تعبیر خواب مار در خانه و معانی دیدن مار بزرگ و کوچک سیاه و رنگی در خواب

تعبیر خواب مار در خانه

تعبیر خواب بسته به زمان، مکان خواب، صاحب خواب و حالت خواب متفاوت است و همیشه نمی توان یک تعبیر را برای آن در نظر گرفت. خواب مار بسته به نوع خواب متفاوت است و از نظر قران، امام صادق و دیگر بزرگان نیز تعابیر زیادی بر آن شده است که در اینجا به تعبیر مختلف آن می پردازیم.

تعبیر خواب مار از نظر قرآن

از نظر قران رویاها پلی هستند مابین دروغ و حقیقت که باید در جهت فهمیدن تعابیر آنها کوشید. زیرا ممکن است خواب ها مسیر زندگی را به ما نشان دهند. از نظر قران دیدن مار در خواب نشانه مصیبت ها هستند که باید به زمان خواب دقت شود.

تعبیر خواب مار از نظر امام صادق

از نظر امام صادق خواب مار تعابیر خوبی ندارد، اما باید به فال نیک به آن بنگرید و برای انتخاب مسیری درست، از آن استفاده کرد. به فرموده امام صادق خواب مار تعابیر مختلفی دارد.

 • تعبیر اول: دشمنی پنهان دارید که شاید شما او را شناخته باشید ولی به صورت پنهانی دشمنی می کند.
 • تعبیر دوم: تعابیر لذت های دنیوی از آن استنباط خواهد شد.
 • تعبیر سوم: می تواند دلالت از سلامتی باشد.
 • تعبیر چهارم: در صورتی که در خواب به مار غلبه کنید نشان دهنده رسیدن به بزرگی و مقام بالا می باشد.
 • تعبیر پنجم: بزرگی و سپه سالاری
 • تعبیر ششم: از آن بزرگی و دولت استنباط می شود.
 • تعبیر هفتم: به زنی خوش خط و خال اشاره می کند که باید ترس زیادی از او داشت.
 • تعبیر هشتم: رسیدن به مراد و آرزو
 • تعبیر نهم: پسر دار شدن
 • تعبیر دهم: سیلاب

Mar 2 e1669722537103

تعابیر خواب مار از نظر حضرت یوسف

تعبیر خواب مار از نظر ابن سیرین این است که از سمت دشمن بلایی به شما می رسد که این بلا او را شاد می کند. در صورتی که خواب خارج شدن مار از شکم خود را ببینید این تعبیر را دارد که فرزند شما با شما خصومت خواهد داشت. اگر دیدید این حیوان شما را گزید این معنی را می دهد که از طرف دشمن به شما گزندی وارد می شود. همچنین مار کوچک تعبیر دشمن ضعیف و نوع بزرگ نشان دهنده دشمن قدرتمند می باشد.

تعابیر مار از نظر ابن سیرین

از نظر محمد بن ابن سیرین مار تعبیر بر دشمن پنهان دارد که در صورت دیدن مار در خانه خود این تعبیر را دارد که دشمن خانگی دارید. اگر این حیوان را در صحرا دیدید نشان می دهد که دشمن شما غریبه می باشد. اگر آن را در محل کار دیدید به این معنی است که دشمن شما همکار شما می باشد. اگر با این حیوان جنگ کردید با دشمن خود دعوا می کنید و اگر آن را کشتید بر دشمن پیروز می شوید و اگر مار شما را شکست داد دشمن شکستتان می دهد.

اگر در خواب ببینید گوشت مار می خورید نشان می دهد که به مقام پادشاهی  می رسید و اگر آن را دو تکه کردید این معنی را می دهد که مال دشمن را می خورید. همچنین اگر خواب ببینید این حیوان مرده است از بلایی که قرار بوده به سرتان بیاید دور می شوید.

تعبیر خواب از نظر خالدبن محد العنبری

تعبیر خواب مار داشتن دشمن قوی است که در صورت کشتن آن بر دشمن پیروز می شوید. اگر چند مار را در خانه ببینید که در حال حرکت هستند نشان دهنده این است که در بین فامیل ها دشمن زیادی دارید. اگه خودتان آن را به خانه آوردید نشان دهنده این است که دشمن خود را فریب خواهید داد.

تعبیر خواب مار از نظر منوچهر مطیعی

تعبیر خواب مار از نظر منوچهر مطیعی این است که این حیوان نشان از دشمنی غافل، زیبا و خوش خط و خال دارد که شما از آن غافل هستید. به همین دلیل عده ای تعبیر آن را به زنی می دانند که دشمن شماست. دیگر تعبیرش می تواند به ثروت پنهان نیز باشد مانند ارثی که ناگهان به شما می رسد. از نظر منوچهر مطیعی خیره شدن به چشم مار در خواب اصلا تعبیر خوبی ندارد. همچنین تعبیر خواب مار از نظر او دشمن خانوادگی یا خطر است و دلالت بر این دارد که خطر پیش بینی نشده بدون اینکه انتظارش برود اتفاق می افتد.

تعبیر خواب مار در خانه و معانی دیدن مار بزرگ و کوچک سیاه و رنگی در خواب

تعبیر خواب مار از نظر جابر مغربی

اگر خواب ببینید مار از سوراخی از بدنتان خارج می شود نشان دهنده این است که فرزندی بدنیا خواهید آورد که دشمنتان می شود. گرفتن این حیوان در خواب بدون اینکه باعث آسیب شما شود این معنی را می دهد که مقام بالا و بزرگی می رسید. اگر دیدید بر مار بزرگی سوار شدید به این معنی است که با دشمن قدیمی خود آشتی می کنید.

تعبیر مار از نظر علامه مجلسی

از نظر علامه مجلسی تعبیر مار به ادای وام و بدهکاری می باشد.

تعبیر خواب مار از نظر لوک اویتنهاو

 • مار: مشکلات در هر مدل و در هر صورتی
 • مار چند سر: جذبه
 • به مار تبدیل شدن: بی احترامی کردن
 • ناتوان بودن در برابر مار: نسبت به آینده مایوس شدن
 • نیش زدن مار: صلب شدن آسایش در خانواده
 • کش و خمیازه کشیدن مار: با اعتماد به شانستان از خطری عبور خواهید کرد.
 • کشتن مار: در برابر دشمن پیروز شدن
 • مار افعی: یاوه گویی اطرافیان شما
 • شکار کردن مار افعی: یافتن راه حلی برای مشقت ها
 • نیش زدن مار افعی: گرفتاری

تعبیر انواع خواب مار

خواب انواع مار با تعابیر مختلفی بیان شده که در اینجا هر یک را شرح می دهیم.

تعبیر خواب مار قرمز

دلالت بر دشمن خوش گذران دارد.

تعبیر خواب مار زرد

اشاره به دشمن زرد روی یا مریض داشته است.

تعبیر خواب مار سبز

به دشمن درست کار و باتقوا اشاره دارد.

تعبیر خواب مار سفید

دلیل بر بزرگی بیننده خواب خواهد داشت.

تعبیر خواب مار سیاه

تعبیر بر دشمن فراوان شده است.

دیگر تعابیر مار

اگر در خواب ببینید مار در درگاه خانه افتاده دلالت بر این است که از طرف پادشاه دچار غم می شوید. تعبیر خواب بارش مار از آسمان دچار شدن به غضب خداوند و تعبیر خواب وجود مار در شلوار شما دلالت بر فساد دشمن با زنت خواهد بود. اگر این حیوان به دور گردنت پیچید یعنی ترک زکات کرده ای و وجود مار فراوان در کنارت این نشانه را دارد که فامیل دشمنت هستند.

Mar 2 e1669722553825

تعبیر خواب مار در حالات مختلف

خواب مار بسته به حالات مختلف معانی متفاوتی دارد که در اینجا چندین نمونه را توضیح می دهیم.

دیدن خواب مار در جعبه

دیدن خواب مار در جعبه این تعبیر را دارد که صاحب خواب افکار و اسرار خود را مخفی نگه می دارید.

خواب شنا کردن مار در آب

اگر خواب شنا کردن مار در آب را ببینید دلالت بر سرکوب شدن احساسات شما را دارد و وضعیت فعلی شما را نیز نشان می دهد که از آن نگران هستید. همچنین اشاره به این دارد که دردسر جای لذت شما را می گیرد.

مار در رختخواب

اگر در خواب ببینید مار در رختخواب شما است این معنی را دارد که به دلیل سادگی ممکن است مورد تهدید جنسی قرار بگیرید. در صورت ترسیدن از مار یعنی خطر را احساس نموده اید و مواظب خواهید بود.

تعبیر خواب مار در خانه

تعبیر خواب مار در خانه نشانه این است که با عضوی از خانواده دچار اختلاف و درگیری می شوید و ممکن است این درگیری به دلیل مشکلات مالی یا خیانت همسرتان باشد.

اگر ببینید مار را زنده زنده می خورید

اگر ببینید مار را زنده زنده می خورید اشاره به این دارد که میل جنسی بالایی دارید و دنبال شریک جنسی هستید. همچنین تعبیر گوشت این حیوان نشان بر پادشاهی و بزرگی را دارد۔

خواب انسانی مانند مار

در صورتی که در خواب انسانی را مانند مار ببینید این معنی را دارد که آن شخص غیر قابل اعتماد است.

تعبیر خواب مار در خانه و معانی دیدن مار بزرگ و کوچک سیاه و رنگی در خواب

تعبیر خواب راه رفتن بین مارهای زیاد

تعبیر خواب راه رفتن بین مارهای زیاد بر بیماری است و ممکن است اشاره به این داشته باشد که به دلیل داشتن دوستان حسود در رقابت با آنها هستید. همچنین این تعبیر را می دهد که افرادی برای شما دسیسه چینی می کنند.

تعبیر در هم لولیدن مارها

تعبیر در هم لولیدن مارها بر این است که پشیمان از ستیزه با دیگران هستید و اگر از روی مارها راه رفتید به این دلالت دارد که هراسان بیماری خود می باشید. همچنین این تعبیر را دارد که افرادی سعی در خوار کردن شما هستند.

اگر خواب دیدید مار بر روی چمن می خزد

اگر خواب دیدید مار بر روی چمن می خزد به این اشاره دارد که فردی ترسو هستید و اعتماد به نفس ندارید.

دیدن مار در دست

دیدن مار در دست این تعبیر را دارد که به شایعات توجه زیادی داشته اید و افکار منفی دارید و این برایتان مشکل ایجاد می کند.

تعبیر خواب اهلی کردن مار

تعبیر خواب اهلی کردن مار اشاره به موفقیت شما در کارها دارد و از دیگر تعابیرش این است که توان غلبه بر دشمنان خود را دارید.

مار سمی

اگر مار سمی را در خواب دیدید دلالت بر شیطان بسیار خطرناک دارد.

مار بزرگ

مار بزرگ نیز به دشمن ثروتمند و نوع سیاه غول پیکر به مصیبت دلالت خواهد داشت.

مار در قفس

مار در قفس به پیروزی و خوشبختی و لانه مار اشاره به سوء تفاهم با اعضای خانواده داشته است.

اگر در خواب ببینید مار دور پای شما پیچیده

اگر در خواب ببینید مار دور پای شما پیچیده این معنی را دارد که ترس از افکار جان بلای شما شده و در صورتی که در خواب این حیوان را از خود دور کردید این افکار منفی از شما جدا خواهد شد.

تعبیر خواب مار وحشی

تعبیر خواب مار وحشی بر شکست شما اشاره دارد و در صورت جنگیدن با آن در روابط عاشقانه و در روابط کاری مشکلاتی برای شما ایجاد می شود؛ همچنین با دشمن خود ستیزه خواهید کرد.

خواب مار مرده

خواب مار مرده نشان دهنده رفع بلا و مصیبت است که اگر دیدید حیوان فرار کرد نشان دهنده ضعف دشمن است.

اگر ببینید در شکمتان مار وجود دارد

اگر ببینید در شکمتان مار وجود دارد این نشانه را دارد که فرزند شما دشمنتان خواهد شد.

در صورتیکه ببینید ماری می خرید

در صورتیکه ببینید ماری می خرید دلالت بر این دارد که با رفتار سیاستمدارانه بر مخالفان خود پیروز خواهید شد.

مار کوچک

در صورتیکه در خواب مار کوچک را ببینید به این معنی است که کسی را که دوست خود می دانید کسی است که در خفا تو را بدنام می کند.

دیگر تعابیر

 • اگر ببینید مار شما را گاز می گیرد دلالت بر این دارد که از دشمن آسیب می بینید یا آرامش شما از بین می رود یا در مقابل کار زشت تسلیم می شوید و اگر نوع افعی شما را نیش بزند به بدبختی خواهید رسید.
 • اگر زن در خواب ببیند مار افعی او را نیش زده اشاره به این دارد که شرارت کسی او را عذاب خواهد داد.
 • اگر ببینید مار بعد از حلقه زدن به دور گردن شما نیش خود را خارج کرد این معنی را دارد که اسیر دشمن می شوید. اگر دیدید این حیوان کسی دیگر را نیش زده دلالت بر این دارد که شما اشتباهی به کسی لطمه می زنید.
 • اگر شما زن هستید و در خواب ببینید ماری باردار است دلالت به باردار شدن شما دارد و در صورت سیاه بودن این حیوان پسر به دنیا می آورید و در صورت سفید بودن آن دختر به دنیا خواهید آورد.
 • دیدن مار قرمز نشان دهنده باردار بودن یکی از عزیران شماست و سبز بودن این حیوان دلالت بر آماده بودن شما برای بارداری است.
 • خواب دیدن تعداد زیادی از مار نشان از زیاد بودن انرژی مثبت در شما است که ممکن است این انرژی جنسی نیز باشد.
 • اگر مار ترسناک و زشتی را در خواب ببینید دلالت بر وجود فردی خطرناک در بین شما دارد که در تلاش هستید بدون درگیری از آن دور شوید.
 • دیدن مار دوسر اشاره به عصبانیت و ترس در شما دارد که سرکوب شده است و دلالت بر این دارد که شما میان دو حس متمایز قرا گرفته اید. لذا اگر بین احساسات وعقل قرار گرفته اید عقل را برگزینید.
 • اگر خواب ببینید مار در خانه شماست و هیچ تلاشی برای بیرون کردن آن نمی کنید دلالت بر عدم رضایت شما از محل زندگیتان را دارد.

سخن پایانی

انسان در ساعاتی که در خواب فرو می رود ممکن است صدا ها و تصاویری را ببیند که اطلاعاتی یا نشانه هایی از انسان ها، دنیا و عالم دیگر باشد. لذا تعبیر شدن خواب نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد مثلا برخی مواقع خواب دیدن هیچ گونه تعبیری ندارد و ممکن است به دلیل خستگی، آشفتگی ذهن باشد یا به دلیل تکرار اتفاقات روزمره باشد.

مطالب مشابه را ببینید!

فال حافظ امروز شنبه 18 آذر آبان با تفسیر { پیشگویی دقیق } تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران تعبیر خواب افتادن؛ انواع تعبیر خواب سقوط و افتادن از بلند تعبیر خواب نزدیکی؛ معنی دیدن رابطه جنسی در خواب و تعابیر آن تعبیر خواب ایستگاه قطار؛ دیدگاه معبران درباره ایستگاه قطار تعبیر خواب جغد؛ تمام تعابیر دیدن جغد در خواب