جملات ناب انگلیسی با موضوعات مهم و جالب با عکس نوشته

در این مطلب جملات ناب انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی با موضوعات مهم مانند عشق، زندگی و انگیزه را با تعدادی عکس نوشته زیبا ارائه کرده ایم.

جملات ناب انگلیسی

متن ناب انگلیسی زیبا

.Life is short. Do stuff that matters
زندگی کوتاه است. کار‌هایی را انجام دهید که مهم هستند.

***

.Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore
انسان نمی‌تواند اقیانوس‌های جدید را کشف کند، مگر اینکه شجاعت چشم برداشتن از ساحل را داشته باشد.

***

جملات ناب انگلیسی

.Escape the Ordinary
از بند عادت‌ها، رها شوید.

***

! I don’t care what people think of me. Mosquitos find me attractive
من اهمیتی نمی‌دهم که مردم درباره من چه فکر می‌کنند. پشه‌ها مرا جذاب می‌دانند!

***

.For me, math class is like watching a foreign movie without subtitles
برای من کلاس ریاضی مثل تماشای یک فیلم خارجی بدون زیرنویس است.

***

جملات ناب انگلیسی

If you keep worrying about your past and your future, when will you enjoy the present
No amount of guilt can change the PAST
And no amount of worrying can change the FUTURE

اگر همیشه دلواپس گذشته و آینده ات باشی، پس کی از حال لذت خواهی برد؟
هیچ مقدار گناهی توان تغیر گذشته را ندارد
و هیچ مقدار نگرانی توان تغیر آینده را ندارد.

مطلب مشابه: جملات انگلیسی زیبا | جملات انگیزشی انگلیسی و متن های موفقیت با ترجمه

When an egg breaks by external power, life ends.
When an egg breaks by internal power, life begins.
General changes always begin with internal power!
وقتی یک تخم مرغ با نیرویی خارجی شکسته می شود یک زندگی پایان می یابد.
وقتی یک تخم مرغ با نیرویی داخلی شکسته می شود یک زندگی آغاز می شود.
تغییرات مهم همیشه با نیرویی درونی و داخلی شروع می شوند.

***

جملات ناب انگلیسی

متن زیبا و مفهومی انگلیسی

There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason
یک ضرب المثل آمریکایی هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا بوجود اومد.

***

جملات ناب انگلیسی

Overrate to your behavior more that your prestige, because behaviors are the sign of your facts but prestige is what others thought about you
به خصلتهای خود بیش ازآبرو و حیثیت اهمیت دهید زیرا: خصلتها نشانه واقعیت وجودی شماست در حالی که آبرو وحیثیت نشانه طرز تفکری است که دیگران درباره شما دارند.

***

Try to be a rainbow in someone else’s cloud

سعی کن رنگین کمان باشی در هوای ابری دیگری

***

The phoenix must burn to emerge

ققنوس باید بسوزد تا دوباره ظهور کند

مطلب مشابه: متن ناب انگلیسی + جملات با معنی زیبا و مفهومی برای پروفایل و بیو

جملات ناب انگلیسی

To the world, you are a mother. But to your family, you are the world

برای دنیا، تو یک مادری اما برای خانواده ات تو یک دنیا هستی

***

Make sure your worst enemy doesn’t live between your two ears

مطمئین شوید که بدترین دشمن تان بین دو گوش شما زندگی نکند!

***

A friend is someone who knows all about you and still loves you

دوست کسی است که همه چیز را درباره تو می داند و هنوز دوستت دارد

جملات ناب انگلیسی

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony
شادی هنگامی است که آن چه که فکر می‌کنید، می‌گویید و عمل می‌کنید در یک راستا و هماهنگ باشند.

مطلب مشابه: متن ناب انگلیسی جدید (با موضوعات انگیزشی، عاشقانه، شادی، غم، زندگی، دوست، خانواده و …)

If at first you don’t succeed, try, try again. Then quit
اگر در ابتدا موفق نشدید، دوباره و دوباره امتحان کنید. بعد تسلیم شوید.

***

Life is pretty simple: You do some stuff. Most fails. Some works. Then You focus more of what works
زندگی بسیار ساده است: شما کار‌هایی انجام می‌دهید. بیشتر آن‌ها شکست می‌خورند. بعضی از آن‌ها کار می‌کنند. سپس شما بر روی آن‌ها که کار می‌کنند تمرکز می‌کنید.

***

جملات ناب انگلیسی

Family where life begins and love never ends
خانواده جایی است که زندگی شروع می‌شود و عشق هرگز تمام نمی‌شود.

***

If you’re lucky, family members are your friends
اگر خوش‌شانس باشید، اعضای خانواده دوستان شما هستند.

***

Having somewhere to go is home. Having someone to love is family. Having both is a blessing
خانه یعنی داشتن جایی برای رفتن به آن، خانواده یعنی داشتن کسی برای دوست داشتن و نعمت و خوشبختی یعنی داشتن هر دوی اینها.

مطلب مشابه: متن ناب عاشقانه + جملات گلچین احساسی برای عشق، همسر و معشوق

It is a wise father that knows his own child
یک پدر عاقل است که فرزند خود را می‌شناسد.

***

The great thing about new friends is that they bring new energy to your soul
خوبی دوستان جدید این است که انرژی تازه‌ای به روحت تزریق می‌کنند.

عکس نوشته مفهومی انگلیسی

جملات ناب انگلیسی

Friendship is unnecessary, like philosophy, like art … It has no survival value; rather it is one of those things which give value to survival
دوستی مانند فلسفه، مانند هنر و … غیر ضروری است. ارزش بقا ندارد؛ بلکه یکی از آن چیز‌هایی است که به بقا ارزش می‌بخشد.

***

Friends are God’s way of taking care of us
دوستان، روش خدا برای محافظت از ما هستند.

***

You don’t need twenty friends to say you have friends. Like most things in life, it’s quality over quantity. The less you have, the more you can take care of them
شما نیازی به بیست دوست ندارید که بگوئید دوست دارید. مانند بیشتر چیز‌ها در زندگی، کیفیت بر فراز کمیت است. هرچه تعدادشان کم‌تر باشد، بیشتر می‌توانید از آن‌ها مراقبت کنید.

مطلب مشابه: متن ناب تک جمله ای + متن های تک خطی زیبای سنگین و عاشقانه

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself
زندگی به معنای یافتن خود نیست. زندگی یعنی خلق و ساختن خود.

***

You only live once, but if you do it right, once is enough
شما فقط یک بار زندگی می‌کنید، اما اگر این کار را درست انجام دهید یک بار کافی است.

***

Life is too short to be little. Man is never so manly as when he feels deeply, acts boldly, and expresses himself with frankness and with fervor
زندگی خیلی کوتاه است. یک مرد هرگز مردانه نیست مگر اینکه عمیقاً احساس کند، شجاعانه عمل کند و خود را با صراحت بیان کند.

***

It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not
خیلی بهتره به خاطر چیزی که هستی ازت متنفر باشن تا به خاطر چیزی که نیستی دوستت داشته باشن.

مطلب مشابه: متن ناب (جملات ناب و زیبای حکیمانه | عاشقانه | عارفانه | فلسفی)

I love those who can smile in trouble
من کسانی را دوست دارم که حتی در مشکلات هم لبخند می‌زنند.

***

Never let the fear of striking out keep you from playing the game
هرگز اجازه ندهید که ترس از حذف شدن شما را از انجام بازی باز دارد.

***

Start where you are. Use what you have. Do what you can and don’t stop ever
از جایی که هستی شروع کن. از چیزایی که داری استفاده کن. کاری رو که می‌تونی بکن و هرگز توقف نکن.

***

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground
نگاه خود را به ستاره‌ها و پا‌های خود بر روی زمین نگه دارید.

***

هیچ می دانی فرصتی که ازآن بهره نمی گیری ، آرزوی دیگران است؟! جک لندن
Do you know? A fortune that you don’t use, is others wish.

مطلب مشابه: متن زیبا و با مفهوم برای پروفایل { جملات ناب با معنی و خاص }

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود. ویکتور هوگو
Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.

***

شش راه برای قدم برداشتن به سوی آینده ای بهتر: یاد بگیرید تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید. اگر احتیاج به کمک دارید درخواست کمک کنید. مستقیما با مشکلات خود درآمیزید. اشتباهات خود رابپذیرید. مسئولیت کامل خود را به عهده بگیرید. واقعیت را بگوئید مخصوصا به خودتان
6ways for better future: learn to accept changes and your inabilities, if you need help call help, fight with your problems straightly, accept your mistakes, take responsibility of yourself completely, and tell the fact especially to yourself.

***

از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیم
Let’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing.

***

انسان خوش خوی ومتمدن واقعا زیباست. دکتر ماکارنکو
Well behavior and debonair human is really beautiful.

مطلب مشابه: جملات ناب تنهایی با متن های سنگین آرامش تنهایی خودم

این مطالب را هم ببینید