کپشن انگلیسی اینستاگرام؛ جملات انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستاگرام

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

در این قسمت مجموعه جملات انگلیسی زیبا برای بخش کپشن اینستاگرام را آماده کرده ایم. این متن های کپشن انگلیسی با موضوعات مختلف هستند.

کپشن خاص انگلیسی اینستاگرام

افرادی که به انگلیسی علاقمند هستند و دوست دارند زیر پست اینستاگرامشان جملات انگلیسی قرار دهند یا برای بیو از آن استفاده کنند با بقیه مطالب این سایت روزانه با ما همراه شوند.

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

جملات انگلیسی کوتاه برای کپشن اینستاگرام

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards

ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

For every negative
there is a positive

برای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

Silence is the most powerful scream

سکوت قوی ترین فریاد است.

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

The kites always rise with adverse winds

بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

Always the huge blaze is from small spunkie

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. “دانته”

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

بیو انگلیسی برای اینستاگرام

Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality

روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……

عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمیشناسه
حس تنهایى نمیکنم، این لازمه
یه جاییکه خودم ساختمش، توش میفهمم وجودم از چیه
شبها توش بیدار میمونم
ستاره ها رو میشمارم و با خواب میجنگم

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

Forgiving someone is easy, trusting them again not

بخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

جملات زیبای انگلیسی با معنی فارسی

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.

-Anais Nin

کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

I don’t want to earn my living; I want to live.

-Oscar Wilde

من نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

You are like the sunshine so warm,

you are like sugar, so sweet…

you are like you…

and that’s the reason why I love you!

تو مثل درخشش خورشید گرمی

مثل شکر خیلی شیرینی

تو مثل خودت هستی

و بخاطر همینه که من دوست دارم!

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

The trouble is you think you have time.

-Buddha

مشکل این است که فکر می‌کنی زمان داری

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

Life is short
appreciate each day like it was your last

زندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

بیو خفن و شاخ اینستاگرام

Live for ourselves not for showing that to others

براي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

Be the change you wish to see in the world.

تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”
If you can’t be with your love, try to love who you are with

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

I’m disappointed because it is God laughing life for the flowers, the sky weep. I have to laugh, nothing will!
از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها ، آسمانی را می گریاند . حتما برای خنده من هم ، کاری خواهد کرد !

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

Live for yourself.

برای خودت زندگی کن

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

متن های کوتاه انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

In real love you want the other person’s good.

In romantic love, you want the other person.

در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهید

در عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

A distant tour begins with one step…

سفري به طول هزارفرسنگ با يك گام آغاز مي شود

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

the health of mother who stood bent on world
به سلامتی مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

Oh baby I won’t, forget now
How you stomp your feet up
off the ground
Well your smile came to me, somehow
Then everything faded away

عزیزم فراموش نمیکنم
چطور پاهایت رو به زمین میکوبیدى
خوب ، خنده ات یه جورایى به چشمم اومد
بعد همه چیز محو شد

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

Life is short. Live passionately.

زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

متن انگلیسی بیو اینستاگرام

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all night

گاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

جملات کوتاهه انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو و کپشن اینستاگرام