تعبیر خواب آتش؛ تعبیر خواب دیدن آتش و آتش گرفتن

آتش حرارت و گرمای فراوانی دارد و در خواب نشان از خشم و احساسات فوران شده از افسردگی و ناراحتی است. آتش نمادی از شور و حرارت و هیجان در زندگی است. اگر شما هم خواب آتش دیده اید و به دنبال تعبیر آن می گردید با نظر معبران ما همراه شوید.

تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آتش

بسته به خوابی که دیده اید و شرایط روحی فعلی شما، خوابتان می تواند تعابیر مختلفی داشته باشد.

امام صادق (ع)

 • اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و بخ قئر آن آتش مال و بزرگی پیدا کند.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد.
 • اگر کسی در خواب ببیند که پاره های آتش می خورد، مال یتیمان می خورد.
 • اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور نداشت، به بیماری سردرد دچار خواهد شد.
 • اگر در رزمگاه، آن آتش را با دود بیند، دلیل کند که از پادشاه، او را ترس و بیم بود.
 • اگر بیند پاره‌های آتش می‌خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد
 • اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می‌آید، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید.
 • اگر بیند که از هر جایی آتش‌های سوزنده می‌گرفت، دلیل کند که از هر جایی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه.
 • اگر بیند هیزم آتش عظیم می‌سوخت، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار.
 • اگر در رزمگاه، آتش بیند، دلیل کند بر بیماری‌های صعب، چون آبله و طاعون وسرسام وسکته و مرگ مفاجات.
 • اگر آتش را در بازار بیند، دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند و در خرید، دروغ گویند.
 • اگر در دریای آتشی افتاده بیند، دلیل کند که در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعیت ظلم رسد.
 • اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند، دلیل کند که آن کس را مصیبت و ترس و بیم بود.
 • اگر بیند که آتش در مردم می‌زد، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان.
 • اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند، دلیل که او را رنج رسد.
 • اگر در راه مجهول آتش بیند، دلیل بر بی دینی بود.

 

دانیال نبی

 • اگر شخصی در خواب دید که آتش اندامش  را سوزاند، تعبیرش آن است که به قدر آن سوختگی وی را رنج و مضرت رسد،
 • اگر شخصی در خواب ببیند که از آن آتش فرا گرفت، دلیل کند که به قدر آن، از مال حرام به وی رسد.
 • اگر در خواب دید که کسی وی را در آتش افکند و سوخت تعبیرش آن است که پادشاه بر وی ستم کند، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد.
 • اگر بیند که آتش وی را نسوخت، دلیل کند که روی به کراهت، سفری کند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که آتش در خانه وی افتاده است و همه اندام او را سوزاند و آتش زبانه می زند و از این آتش در دل او ترس و وحشتی ایجاد نشد نشانه این است که مصیبت و محنتی به وی می رسد که باعث بیماری و ضعف وی می شود.
 • اگر آتش را با تف و سوز بیند، دلیل کند که از علت تب، بیمار گردد
 • اگر بیند که از آتش، گرمی و تیس به او رسید دلیل که کسی وی را در روز غیبت کند.
 • اگر فردی در خواب آتش بدون دود ببیند نشانه این است که به پادشاهی نزدیک می شود و کار بسته او گشاده می شود.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به همراه آتش دود است نشانه این است که به قدر آن، مال حرامی با رنج و یا جنگ بدست می آورد.

 

یوسف نبی

 • تعبیر خواب آتش گرفتن خانه نشانه این است که خواب بیننده در اندکی زحمت از سلطان می افتد.
 • دیدن آتش فتنه بود
 • دیدن سوختن آتش مصیبه بود
 • دیدن در میان آتش بینه باشد

 

ابراهیم کرمانی

 • اگر فردی در خواب ببیند که آتش لباس های او را سوزاند نشانه این است که با خویشاوندان خود جنگ و خصومت می کند و یا از سبب مال اندوهگین می شود.
 • اگر آتش را با دود بیند تعبیرش ترس و هراس در کارها می باشد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که آتش در خانه وی افتاده است و همه اندام او را سوزاند و آتش زبانه می زند و از این آتش در دل او ترس و وحشتی ایجاد نشد نشانه این است که مصیبت و محنتی به وی می رسد که باعث بیماری و ضعف وی می شود.
 • اگر بیند که آتش از آسمان بیفتاد، شهری یا محله یا سرائی بسوخت، دلیل کند که آن بلا و فتنه که گفته شد، بر اهل آن موضع شهر بود.

 

مطیعی تهرانی

 • اگر فردی در خواب ببیند که او را در آتش افکنده اند و با هول و هراس از خواب بیدار شد نشانه این است که از منبع پرقدرتی به وی ستم می شود و اگر آتش او را نسوزاند نشانه این است که با بی رغبتی به سفر می رود و از سفر چیزی عاید وی نمی شود.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که با آتشی که افروخته شده است لباس وی می سوزد نشانه این است که زیانی به خواب بیننده می رسد و اگر دست وی بسوزد نشانه این است که به یکی از اعضای بدنش آسیب می رسد.
 • اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته‌اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می‌باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می‌کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می‌بریم و بینائی و هشیاری حاصل می‌کنیم. معبران کهن متذکر شده‌اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است.
 • اگر فردی در خواب ببیند که آتش بر می دارد و نمی سوزد نشانه این است که توفیق بزرگی نصیبش می شود و به اوج موفقیت می رسد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که در کنار آتش نشسته است و از شدت حرارت آتش گرم شده است و می سوزد نشانه این است که پشت سر وی بد می گویند و در زبان مردم می افتد و از او عیب جویی می کنند.

 

محمدبن سیرین

 • اگر کسی در خواب آتشافروزد، قوی می شود.
 • تعبیر خواب آتش بی دود، به معنی شروع اوج گرفتن قدرت است ولی آتش با دود، تعبیرش پادشاه ستمگر و غم و اندوه وزیان است.
 • اگر شخصی در خواب بببیند که آتش برافروخت تا گرم شود، یا کسی دیگر بدان گرم شود، دلیل که چیزی طلب می کند که از آن منفعت یابد.
 • اگر ببیند که بی فایده آتشی برافروخت، بی سبب جنگ و خصومت کند.
 • اگر ببیند که برای روشنایی آتشی برافروخت تعبیرش این است که با توضیح در مورد کاری، آن را به حجت و برهان روشن گرداند.
 • اگر ببیند که آتشی برافروخت تا چیزی بریان کند، تعبیرش این است که به دلیل حرف مردم، اقدام به جستجو در احوال کسی می کند.
 • اگر ببیند که از آن بریان بخورد، دلیل کند که به قدر آن، روزی به وی رسد، با غم و اندوه.
 • اگر ببیند که در آن دیگ هیچ طعام نبود، دلیل کند که از آن کار او را غم و اندوه رسد.
 • اگر ببیند که آتشی برافروخت تا حلوا بپزد، تعبیرش این است که در باره او حرف های نیکو گفته می شود.
 • اگر ببیند که به زیر دیگ آتش می افروخت، و در دیگ گوشت بود یا چیزی دیگر، دلیل که کاری بسازد که از آن کار کدبانوی خانه را منفعت رسد.

 

جابر مغربی

 • اگر ببیند که در بیابان آتش می افروخت که مردمان از نور آن آتش راه می یافتند، و هر کس به موضع و مقام خویش می رفتند، از علم و حکمت او بهره یابند و راه راست گیرند.
 • اگر ببیند که آن آتش فرو می رود و نور او زایل می گردد، دلیل کند که احوالش متغیر باشد و از دنیا رحلت کند.
 • اگر ببیند که آن آتش در بیابان افروخت، نه به راه راست، دلیل که علم او مردمان را به راه ضلالت برد.
 • اگر ببیند که آتشی در موضعی برافروخت، تا آن موضع را بسوزد، و آتش آن را بسوخت و از بازرگانان بود، دلیل که خرید و فروخت به نفاق کند و مالش حرام خواهد بود.
 • اگر ببیند که از خانه همسایه آتش می برد، دلیل کند که مالی حرام به او رسد.

 

همچنین بخوانید: تعبیر خواب اسب ـ تعبیر خواب سگ

 

آنلی بیتون

 • دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید، نشانة خوشبختی و سعادت است. این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی بسر می‌برند، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است.
 • اگر در خواب دیدید خانه‌ی شما در آتش می‌سوزد، تعبیر آن این است که همسری مهربان و فرزندانی، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد.
 • مشاهده‌ی آتش روشن در خواب، علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد.

 

لوک اویتنهاو

 • دیدن آتش در خواب به معنای اعلان خطر در مقابل یک دزد است.
 • دیدن شعله‌های آتش در خواب تعبیرش این است که مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید.

 

سرزمین رویاها

 • اگر فردی در خواب ببیند که خانه اش در آتش با شعله های روشن و واضح می سوزد نشانه این است که شغل خوبی بدست می آورد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که خانه اش در شعله های تیره آتش می سوزد نشانه این است که ورشکستی مالی نصیب وی می شود.
 • اگر فردی در خواب ببیند که خانه اش در شعله های کوچک آتش می سوزد نشانه این است که پول هنگفتی را بدست می آورد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که خانه دیگران آتش گرفته است نشانه این است که احترام و امتیاز او بالا می رود.
 • اگر شخصی خواب ببیند که خانه دیگران در حال آتش گرفتن است تعبیرش آن است که امتیاز و احترامتان بالا می رود.
 • خواب دیدن آتش در خانه خود با شعله هایی واضح و روشن نشان دهنده شغل خوب است.
 • اگر خواب دیدید که آتش در خانه شما همراه با شعله هایی تاریک و تیره است نشان از ورشکستگی مالی است.
 • اگر در خواب دیدید که آتش در خانه شما شعله های کوچک و کوتاهی دارد نشان از پول هنگفت است.
 • دود بسیار بدون آتش: یک مصیبت در پیش است. یک آتش بدون دود: پول به فراوان به دستتان می‌آید.

 

اسماعیل بن اشعث

 • اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت، دلیل کند که طاعت‌های وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود.
 • اگر کسی بیند که از آسمان، مانند باران آتش می‌بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضع
 • اگر بیند که از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوخت، بیم عذاب حق تعالی باشد. و باشد که از پادشاه وی را بیم بود
 • اگر بیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را بسوخت، دلیل کند که در آن دیار مرگ مفاجات بسیار بود.
 • اگر بیند که بر سر آتشی بزرگ گرم می‌شد، دلیل کند که به پادشاهی بزرگ نزدیک گردد
 • اگر بیند که آتشی بزرگ، قبه یا مناره بسوخت، دلیل کند که پادشاه آن موضع هلاک گردد.
 • اگر بیند که بر آتشی چیزی همی ریخت، دلیل کند که شغل دنیای وی تمام گردد.

 

 

همچنین بخوانید: تعبیر خواب رقصیدن ـ تعبیر خواب گریه کردن 
این مطالب را هم ببینید