تعبیرخواب رقصیدن؛ اگر در خواب ببینیم که می رقصیم تعبیرش چیست؟

رقصیدن در خواب، معمولاً خواب خوبی نخواهد بود. اما بسته به نوع رقص و شادی و پایکوبی شما این تعبیر می تواند متفاوت باشد که در ادامه به آن می پردازیم.

تعبیرخواب رقصیدن، تعبیرخواب رقص و پایکوبی و شادی کردن

تعبیرخواب رقصیدن

اکثر معبران نظر بر این دارند که اگر در خواب به رقص و پایکوبی مشغول باشید نشان از غم و مصیبتی است که قرار است بر شما وارد شود. اگر در خواب پایکوبی کنید و شادیتان نمایان باشد تعبیر خوبی ندارد اما اگر فقط حرکات دستتان باشد تعبیرش احساس نیاز به دیگران اما در اندازه مطلوب و طلب کردن و خواستن می باشد.

رقصیدن برای زنان بد نامی و رسوایی و بی آبرویی است و اگر زنی خواب ببیند که می رقصد بد نام و انگشت نما می شود. سر زبان ها می افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.

اگر کسی در خواب ببینید صوفی یا جمعی از صوفیان می رقصند، از آنجا که به جهت شوق خداوند، حرکات موزونی را انجام می دهند، تعبیرش شادی است.

اگر کسی ایستاده یا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن است که به دیگران نیازمند می شود.

اگر کسی در خواب دید که به تنهایی و به خاطر شنیدن خبر خوشی می رقصد، و ساز و آوازی او را همراهی نمی کند، از غم و اندوه نجات می یابد.

اگر شخصی خواب ببیند که به خاطر لهو و لعب و در جمعی عیاش بدین کار اقدام کرده، در ظاهر شادی است ولی در باطن دور شدن از مبانی ادب و دینی.

اگر شخصی در خواب ببینید که مردمی دسته جمعی می رقصند غم و رنجی عمومی پدید می آید که شامل حال همه آنها که می رقصند می شود و اگر کسی می رقصد و دیگران دست می زنند او گرفتار مصیبت و بلا می شود و آنها که دست می زنند در غم او اندوهگین می شوند.

اگر شخصی خواب ببیند که خیلی حرفه ای رقاصی می کند یا حتی ببیند که شخص دیگری اینگونه می رقصد، تعبیرش غم و اندوه است.

اگر زنی ببیند در میان نامحرمان می رقصد، آن زن در بیداری محکوم به بد نامی خواهد شد و سر زبانها می افتد و پشت سرش حرف می زنند.

اگر بیننده خواب ببیند که می رقصد و جست و خیز می کند گرفتار غم و مصیبت و بلا می شود و اگر ببیند نشسته یا ایستاده دستها را به عنوان رقص می جنباند نیازمند و وامدار می گردد.

چنانچه شخصی خواب ببینید که با شخص دیگر به صورت دو نفره می رقصند، هر رقصی که به آرامی و از روش شادی و بدون آهنگ تند انجام شود، نشانه شادی و رسیدن خبری خوش برای کسانی است که با هم می رقصند.

 

ابراهیم کرمانی

رقص درخواب، زنان را رسوائی است و مردان را، دلیل بر خصومت است. اما صوفیان و کسانی که رقص بسیار کنند، دلیل غم است و رقاص درخواب، مردی است که پیوسته درمصیبت خویش یا رد مصیبت دیگران باشد.

 

امام صادق (ع)

دیدن خواب رقص و رقاص، تعبیرش بر غم، اندوه و مصیبت می باشد.

 

کرمانی

چنانچه زنی در خواب ببیند که به رقص و پایکوبی می پردازد، دلیل بر رسوایی بُود و اگر شخصی زندانی ببیند که رقص و پایکوبی می کند، تعبیرش آن است که از زندان خلاص شود.

 

 

 

موارد بیشتر:

تعبیرخواب پول

تعبیرخواب نزدیکی با محرم

تعبیرخواب همبستر شدن شوهر با زن دیگر

تعبیرخواب رابطه جنسی با نامحرم

مطالب مشابه را ببینید!

فال حافظ امروز دوشنبه 27 فروردین اسفند با تفسیر { پیشگویی دقیق } تعبیر خواب گردنبند؛ انواع تعابیر خواب گردنبند و معنای آنها تعبیر خواب مردن؛ تعبیر خواب انواع مرگ و مردن از دید تعبیرگران معروف چجوری فال حافظ و فال روزانه بگیرم که جوابش درست باشه؟ تعبیر خواب طلا برای زن و مرد و تعابیر مختلف از معبران معروف تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران