تعبیر خواب سگ؛ کاملترین تعبیر خواب سگ از دید معبران معتبر

سگ نمادی از وفا و مهربانی است. سگ وفادار و دوست داشتنی است. سگ هم از نوع اهلی و هم از نوع وحشی داریم اما معمولاً حیواناتی رام شدنی و وفادار نسبت به صاحبشان هستند.

تعبیر خواب سگ در یک نگاه
سگروانشناسی: غرایز درونی بیننده خواب (ترحم، وفاداری و …)
اسلامی: دشمنی پست ولی مهربان
حمله سگروانشناسی: خارج شدن کنترل غرایز و تاثیر روی عملکرد
اسلامی: آسیب دیدن از طرف دشمن
سگ سیاهروانشناسی: عدم شناخت غرایز درون
اسلامی: دشمنی از عرب
سگ سفیدروانشناسی: هوشیاری
اسلامی: دشمنی از عجم
تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ

در این مطلب از سایت روزانه به تعبیر خواب سگ از دید معبران گوناگون می پردازیم.

حضرت امام جعفر صادق (ع)

 • دیدن سگ در خواب بر چهاروجه است؛
  اول: دشمن.
 • دوم: پادشاه طامع (پادشاه طمعکار).
 • سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار).
 • چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چین).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • سگ اگر آشنا باشد، حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می‌آید.
 • چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد، امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید، می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.
 • چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید؛چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند.
 • اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد، خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او دور بمانید.

محمدبن سیرین

 • اگر در خواب سگ ببینید، نشان از دشمن دون فرومایه است، اما اگر سگ مهربان بود و ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.
 • اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد.
 • اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد.
 • اگر در خواب ببینی سگی لباس تو را گاز گرفته است، یـعـنـی دچار مسئله ناخوشایندی می‌شوی.
 • اگر ببینی سگی لباس تو را پاره کرده است، یـعـنـی دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
 • اگر ببینی سگی به تو پارس می‌کند، یـعـنـی دشمنت به تو حرف زشتی می‌زند.
 • اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود.
 • اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود.
 • اگر بیند که گوشت سگ میخورد، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند.
 • اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.
 • اگر بیند که سگی ماده درخانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند.
 • اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود.
 • اگر بیند سگی را نان همی داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود.
 • اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند.
 • اگر بیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد.
 • اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد.

اسماعیل بن اشعث

 • اگر شخصی در خواب ببیند كه سگی شكار می كرد، دلیل كه از دشمنی دعوی دانش كند و خیر و منفعت یابد.
 • اگر شخصی در خواب ببیند گوشت شكار می خورد، دلیل كه میراث یابد.
 • اگر بیند كه سگ شكاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.
 • اگر در خواب سگ سکاری ببینید، تعبیرش دشمن آشکار می‌باشد.

مطالب مشابه را ببینید!

تعبیر خواب گردنبند؛ انواع تعابیر خواب گردنبند و معنای آنها تعبیر خواب مردن؛ تعبیر خواب انواع مرگ و مردن از دید تعبیرگران معروف فال حافظ امروز جمعه 21 اردیبهشت با تفسیر { پیشگویی دقیق } چجوری فال حافظ و فال روزانه بگیرم که جوابش درست باشه؟ تعبیر خواب طلا برای زن و مرد و تعابیر مختلف از معبران معروف تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران