تعبیر خواب گربه؛ دیدن گربه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گربه سیاه، تعبیر خواب گربه سفید، تعبیر خواب حمله گربه، تعبیر خواب کشتن گربه را در سایت روزانه بخوانید.

تعبیر خوابا گربه

تعبیر خواب گربه

گربه تماس جسمانی و انس و الفت گرفتن با گربه‌های خانگی آسان است. به همین دلیل دیدن گربه در رویا بیانگر نیاز به توجه عاطفی و احساسات گرم است، برخی زنان گربه را جانشین فرزند خود می‌کنند، به همین دلیل است که در بسیاری از رویاهای زنان گربه نشان دهنده نیاز آنان به مراقبت از کسی است یا حتی میل آن‌ها به فرزند داشتن را نشان می‌دهد.

برای دیدن گربه در خواب تعابیر مختلفی وجود دارد که معبران مختلف تعابیر متفاوتی را در این باره بیان کرده اند که به آنها می پردازیم:

 

همچنین بخوانید: آیا گربه سیاه بدشگون است؟ ـ عکس گربه بامزه

 

حضرت امام جعفرصادق (ع)

دیدن گربه بر پنج وجه است.

اول: دزد.

دوم: عمار (سخن چین).

سوم: بیماری.

چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان).

پنجم: جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی).

 

یوسف نبی (ع)

دیدن کشتن گربه درویش گردد.

 

محمدبن سیرین

دیدن گربه درخواب، تعبیر مردی مفسد و دزد را دارد.

اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود.

اگر شخصی در خواب دید که گربه را کشته است، تعبیرش آن است که دزدان را بکشد و قهر کند.

اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد.

 

ابراهیم کرمانی

اگر بعد از صبح در خواب خودت گربه ببینی، تعبیرش این است که شش روز بیمار می‌شوی.

اگر بیند که گربه را بکشت و پوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند.

 

منوچهر مطیعی تهرانی

نوشته‌اند گربه زنی است که دزدی را دوست دارد و این کار برای او عادت شده است.

اگر در خواب بینید که به گربه غذا می‌دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می‌کنید.

اگر در خواب بینید گربه ای دارید، زنی که دستش کج است در زندگی شما نقش می‌گیرد.

اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارایی شما تعدی و تجاوز می‌شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است.

چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می‌شود یا سر راهتان قرار می‌گیرد.

اگر در خواب بینید گربه ای را در بغل گرفته‌اید و به سینه خود می‌فشارید زنی و فریبکار شما را می‌فریبد و گولتان میزند

اگر ببینید به دنبال یک گربه می‌دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می‌دارد و سر گردان می‌کند.

اگر ببینید چندین گربه جایی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می‌زنند و تصمیم می‌گیرند و غیبت می‌کنند.

اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می‌دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

اگر گربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می‌شود.

 

آنلی بیتون

اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید، دلالت بر آن دارد که خبرهایی بد خواهید شنید، و دوستی در آستانه مرگ قرار می‌گیرد.

اگر خواب ببینید گربه لاغر و کثیف را از خود می رانید، نشانه آن است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می‌شود.

اگر خواب ببینید مار، بچه گربه ای را می کشد،نشانه آن است که دشمنان سعی می کنند به شما آسیب بزنند. اما به خودشان آسیب میرسانند.

اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است، نشانه آن است که دیگران به او خیانت می‌کنند.

دیدن بچه گربه ها در خواب ، دلالت بر تحمل مشکلات کوچک و انزجار آور و زیان مالی دارد.

 

لوک ایتنهاو

اگر در خواب ببینی گربه ای تو را چنگ زده است تعبیرش مانع در زندگی است.

اگر در خوای دیدید که گربه ایا میو میو می کند نشان از دعوای طولانی دارد.

تعبیرخواب گربه سیاه، نشان از بدبختی دارد.

اگر در خواب دیدید که گربه ای را می زنید نشان از خیانت دارد.

دیدن گربه در خواب دوست نارفیق است.

اگر در خواب ببینی گربه ای را نوازش می کنی به معنای ناسپاسی است.

اگر در خواب پوست گربه را ببینید به معنای این است که شیء را که گم کرده اید پیدا می کنید.

دیدن گربه وحشی در خواب تعبیرش دوست خطرناک است.

 

 

موارد بیشتر: تعبیر خواب موش ـ تعبیر خواب گربه کردن

مطالب مشابه را ببینید!

فال حافظ امروز جمعه 31 فروردین اسفند با تفسیر { پیشگویی دقیق } تعبیر خواب گردنبند؛ انواع تعابیر خواب گردنبند و معنای آنها تعبیر خواب مردن؛ تعبیر خواب انواع مرگ و مردن از دید تعبیرگران معروف چجوری فال حافظ و فال روزانه بگیرم که جوابش درست باشه؟ تعبیر خواب طلا برای زن و مرد و تعابیر مختلف از معبران معروف تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران