متن انگلیسی برای پدر و مادر با ترجمه (جملات عاشقانه و احساسی)

متن و جملات انگلیسی برای پدر و مادر عزیز

مجموعه ای از جملات، سخنان، ضرالمثل و من های زیبای انگلیسی در مورد پدر و مادر با مضامین عاشقانه و احساسی را در این بخش روزانه ارائه کرده ایم.

Perhaps they are not stars in the sky, but rather openings where our loved ones shine down to let us know they are happy
Eskimo Proverb
شاید آنها ستاره‌هایی در آسمان نیستند، بلکه دریچه‌هایی هستند که در آن عزیزان ما می‌درخشند تا به ما بفهمانند که خوشحال هستند.
ضرب المثل اسکیمویی

***

Love your parents
and treat them
with loving care
For you will
only know
their value
when you see
their empty chair…
والدین خود را
دوست داشته باشید و
با مراقبتهای عاشقانه
رفتار کنید …
برای اینکه
فقط صندلی خالی خود را می‌بینید
ارزش آنها را می دانید

***

 

متن انگلیسی برای پدر و مادر

My parents taught me honesty, truth, compassion, kindness and how to care for people. Also, they encouraged me to take risks, to boldly go. They taught me that the greatest danger in life is not taking the adventure. Brian Blessed
پدر و مادرم به من احترام، حقیقت، مهربانی و چگونگی مراقبت از مردم را آموختند. به علاوه، آن‌ها مرا به ریسک کردن تشویق نمودند. آن‌ها به من یاد دادند که بزرگترین خطر در زندگی ماجراجویی محسوب نمی‌شود.

***

It never gets easier, missing you. And sometimes I wonder if it ever will.”
― Heather Brewer, Ninth Grade Slays
هیچوقت نمی‌توانم نبودن شما را تصور کنم (پدر و مادر) و گاهی از اینکه اگر برای همیشه شما را از دست بدهم شوکه و شگفت زده می‌شوم.

***

“First your parents, they give you your life, but then they try to give you their life.”
― Chuck Palahniuk
در ابتدا پدر و مادرتان به شما زندگی بخشیدند اما بعدها آنها زندگی خود را به شما دادند.

***

Heaven’s parents are not a special place. Every house where the sound of parents’ laughter comes from. There is paradise.
بهشت یک جای خاص نیست.
در هر خانه‌ای که صدای خنده‌ی
پدر و مادر بیاید.
آن جا بهشت است.

***

متن انگلیسی برای پدر و مادر

We never know the love of a parent till we become parents ourselves. Henry Ward Beecher
تا زمانی که خودمان پدر و مادر نشویم عشق والدین را درک نخواهیم کرد.

***

My heroes are and were my parents. I can’t see having anyone else as my heroes. Michael Jordan
قهرمان‌های زندگی من پدر و مادرم بودند و هستند. هیچ کسی را مانند قهرمان‌های خودم نمی‌بینم.

***

The depth of the love of parents for their children cannot be measured. It is like no other relationship. It exceeds concern for life itself. The love of a parent for a child is continuous and transcends heartbreak and disappointment. James E. Faust
عمق عشق پدر و مادر به فرزندان خود قابل اندازه گیری نیست. شبیه هیچ رابطه‌ای نیست. نگرانی آنها بیشتر برای زندگی فرزندان است تا خود. عشق پدر و مادر به فرزندان دائمی و پیوسته بوده و هموراه به دلهره و دلشکستگی همراه است.

***

“Parents are not interested in justice, they’re interested in peace and quiet.”
― Bill Cosby
والدین از قضاوت کردن خوششان نمی‌آید و از آن لذت نمی‌برند بلکه از صلح و آرامش لذت می‌برند.

***

When a father loves his son, the couple laughs. When a son loves his father, the couple cries.
وقتی پدری به پسرش محبت می‌کند، جفتشان می‌خندند اما
وقتی پسری به پدرش محبت می‌کند جفتشان گریه می‌کنند.

***

A child who is allowed to be disrespectful to his parents will not have true respect for anyone. Billy Graham
بچه‌های که به پدر و مادر خود توهین کند، برای هیچ شخص دیگری احترامی قائل نمی‌شود. بیلی گراهام.

***

متن انگلیسی برای پدر و مادر

I’m very lucky, I’ve got two very loving parents, still very much together, and always been very supportive. Kit Harington
من خیلی خوش شانس هستم که صاحب والدین دوست داشتنی شده‌ام که همچنان کنار آنها زندگی می‌کنم و باید بگویم همیشه به عنوان حامی و پشتیبان برای من عمل می‌کنند.

***

I had a simple goal in life: to be true to my parents and our country as an honorable son, a caring brother, and a good citizen. Benigno Aquino III
من یک هدف ساده در زندگی دارم: با پدر و مادرم و کشورم به عنوان یک فرزند صادق و قابل احترام باشم. همینطور یک برادر شایسته و یک شهروند خوب باشم.

***

The father is the only tree that has all the shade at night, the shade of all the fathers of the world.
پدر تنها درختی است
که شب‌ها هم‌ سایه دارد
سایه تمام پدران دنیا مستدام.

***

Father’s mother’s safety … peace
پدر یعنی امنیت…مادر یعنی آرامش

***

متن انگلیسی برای پدر و مادر

It is said that a father and son were taken to the ruler to be beaten. First they threw the father and hit him with a hundred sticks, he did not sigh and did not breathe. After that, they brought his son and when they hit him with a stick, his father started moaning and screaming. The ruler said, “You ate a hundred sticks and got close to the tail. What is this moan and shout about a stick that your son ate?” He said that I was tolerating the sticks that came on my body, now that it is on my liver, I can not stand it.
گویند پدر و پسری را نزد حاکم بردند که چوب زنند. اول پدر را انداختند و صد چوب زدند، آه نکرد و دم نزد. بعد از آن، پسرش را آوردند و چون یک چوب زدند، پدرش ناله و فریاد آغاز کرد. حاکم گفت تو صد چوب خوردی و دم نزدی، به یک چوب که پسرت خورد این ناله و فریاد چیست؟ گفت آن چوب‌ها که بر تن من می‌آمد تحمل می‌کردم، اکنون که بر جگرم می‌آید تحمل ندارم.‎‌‌‌‌‎

***

Love means father, mother
عشق یعنی پدر مادر:))

***

often with a great deal of mess.”
― Lemony Snicket, Horseradish
همانطوری که عشق می‌تواند مسیر یک شخص را تغییر دهد والدین نیز می‌توانند مسیر یک کودک را با یک وعده غذا تغییر دهند.

***

متن انگلیسی برای پدر و مادر

Parents are the ultimate role models for children. Every word, movement and action has an effect. No other person or outside force has a greater influence on a child than the parent. Bob Keeshan
والدین نقشی بی نهایت برای فززندان به عهده دارند. هر کلمه، هر حرکت و واکنشی که والدین انجام می‌دهند یک تأثیر مشخص به دنبال خواهد داشت. هیچ فردی خارج از این نمی‌تواند تاثیری بزرگ‌تر و بیشتر از پدر و مادر در فرزندان داشته باشد.

***

To be a good father and mother requires that the parents defer many of their own needs and desires in favor of the needs of their children. As a consequence of this sacrifice, conscientious parents develop a nobility of character and learn to put into practice the selfless truths taught by the Savior Himself. James E. Faust
برای اینکه پدر و مادر خوبی شد نیازمند این است که والدین خیلی از نیازهای خود کوتاه بیایند و آنها را نادیده بگیرند و نیازهای خود را منطبق بر نیازهای فرزندان خود قرار دهند. در نتیجه این فداکاری والدین می‌آموزند که شخصیت خود را در خصوص فداکاری توسعه دهند و از خودخواهی دوری کنند در واقع می‌توان گفت این یک نوع آموزش فداکاری و دوری از خودخواهی برای والدین است.

***

To the health of the parents whose souls are so great and majestic that as long as they are, our intellect cannot comprehend their kindness, but ….!! When they die, we feel their empty space as wide as a sea ……
به سلامتے پدر و مادر
ڪه آن قدر روحشان بزرگ
و با عظمت است
ڪه تا وقتے هستند
عقلمان نمی‌تواند
وسعت مهربانے آن‌ها را
درک ڪند،
اما….!!
وقتے میروند جاے خالیشان را
به وسعت یک دریا
ڪنارمان حس می‌کنیم……

***

متن انگلیسی برای پدر و مادر

“Children begin by loving their parents; as they grow older they judge them; sometimes they forgive them.”
― Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray
کودکان ابتدا با عاشق پدر و مادر بودن زندگی را آغاز می‌کنند بعداً که بزرگ شدند آنها را قضاوت کرده و برخی اوقات آنها را می‌بخشند.

***

Oh no sign that you are a sign of God everywhere, but no sign of pure poison, Oh beautiful pleasant sorrow, you are the most readable love song…. Mother
ای بی نشان ای که خدا را نشانه‌ای
هر سو نشان توست ولی بی نشانه‌ای
زهرای پاک, ای غم زیبای دلنشین
تو خواندنی‌ترین غزل عاشقانه‌ای…. مادر

***

At the end of the day, the most overwhelming key to a child’s success is the positive involvement of parents. Jane D. Hull
در پایان یک روز بیشترین کلید موفقیت فرزندان دخالت مثبت والدین در کار فرزندان است.

***

Children learn to smile from their parents. Shinichi Suzuki
کودکان لبخند زدن را از والدین خود می‌آموزند.

***

From here, I tell my mother that people’s children are always better. But you are better than all the mothers in the world.
از همینجا
به مادرم می گویم
با این ڪه همیشه
بچه‌های مردم بهتر هستند.
ولے تو از همه‌ی
مادرهای دنیا بهتر هستی.‌‌‎‌‎‌‌‎

***

One of the greatest titles in the world is parent, and one of the biggest blessings in the world is to have parents to call mom and dad. Jim DeMint
یکی از بهترین عناوین دنیا پدر و مادر است و یکی از بزرگترین نعمت‌های دنیا این است که والدین در کنارت باشند و آنان را پدر و مادر صدا کنی.

مطالب مشابه را ببینید!

جملات تاثیرگذار انگلیسی { 80 متن دلنشین، سنگین و با معنی انگلیسی } جملات طلایی انگلیسی {40 متن ارزشمند جالب انگلیسی زندگی} جملات زیبای انگلیسی از بزرگان (100 سخنان طلایی و ارزشمند افراد مهم) بیو عاشقانه انگلیسی شاخ با ترجمه [ 100 بیو احساسی سنگین دخترونه و پسرونه ] جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی {سخنان قوی انگیزه بخش با ترجمه} تبریک عید غدیر به انگلیسی + جملات و متن های ترجمه شده تبریک عید مذهبی شیعیان متن خاص برای استوری انگلیسی [ جملات ویژه زیبا استوری انگلیسی با ترجمه ] بیو انگلیسی خاص با ترجمه؛ 150 متن بیو قشنگ با موضوعات مختلف شبکه های اجتماعی متن انگلیسی موفقیت + جملات پر مفهوم در مورد هدف و موفقیت انگلیسی با ترجمه فارسی متن انگلیسی در مورد سکوت { جمله و متن زیبای سنگین درباره سکوت }