تعبیر خواب سگ؛ کاملترین تعبیر خواب سگ از دید معبران معتبر

سگ نمادی از وفا و مهربانی است. سگ وفادار و دوست داشتنی است. سگ هم از نوع اهلی و هم از نوع وحشی داریم اما معمولاً حیواناتی رام شدنی و وفادار نسبت به صاحبشان هستند.

تعبیر خواب سگ در یک نگاه
سگروانشناسی: غرایز درونی بیننده خواب (ترحم، وفاداری و …)
اسلامی: دشمنی پست ولی مهربان
حمله سگروانشناسی: خارج شدن کنترل غرایز و تاثیر روی عملکرد
اسلامی: آسیب دیدن از طرف دشمن
سگ سیاهروانشناسی: عدم شناخت غرایز درون
اسلامی: دشمنی از عرب
سگ سفیدروانشناسی: هوشیاری
اسلامی: دشمنی از عجم
تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ

در این مطلب از سایت روزانه به تعبیر خواب سگ از دید معبران گوناگون می پردازیم.

حضرت امام جعفر صادق (ع)

 • دیدن سگ در خواب بر چهاروجه است؛
  اول: دشمن.
 • دوم: پادشاه طامع (پادشاه طمعکار).
 • سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار).
 • چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چین).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • سگ اگر آشنا باشد، حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می‌آید.
 • چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد، امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید، می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.
 • چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید؛چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند.
 • اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد، خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او دور بمانید.

محمدبن سیرین

 • اگر در خواب سگ ببینید، نشان از دشمن دون فرومایه است، اما اگر سگ مهربان بود و ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.
 • اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد.
 • اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد.
 • اگر در خواب ببینی سگی لباس تو را گاز گرفته است، یـعـنـی دچار مسئله ناخوشایندی می‌شوی.
 • اگر ببینی سگی لباس تو را پاره کرده است، یـعـنـی دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
 • اگر ببینی سگی به تو پارس می‌کند، یـعـنـی دشمنت به تو حرف زشتی می‌زند.
 • اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود.
 • اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود.
 • اگر بیند که گوشت سگ میخورد، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند.
 • اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.
 • اگر بیند که سگی ماده درخانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند.
 • اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود.
 • اگر بیند سگی را نان همی داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود.
 • اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند.
 • اگر بیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد.
 • اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد.

اسماعیل بن اشعث

 • اگر شخصی در خواب ببیند كه سگی شكار می كرد، دلیل كه از دشمنی دعوی دانش كند و خیر و منفعت یابد.
 • اگر شخصی در خواب ببیند گوشت شكار می خورد، دلیل كه میراث یابد.
 • اگر بیند كه سگ شكاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.
 • اگر در خواب سگ سکاری ببینید، تعبیرش دشمن آشکار می‌باشد.
منبع seeing dogs in dream
این مطالب را هم ببینید