تعبیر خواب ابرو؛ اگر خواب ابرو دیدیم تعبیرش چیست؟

ابرو یکی از اجزای مهم صورت است که اگر وجود نداشته باشد یا نامنظم باشد تأثیر زیادی بر چهره دارد. ابرو می تواند شما را پیرتر یا جوان تر نشان دهد. اگر شما هم به دنبال تعبیر خواب ابرو می گردید باقی مطلب را بخوانید.

تعبیر خواب ابرو

تعبیر خواب ابرو

زیبایی چهره انسان زنجیره ای از آن چه در صورت می بینید به وجود می آید. اما بنا به شرایط و نوع خوابی که دیدید می تواند تعابیر مختلفی برای این نوع خواب وجود داشته باشد.

اگر شخصی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی دارد، به صورتی که هیچ نقصانی در آن وجود ندارد تعبیرش آن است که در میان مردم محترم و محبوب بوده و کسی غیبتش را نمی کند و عیبی از او در میان مردم گفته نمی شود.

اگر در خواب دیدید که ابرو ندارید، به معنای هتک حرمت و خدشه دار شدن آبرو و حیثیت شماست.

دیدن ابروهای پر پشت و سیاه در خواب احترامی است که مردم به خاطر پولی که دارید یا تحصیل می کنید برای شما قائلند.

اگر در خواب دیدید که فقط یک ابرو دارید، تعبیرش آن است که به دچار ضرر و زیان مالی می گردید.

اگر جوانی خواب ببیند که ابروی او سفید شده است، نشانه این است که او جوانی عاقل و دور اندیش است. ابروهای سفید و پر پشت، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمائید.

اگر در خواب، ابروی کسی از میزان طبیعی در حالت سنی موجود، کاسته شده باشد، از اندیشه و عقل او کاسته شده است.

تراشیدن ابرو در خواب نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می دهد که با اعمال و دخالت عقل می تواند مانع زیان و خسران گردد.

 

همچنین بخوانید: تعبیر خواب ترسیدن ـ تعبیر خواب رقصیدن

 

ابراهیم کرمانی

چنانچه شخصی در خواب ببیند که ابرو نداشت یا موی ابرویش فرو ریخت، دلیل است که قصد دارد چیزی را به دست بیاورد و آن چیز برایش حاصل می گردد و اگر به خلاف این ببیند، دلیل میکند که از آن چیز برای او بدنامی حاصل گردد.
اگر دید که ابروهایش سفید گشته بود، دلیل که علم وی زیاد گردد ولی از مالش کم می شود.

جابر مغربی

اگر شخصی در خواب دید که ابرویش ریخته و دیگری کنده است، دلیل که در مال و جاه وی نقصان افتد و بعضی گفته اند که دین او کم می شود. اما به عقیده برخی از معبران دیگر از آراستگی و زینت دینی تو کاسته می‌شود.

ابن سیرین

تعبیر ابرو، دین می‌باشد.
اگر در خواب ببینی ابروهایت کامل است و هیچ عیبی ندارد، یـعـنـی زینت تو تمام و کمال خواهد بود.
اگر در خواب ببینی ابروهایت ریخته است، تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد.
موارد بیشتر: نکاتی که قبل و بعد از برداشتن ابرو باید انجام داد ـ مدل هاشور و تاتو ابرو ـ مدل ابرو پهن
این مطالب را هم ببینید