جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه با معانی زیبا برای کپشن و استوری با ترجمه

متن کوتاه و جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی با ترجمه

در این بخش جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی با معانی زیبا برای بخش کپشن و استوری را با ترجمه فارسی ارائه کرده ایم.

Your best teacher is your last mistake.

بهترین معلم شما آخرین اشتباه شماست.

***

Dress like a banker, not a bank lender.

جوری لباس بپوش که انگار بانکداری ، نه اینکه به وام بانکی نیاز داری.

***

Sometimes Life Is About Risking Everything For A Dream No One Can See But You.

گاهی اوقات زندگی این است که همه چیز را برای یک رویا به خطر بیندازید که هیچکس جز شما نمی تواند آن را ببیند.

***

Don’t Quit. Suffer Now And Live The Rest Of Your Life As A Champion.

ترک نکنید. اکنون رنج ببرید و بقیه عمر خود را به عنوان یک قهرمان زندگی کنید.

***

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

Nothing is over until I win.

تا زمانی که پیروز شوم هیچ چیز تمام نشده است.

***

جمله انگیزشی کوتاه انگلیسی خاص

Find your way.

راهت رو پیدا کن.

***

There is no story to tell without taking risks.

بدون ریسک کردن هیچ داستانی برای تعریف نیست.

***

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

Have a big dream. Work hard and enjoy life.

رویای بزرگ داشته باش. سخت کار کن و زندگی لذت ببر.

***

Don’t Call It A Dream Call It A Plan.

آن را به عنوان یک رویا صدا نکنید آن را یک برنامه بنامید.

***
Don’t Tell People Your Dream. Show Them.

رویای خود را به مردم نگویید. به آنها نشان دهید.

***

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

Opportunities are never repeated.

فرصت ها هرگز تکرار نمی شوند.

***

Build a life where you do not respond to anyone.

زندگی رو در جایی که به هیچکس پاسخی نمیدی بنا کن.

***

Sometimes the wrong choices bring us to the right places.

گاهی انتخاب های اشتباه ما را به مکان های مناسب می رساند.

***

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

Throw me to the wolves and I will return leading the pack.

مرا کنار گرگ ها بینداز و من با هدایت گروه برمی گردم.

***

Respect yourself so that others will respect you.

به خودت احترام بزار تا دیگران بهت احترام بزارن.

***

جملات کپشن انگیزشی زیبا

It is very important who you spend your valuable time with.

خیلی مهم است که زمان با ارزش خود را صرف چه افرادی می کنید.

***

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

If you have the chance to make people happy, just do it. Sometimes people struggle in silence, maybe your kind behavior can make their day.

اگر این شانس رو داری که مردم رو خوشحال کنی فقط این کارو انجام بده. گاهش اوقات مردم در سکوت دست و چنجه نرم می کنند شاید رفتار مهربانانه شما بتواند روز آنها را بسازد.

***

Do what you were afraid to do until it was no longer scary, that was to grow.

کاری رو انجام دهید که از انجام آن می ترسید تا زمانی که دیگر ترسناک نباشد، این شد رشد کردن.

***

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

Love does not need to be perfect, it just needs to be real.

عشق نیازی به کامل بودن ندارد فقط لازم است واقعیت داشته باشد.

***

It does not matter what people think of you, it does matter what you think of yourself.

اینکه مردم درباره شما چه فکری میکنند مهم نیست انچه شما درباره خود فکر میکنید مهم است.

***

جملات کوتاه انگیزشی خاص انگلیسی برای استوری

Don’t fear failure. Fear being in the exact same place next year as you are today.

از شکست نترسید. بترسید سال آینده دقیقاً همان جایی باشید که امروز هستید.

***

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

What comes easy won’t last, what lasts won’t come easy.

آنچه آسان می آید دوام نمی آورد، آنچه دوام می آورد آسان نخواهد بود.

***

Don’t talk, just act. don’t say, just show. Don’t promise, just prove

صحبت نکنید، فقط عمل کنید. نگو فقط نشون بده قول نده فقط ثابت کن.

***

The key to success is to focus our conscious mind on things we desire, not things we fear.

کلید موفقیت این است که ذهن آگاه خود را بر چیزهایی که می خواهیم متمرکز کنیم، نه چیزهایی که از آنها می ترسیم.

***

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

Falling down is an accident, staying down is a choice

زمین خوردن یک تصادف است، پایین ماندن یک انتخاب است.

***

If you have the power to make someone happy, do it. The world needs more of that.

اگر قدرت شاد کردن کسی را دارید، این کار را انجام دهید. جهان به آن بیشتر نیاز دارد.

***

متن و عکس نوشته انگیزه دهنده انگلیسی

Enjoy the little things, for one day you may look back and realize they were the big things.

از چیزهای کوچک لذت ببرید، چون یک روز ممکن است به عقب نگاه کنید و متوجه شوید که چیزهای بزرگی بودند.

***

You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.
لازم نیست عالی باشی تا شروع کنی، اما برای آن که عالی باشی باید شروع کنی

***

What I like about photographes is that they have captured a moment that is gone forever

چیزی که راجع به عکس ها دوست دارم اینه که لحظه ای رو ثبت کردن که برای همیشه از دست رفته

***

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched, they must be felt with the heart.
بهترین ها و زیباترین های دنیا را نه می توان دید و نه می توان لمس کرد ، باید با قلب حسشان کرد

***

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

You can change everything
.Just be patient and don’t give up

تو میتونى همه چیز رو تغییر بدى.
فقط صبور باش و جا نزن

***

Be kind, and don’t expect anything in RETURN.
.مهربان باش، و در قبالش توقع هیچ چیزرا نداشته باش

***

Sometimes the best revenge is to smile and move on

گاهى بهترین انتقام اینه که با
یه لبخند رد بشى و بگذرى.

***

The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a

تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، کمبود قدرت دیگران و فقدان دانش آنها نیست بلکه کمبود اراده‌شان است

***

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند .

***

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life forever

گاهی کوچکترین تصمیمات شماست که می توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند

***

Someday is not a day of the week

«یک روزی» یک روز هفته نیست

***

Every struggle in your life has shaped you into the person . You are today . Be thankful for the hard times , they have made you STRONGER

هر مبارزه ای در زندگیت تو را به کسی که اکنون هستی تبدیل کرده است . قدردان لحظات سخت زندگیت باش ، آنها تو را قویتر کرده اند

***

If you want to achieve greatness stop asking for permission

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش!

***

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work. ~Thomas A. Edison

من اشتباهی نداشتم. من فقط ۱۰ هزار راه را امتحان کردم که کار نمی کردند ! – توماس ادیسون

***

If you do what you always did, you will get what you always got

اگر کاری را که همیشه می کنی انجام دهی، چیزهایی به دست میاری که همیشه داشتی!

این مطالب را هم ببینید