تعبیر خواب مدفوع؛ دیدن مدفوع و اسهال در خواب نشانه چیست؟

احتمالاً مدفوع برایتان اصلاً خوشایند نیست و شاید خیلی چندش آور باشد، اما آیا زمانی که در خواب مدفوع می بینید باز هم تعبیرش چندش آور و ناخوشایند است؟ در ادامه نظر معبران را در مورد خواب مدفوع می خوانیم.

madfoo

تعبیر خواب مدفوع

مدفوع در خواب برخلاف واقعیت که چندش آور و ناخوشایند است، تعبیری مثبت و نیکو می تواند داشته باشد زیرا مواد زاید از بدن شما خارج می شوند. معبران نظرات مختلفی بسته به نوع خواب مدفوع دارند.

 

امام صادق (ع)

عبیرهای اسهال عبارتند از: (البته اگر اسهال در محل مخصوص به خودش باشد)

1– مال حرام

2– گشایش

3– خرج کردن مال برای عیال و زن خود

4– دور شدن غم و اندوه.

 

حضرت دانیال (ع)

 • تعبیر دیدن پهن و مدفوع اسب و گاو، مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می آوری.
 • تعبیر پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، مال حرام می‌باشد.
 • تعبیر خواب مدفوع مال حرام می باشد.

 

ابن سیرین

 • عبیر مدفوع انسان، مال حرام می‌باشد.
 • تعبیر دیدن پهن و مدفوع اسب و گاو، مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست خواهی آورد.
 • دیدن  مدفوع در خواب رهایی از غم و رنج است.
 • اگر کسی ببیند در چاه توالت خودش افتاده باشد مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد.
 • اگر ببینی در مستراح ادرار و مدفوع می‌کنی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.
 • اگر ببینی در رختخواب خودت مدفوع کرده‌ای مقداری از مال خودت را به زنت می‌دهی.
 • اگر ببینی مدفوع کردی و آن را با خاک پوشانده‌ای مال خودت را در زمین پنهان می‌کنی.

 

مجلسی رحمه الله علیه

 • دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود.

 

جابر مغربی

 • تعبیر خواب مدفوع کردن انسان جدا شدن مال و اموال می‌باشد.
 • اگر در خواب ببینی در بین مدفوع می‌روی یا اینکه در جاده یا خانه در بین مدفوع غرق شده‌ای پادشاه باعث غم و اندوه تو می‌گردد.
 • اگر ببینی پایت را روی مدفوع قرار دادی به زمین افتادی و تمام بدنت آلوده شده است اگر در موقعیت و جایگاه پست و زشتی قرار داری حاکم برای تو مسئله ناخوشایندی بوجود می‌آورد.
 • اگر ببینی از مقعد تو مدفوع و نجاست بیرون آمده و بدنت به آن آلوده شده است مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

 

مطیعی تهرانی

 • در نفایس الفنون و عرایس العیون می‌خوانیم که مدفوع مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. مدفوع کردن از غم رها شدن است. این گمان که مدفوع در خواب پول می‌باشد زیاد است
 • دیدن مدفوع در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به مدفوع نسبت داده‌اند. ضمناً اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می‌تواند مدفوع در این جا پول باشد.

ابراهیم کرمانی  

 • اگر ببینی اسهال کرده‌ای، یـعـنـی در خرج کردن مال و اموال اسراف می‌کنی.
 • اگر در خواب ببینی که همه بدن خود را آلوده به مدفوع کرده‌ای دلیل بر این باشد که مرتکب گناهی خواهی شد.
 • اگر ببینی در جایی که تا به حال آن را ندیده‌ای مدفوع کردی، یـعـنـی مال خودت را جایی خرج می‌کنی که مزد و ثوابی ندارد.
 • اگر در خواب ببینی مدفوع انسان‌ها را می‌خوری، تعبیرش این است که مال حرام مصرف می‌کنی و از طریق حرام مال به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی از شکم تو مثل سیل مدفوع بیرون می‌آید، یـعـنـی «پادشاه» باعث غم و اندوه تو می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

 

تونی کریسپ

مدفوع نشانه احساس انزجار، احساسات یا بخش‌هایی از تجارب که باید از آن‌ها خلاصی یافت، مرحله خود بیانگری و بخشش از خویش در طفولیت، نیاز جسمانی به داشتن روده سالم، احساسات و رویدادهای ناخوشایند و احساس شخص درباره پول است.

مدفوع مانند غذای هضم شده، بیانگر تجربه‌ای است که در زمان مصرف لذت بخش بوده است اما بعدا لازم است از بدن خارج شود در برخی اوقات نشان دهنده خلاقیت فرد و قادر بودن به رهایی از آنچه نیاز نیست را بیان می‌کند. بنابراین می‌تواند با پول و سخاوت مربوط باشد.

 

آیا دیدن مدفوع در خواب نشانه پول است؟

در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد.  مدفوع کردن از غم رها شدن است

این گمان که  مدفوع  در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند  مدفوع را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند.

دیدن  مدفوع در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به  مدفوع نسبت داده اند.

ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند  مدفوع در این جا پول باشد.

 

 

موارد بیشتر: تعبیر خواب ترسیدن ـ تعبیر خواب رقصیدن ـ تعبیر خواب آتش
این مطالب را هم ببینید