تعبیر خواب آتش؛ تعبیر خواب دیدن آتش و آتش گرفتن

آتش حرارت و گرمای فراوانی دارد و در خواب نشان از خشم و احساسات فوران شده از افسردگی و ناراحتی است. آتش نمادی از شور و حرارت و هیجان در زندگی است. اگر شما هم خواب آتش دیده اید و به دنبال تعبیر آن می گردید با نظر معبران ما همراه شوید.

تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آتش

بسته به خوابی که دیده اید و شرایط روحی فعلی شما، خوابتان می تواند تعابیر مختلفی داشته باشد.

امام صادق (ع)

 • اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و بخ قئر آن آتش مال و بزرگی پیدا کند.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد.
 • اگر کسی در خواب ببیند که پاره های آتش می خورد، مال یتیمان می خورد.
 • اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور نداشت، به بیماری سردرد دچار خواهد شد.
 • اگر در رزمگاه، آن آتش را با دود بیند، دلیل کند که از پادشاه، او را ترس و بیم بود.
 • اگر بیند پاره‌های آتش می‌خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد
 • اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می‌آید، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید.
 • اگر بیند که از هر جایی آتش‌های سوزنده می‌گرفت، دلیل کند که از هر جایی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه.
 • اگر بیند هیزم آتش عظیم می‌سوخت، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار.
 • اگر در رزمگاه، آتش بیند، دلیل کند بر بیماری‌های صعب، چون آبله و طاعون وسرسام وسکته و مرگ مفاجات.
 • اگر آتش را در بازار بیند، دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند و در خرید، دروغ گویند.
 • اگر در دریای آتشی افتاده بیند، دلیل کند که در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعیت ظلم رسد.
 • اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند، دلیل کند که آن کس را مصیبت و ترس و بیم بود.
 • اگر بیند که آتش در مردم می‌زد، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان.
 • اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند، دلیل که او را رنج رسد.
 • اگر در راه مجهول آتش بیند، دلیل بر بی دینی بود.

 

دانیال نبی

 • اگر شخصی در خواب دید که آتش اندامش  را سوزاند، تعبیرش آن است که به قدر آن سوختگی وی را رنج و مضرت رسد،
 • اگر شخصی در خواب ببیند که از آن آتش فرا گرفت، دلیل کند که به قدر آن، از مال حرام به وی رسد.
 • اگر در خواب دید که کسی وی را در آتش افکند و سوخت تعبیرش آن است که پادشاه بر وی ستم کند، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد.
 • اگر بیند که آتش وی را نسوخت، دلیل کند که روی به کراهت، سفری کند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که آتش در خانه وی افتاده است و همه اندام او را سوزاند و آتش زبانه می زند و از این آتش در دل او ترس و وحشتی ایجاد نشد نشانه این است که مصیبت و محنتی به وی می رسد که باعث بیماری و ضعف وی می شود.
 • اگر آتش را با تف و سوز بیند، دلیل کند که از علت تب، بیمار گردد
 • اگر بیند که از آتش، گرمی و تیس به او رسید دلیل که کسی وی را در روز غیبت کند.
 • اگر فردی در خواب آتش بدون دود ببیند نشانه این است که به پادشاهی نزدیک می شود و کار بسته او گشاده می شود.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به همراه آتش دود است نشانه این است که به قدر آن، مال حرامی با رنج و یا جنگ بدست می آورد.

 

یوسف نبی

 • تعبیر خواب آتش گرفتن خانه نشانه این است که خواب بیننده در اندکی زحمت از سلطان می افتد.
 • دیدن آتش فتنه بود
 • دیدن سوختن آتش مصیبه بود
 • دیدن در میان آتش بینه باشد

 

ابراهیم کرمانی

 • اگر فردی در خواب ببیند که آتش لباس های او را سوزاند نشانه این است که با خویشاوندان خود جنگ و خصومت می کند و یا از سبب مال اندوهگین می شود.
 • اگر آتش را با دود بیند تعبیرش ترس و هراس در کارها می باشد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که آتش در خانه وی افتاده است و همه اندام او را سوزاند و آتش زبانه می زند و از این آتش در دل او ترس و وحشتی ایجاد نشد نشانه این است که مصیبت و محنتی به وی می رسد که باعث بیماری و ضعف وی می شود.
 • اگر بیند که آتش از آسمان بیفتاد، شهری یا محله یا سرائی بسوخت، دلیل کند که آن بلا و فتنه که گفته شد، بر اهل آن موضع شهر بود.

 

مطیعی تهرانی

 • اگر فردی در خواب ببیند که او را در آتش افکنده اند و با هول و هراس از خواب بیدار شد نشانه این است که از منبع پرقدرتی به وی ستم می شود و اگر آتش او را نسوزاند نشانه این است که با بی رغبتی به سفر می رود و از سفر چیزی عاید وی نمی شود.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که با آتشی که افروخته شده است لباس وی می سوزد نشانه این است که زیانی به خواب بیننده می رسد و اگر دست وی بسوزد نشانه این است که به یکی از اعضای بدنش آسیب می رسد.
 • اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته‌اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می‌باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می‌کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می‌بریم و بینائی و هشیاری حاصل می‌کنیم. معبران کهن متذکر شده‌اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است.
 • اگر فردی در خواب ببیند که آتش بر می دارد و نمی سوزد نشانه این است که توفیق بزرگی نصیبش می شود و به اوج موفقیت می رسد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که در کنار آتش نشسته است و از شدت حرارت آتش گرم شده است و می سوزد نشانه این است که پشت سر وی بد می گویند و در زبان مردم می افتد و از او عیب جویی می کنند.

 

محمدبن سیرین

 • اگر کسی در خواب آتشافروزد، قوی می شود.
 • تعبیر خواب آتش بی دود، به معنی شروع اوج گرفتن قدرت است ولی آتش با دود، تعبیرش پادشاه ستمگر و غم و اندوه وزیان است.
 • اگر شخصی در خواب بببیند که آتش برافروخت تا گرم شود، یا کسی دیگر بدان گرم شود، دلیل که چیزی طلب می کند که از آن منفعت یابد.
 • اگر ببیند که بی فایده آتشی برافروخت، بی سبب جنگ و خصومت کند.
 • اگر ببیند که برای روشنایی آتشی برافروخت تعبیرش این است که با توضیح در مورد کاری، آن را به حجت و برهان روشن گرداند.
 • اگر ببیند که آتشی برافروخت تا چیزی بریان کند، تعبیرش این است که به دلیل حرف مردم، اقدام به جستجو در احوال کسی می کند.
 • اگر ببیند که از آن بریان بخورد، دلیل کند که به قدر آن، روزی به وی رسد، با غم و اندوه.
 • اگر ببیند که در آن دیگ هیچ طعام نبود، دلیل کند که از آن کار او را غم و اندوه رسد.
 • اگر ببیند که آتشی برافروخت تا حلوا بپزد، تعبیرش این است که در باره او حرف های نیکو گفته می شود.
 • اگر ببیند که به زیر دیگ آتش می افروخت، و در دیگ گوشت بود یا چیزی دیگر، دلیل که کاری بسازد که از آن کار کدبانوی خانه را منفعت رسد.

 

جابر مغربی

 • اگر ببیند که در بیابان آتش می افروخت که مردمان از نور آن آتش راه می یافتند، و هر کس به موضع و مقام خویش می رفتند، از علم و حکمت او بهره یابند و راه راست گیرند.
 • اگر ببیند که آن آتش فرو می رود و نور او زایل می گردد، دلیل کند که احوالش متغیر باشد و از دنیا رحلت کند.
 • اگر ببیند که آن آتش در بیابان افروخت، نه به راه راست، دلیل که علم او مردمان را به راه ضلالت برد.
 • اگر ببیند که آتشی در موضعی برافروخت، تا آن موضع را بسوزد، و آتش آن را بسوخت و از بازرگانان بود، دلیل که خرید و فروخت به نفاق کند و مالش حرام خواهد بود.
 • اگر ببیند که از خانه همسایه آتش می برد، دلیل کند که مالی حرام به او رسد.

 

همچنین بخوانید: تعبیر خواب اسب ـ تعبیر خواب سگ

 

آنلی بیتون

 • دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید، نشانة خوشبختی و سعادت است. این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی بسر می‌برند، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است.
 • اگر در خواب دیدید خانه‌ی شما در آتش می‌سوزد، تعبیر آن این است که همسری مهربان و فرزندانی، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد.
 • مشاهده‌ی آتش روشن در خواب، علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد.

 

لوک اویتنهاو

 • دیدن آتش در خواب به معنای اعلان خطر در مقابل یک دزد است.
 • دیدن شعله‌های آتش در خواب تعبیرش این است که مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید.

 

سرزمین رویاها

 • اگر فردی در خواب ببیند که خانه اش در آتش با شعله های روشن و واضح می سوزد نشانه این است که شغل خوبی بدست می آورد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که خانه اش در شعله های تیره آتش می سوزد نشانه این است که ورشکستی مالی نصیب وی می شود.
 • اگر فردی در خواب ببیند که خانه اش در شعله های کوچک آتش می سوزد نشانه این است که پول هنگفتی را بدست می آورد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که خانه دیگران آتش گرفته است نشانه این است که احترام و امتیاز او بالا می رود.
 • اگر شخصی خواب ببیند که خانه دیگران در حال آتش گرفتن است تعبیرش آن است که امتیاز و احترامتان بالا می رود.
 • خواب دیدن آتش در خانه خود با شعله هایی واضح و روشن نشان دهنده شغل خوب است.
 • اگر خواب دیدید که آتش در خانه شما همراه با شعله هایی تاریک و تیره است نشان از ورشکستگی مالی است.
 • اگر در خواب دیدید که آتش در خانه شما شعله های کوچک و کوتاهی دارد نشان از پول هنگفت است.
 • دود بسیار بدون آتش: یک مصیبت در پیش است. یک آتش بدون دود: پول به فراوان به دستتان می‌آید.

 

اسماعیل بن اشعث

 • اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت، دلیل کند که طاعت‌های وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود.
 • اگر کسی بیند که از آسمان، مانند باران آتش می‌بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضع
 • اگر بیند که از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوخت، بیم عذاب حق تعالی باشد. و باشد که از پادشاه وی را بیم بود
 • اگر بیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را بسوخت، دلیل کند که در آن دیار مرگ مفاجات بسیار بود.
 • اگر بیند که بر سر آتشی بزرگ گرم می‌شد، دلیل کند که به پادشاهی بزرگ نزدیک گردد
 • اگر بیند که آتشی بزرگ، قبه یا مناره بسوخت، دلیل کند که پادشاه آن موضع هلاک گردد.
 • اگر بیند که بر آتشی چیزی همی ریخت، دلیل کند که شغل دنیای وی تمام گردد.

 

 

همچنین بخوانید: تعبیر خواب رقصیدن ـ تعبیر خواب گریه کردن 

مطالب مشابه را ببینید!

تعبیر خواب گردنبند؛ انواع تعابیر خواب گردنبند و معنای آنها تعبیر خواب مردن؛ تعبیر خواب انواع مرگ و مردن از دید تعبیرگران معروف فال حافظ امروز جمعه 21 اردیبهشت با تفسیر { پیشگویی دقیق } چجوری فال حافظ و فال روزانه بگیرم که جوابش درست باشه؟ تعبیر خواب طلا برای زن و مرد و تعابیر مختلف از معبران معروف تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران