متن عاشقانه با فونت زیبا و قشنگ ترین جملات با فونت شکسته و کشیده

در این بخش مجموعه متفاوت متن عاشقانه با فونت زیبا را گردآوری کرده ایم. می توانید این جملات قشنگ با فونت شکسته و کشیده را برای بخش های مختلف شبکه اجتماعی از جمله استوری انتخاب کنید.

متن عاشقانه با فونت زیبا

متن عاشقانه با فونت زیبا

تمٰاشایِ طُ دَر واقع تمٰاشایِ بِهِشتِه..!

یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ…!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♥

°•جـــان بــ…ــه جـــانــم هـــم کنــنـــد، آرام جٔــ…ـان مــن تــویــ♥ـــی•°

بـہ اندازـہ گریــہ گنجشک دوست دارمـ ،
ـ؋ـک نکن کمـہ !!
گنجشک وخدے گریــہ میـکنـہ میـمیـره ! ㋡

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور
اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

دِلبـــــرجان…!♥
تاحالابِهت‌گُفتم‌کِه‌هیچ وَقت از بودَنِت‌خَسته‌نمیشَم هَرچِقَدم‌کِه‌هَمیشه‌باشی
زیادباشی
دِلــــه‌مَن‌بازم‌بودَنتو‌میخواد..

مطلب مشابه: متن فونت کشیده عاشقانه + عکس نوشته فونت شکسته و کشیده احساسی تیکه دار

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

اُکسیژِنِع تویِ ریِع هآمـی لَنَتـیِع دوسـت داشتَنـی:)♥

متن عاشقانه با فونت زیبا

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:
دو๛تـتـــ دارمْــــــــــــــ ـ

ُتــ♥️ـــویی
دَوایِ دَردام … ♥️

دلبرجان…♡ بهت بیمـارم
ضَـﮩﮩــ٨ـﮩـﮩـ٨ـﮩـربانِ قـلبمی

مطلب مشابه: جملات عاشقانه زیبا ❤️ برای عشق و مخاطب خاص + 100 متن عاشقانه کوتاه و بلند

چـِقَدر سینِـه‌ جایِ کوچَکیست!
بَـرای‌نِگَهداری‌اَزقَلـــبی‌کِه
‌‌”مــدام‌تورامیتَپد”..!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌•

مَـنـ آدمـِ مهمـي امـ !
مَـنـ نگهبانـِ خنـدهـ هايِ تـوامـ
هَـر اَندوهـي بخواهـد بهـ تو برسـد…
اولـ باید مـرا بُکُشد

بَرآم‌مُهِم‌نِیسټ‌بَقِیہ‌چِي‌مِیگَن‌‌‌ّ •

مَن‌ِهَمینِجورِے‌کِہ‌هَستِۍدُوسِت‌دِآرَم •
♥️شّـِ♥️

مطلب مشابه: متن عاشقانه برای همسر با فونت خاص با جملات کوتاه زیبای متفاوت

-عِشق‌هَمین‌اَست
-هَمین‌ڪِه‌یِڪ‌ذَره‌اَزتو
-میشَوَدتَمامِ‌مَن♥️

متن عاشقانه با فونت زیبا

صداے قلبٺ♥️
آهنڱِ موردِ علاقہ‌ے منہ…♫︎

عشق جانم دلم به بودنت قرصه
همین که کنارمے ،
همین که مث کوه پشتمے
همین که هستے ،
تمام نداشته های منو جبران میکنه
هیچے جز تو نمیخوام ،
بمونی برام همیشگیم

به لطفِ عشـق،
تمرین میڪنم یڪتاپرستے را !

بَغَلِـ‌طُ‌یِہ‌بِهِشت‌ِکوچیك‌واصِہ‌مَنہِ!

میخوامـ همھ بدوننـــــ
مڹ برایـــــ غرق شدڹ
تو بغلتـــــ از هیشکیـــــ
اجازه نمیگیرم

وطنم شدی‌ومن‌به‌ِحڪم دوست
داشتنَتــ مَمنـوع‌الخروج‌شدَمـ !
چه‌شیرین‌است‌مَحدودیت‌هایی‌ڪه‌
به‌تو‌ختم میشوَند..

؏ــِشقِ‌تـٌو‌جاٰنْ‌اَستْ‌وبَـسْ

_دوسـٺٺ‌دارم

“شبیـــــــھ “
“جـانــــــۍ ِ”

_ڪــــــــــھ ِ

ز ِتــن دارم ….

زنــــدگـــیـــمـــی..

“هرچقدرم بد بشے ،
بازم با تمام وجود عاشقتم♥️

↫هر صبح ڪه میبینمٺ
یڪ دلیل براے زندگے پیدا میکنم
و بخاطر تو
این زندگی ادامه دارد…↬

متن عاشقانه با فونت زیبا

دًٌٌٍَُِِّْلًٌٍَُِگًٍَُِیًٍََُِرًٌٍَُِمًٍٍَُِ اًٌٍَُِزًٍَُِ کًًٍََُِسًٌٍَُِيًٍَُِ کًٌٍَُِهًٍَُ مًٌٍَُِراًٍَُِ غًٍَُِرًٍَُقًًٍُْ خًٌٍٍَُِْوًٌٍَُِْدًٍَِشًٍَُّ کًٍَُِْرًٍَِدًٍَ اًٍَِْمًٍَٓاًٌُ نًٌٍُْْجٍَُْاًٍُْتٍَُِْمًٍُْ نًٍَُْدًٍُّْاًٍَُدًٍَْٓ:)

بـوۍِ‌جٰـانـے
سُـوےِ جٰـانم‌میرِسَـد♥️
بُـوۍِ یٰـار
مِهـرَبٰـانـم مي‌رِسَـد

«تُـ♥️ـــــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــــــ♥️و» هَمون پادشاهی کِ قَــــــــــﮩﮩ٨ﮩـﮩ٨ﮩﮩــــــلمروش قلب منع

وَقتی‌حَـــــرف‌میزنی گوش‌ هامـ ‌صِداتوُ‌ به‌آغُـــــوش‌میکشَن

‍م‍‌ی‍‌شہ ‍ان‍‌ق‍‌‌د ‍ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍ ‍ن‍‌خ‍‌ن‍د‍ی ‍دل‍‌ب‍‌ر . ؟
‍م‍‌ن‍ ‍ب‍‌ی‍‌ش‍‌در ‍ع‍‌ا‍ش‍‌ق‍‌ت‍ ‍م‍‌ی‍‌ش‍‌م‍ ‍خُ‍‌ب‍ . !

غَرقِ ⟬چَشمـــاٰنِ⟭ دَریاییَت‌شُدَم…
مَنی‌کِ‌اِدعایَم‌میشُد•بِهتَــــرین•
شِناگرِاین ⟬جَهــــانَم⟭..

♥️نَبـوده،نيـست وَ نَخوآهَـد بودعـَزيـزتَــر اَز تُ ڪسى بـَرآىِ مـَن♥️

‹تُـــــ∞ـــو›چه‌ِکَردی‌که‌ِدِلَم‌
این‌هَمه‌ِخواهٰان‌ِتُو‌شُد•حَضــــــرَت‌جِانِا

تـُۅً یکّے یِـدُۅُنِـه ے قَـݪَِـبِ مَـَنًـی

گر‌شَوَد‌فآنے‌دو‌عآلَم،‌عِشقبآزان‌را‌چہ‌غَم
جِلوه‌ے‌ِمَعشوق‌و‌سوزِ‌عِشق‌بآدا‌پایدار…!

تُوهَمانۍڪِہ‌بِہ‌قَصࢪدِلِ‌مَن‌سُلطانۍ
حاڪِمِ‌قَلبِ‌مَنۍ،‌خوب‌خُودِت‌میدانۍ

ٺو یہ اِنٺخاب نیسٺے،
ٺو اولویَـٺِ مَنـے..

مطلب مشابه: متن با فونت زیبا با موضوع عاشقانه و سنگین + جملات فونت شکسته و خاص برای کپشن و استوری

این مطالب را هم ببینید