تعبیر خواب گرگ از معبران معروف با معانی دیدن این حیوان در خواب و رویا

تعبیر خواب گرگ و معانی رویای این خواب

تعبیر خواب گرگ به نوع خواب بستگی دارد و هر یک از معبران و امامان برای آن تعابیر مختلفی را روایت کرده اند که هر یک را شرح می دهیم.

تعبیر خواب گرگ از نظر معابر و علما

تعبیر خواب گرگ در نظر بسیاری از معابر و علما نشانه خوبی ندارد و دلالت بر اتفاق بدی دارد؛ در اینصورت باید از خود در برابر افراد شرور محافظت کنید.

تعبیر خواب گرگ از نظر ابن سیرین

اگر خواب دیدید گرگ شما را درید دلالت بر این دارد که طلاق زن خود را می دهید و اگر ببینید گوشت آن می خورید یعنی ارثی به تو می رسد. اگر در خواب دم این حیوان را داشتید این تعبیر را می دهد که مال حرام خورده اید.

تعبیر خواب گرگ از نظر امام صادق

از دید امام صادق تعبیر گرگ زن، خادم و کنیز می باشد.

 • تعبیر اول زنی بوده که ممکن است همسر، دوست و فامیل می باشد.
 • پرستار یا دختر خردسالی است که در خدمت شما می باشد.
 • خدمتکاری که قصد خدمت به همه را دارد.

تعبیر خواب گرگ

تعبیر گرگ از نظر حضرت یوسف

از نظر حضرت یوسف خواب گرگ به تعبیر دشمن و گزند او یاد می شود که باید خود را از این گزند محافظت نمود.

تعبیر گرگ از نظر آنلی بیوتین

تعبیر خواب گرگ نشان از فاش شدن اسرار شما توسط دوستان است که در صورت کشتن آن در خواب بر دشمن غالب می شوید. از نظر این شخص شنیده شدن صدای زوزه این حیوان این معنی را می دهد که کسانی قصد شکست شما و پیشی گرفتن از شما را دارند.

تعبیر خواب گرگ از دید جابر مغربی

خواب خوردن شیر گرگ دلالت بر خیانت همسر دارد.

تعبیر خواب گرگ از دید ابراهیم کرمانی

خواب گرگ این نشان را می دهد که شکست دشمن نزدیک است و زوزه های بی وقفه این معنی را می دهد که انعطاف پذیری در زندگی لازم است.

تعبیر خواب از نظر محمد العنبری

از نظر عنبری خواب گرگ دلالت بر ریا، دروغ، سرقت، ستم، ظلم و دشمنی دارد. همچنین به این معنی است که اتهامی به شخصی می زنید که این فرد ربطی به آن ندارد. اگر در خواب ا را در خانه ببینید باید از خانه خود در برابر دزد محافظت کنید.

تعبیر خواب گرگ از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

از نظر مطیعی شنیدن صدای زوزه گرگ تعبیر به اخبار بد دارد که ایک اخبار حس مایوس شدن را در شما پدید خواهد آورد.

تعبیر خواب گرگ از نظر لوک اویتنهاو

تعبیر خواب راه رفتن گرگ ها پشت سر هم دلالت بر این دارد که همسایگان شما نامرد هستند که باید از این افراد دور شوید.

تعبیر خواب گرگ از نظر کارل گوستاو یونگ

از نظر ایشان خواب گرگ اشاره به خودخواهی، غرور، اعتماد به نفس، رمز و راز، اسرار، گوشه گیری، تنهایی، زیبایی و رهایی دارد. لذا این خواب نمایانگر این است که شما فردی قوی بودید و می توانید حافظ آرامش خود باشید و می توانید خود را با موقعیت های مختلف تطبیق دهید. همچنین می توان بیان کرد که این حیوان تعابیر مختلفی مانند بد ذاتی، موذی گری، عصبانیت، جنگ و ستیزه دارد. در برخی مواقع نشانگر موقعیت غیر قابل پیش بینی شده است که دربرگیرنده زندگی شما خواهد بود. لذا دلالت بر وسواس شما به فردی باشد.

اگر خواب ببینید گرگ را کشته اید به شما خیانت شده و اگر ببینید گرگ شما را تعقیب می کند اشاره به این دارد  که در حال فرار از مسآله ای هستید که تاثیر بدی بر روی شما داشته است. اگر دیدید قیافه شما شکل این حیوان شده این معنی را دارد که به تنهایی و آرامش نیاز دارید.

تعبیر خواب گرگ در کتاب سرزمین رویاها

در این کتاب تعبیر گرگ خوشبختی، شانس و شادی است که اگر ببینید این حیوان می دود اشاره به این دارد که با دشمنان باهوش ارتباط برقرار خواهید کرد و باید مواظب فریب آنها باشید. اگر آن را در لباس دیدید دقت بیشتری در کارهایتان داشته باشید و عاقبت هر کاری را در نظر بگیرید.

خواب دیدن بازی گرگ ها بر این تعبیر دارد که دوستان ریاکاری دارید و اگر دامی برای حیوان انداختید در آینده صاحب دارایی زیادی خواهید شد. خواب وحشت کردن از این حیوان این معنی را دارد که مال بزرگی از شنا دزدیده می شود و دیدن تعداد زیادی از این حیوان نشان دهنده سوء استفاده شدن از شما است.

دیدن گرگ مرده در خواب به معنی مشکلات بزرگ است که منتظر شکست شما هستند. زوزه کشیدن این حیوان معنی اگاه شدن شما از برنامه دشمن است. در کتاب رویاها گرگ سیاه اشاره به فردی دردسرآفرین برای شما دارد که خطر زیادی برای شما خواهد داشت. نوع قرمز آن نیز وضعیت مالی شما را نشان می دهد و اگر این حیوان را در لباس گوسفند ببینید نشان دهنده شخصی است که پنهان کاری می کند.

اگر خواب ببینید گرگ به شما غذا می دهد بیانگر این بوده که شخصی است برای شما سود داشته و کمک حالتان می باشد. اگر ببینید این حیوان شما را گاز گرفت باید از خود در برابر بیماری محافظت کنید. اگر دیدید گرگی را شکست دادید تعبیر آن خوش شانسی، سعادت و رسیدن به آرزوهاست. اگر دیدید این حیوان طعمه ای را شکار کرد این تعبیر را دارد که افرادی از شما سوء استفاده می کنند. همچنین اگر در خواب تعدادی از آنها شما را محاصره کرده بودند اشاره به دچار شدن به مشکلات و گرفتاری ها را دارد.

تعبیر خواب گرگ

تعبیر خواب انواع گرگ

تعبیرهر نوع گرگی با دیگری متفاوت بوده که بهتر است آشنایی بیشتری با این تعابیر داشته باشید.

تعبیر خواب گرگ مرده یا زخمی

دلالت بر این دارد که با کسی خصومتی خواهید داشت و اگر ببینید این حیوان مرده، سردرگمی شما را نشان می دهد.

تعبیر خواب گرگ سفید

تعبیر فریب کاری دارد و در بسیاری از کشورها این این موجود نشان از رویای خاص می باشد. به طور کلی اشاره به موفقیت، پیروزی، جسارت و شجاعت دارد

تعبیر خواب حمله گرگ به شما

خواب حمله گرگ به معنی مشاجره و گرفتاری است که شما را ناراحت می کند۔

تعبیر خواب گرگ سیاه

اتفاق ناگوار، دشواری ها، خطرات و افسردگی را نشان می دهد.

تعبیر خواب خوردن گوشت گرگ

نشان دهنده جنایتی است که در اطراف شما رخ می دهد۔

اگر در خواب گرگ را در خانه ببینید

اگر در خواب گرگ را در خانه ببینید نشان از این دارد که تلاش می کنید جهت رسیدن به هدفتان به خانه برگردید.

اگر ببینید گرگ به شما حمله کرد

اگر ببینید گرگ به شما حمله کرد اشاره به این دارد که به دلیل فشار روحی شدید کنترل شرایط برایتان سخت است. همچنین باید با کسانی که غیر قابل اعتماد هستند قطع رابطه کنید.

اگر ببینید با گرگ می جنگید

اگر ببینید با گرگ می جنگید نشانگر این است که باید برای حفظ زندگی تان تلاش کنید.

اگر در خواب ببینید تحت تعقیب گله گرگ هستید

اگر در خواب ببینید تحت تعقیب گله گرگ هستید اشاره به این دارد که به اطراف خود توجه کنید و ببینید کسی قصد ضربه زدن به شما را دارد. همچنین تعبیر دیگرش این است که از مسئله منفی که بر روی زندگیتان تاثیر گذاشته فرار می کنید.

اگر در خواب از این حیوان وحشت داشتید

اگر در خواب از این حیوان وحشت داشتید تعبیر ترس از شرایطی را دارد که در آن قرار دارید و از خصومت و تجاوز دیگران نیز استرس دارید یا تعبیر خواب وحشت از این حیوان نیز نشانگر این است که توسط دزدان لخت خواهید شد.

اگر در خواب گرگ را خیلی بزرگ و غول پیکر ببینید

اگر در خواب گرگ را خیلی بزرگ و غول پیکر ببینید دلالت بر این دارد که شما اطمینان بالایی از قدرت خود دارید و بر روی پروژه های بزرگی کار می کنید.

خواب گرگ زشت و ترسناک

اگر خواب گرگ زشت و ترسناک را ببینید نشان دهنده انسان هایی است که با تلاش مدام قصد صدمه زدن به شما را دارند.

خواب دیدن سگ گرگی

خواب دیدن سگ گرگی نشان از وفاداری افرادی را دارد که در تلاش برای موفقیت شما هستند.

تعبیر خواب گرگ

در خواب با خشم در حال صحبت با این حیوان بودید

اگر در خواب با خشم در حال صحبت با این حیوان بودید دلالت بر این دارد که شخصی می خواهد با محبت شما را وادار به کاری کند.

در خواب با گرگ دوست شدید

اگر در خواب با گرگ دوست شدید اشاره به این دارد که در صورت شرکت در جلسات کسب و کار به موفقیت خواهید رسید.

در صورتیکه در خواب گوشت گرگ خوردید

در صورتیکه در خواب گوشت گرگ خوردید با ترکیب غرورتان با آرامش قصد بهتر شدن شرایط خود را در اجتماع دارید.

اگر این حیوان را در خواب رام ببینید

اگر این حیوان را در خواب رام ببینید دلالت بر این دارد که محافظ شما شخصی قدرتمند می باشد، اگر آن را اهلی ببینید نشان دهنده لوس بودن شما است.

در صورتیکه خواب توله گرگ را ببینید

در صورتیکه خواب توله گرگ را ببینید نشان دهنده این است که شما آماده ارتباط با دیگران را از لحاظ مالی دارید.

خواب این حیوان را با چشمان قرمز ببینید

اگر در خواب این حیوان را با چشمان قرمز ببینید این تعبیر را دارد که شما سعی در سرکوب انزوا و تنهایی خود هستید و بازگشت به گذشته، خاطرات تلخ و افکار سرکوب شده سبب آسیب به شما خواهد بود و باید از آنها دوری کنید.

دیگر تعابیر دیدن گرگ در خواب

 • اگر در خواب سر این حیوان را ببینید تعبیر اسراری را دارد که اهمیت زیادی برای شما دارند که آشکار خواهند شد و بهتر است در اینصورت واکنش تان منطقی باشد.
 • اگر چشم گرگ را دیدید به این معنی است که کسی از شما حمایت می کند که فکرش هم نمی کردید.
 • دیدن گرگ قرمز رنگ تعبیر خشم و شکست تلخ در گذشته را دارد و اکنون باید جهت جبران اشتباهات گذشته در تلاش باشید.
 • اگر در خواب آن را وحشی ببینید اشاره به افرادی دارد که در تلاش هستند کسب و کارتان را با کار اشتباه مشکلدار کنند.
 • زوزه این حیوان تعبیر خیانت را دارد و دلالت بر سبقت گرفتن کسی از شما را دارد. همچنین افرادی در تلاش اند در رقابت صادقانه شما را شکست بدهند.
 • اگر خواب ببینید این حیوان را می کشید کاری را که به صلاح شما نیست می خواهید انجام دهید که با این کار سلب اعتماد از خود را خواهید  کرد.
 • اگر آن را در رنگ آبی ببینید نشانه امیدوار بودن شماست که در اینصورت در اوج ناامیدی ها می توانید خارج شوید.
 • اگر در خواب آن را با چشمان سیاه مشاهده کردید دلالت بر روراست بودن شما دارد و اگر چشمان این حیوان را آبی دیدید تعبیر عاطفی بودن احساس شما با دیگران را دارد. اگر چشمان آن را قرمز دیدید باید با بصیرت به موضع مورد علاقه خود رفتار کنید.
 • در صورتی که خاکستری را در خواب دیدید از نظر معبرین مغربی اشاره به این دارد که در زندگی خود محتاطانه عمل کنید و جهت حذف مسائل حاشیه ای در زندگی خود تلاش کنید.

سخن پایانی

خواب گرگ دیدن توسط بسیاری از معابر و علما تعبیر می شود و بسیاری از پیامبران نیز مانند حضرت یوسف علم تعبیر خواب داشته اند که خواب های مختلفی را تعبیر می کردند. بسیاری از روان شناسان نیز بر اساس علم روان شناختی خود این خواب ها را تعبیر می کنند.

مطالب مشابه را ببینید!

تعبیر خواب گردنبند؛ انواع تعابیر خواب گردنبند و معنای آنها تعبیر خواب مردن؛ تعبیر خواب انواع مرگ و مردن از دید تعبیرگران معروف فال حافظ امروز جمعه 21 اردیبهشت با تفسیر { پیشگویی دقیق } چجوری فال حافظ و فال روزانه بگیرم که جوابش درست باشه؟ تعبیر خواب طلا برای زن و مرد و تعابیر مختلف از معبران معروف تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران