متن انگلیسی با مفهوم با ترجمه فارسی + جملات زیبا و با معنی

در این مطلب روزانه مجموعه ای زیبا از متن های انگلیسی با مفهوم و با معنی را با ترجمه فارسی قرار داده ایم، امیدواریم که این جملات پر معنی مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

متن های با معنی انگلیسی با مضامینی پر محتوا و آموزنده نگارش شده اند و اگر تمایل دارید می توانید این متن و جملات را در بخش گپشن و استوری قرار دهید. می توانید این جمله های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی را برای شبکه های اجتماعی انتخاب کنید.

متن و جملات جالب و زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

بیشتر جملات ناب انگلیسی دارای محتوای زیبای آموزنده هستند و مطالعه آنها می تواند باعث درس های خوبی برای مخاطب شود. در ادامه این مطلب هم جملات زیبا و مفهومی انگلیسی را می خوانید و امیدواریم که بپسندید.

“The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances. If there is any reaction, both are transformed.” —Carl Jung

ملاقات دو شخصیت مانند ارتباط دو ماده شیمیایی می باشد ، اگر هیچ واکنشی نشان ندهند ، هر دو تغییر شکل می دهند.

***

“Don’t marry the person you think you can live with; marry only the individual you think you can’t live without.” —James Dobson

با کسی ازدواج نکن که فکر می کنی می توانی در کنار او زندگی کنی. با کسی ازدواج کن که فکر می کنی بدون او نمی توانی زندگی کنی.

***

“Love is just a word until someone comes along and gives it meaning.” —Paulo Coelho

عشق فقط یک کلمه می باشد تا اینکه شخصی پیدا شود و معنی آن را به تو نشان دهد.

***

پیامک انگلیسی

.Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود.

متن زیبا در مورد زندگی انگلیسی

Learning from life is much more beneficial than learning from a book

یاد گرفتن از زندگی بسیار مفیدتر از یادگیری از کتاب است.

جمله های زیبا و جالب انگلیسی

.Youth is counted sweetest by those who are no longer young.

-John Green

کسانی که دیگر جوان نیستند، جوانی را بسیار شیرین می‌پندارند.

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

Life is not a rehearsal. Each day is a new show, no repeat no rewind. Perform carefully live the best, choose the best and do the best

زندگی یک نمایش تکراری نیست بلکه هر روزش اجرایی جدید است
بدون تکرار
بدون برگشت به عقب
با دقت و به بهترین شکل
زندگی کنید
انتخاب کنید
عمل کنید

متن زیبا انگلیسی همراه با ترجمه

.Do you know? A fortune that you don’t use, is others wish

هیچ می دانی فرصتی که ازآن بهره نمی گیری ، آرزوی دیگران است؟!

متن با معنی انگلیسی

When life is sweet, say thank you and celebrate. When life is bitter, say thank you and grow

زمانی که زندگی شیرین است شکرگذاری کنید و جشن بگیرید
زمانی که زندگی تلخ است قدردانی کنید و رشد کنید

متن انگلیسی با مفهوم با ترجمه فارسی

اس ام اس زیبا انگلیسی

This is your life, and it’s ending one minute at a time.

-Chuck Palahniuk, Fight Club

این زندگی تو است و یک لحظه در یک دقیقه تمام می‌شود.

متن در مورد زندگی با ترجه فارسی

Life is like a piano… what you get out of it depends on how you play it

زندگی مانند یک پیانو است، این که چه آهنگی از آن به گوش برسد بستگی به آن دارد که چگونه آن را بنوازی

***

What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.

آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگی چگونه باید باشد

متن انگلیسی با مفهوم با ترجمه فارسی

پیامک انگلیسی آموزنده

.I am not afraid of tomorrow, for I have seen yesterday and I love today White

William Allen White

از فردا نمی ترسم چراکه دیروز را دیده ام و امروز را دوست دارم

جمله های کوتاه انگلیسی

Life isn’t about getting and having, it’s about giving and being

زندگی درباره گرفتن و داشتن ها نیست بلکه درباره دادن ها و بودن هاست

***

Life is a one time offer, use it well.

زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن

متن انگلیسی با مفهوم با ترجمه فارسی

جملات کوتاه و جالب

.Forgiving is good…but forgetting is better

بخشش خوب است….بهتر از آن فراموش کردن آن است

***

Whatever you are, be a good one.

-Abraham Lincoln

هرچه هستی، یک انسان خوب باش

***

Love the life you live, and live the life you love.

-Bob Marley

زندگی خود را دوست بدارید و آن‌گونه که دوست دارید زندگی کنید

متن انگلیسی با مفهوم با ترجمه فارسی

متن کوتاه انگلیسی درباره عشق

.Just key of love is deference.

شاه کلید عشق ، تسلیم است

متن های زیبای انگلیسی و پر معنی

Be happy for this moment. This moment is your life

برای همین لحظه ات خوشحال باش … این لحظه زندگی ات است!

متن پرمحتوا انگلیسی

Three powers rule the world

Horro, Greed and Stupidity

سه قدرت بر جهان حکومت می‌کند:

ترس،حرص و حماقت.

متن انگلیسی با مفهوم با ترجمه فارسی

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Marden

منتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

جملات انگلیسی جالب همراه با ترجمه فارسی

.Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today

آن که امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.

 

متن انگلیسی با مفهوم با ترجمه فارسی

متن جالب انگلیسی با مضامین آموزنده

.God didn’t promise that life would be easy
but he did promise to be with you on every step of the way
So, keep going; have a beautiful life

خداوند قول نداده زندگی ات آسان خواهد بود
اما وعده داده که در هر قدمی که به سمت جلو برمی داری در کنارت باشد
پس به حرکت ادامه بده و زندگی زیبایی داشته باش

متن انگلیسی با مفهوم با ترجمه فارسی

متن کوتاه انگلیسی

.Life is a question and how we live it is our answer

زندگی یک سوال است و این که چگونه زندگی کنیم پاسخ این سوال!

متن انگلیسی با مفهوم با ترجمه فارسی

جمله های پرمحتوا انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

.Life asked with Death: Why people love me and hate you
Death said you are a beautiful lie and I’m painful truth

زندگی از مرگ پرسید: چرا همه من را دوست دارند اما از تو متنفرند؟
مرگ پاسخ داد: چون تو یک دروغ زیبا هستی و من یک حقیقت دردناک!

متن انگلیسی با مفهوم با ترجمه فارسی

جمله های انگلیسی مفهومی

.A real friend
is one who walks in
when the rest
of the world walks out.

یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد
که تموم دنیا از پیشت رفتن.

جملات انگلیسی جالب در مورد زندگی

.life is a road and you are its passengers so , be careful about the value of your times , maybe you wont be in the road tomorrow

زندگی مثل یه جاده است ، من و تو مسافراشیم ، قدر لحظه ها رو بدونیم ، ممکنه فردا نباشیم

متن جالب انگلیسی با مضامین پرمحتوا

.The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just like you

تنها دلیلی که باعث می شود یک نفر از تو متنفر باشد، اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد.

پیامک انگلیسی زیبا و مفهومی

.A distant tour begins with one step

سفری به طول هزارفرسنگ با یک گام آغاز می شود

جملات مفهومی انگلیسی

.You will reap what you plant in your minds farm

آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد

جملات انگلیسی

.When you catch in a calumny, you know your real friends

هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن انگلیسی در مورد عشق

.Love is a green glass that you see the chaff as alfalfa with it

عشق عینک سبزی است که باآن انسان کاه را یونجه می‌بیند

جملات جالب انگلیسی درباره عشق

.If you can’t be with your love, try to love who you are with

اگر نمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی

متن زیبا و پرمحتوا انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

.Love is an ascent and reach to perfection, a love is inside hubbub and is the request of joiner, a love is silence and eyes speaking, a love is a dream and…is a dream and…dreams

یک عشق عروج است و رسیدن به کمال ، یک عشق غوغای درون است و تمنای وصال ، یک عشق سکوت است و سخن گفتن چشم ،یک عشق خیال است و….خیال است و….خیال

جملات کوتاه انگلیسی همراه با ترجمه

If you don’t know your real price, be ready for affliction.

اگر ارزشهای واقعی خود رانمی شناسید خود را برای رنج آماده کنید.

متن طولانی و آموزنده انگلیسی

.All moments are beautiful; you should accept and be ready to deference. All moments are full of gifts, you should see…all moments are full of invocation, if you accept all with a deep thank, there will be no problem.

تمام لحظه ها زیبا هستنداین تو هستی که باید پذیرنده باشی و آماده تسلیم… تمام لحظه ها سرشار از نعمت اند. این تو هستی که باید توانایی دیدن داشته باشی….. تمام لحظه ها با نیایش همراهند. اگر همه را باسپاسی ژرف بپذیری هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

متن مفهومی

.World is in 2part for you: 1for you and 1is detriment for you.
When it smiles you don’t be forward, and when it turns from you try to be patient

جهان نسبت به هرکس دو نوبت دارد: یک نوبت به نفع شما است. و یک نوبت به ضرر شما
آنگاه که دنیا به شماروی آورد یاغی نشوید. و موقعی که دنیا به شما پشت کرد صبر پیشه کنید.

مطالب مشابه را ببینید!

متن مفهومی درباره زندگی؛ جملات عمیق و قشنگ درباره عشق و زندگی متن زیبا برای پست فیسبوک؛ 50 جمله مفهومی کوتاه Facebook متن بی خیالی در زندگی؛ جملات مفهومی درباره بی خیالی زندگی و آینده متن فلسفی تکان دهنده (جملات عاشقانه | با معنی | مفهومی | عارفانه) جملات امیدبخش؛ متن های مفهومی امیدبخش ناب، عکس نوشته های ناب امید به زندگی دل نوشته خاص و ناب + متن و جملات فوق العاده زیبای مفهومی و احساسی متن در مورد آدم های خوب و بد با جملات مفهومی تاثیرگذار متن در مورد نقطه ضعف با جملات ناب مفهومی زیبا متن شاخ جدید با جملات سنگین، مفهومی، تیکه دار و با معنی متن در مورد خاطره + جملات مفهومی و سخنان بزرگان با کلمات یادبود و خاطره