تعبیر خواب دندان و معانی و مفهوم دیدن دندان در عالم رویا و خواب

تعبیر خواب دندان  معانی و مفهوم دیدن دندان در خواب و رویا

تعبیر خواب دندان بسته به حالات خواب دیدن متفاوت است و تعبیرهای مثبت و منفی از آن شده است؛ مثلا به طور کل از افتادن دندان تعبیر خوبی در کل جهان نمی شود و اکثرا آن را به اعضای خانواده نسبت می دهند ولی در اینجا به تعابیر مختلف آن می پردازیم:

خواب نشانه ای از وجود خداست و خواب دیدن نیز پیامی را از طرف خدا می رساند. خواب برادر مرگ است و با مرگ تفاوت چندانی ندارد؛ با این تفاوت که در زمان خوابیدن روح از بدن جدا شده و بعد از ساعاتی به بدن باز می گردد. ولی در زمان مرگ روح از بدن جدا شده و دیگر تمایلی به برگشتن ندارد. در قرآن از خواب با حلم، احلام، رویا و منام یاد شده است. لذا هر چیزی را که در خواب می بینیم ممکن است پیامی را در مورد دنیا و آخرت به ما نشان دهد که با تعبیر آن متوجه این پیام می شویم. در اینجا نیز تعبیر چند نمونه خواب دیدن را ذکر می کنیم که هر یک از منظر امامان و معبران روایت شده است.

تعبیر خواب دندان و معانی و مفهوم دیدن دندان در عالم رویا و خواب

تعبیر خواب دندان از دید ابن سیرین

اگر در خواب کسی ببیند که دندان جلویی او در کف دست یا زمین افتاده ولی آغشته به خاک نشده این پیام را می دهد که فرزند، خواهر یا برادردار خواهد شد. ولی اگر این دندان جدا شده با خاک آغشته شود این تعبیر را می دهد که فرزند، خواهر یا برادرش از دنیا خواهد رفت یا گم خواهد شد. اگر خواب دندان گم شده یا خراب شده را دید معنی بلا و مصیبت را دارد و اگر ببیند دندانش کوفته شده  با کسی خواهد داشت. اگر خواب کنده شدن آن را ببیند از شخصی حرفی زشتی به او می رسد. همچنین اگر ببیند دندان جلویش زیبا، تمیز یا زیاد شده این تعبیر را می دهد که خیر، رفعت و خرمی از کسی به او می رسد.

اگر در خواب ببینید جنس دندان هایش از سفال، سیم یا آبگینه بوده مرگش نزدیک است. اگر بینید از شکمش دندان بیرون آمده به هلاکت می رسید.

تعبیر خواب دندان از دید ابراهیم کرمانی

دندان بالا بر نرینه و پایین بر مادینه دلالت می کند که اگر بیند دندان او بوی خوش می دهد دیگران خوبی او را می گویند و اگر از دندانش بوی بد آید خویشان بدی او را خواهند گفت. اگر بیند دندان او درد داشت و کنده شد مالی بدست می آورد و اگر سیاه بود مصیبت به او می رسد. اگر ببیند کند شد و در دستمالی آن را قرار داد دلیل بر عمر طولانی او خواهد بود.

تعبیر خواب دندان از نظر مغربی

اگر در خواب ببیند دندانی که درد می کند را در دست راست دارد منفعت زیادی به او می رسد و اگر در دست چپ داشت منفعت کمتری به او می رسد. اگر دندان کسی در هر دو دست بود منفت بیشتری به او می رسد و اگر خونی بود مصیبت می بیند. اگر چندین دندانش گم شود چند نفر از اعضای خانواده اش دور می شوند. اگر دندان های کسی بر روی زبان جمع شود و بعد در جای خود بر گردد خویشان شکایت او را می کنند.

تعبیر خواب دندان از نظر امام صادق

دندان در خواب سه تعبیر دارد:

 • بستگان، خانواده و اهل بیت
 • مال
 • منفعت
 • اندوه و غم
 • زیان و گزند
 • جدایی از خویشان

تعبیر خواب دندان به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید دندان های شما کرم خورده و خراب است اشاره به این دارد که بیمار می شوید. اگر ببینید شکسته یا پوسیده است شرایط بدی برایتان پدید می آید و نشان بیماری، نیمه تمام ماندن برنامه ها و اختلال در سیستم عصبی می باشد. اگر ببینید دندان شما کرم خورده و آن را می شکنید فقیر می شوید.

تعبیر خواب دندان از نظر زیگموند فروید

 • از بین رفتن دندان بیانگر از بین رفتن شرایط شغلی و اجتماعی شماست و تعبیر این را می دهد که به خوبی در زندگی خود تصمیم نمی گیرید و بدون فکر عمل می نمایید. همچنین با انتخاب اشتباه ثروت خود را از بین برده اید و این باعث از بین رفتن احترام اجتماعیتان شده است. همچنین نگرانید به دلیل اینکه خیانت جنسی به شما شده اعتماد به نفس ندارید و قدرت ارضا کردن همسر خود را نخواهید داشت.
 • در صورتی که در خواب ببینید دندان جدید در بین دندان هایتان در آمده بیانگر تلاش شما در جهت بهبود شخصیت و بهبود رشد فردی و فکری خود است.
 • داشتن دندان منظم در خواب نشانگر بالا بودن قدرت مدیریتی، اعتماد به نفس و محترم بودن صاحب خواب است.
 • شکسته بودن دندان نشان از گیر کردن بر سر دوراهی، وجود مشکل در زندگی شخصی و بالا بودن استرس روحی دارد. همچنین اگر ببینید دندان شما را کسی شکسته تعبیر عدم اعتماد به شرکا و نگران بودن آسیب از طرف آنها را دارید.
 • اگر شما در خواب دندان کسی را شکستید دلالت بر آین دارد که کسی از شما آسیب دیده و به همین دلیل حس گناه داشته اید.
 • اگر دهان شما در خواب بدون دندان بود نگرانی شما بابت از دست دادن عزیزانتان را نشان می دهد.
 • در صورتی که دیدید دندان شما کج شده این تعبیر را دارد که نگرانید که دیگران در مورد ظاهرتان قضاوتتان می کنند و نگران هستید که مبادا برای جنس مخالف از نظر ظاهری جذابیتی نداشته باشید.

تعبیر خواب دندان در حالات مختلف

تعبیر خواب دندان در حالات مختلف فرق دارد مانند:

تعبیر خواب شکستن دندان

دندان ها به طور کل تعبیر به افراد خانواده دارد و به گفته برخی معبران دندان فک بالا به مردان و زیرین به زنان تعبیر می شود. همچنین کرسی به پدر و مادر و جلو به فرزندان تعبیر خواهد داشت که در صورت شکستن یا خراب شدن آنها بلا و مصیبت دچارشان می شود.

تعبیر خواب لقی دندان

اگر دندان جلو در خواب لق بود جوان فامیل ازدواج یا سفر می کند و اگر دندان عقب باشد سفر بزرگ فامیل محیا می شود. اگر همه در خواب لق بود بدگویی صاحب خواب خواهد شد.

تعبیر دندان خراب

خواب دندان خراب تعبیر دشمنی را دارد و درد آن تعبیر به بدهی و گرفتاری و درد دندان کرسی دلالت به اختلاف با همسر را خواهد داشت. اگر ببیند دندانی که درد می کند کنده شده مال بدست می آورد و تعبیر سیاه شدن آن در خواب، غصه و مصیبت است.

تعبیر خواب دندان درآورده

اگر در خواب ببیند در ردیف دندان جلویی و در فک بالا دندانی رشد کرده فرزندی مذکر در فامیل بچه دار می شود. اگر ببیند دندان جلویی او افزایش یافته در فامیل دور بچه ای متولد می شود. اگر دندانی در فک پایینی درآید از دختری در فامیل بچه ای متولد می شود.

تعبیر خواب افتادن دندان نیش و آسیاب

دندان کرسی تعبیر به همسر و بزرگان اقوام دارد که در صورت افتادن آن تعبیر به مسافرت رفتن او می شود. افتادن دندان لثه در خواب نشان فوت یکی از فامیل است.

تعبیر خواب افتادن دندان نیش

اگر در خواب دندان نیش بیافتد ازدواج جوانی در اقوام صورت می گیرد یا مسافرت می کند و رفت و آمدها با او قطع خواهد شد.

تعبیر خواب کشیدن دندان

تعبیر خواب کشیدن دندان دلالت بر قطع رفت و آمد با یکی از فامیل ها و اشاره به ادا کردن قرض دارد. اگر در خواب دندان کرسی را بکند دلالت به جدا شدن از همسر خود را خواهد داشت.

دیگر تعابیر دندان

خواب دندان بسته به حالات مختلفش تعابیر مختلفی دارد که به طور کامل آنها شرح خواهیم داد.

اگر در خواب ببینید که در دهان خود دندان مصنوعی دارید

اگر در خواب ببینید که در دهان خود دندان مصنوعی دارید بیانگر این است که برخلاف شخصیتی که دارید خود را به دیگران شناسانده اید. همچنین تعبیرش این است که از اینکه دیگران واقعیت شخصیت تو را نشناسند می ترسید و وحشت آن را دارید که نزد مردم بی اعتبار شوید.

اگر ببینید دندان شما مانند سگ یا گرگ است

اگر ببینید دندان شما مانند سگ یا گرگ است دلالت بر این دارد که در زمان عصبانیت تصمیمی به ضرر خود خواهید گرفت.

اگر خواب دندان لق را ببینید

اگر خواب دندان لق را ببینید نشانگر این است که اطرافیان شما که باعث پیشرفت شما شده اند با سلب آرامش روحی تان باعث ضرر روحی تان شده اند.

در صورتیکه در خواب ببینید مسواک می زنید

در صورتیکه در خواب ببینید مسواک می زنید دلالت بر این دارد که سعی می کنید اثرات بد سختی هایی را که در زندگی تحمل کرده اید را از ذهن خود دور کنید. اگر مسواک زدن با خون همراه باشد نشان از دردناک بودن سختی ها است و ممکن است با افسردگی همراه باشد.

اگر در خواب ببینید در بین دندانهایتان غذا وجود دارد

اگر در خواب ببینید در بین دندانهایتان غذا وجود دارد به این معنی است که کسانی را که برای شما مشکل بوجود آورده اند را از خود دور کنید و اگر دندانهایتان تمیز بود نشان از روابط اجتماعی خوبتان دارد.

تعبیر خواب درد دندان و ریشه دندان

تعبیر خواب درد دندان و ریشه دندان این است که در روابط خانوادگی خود مشکل دارید و در زندگی خود دچار دردسر شده اید.

اگر در خواب دیدید دندان های شما ریخته و خون از لثه تان می ریزد

اگر در خواب دیدید دندان های شما ریخته و خون از لثه تان می ریزد نشان از بیماری است. اگر ببینید در زمان گاز گرفتن یا خوردن غذا دندان ها ریخته می شود دلالت بر عدم اطمینان به آینده، عدم امنیت و شرایط مالی بد دارد. خواب ریخته شدن دندان و خجالت کشیدن این تعبیر را دارد که اعتماد به نفس در جمع را ندارید و اگر دندان خود را کندید و به کسی دادید نشانگر این است که در جهت جلب توجه کسی که دوستش دارید در تلاش هستید.

دیگر تعابیر

 • اگر دندان ریخته شده را قورت دادید اشاره به این دارد که با کاری که کردید استقلال خود را از دست داده و از نظر مالی نیز مشکل دارید. اگر این خواب را زن ببیند تعبیر به خیانت به شوهرش را دارد.
 • اگر در خواب ببینید دندان ریخته شده را تف کردید دلالت بر بیماری دارد و اگر آن را از روی زمین پیدا کردید دلیل برای درمان شدن شما است.
 • اگر دندان کنده شده را بر سطح سفتی بکشید و آن را تف کنید یعنی اینکه در روابط زندگی مشکل دارید و قادر به رفع آن نیستید.
 • اگر ببینید دندان شما افتاده و خون جاری شده و شما شادمان هستید دلالت بر این دارد که مشکل خود را حل کردید و در آرامش به سر می برید.
 • اگر دندان خود را خراب، خرد شده و شکسته ببینید احساس پیری از نظر جنسی دارید.
 • در صورتیکه دندان پزشک را در خواب دیدید بیانگر این است به کمک دیگران جهت حل مشکلت نیاز دارید و اگر از وجود دندان پزشک راضی هستید نشان دهنده این است کسی به شما کمک می کند.
 • اگر از کاری که دندان پزشک بر روی دندان شما انجام می دهد درد می کشید دلالت بر این دارد که فردی که به شما کمک می کند ناشی است. اگر بعد از کشیده شدن دندان توسط دندان پزشک از لثه شما خون خارج شد بیانگر این است که به دلیل آسیبی که دیگران بر شما وارد کرده اند مشکل دار و سردرگم شده اید.
 • اگر در خواب دیدید به جای شما دندان پزشک بر روی دندان دیگری کاری انجام می دهد تعبیر فاش شدن رازت را می دهد. همچنین بیانگر سرکوب شدن نیاز جنسی شما یا استرس رابطه بعد از عروسی یا مشکل ناتوانی جنسی شما نیز می باشد.

سخن پایانی

خواب رویایی است که مانند پل ارتباطی با خدا پیامی را به ما می رساند و با توجه ریزبینانه به آن می توانید تعبیری کاملا واقعی را بدست آورید. افراد معصوم و پاک خیلی از پیام هایی دنیا و آخرت را به عنوان رویای صادقانه در خواب می بیند. لذا نوع خواب و تعبیر آن بسته به عوامل مختلفی مانند زمان خواب دیدن، شخص بیننده خواب و غیره متفاوت می باشد.

این مطالب را هم ببینید