک جنتلمن هستی بابا. می خواهم از شما تشکر کنم که زندگی من را با عشق و مراقبت خود تضمین کردید و روز مرد خوبی را برایت آرزومندم.

متن آرزوهای عاشقانه روز مرد برای همسر

Only if all men were as compassionate, kind, and loving as you, my love. I wish you a wonderful Men’s Day. I feel so lucky to be your spouse.

ای کاش همه مردها مثل تو دلسوز، مهربان و دوست داشتنی باشند، عشق من. روز مرد فوق العاده ای را برایت آرزو می کنم. من احساس می کنم خیلی خوش شانس هستم که همسرت هستم.

You have owned my heart with your love. You have shown me the true meaning of life. I love you so much that I cannot imagine my life without you. Happy men’s day, dear.

تو با عشقت صاحب قلب من شدی. تو معنای واقعی زندگی را به من نشان دادی. آنقدر دوستت دارم که نمی توانم زندگی ام را بدون تو تصور کنم. روز مرد مبارک عزیزم

مطلب مشابه: متن تبریک روز مرد از طرف برادر + جملات روز مرد مبارک برای داداش

My husband, you’re my soulmate and will always be. Thank you for all those beautiful memories. This men’s day, I want to thank you for everything you did for me. You’re the best, dear.

شوهرم، تو نیمه گمشده من هستی و همیشه خواهی بود. مرسی بابت همه اون خاطرات قشنگ. در این روز مرد، می‌خواهم از تو برای تمام کارهایی که برای من انجام دادی تشکر کنم. تو بهترینی عزیزم

You are the perfect example of a caring husband. All these years, but you never stopped loving me, taking care of me the way you did the first day we met. Happy men’s day, love.

تو نمونه کامل یک شوهر دلسوز در تمام این سال ها هستی. ، اما تو هرگز از دوست داشتن من دست برنداشتی، همانطور که در روز اول ملاقاتمان از من مراقبت کردی. روز مرد مبارک، عشقم.

Happy Men’s Day to you, husband. You’ve heard the expression “behind every successful man is a woman,” and in my case, it’s you, a man, behind all my success supporting me.

روز مرد بر شما مبارک، شوهرم. شما این جمله را شنیده اید که “پشت هر مرد موفقی یک زن است” و در مورد من، این شما هستید که یک مرد پشت همه موفقیت های من هستید که از من حمایت می کنید.

متن آرزوهای روز مرد و روز پدر برای عزیزان و جملات انرژی بخش انگلیسی

Happy men’s day to the man of my life. I wish I had the words to tell you how pleased you make me feel through your everyday living.

روز مرد بر مرد زندگی من مبارک. ای کاش کلماتی داشتم که به تو بگویم چقدر در هر روز زندگی به من احساس رضایت می دهی.

Happy men’s day, my man. Being your wife feels so good. Thank you for choosing me as your life partner.

روز مرد مبارک، مرد من همسرت بودن حس خیلی خوبی داره از اینکه من را به عنوان شریک زندگی خود انتخاب کردی سپاسگزارم.

Happy men’s day my love. You’re my man, and I’m your woman, today, tomorrow, and forever.

روز مرد مبارک عشق من. تو مرد منی، و من زن تو، امروز، فردا و برای همیشه.

مطلب مشابه: متن تبریک روز مرد به برادر شوهر + جملات محبت آمیز تبریک روز مرد به برادر همسر

My beloved husband, all these years you were stuck by my side. You supported me and protected me from every little harm. Thank you for being there for me. Happy men’s day to my man.

شوهر عزیزم این همه سال در کنار من بودی. تو از من حمایت کردی و از هر آسیب کوچکی از من محافظت کردی. از اینکه در کنارم بودی ممنونم. روز مرد بر مرد من مبارک.

آرزوها و تبریک روز مرد مبارک به انگلیسی

A man like you is very hard to break. You’re the perfect example of how strong a man should be. Best wishes on international men’s day.

شکستن مردی مثل شما خیلی سخت است. شما نمونه کاملی هستید که یک مرد چقدر باید قوی باشد. بهترین آرزوها در روز جهانی مرد

Thanks to God for blessing me with the best dad in the world! Happy men’s day to you. I love you so much.

از خدا ممنونم که بهترین بابای دنیا را به من داد! روز مرد بر شما مبارک من تو رو خیلی دوست دارم.

On this day, I want to thank God as he blessed me with one of the most amazing men in my life, and that is you. Thank you for all the love. Happy men’s day.

در این روز، می‌خواهم از خداوند تشکر کنم که یکی از شگفت ‌انگیزترین مردان زندگی ‌ام را به من عطا کرد، و آن شما هستید. ممنون از این همه محبت روز مرد مبارک

Wishing you a happy men’s day. You’re such a real man, and you deserve the best in everything.

با آرزوی روزی شاد برای شما در روز مرد. تو یک مرد واقعی هستی و در همه چیز لایق بهترین ها هستی.

Happy men’s day to a man of honor and dignity. Keep doing your best as you always do.

روز مرد بر مرد شرافتمند و با وقار مبارک باد. مثل همیشه بهترین کار را انجام دهید.

متن آرزوهای روز مرد و روز پدر برای عزیزان و جملات انرژی بخش انگلیسی

Today is the perfect day to honor the most caring people I have ever known. Happy Men’s day

امروز بهترین روز برای قدردانی از دلسوزترین افرادی است که تا به حال شناخته ام. روز مرد مبارک

The love and support I get from you cannot be compared to others. I am sending my warm wishes to you on this men’s day. Happy men’s day to you. I love you a lot.

محبت و حمایتی که از تو دارم قابل مقایسه با دیگران نیست. من آرزوهای گرم خود را در این روز مرد برای تو می فرستم. روز مرد بر تو مبارک خیلی دوستت دارم.

I cannot imagine my life without you. Wishing the most important man in my life a happy men’s day.

نمی توانم زندگی ام را بدون تو تصور کنم. برای مهم ترین مرد زندگیم روز مرد مبارکی را آرزو می کنم.

Thank you for all the love and care you gave me. You deserve the best. Happy Men’s day.

ممنون از تمام محبت و توجهی که به من کردی. تو شایسته بهترین هستی. روز مرد مبارک

A real man knows how to struggle. He loves and keeps his loved ones safe. Happy men’s day to all.

یک مرد واقعی می داند چگونه مبارزه کند. او عزیزان خود را دوست دارد و از آنها محافظت می کند. روز مرد بر همه مبارک

مطلب مشابه: متن تبریک روز پدر به مادری که هم پدر بود هم مادر با جملات احساسی

Happy men’s day. A brother like you is what I’ve always wanted. Thanks for everything brother.

روز مرد مبارک برادری مثل تو همان چیزی است که من همیشه می‌خواستم. بابت همه چیز ممنون برادر

You’re a good man, inside and out. Marrying you was the best thing I have ever done. Warmest wishes on men’s day.

تو مرد خوبی هستی، از درون و بیرون. ازدواج با تو بهترین کاری بود که تا به حال انجام دادم. گرم ترین آرزوها در روز مرد برات دارم.

Congrats to the men who always take care of the people around them. Happy men’s day.

تبریک به مردانی که همیشه مراقب اطرافیانشان هستند. روز مرد مبارک

I wish you success, happiness, and prosperity on this men’s day. Have a good celebration.

در این روز مرد برای شما آرزوی موفقیت، شادی و بهروزی دارم. جشن خوبی داشته باشید

آرزوهای روز مرد برای برادر

You are my guardian who protects me from every harm and suffering. Happy men’s day to you, bro. You are the best brother in the world.

تو محافظ من هستی که مرا از هر آسیب و رنجی حفظ می کنی. روز مرد بر تو مبارک برادر تو بهترین برادر دنیا هستی

Best wishes to you on this men’s day. I appreciate all the love, support, and guidance you have shown me, brother.

در این روز مرد برای تو بهترین آرزوها را دارم. برادر، از تمام محبت، حمایت و راهنمایی هایی که به من کردی قدردانی می کنم.

When I am with you, I feel so secure. You have always taken the best care of me and sacrificed for me. Thank you, brother, for everything—happy men’s day to the best brother.

وقتی با تو هستم، احساس امنیت می کنم. تو همیشه بهترین مراقبت را از من داشته ای و برای من فداکاری کرده ای. متشکرم برادر، برای همه چیز – روز مرد بر بهترین برادر مبارک.

Wishing my brother a happy men’s day, and thank you for making my childhood remarkable. You are the best brother everyone wishes for. Happy men’s day to you.

به برادرم روز مرد را تبریک می گویم و ازت تشکر می کنم که کودکی ام را عالی کردی. تو بهترین برادری هستی که همه آرزویش را دارند. روز مرد مبارک

Happy men’s day to my brother. Thanks for always being there whenever I need someone to lift me.

روز مرد بر برادرم مبارک. ممنون از اینکه همیشه در کنارم هستی هر زمان که نیاز دارم کسی مرا بلند کند.

مطلب مشابه: متن روز پدر برای وضعیت واتساپ؛ قشنگ ترین جملات تبریک روز پدر کوتاه

Having an amazing brother like you is a blessing. You annoy me and make fun of me, yet you are the person I can depend on blindly. Happy men’s day to my brother.

داشتن برادر شگفت انگیزی مثل تو یک نعمت است. تو مرا آزار می دهی و مسخره ام می کنی، با این حال تو فردی هستی که می توانم کورکورانه به او تکیه کنم. روز مرد مبارک برادرم.

Sending love and good vibes to my brother on this international men’s day. No matter how far we are, I’ll forever hold you close to my heart.

در این روز جهانی مرد برای برادرم عشق و حال خوب می فرستم. مهم نیست چقدر دور هستیم، من تو را برای همیشه در قلبم نگه خواهم داشت.

نقل قول و سخنان روز مرد

“No man stands so tall as when he stoops to help a child.” – Abraham Lincoln

“هیچ مردی به اندازه زمانی که برای کمک به یک کودک خم می شود، بلند نمی شود. ” – آبراهام لینکولن

“The stronger a man is, the more gentle he can afford to be. ” – Elbert Hubbard

هر چه مرد قوی‌تر باشد، مهربان‌تر است. – البرت هابارد

“Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.” – Albert Einstein

سعی کن مرد موفقی نباشی، بلکه سعی کن مردی با ارزش بشی. – آلبرت انیشتین

“You seek the heights of manhood when you seek the depths of God.” – Edwin Louis Cole

شما در جستجوی اعماق خدا، به دنبال اوج مردانگی هستید. – ادوین لوئیس کول

“Strength, Courage, Mastery, and Honor are the alpha virtues of men all over the world.” – Jack Donovan

“قدرت، شجاعت، چیره دستی و شرافت از فضیلت های آلفای مردان در سراسر جهان است.” – جک دونوان

“You can’t relate to a superhero, to a superman, but you can identify with a real man who in times of crisis draws forth some extraordinary quality from within himself and triumphs but only after a struggle.” – Timothy Dalton

“شما نمی توانید با یک ابرقهرمان، با یک سوپرمن ارتباط برقرار کنید، اما می توانید با یک مرد واقعی که در مواقع بحران، ویژگی های خارق العاده ای را از درون خود بیرون می کشد و پیروز می شود، اما تنها پس از مبارزه، همذات پنداری کنید.” – تیموتی دالتون

“The mark of a great man is one who knows when to set aside the important things in order to accomplish the vital ones.” – Brandon Sanderson

نشان مرد بزرگ کسی است که می داند چه زمانی چیزهای مهم را کنار بگذارد تا کارهای حیاتی را انجام دهد. – براندون ساندرسون

“A real man ain’t a coward, he stands by what he says, admits his faults, and corrects his mistakes.” – Kiki Strack

“یک مرد واقعی ترسو نیست، او پای حرفش می ایستد، عیوبش را می پذیرد و اشتباهاتش را اصلاح می کند. ” – کیکی استراک

مطلب مشابه: متن تبریک روز پدر از طرف پسر؛ جملات ناب قشنگ برای بابا جون

ترجمه از : dehkhodaedu.com

مطالب مشابه را ببینید!

60 تبریک تولد پدر مردادی {جملات و متن پدر تولدت مبارک مرداد ماهی} تبریک تولد پسر مردادی (70 جمله پسرم تولدت مبارک از سوی مادر و پدر) تبریک روز جهانی پدر 29 خرداد { شعر، جمله و متن کوتاه روز پدر مبارک } تبریک پدر متولد تیر از سوی فرزندان ( 30 متن و کوتاه عاشقانه برای بابا) متن تبریک روز جهانی پدر؛ جملات عاشقانه برای پدر و عکس نوشته قشنگ تبریک تولد به پدر و مادر خردادی (جملات خاص برای پدر و مادر متولد خرداد) متن آرزوی خوب برای پسرم با جملات زیبا برای فرزند پسر از سوی مادر و پدر متن خفن در مورد پدر؛ جملات دلنوشته و کپشن درباره پدر عزیز جملات تبریک روز دختر + متن های عاشقانه تبریک روز دختر از سوی پدر و مادر متن تبریک روز دختر از طرف پدر + جملات صمیمانه روز دختر مبارک