تعبیر خواب ترسیدن؛ اگر در خواب از چیزی ترسیدیم چه تعبیری دارد؟

در واقعیت ترسیدن پر از هراس و وحشت است. شما وقتی خواب می بینید که از چیزی ترسیده اید و با ترس از خواب بیدار می شوید بالعکس ممکن است تعبیرش شادی و نشاط و خوشحالی باشد.

تعبیر خواب ترس و ترسیدن

تعبیر خواب ترسیدن

ترس در خواب تعابیر مختلفی دارد. نوع ترسی که در خواب برای شما به وجود می آید و شدت آن تعبیرش را متغیر می کند.

امام صادق (ع)

ترسیدن درخواب، نصرت است.

اگر شخصی در خواب بببیند از دزدی یا جانوری می ترسید، تعبیرش آن است که از کسانی که با او نسبتی دارند، آسیب و یا ضرری می بیند.

 

یوسف نبی (ع)

دیدن ترسیدن در خواب سلامتی می باشد.

 

محمدبن سیرین

ترسیدن در خواب، تعبیرش ایمنی است.

اگر شخصی در خواب ببیند که از کسی مي ترسد و نداند ترس او از كيست، دليل كه مكروهي از آن ترساننده به وي رسد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی

ترس در خواب‌های ما شادی و خبر خوش است. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می‌ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می‌شود.

اگر شخصی در خواب ببیند که می ترسد و یکه می خورد تعبیرش آن است که خوشحال می‌شود و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهد نمود.

ما نمی‌دانیم درون تاریکی چیست به همین علت گاه اشخاص از تاریکی می‌ترسند و به جائی که تاریک است قدم نمی‌نهند. در خواب نیز جهل و گمراهی و غفلت و اعمال ناشی از نادانی ما به صورت تاریکی شکل می‌گیرد.

 

آنلی بیتون

اگر زنی خواب ببیند از سگ ترسیده است، نشانه آن است که در صداقت دوست خود شک خواهد کرد.

اگر در خواب دیگران را ببینید که از موضوعی ترسیده‌اند، بیانگر آن است که چیزی شما را نگران می‌سازد.

اگر در خواب ترس دیگران را ببینید، نشان از آن دارد که دوستی به خاطر مشکلات شخصی خود، از محبت کردن به شما عاجز است.

اگر در خواب ببینید که به خاطر سفری وحشت‌زده شده‌اید، بیانگر بروز مشکلات خانوادگی است.

 

لیلا برایت

اگر خواب ببینید که موضوعی موجب ترس شما شده است، به این معنا است که در تلاش هستید تا دشمنانتان را نابود سازید.

 

 

 

همچنین بخوانید: تعبیر خواب گربه ـ تعبیر خواب خندیدن ـ تعبیر خواب رقصیدن ـ تعبیر خواب آتش
این مطالب را هم ببینید