متن عاشقانه ایتالیایی و جملات زیبای احساسی با ترجمه فارسی

در این مطلب مجموعه متن عاشقانه ایتالیایی با جملات کوتاه و زیبای احساسی ترجمه شده به فارسی را با تعدادی عکس نوشته رمانتیک به زبان ایتالیایی ارائه کرده ایم.

جملات و متن عاشقانه ایتالیایی

Mi piaci [mee PYAH-che]

من دوستت دارم

Senza di te la mia vita non ha senso
بدون تو زندگی من معنایی نداره

Mi sono innamorato di te [mee SOH-noh in-nahm-oh-RAH-toh dee teh] 

(من عاشقت شده ام ( جمله ای که آقایان باید بکار ببرند

Mi sono innamorata di te [mee SOH-noh in-nahm-oh-RAH-tah dee teh] 

(من عاشقت شده ام ( جمله ای خانم ها باید بکار ببرند

Al tocco dell’amore
tutti diventano poeti
با لمس عشق
همه شاعر می شوند

مطلب مشابه: جملات و عبارات اسپانیایی عاشقانه با عکس نوشته دوستت دارم زیبا

متن عاشقانه ایتالیایی و جملات زیبای احساسی با ترجمه فارسی

Sono innamorato di te [SOH-noh in-nahm-oh-RAH-toh dee teh] 

(عاشقتم (جمله ای که آقایان باید بکار ببرند

Sono innamorata di te [SOH-noh in-nahm-oh-RAH-tah dee teh] 

(عاشقتم (جمله ای که خانم ها باید بکار ببرند

جملات عاشقانه ایتالیایی احساسی

Hai dato un senso alla mia vita
تو به زندگی من معنا دادی

Ti amo [tee AH-moh] دوستت دارم

مطلب مشابه: متن عاشقانه آلمانی با اصطلاحات برای بیان عشق و دوست داشتن با ترجمه

متن عاشقانه ایتالیایی و جملات زیبای احساسی با ترجمه فارسی

Ti amo anch’io [tee AH-moh ahn-KEE-oh] من هم تو رو دوست دارم

Ti adoro [tee ah-DOH-roh] تو رو می پرستم

Dove c’è amore c’è vita
جایی که عشق هست زندگی هست

Grazie amore per sapermi amare
ممنون عشقم که میدونی چطوری منو دوست داشته باشی

Una parola ci libera di tutto il peso e il dolore della vita
quella parola è amore
یک کلمه ما را از تمام وزن و درد زندگی رها می کنه
اون کلمه عشقه

متن عاشقانه ایتالیایی و جملات زیبای احساسی با ترجمه فارسی

عکس نوشته عاشقانه ایتالیایی

Ti amerò per sempre [tee ah-meh-ROH pehr SEHM-preh] برای همیشه دوستت دارم

Sei la mia vita [sey lah MEE-ah VEE-tah] تو زندگی منی

Sei bellissima [sey behl-LEES-see-mah] تو زیبا و قشنگی ( به خانم ها)

Sei bellissimo [sey behl-LEES-see-moh] تو زیبا و جذابی ( به آقایان)

Amore [ah-MOH-reh] عشق

مطلب مشابه: متن عاشقانه فرانسوی با مجموعه سخنان و جملات احساسی فرانسه

Che l’amore è tutto
è tutto ciò che sappiamo dell’amore
عشق همه چیزه
عشق تنها چیزیه که ما می دونیم

L’amore una pazzia temporanea
curabile con il matrimonio
عشق یه جنون موقته
که با ازدواج قابل درمانه

L’amore è la bellezza dell’anima
عشق زیبایی روح است

Amore mio [ah-MOH-reh MEE-oh] عشق من

Tesoro mio/tesoro [teh-SOH-roh MEE-oh] عزیز من، شیرین من

Mi vuoi sposare? [mee vwoi spoh-SAH-reh] با من ازدواج می کنی؟

Dammi un bacio [DAHM-mee oon BAH-choh] بذار ببوسمت

Bàciami [BAH-chah-mee] من رو ببوس

Dammi la tua mano
e corriamo uniti per tutta la vita
دستت را به من بده
تا تمام مسیر زندگی را با هم بدویم

L’amore inizia con un sorriso
cresce con un bacio
finisce con una lacrima
عشق با یک لبخند شروع می شه
با یک بوسه رشد می کنه
و با یک قطره اشک به پایان می رسه

L’amore è l’unica forza capace
di trasformare un nemico in amico
عشق تنها نیرویی ست
که می تونه دشمن رو به دوست تبدیل کنه

Conserva l’amore nel tuo core
Una vita senza amore è come un giardino senza
sole dove i fioro sono morti
عشق را در قلب خود نگه دارید
زندگی بدون عشق مانند باغی بدون آفتاب است
که گل ها در آن مرده اند

La vita senza amore è come
un albero senza fiori o frutta
زندگی بدون عشق
مانند درختی ست بدون شکوفه و میوه

Quando ti ho visto mi sono innamorato
e tu mi hai sorriso perchè lo sapevi
وقتی تو رو دیدم عاشق شدم
و تو لبخند زدی چون می دونستی

La vita è il fiore per il quale l’amore è il miele
زندگی گلی ست که عشق عسل آن است

L’amore è come il vento
non puoi vederlo
ma puoi sentirlo
عشق مانند باد است
شما نمی توانید آن را ببینید
اما می توانید آن را احساس کنید

Un fiore non può fiorire senza sole e l’uomo
non può vivere senza amore
یه گل بدون آفتاب نمی تونه شکوفا بشه
و انسان بدون عشق نمی تونه زندگی کنه

مطالب مشابه را ببینید!

بیو عاشقانه و شیک اینستاگرام [ 80 متن بی نظیر و کمیاب احساسی Bio ] متن روانشناسی عاشقانه؛ جملات عمیق و با مفهوم درباره عشق و دوست داشتن متن عاشقانه دونفره کوتاه خاص؛ 40 جمله جذاب احساسی برای بیو و اینستاگرام بهترین متن عاشقانه برای عشقم با کمیاب ترین و خاص ترین جملات برای شوهر و خانم شب بخیر عاشقانه غمگین | 100 پیامک شب بخیر احساسی غم انگیز کپشن عاشقانه برای همسر؛ بهترین جملات احساسی و متن ناب کپشن متن آرامش دهنده عاشقانه {30 جمله درباره شادی و آرامش عاشق شدن} متن عاشقانه برای امام حسین + متن احساسی شهادت امام حسین و ماه محرم جملات ناب عاشقانه؛ 30 متن عاشقانه رویایی قشنگ با دلنوشته و جملات رمانتیک جملات طلایی عاشقانه (100 جمله ناب و جدید رمانتیک ویژه بیان احساسات به عشقتان)