تعبیر خواب بر اساس قرآن طبق زمان و وقت خواب شما (طبق روز و ساعت)

در این بخش تعبیر خواب های مختلف با موضوعات مختلف را بر اساس قرآن ارائه کرده ایم که طبق خواب شما و زمانی که خواب می بینید تعبیر می شود. خواب یا رویاها در بسیاری موارد سمبلی هستند که نیاز به تعبیر صحیح دارند و در این زمینه نیز در کتاب های زیادی شرح داده شده اند. بیشتر این کتاب ها به قول خودشان از استادان ماهر مانند ابن سیرین برگرفته شده اند؛ ولی بدون مدرک و سند هستند. اما با وجود تجربیاتی که مردم در طول تاریخ از تعبیر خواب های خود کسب کرده اند و تطابق پیدا کردن این تعبیرها با برخی از این کتاب ها اعتقاد مردم را به آنها دوچندان نموده است. ولی به طور صد درصد نمی توان خواب را با تعبیری که در کتاب ها وجود دارد انطباق داد زیرا تعبیر خواب بسته به مکان، زمان، احوال محیط، شرایط و بیننده خواب متفاوت خواهد بود.

تعبیر خواب بر اساس قرآن چگونه است؟

قصد داریم در مورد تعبیر خواب طبق آیات قرآن با شما عزیزان صحبت کنیم. طبق بیانیه ائمه هر کس بخواهد خواب خود را بر اساس آیات قران تعبیر کند باید معلوم شود در شب چندم ماه قمری خواب دیده است و به همان تعداد به شمارش سوره های قران بپردازد. لذا به عدد شب های گذشته شده از ماه، آن سوره را شمارش کند و به آیه ای که رسید معنی آن تعبیر خواب اوست. مثلا در صورت خواب دیدن در شب دهم ماه، در سوره دهم که سوره یونس می شود و در آیه دهم این سوره خوابش تعبیر خواهد شد.

تعبیر خواب بر اساس قرآن طبق زمان و وقت خواب شما (طبق روز و ساعت)

تعبیر خواب قرآن بر اساس روزهای ماه قمری

 در اینجا به تعبیر آیات قران بر اساس روزهای ماه قمری می پردازیم:

تعبیر خواب شب اول ماه

فاتحه الکتاب از سوره های اول قرآن است که با بسم الله شروع می شود. اشاره آیه به این است که تعبیر خواب شب اول ماه این معنی را خواهد داد که از فردی بزرگ نامه ای به او می رسد و خوشحالی او در آن است. به گفته بزرگان که در آیه 《الحمدالله رب العالمین》 است نعمتی جدید به او خواهد رسید که شکرگذار آن خواهد بود.

تعبیر خواب شب دوم ماه

از این تعبیر خواب طبق سوره بقره چنین استنباط می شود که وجود《الم》در آیه دوم این معنی را می دهد که بیننده خواب از اخباری اطلاع پیدا می کند شادمانی و عزت و بزرگی او را بدنبال دارد.

تعبیر خواب شب سوم ماه

 استنباط آیه سوم سوره آل عمران این است که سه چیز به دنبال سه آیه، دلیل بر فراهم شدن سه چیز دارد.

تعبیر خواب شب چهارم ماه

طبق مفهوم آیه چهاردهم سوره نساء زنی جدید، یا ثروتی بزرگ به خانه بیننده خوب خواهد رسید و یا اینکه از افراد خانواده به او کادویی با ارزش داده می شود.

تعبیر خواب شب پنجم ماه

بر اساس استنباط از آیه پنجم از سوره مائده از مسلمانی سودی به بیننده خواب می رسد و ممکن است به صورت دیگر شادمان شود.

تعبیر خواب شب ششم ماه

مطابق با معانی آیه ششم سوره انعام چیز نا مطلوبی به بیننده خواب می رسد و از طرف حاکم یا بزرگ زاده ای به اندکی خواری دچار می شود.

تعبیر خواب شب هفتم ماه

طبق آیه هفتم سوره اعراف و با استنباط از معانی آن به افرادی کارهایی را می سپارد که بواسطه تلاش برخی از آنها، به بلند مرتبه گی می رسد و با کوتاهی برخی دیگر نیز خوار می شود.

تعبیر خواب شب هشتم ماه

به استنباط از آیه هشتم سوره انفال ستیزه ای بین صاحب خواب و فرد دیگری پیش می آید که این کدورت به نزد قاضی برده می شود و حکم نهایی به نفع صاحب خواب خواهد بود.

تعبیر خواب شب نهم ماه

از سوره توبه آیه نهم چنین تعبیری برداشت می شود که دو نفر جهت بر هم زدن معامله، بیننده خواب را ملاقات می کنند.

تعبیر خواب شب دهم ماه

در سوره یونس در آیه دهم از معنی آیه چنین استفاده می شود که صاحب خواب کار خیر و نیکویی انجام می دهد که نفع دنیا و آخرت را برای او دارد.

تعبیر خواب شب یازدهم ماه

با استفاده از سوره هود آیه یازدهم فهمیده می شود که برای بیننده خواب کاری پیش می آید که از نظر مردم کاری مشکل است ولی با صبر او کار ختم بخیر شود.

تعبیر خواب شب دوازدهم ماه

طبق سوره یوسف آیه دوازدهم از صاحب خواب عزیزی دور افتاده که شخص دور افتاده نیز نتیجه خوبی دارد و عاقبت به هم رسند و این نیکو خواهد بود.

تعبیر خواب شب سیزدهم ماه

در آیه سیزدهم سوره رعد این معنی را بر اساس خواب می دهد که چیزی که ملال خاطر صاحب خواب را مشوش کرده در خواب او آید.

تعبیر خواب شب چهاردهم ماه

طبق سوره ابراهیم آیه چهاردهم دشمن یا دوست صاحب خواب به او خواهد رسید.

تعبیر خواب شب پانزدهم ماه

بر اساس سوره حجر آیه پانزدهم فردی گفت و گو باطل و بی شماری با صاحب خواب می کند که این بی نتیجه است و صاحب خواب کارش رو به راه خواهد شد.

تعبیر خواب شب شانزدهم ماه قمری

در سوره نحل آیه شانزدهم این معنی را جهت تعبیر خواب می دهد که برای صاحب خواب غیر از حالتی که داشت رخ می دهد و از طرف فردی نیکو به بزرگی می رسد.

تعبیر خواب شب هفدهم ماه قمری

طبق سوره بنی اسرائیل آیه هفدهم کاری پیش آید که باعث ناراحتی صاحب خواب می شود، اما سرانجام کار، به خوبی است و بهتر است جهت رفع بلا صدقه بدهد.

تعبیر خواب شب هجدهم ماه قمری

طبق معانی سوره کهف آیه هجدهم صاحب خواب خانه ای جدید بدست می آورد که قبل از آن به اشتباه خیری به او رسیده که بلاخره آشکار می شود.

تعبیر خواب بر اساس قرآن طبق زمان و وقت خواب شما (طبق روز و ساعت)

تعبیر خواب شب نوزدهم ماه قمری

در سوره مریم آیه نور چنین استنباط می شود که از طرف بزرگی برای صاحب خواب خبرهای خوبی می آید.

تعبیر خواب شب بیستم ماه قمری

بر اساس سوره طه آیه بیستم علتی محکم مانند ید بیضاء و عصای موسی در سلطه صاحب خواب در آید و به این شکل که رویداد خود را قیاس می نماید.

تعبیر خواب شب بیست و یکم ماه قمری

بر اساس آیه بیست و یکم سوره انبیا کسی که در خشم با بیننده خواب باشد غضب او بر طرف شود و به این شکل سخن خود را قیاس می نماید.

تعبیر خواب شب بیست و دوم ماه قمری

آیه بیست و دوم سوره حج به این تعبیر دلالت دارد رخدادی در پیش است که باعث تشویش او می شود و هر چه تلاش کند از آن رها نمی شود.

تعبیر خواب شب بیست و سوم ماه قمری

دلالت سوره مومنون آیه ۲۳ به این است که از طرف بزرگی خیری رسد که باور کردنی نیست و یا صاحب خواب به کسی نصیحت کند که باورش برای او سخت است.

تعبیر خواب شب بیست و چهارم ماه قمری

متناسب با سوره نور و آیه بیست و چهارم این تعبیر را می دهد که صاحب خواب با کسی دعوایی خواهد کرد که خشم او بر طرف مقابلش غلبه می کند یا صاحب خواب شاهدی علیه او می آورد و بر خشم خود غالب می شود.

تعبیر خواب شب بیست و پنجم ماه قمری

طبق سوره مبارکه آیه بیست و پنجم دلالت می شود که صاحب خواب دعوایی ناپسند، گفت و گویی نامطلوب، امری ناشایسته و مصیبتی بزرگ خواهد داشت.

تعبیر خواب شب بیست و ششم ماه قمری

مستفاد از سوره شعراء آیه بیست و ششم صاحب خواب را فردی فهمیده نصیحت می کند که بیننده خواب خشمش فروکش کند و خوشحال شود.

تعبیر خواب شب بیست و هفتم ماه قمری

از سوره نحل آیه بیست و هفت چنین استنباط می شود که به صاحب خواب از طرف جاسوسی خبری می رسد و بعد از تحقیق او می فهمد که خبر حقیقت داشته است.

تعبیر خواب شب بیست و هشتم ماه قمری

مستفاد از آیه بیست و هشت سوره قصص نزد صاحب خواب فرد مهمی شرفیاب می شود که این شخص در کار و تدبیرش مقصودی نیست و صحبت بیشتر کند و تلاش نماید ولی قبول نشود.

تعبیر خواب شب بیست و نهم ماه

طبق آیه بیست و نهم سوره عنکبوت صاحب خواب ماموریت خواهد داشت تا جهت هدایت گروهی به راه راست جنگ کند در این صورت پیروز می شود و حال او نیکو خواهد بود.

تعبیر خواب شب سی ام ماه قمری

مستفاد از آیه سی ام سوره روم برای بیننده خواب اتفاقی روی می دهد که دیگران قصد انصراف او را دارند و او به طور صحیحی سخن دیگران را گوش نمی دهد.

جدول زمان بندی تعبیر شدن خواب ها بر اساس ساعت

زمان خواب تاثیر زیادی در تعبیر شدن خواب ها دارد که در اینجا به توضیح بیشتر در این مورد می پردازیم:

 • ساعات شش تا ده شب: خوابی که به مغرب نزدیک باشد بدون تعبیر است و تا یک سوم اوایل شب نیز تعبیری ندارد، زیرا در این زمان شکم پر خواهد بود.
 • ساعات دو صبح تا چهار و نیم صبح: خواب اصولا در یک سوم اواخر شب تعبیر دارد و تعبیر آن از یک سال تا دو ماه و پانزده روز نیز می باشد.
 • ساعات چهار و نیم صبح: خواب دیده شده در سحرگاه تعبیری بین یک هفته تا دو ماه خواهد داشت.
 • ساعات چهار و نیم تا شش صبح: تعبیر آن بعد از سحرگاه از یک روز تا یک هفته می باشد.
 • ساعت شش صبح: تعبیر آن همان روز از بر آمدن نور خورشید است.
 • ساعت ده صبح: تعبیر آن تا پانزده روز و در زمان اذان ظهر تا یک یا دو روز خواهد بود.

زمان بندی تعبیر شدن خواب ها بر اساس روز های ماه شمسی

 • روز ششم ماه: تعبیر آن بعد از یک یا دو روز می باشد.
 • روز نهم ماه: تعبیرش در همان روز پدیدار می شود.
 • روز یازدهم ماه شمسی: پس از بیست روز تعبیر می شود.
 • روز سیزدهم ماه: تعبیرش پس از نو روز خواهد بود.
 • روز چهاردهم ماه: تعبیر آن پس از بیست و شش روز است.
 • روز پانزدهم ماه: سه روز بعد منتظر تعبیرش باشید.
 • روزهای بیست و هشتم، بیست و نهم و سی ام ماه شمسی: در همان روز تعبیر خواهد شد.

خواب بد و خوب در ماه های قمری

 • ماه ربیع ربیع الاول: در خواب ها خوشی و رزق و روزی پدیدار می شود.
 • ماه ربیع الثانی: تعبیر خواب در این ماه اگر خواب بد باشد زود و اگر خواب خوب باشد دیرتر است.
 • ماه جمادی الاول: در این ماه خرید و فروش نکنید.
 • ماه جمادی دوم: تعبیر خواب خوب دیرتر است.
 • ماه رجب: خواب بد را باید به خوبی تعبیر کرد که خلاف ندارد و خیر در گشایش ابواب است.
 • ماه شعبان: خواب شاخه های زیادی دارد و از آن به نیکویی تعبیر می شود که خواب بد نیز در این ماه تعبیر ندارد.
 • ماه رمضان: درهای هرزگی و سختی باز نیست و خواب بد در این ماه بودن تعبیر بوده که تعبیر خواب خوب نیز به زودی زود است.
 • ماه شوال: بر خواب بد دوری کن که تعبیرش زود است.
 • ماه ذیقعده: در این ماه نباید خواب سفر را تعبیر به سفر کرد.
 • ماه ذیحجه: خواب سفر را به سفر تعبیر کن کارها را پیگیری کن که ماه مبارکی در پیش رو دارید.

خواب ها سه نوع هستند که به ذکر هر یک می پردازیم:

بعد از پرداختن به تعبیر خواب بر اساس قران به معرفی انواع خواب می پردازیم تا شما را با خواب ها آشنا کنیم.

 • خواب خوشایند که مژده ای از طرف خداست و نعمت های الهی را در بر دارد و مسرت بخش دلها می باشد.
 • خواب ناخوشایند که از طرف شیطان است و از شر آن باید به خدا پناه برد. این خواب نباید به کسی گفته شود و نباید تعبیر شود، بالاخص تعبیر بد نباید از آن داشت.
 • خواب هایی نیز بدون تعبیر هستند که انواع مختلفی دارند؛ آنها سه نوع هستند یا همان افکار درونی فرد یا وقایع روزمره یا خواب های پریشان که معنی ندارند و کار شیطان می باشند. مانند شخصی که نزد پیامبر آمد و گفت ای پیامبر من در خواب سرم را جدا شده دیدم که به سمت بالا و پایین در جلو من در حرکت است و از من دور شده و من به دنبال او می روم. پیامبر فرمود این خواب بازی شیطان است و هرگز آن را به کسی نگو.

نکات مهم در مورد خواب

 در تعبیر خواب باید به بخش مهمی که به امری واقعی دلالت دارد اشاره کرد؛ مثلا قسمتی که مژده ای برای صاحب خواب است یا تنبیه یا سودی در دنیا و آخرت برای او در نظر گرفته شده باید بیشتر توجه کرد. بنابراین به بخشی از خواب که معنی و مفهوم ندارد و ناشی از تشویش و پریشانی است توجه نشود.

اگر خوب شما خوب و خوشایند بود باید چهار کار زیر را انجام داد.

 • سپاس خداوند را به جهت دیدن خواب برجای آورد.
 • در مورد آن به دیگران مژده دهد.
 • در مورد آن با هر کسی صحبت کند، چون متناسب با تعبیرش محقق می شود.
 • تعبیر خوب و پسندیده ای از آن داشته باشد.

اگر خواب شما بد و ناخوشایند بود باید به موارد زیر توجه کرد.

 • از شر خواب پناه به خدا ببرد.
 • به سمت دیگری بخوابد.
 • به کسی در مورد خواب نگوید.
 • خودش خواب را تعبیر نکند.

سخن پایانی

خواب را بر اساس قرآن و طبق گفته امامان و پیامبرانی که علم تعبیر خواب داشتند را می توان تعبیر نمود که به صورت جزئی تر توسط پیامبران و امامان تعبیر شده است. ولی به طور کلی زمان خواب دیدن نیز تاثیر زیادی بر تعبیر خواب دارد.

مطالب مشابه را ببینید!

فال حافظ امروز جمعه 31 فروردین اسفند با تفسیر { پیشگویی دقیق } تعبیر خواب گردنبند؛ انواع تعابیر خواب گردنبند و معنای آنها تعبیر خواب مردن؛ تعبیر خواب انواع مرگ و مردن از دید تعبیرگران معروف چجوری فال حافظ و فال روزانه بگیرم که جوابش درست باشه؟ تعبیر خواب طلا برای زن و مرد و تعابیر مختلف از معبران معروف تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران