تکست عاشقانه انگلیسی برای همسر + متن های احساسی با ترجمه فارسی برای دوست عاطفی

تکست عاشقانه زیبای انگلیسی

در این مطلب تکست و متن های کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر عزیز و دوست عاطفی را با ترجمه فارسی قرار داده ایم.

Your love awakens my soul and it makes me reach for more. It’s like it is burning my heart for you. I love you.

عشق تو روحم را بیدار می کند و باعث می شود به چیزهای بیشتری برسم. مثل اینکه قلبم را برای تو می سوزاند. دوستت دارم.

***

We were meant for each other

ما قسمت همدیگر بودیم

***

I love you more with each passing day

هر روز که می گذرد بیشتر دوستت دارم

***

Your love is all I’ll ever need

عشق تو تمام آن چیزی است که به آن احتیاج خواهم داشت

***

You are my true love

تو عشق واقعی من هستی

***

I will love you forever

تو را برای همیشه دوست خواهم داشت

***

تکست عاشقانه انگلیسی برای همسر

You are my best friend

تو بهترین دوست من هستی

***

Be true to me & I’ll do the same

با من صادق باش و من هم همین کار را خواهم کرد

***

متن زیبای انگلیسی عاشقانه

Be mine

برای من باش

***

تکست عاشقانه انگلیسی برای همسر

If I could hold you close again, I’d never let you go

اگر می توانستم دوباره تو را در آغوش بگیرم، هرگز رهایت نمی کردم

***

Every time I pray, I pray for us to be together forever. It’s my wish I make every day.

هر وقت دعا می کنم، از خدا می خواهم تا همیشه با هم باشیم. این آرزوی هر روز من است.

***

Each time I look at you, I find myself smiling. Just because you are perfect the way you are. Love you, dear.

هر وقت به تو نگاه می کنم خودم را در حال لبخند زدن میبینم. فقط به این دلیل که تو همانطور که بنظر می رسی بی نقص هستی. دوستت دارم عزیزم.

***

I can give up everything but I can’t give you up, no matter what happens tomorrow I would always be there by your side.

من می توانم همه چیز را رها کنم اما نمی توانم از تو دست بردارم، مهم نیست که فردا چه اتفاقی می افتد ، من همیشه کنار تو خواهم بود.

***

تکست عاشقانه انگلیسی برای همسر

I have just found out that my life is incomplete without you,” I would rather spend one moment holding you than a lifetime knowing I never could”

تازه فهمیدم که زندگی من بدون تو ناقص است.” ترجیح می دهم یک لحظه در آغوش تو باشم تا اینکه یک عمر فکر کنم که هرگز نمی توانم تو را داشته باشم”.

***

You re my beautiful dreams come true, my nights has become a sunny dawn because of you, I cherish every moment that we spent together, it is going to be you and I forever.

تو رویا زیبای به حقیقت پیوسته من هستی ، شب های من به خاطر تو به طلوع آفتابی تبدیل شده اند، من قدر هر لحظه را که با هم گذرانده ایم را می دانم ، این علاقه تو و من همیشگی خواهد شد.

***

جملات انگلیسی عاشقانه زیبا برای همسرم

I cherished one moment in life, the first day that I found you, and every other minute that I spent with you, you are the beauty of my eyes, every part of me feels joy when I’m with you, I love you so much.

من یک لحظه از زندگی را عزیز میشمرم، اولین روزی که تو را پیدا کردم و هر دقیقه ای که با تو سپری کردم، تو زیبایی چشم من هستی، همه وجود من وقتی که با تو هستم احساس خوشحالی می کند، خیلی دوستت دارم.

***

What troubles my heart seems to vanished the very first day that I set my eyes on you. I cannot count how many times I dreamt of you every night before the daybreak.

به نظر می رسد ازهمان روز اولی که چشمم به تو افتاد قلبم ناپدید شد. نمی توانم بشمرم که هر شب تا قبل از طلوع خورشید چند بار خواب تو را می بینم.

***

تکست عاشقانه انگلیسی برای همسر

Dearest, you can always count on me when you need a shoulder to lean on, you would always be cool in my heart because I love you so much, nothing can make me stop caring for you, I love you with the last drop of my blood.

عزیزترینم ، هر وقتی که به شانه ای برای تکیه دادن نیاز داشتی می توانی روی من حساب کنی ، همیشه در قلب من دوست داشتنی خواهی بود چون من تو را خیلی دوست دارم ، هیچ چیز نمی تواند از دوست داشتن تو منصرف کند ، من تو را با آخرین قطره خونم دوست دارم.

***

At sunrise I tried to find the reasons why I love you so much, all through the day you love keep getting stronger in my heart, at sunset I’m yet to find any reason why I love you, then I concluded, that I love you without a reason, I will be your special love forever.

موقع طلوع آفتاب سعی کردم دلیل اینکه چرا را خیلی دوستت دارم را پیدا کنم ، در تمام طول روز که عشق تو در در قلب من قویتر شد ، هنگام غروب آفتاب هنوز دلیلی برای دوست داشتنت پیدا نکردم ، پس نتیجه گرفتم که تو را بی هیچ دلیلی دوست دارم، برای همیشه عشق خاص تو خواهم بود.

***

The first time I set my eyes on you I know I have found an eternally sweet love, it was love at first sight when I first saw you, and ever since then your love has continued to blossom in my heart, I love you so much.

اولین باری که نگاهم به تو افتاد می دانستم که یک عشق ابدی شیرین پیدا کرده ام، وقتی برای اولین بار تو را دیدم این عشق در نگاه اول بود ، و از آن زمان به بعد عشق تو همچنان در قلب من شکوفا می شود. خیلی دوستت دارم.

***

تکست عاشقانه انگلیسی برای همسر

Dearest sweetheart, my nights are made beautiful because I have an angel like you beside me and my mornings are made wonderful because I wake up finding your beautiful smile every day. I rise by the day with the hope of your love still kindled in my heart. Your love had deeply touched my heart in a beautiful way, thank you for loving me this marvelous way.

عزیزترینم ، شبهای من زیبا شده اند چرا که من فرشته ای مثل تو در کنارم دارم و صبحهایم فوق العاده شده اند، زیرا من هر روز با دیدن لبخند زیبای تو از خواب بیدار می شوم. هر روز به امید عشق تو که در قلبم روشن شده است از خواب بیدار می شوم. عشق تو قلبم را عمیقا به شکلی زیبا لمس کرده است، ممنونم که مرا این چنین شگفت انگیز دوست می داری.

***

Regardless of

What events

Occur in our lives

I will make

Sure that our

Relationship flourishes

As I will always

Love and respect you

هر چه در زندگی‌مان پیش آید

عشق‌مان را

شکوفا خواهم کرد

و تا ابد

به تو احترام خواهم گذاشت

و عشق خواهم ورزید

***

جملات انگلیسی احساسی عاشقانه

Each minute seems like an hour

Each hour seems like a day

What makes this time bearable

Are my thoughts of you and

Be with you soon

هر دقیقه یک ساعت

و هر ساعت یک روز طول می‌کشد

آنچه مرا در گذراندن این دوران یاری می‌کند

فکر به توست

و دانستن این که

به زودی در کنار تو خواهم بود

***

تکست عاشقانه انگلیسی برای همسر

I run from early in the morning

Till late in the evening

I got crazy ladies

You don’t even know

And I need someone to hide me

From the fool who lives inside me

I need someplace warm to go

Shel Silverstein

از صبح زود تا پایان شب می‌دوم

معشوقه‌هایی دارم

که تو آنها را نمی‌شناسی

به کسی نیاز دارم که پنهانم کند

از دست احمقی که دردرونم است.

نیاز دارم به جایی گرم و امن بروم.

شل سیلوراستاین

***

My amorous song broke in my throat

Silence was righteous, the voice broke in throat

آواز عاشقانه ما در گلو شکست

حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست

قیصر امین پور

***

I’ve found a new love and a new place to dwell

Where teardrops ain’t soakin’ the floor.

یک معشوقه تازه و یک جای تازه پیدا کرده‌ام

جایی که قطره‌های اشک زمین را خیس نمی‌کند

Shel Silverstein

***

متن انگلیسی عاشقانه زیبای خاص برای عشق

There are 2 things in life that are very painful:

one is when your love loves you and doesn’t tell you

AND second when your love doesn’t love you and tells you

دوتا چیز خیلی درد داره:

وقتی عشقت دوسِت داره و بهت نمیگه و وقتی دوسِت نداره و بهت میگه…

***

تکست عاشقانه انگلیسی برای همسر

No matter how secure I would ever make my heart, you will remain the only one with uninterrupted access. Don’t ask why you just deserve it!

 مهم نیست که چقدر قلبم را محفوظ نگه دارم، تو تنها کسی هستی که دسترسی همیشگی به آن را داری. دلیل آن را نپرس، تو لیاقتش را داری!

***

I love you, As I have never loved another or ever will again, I love you with all that I am, and all that I will ever be.

 دوستت دارم طوری که هیچگاه کسی را دوست نداشته ام یا نخواهم داشت. با تمام وجود دوستت دارم و همیشه همین طور خواهم بود.

***

.If I could be anything I would be your tear, so I could be born in your eye, live down your cheek and die on your lips.

27. اگر می توانستم چیز دیگری باشم، دوست داشتم اشک چشمان تو باشم تا در چشمان تو به دنیا بیایم، بر روی گونه ات سرازیر شوم و بر روی لبانت جان بسپارم.

***

جملات عاشقانه زیبا برای عشق با ترجمه فارسی

There are only two times that I want to be with you… Now and Forever.

فقط دو بار دوست دارم با تو باشم .. اکنون و برای همیشه.

***

My thoughts are free to go anywhere, but it’s surprising how often they head in your direction.

افکار من آزاد هستند تا به هر سمتی پرواز کنند اما جالب است که اغلب به سمت تو به پرواز در می آیند

***

One text from you changes my whole mood.

 فقط پیامی از جانب تو، حال و هوای مرا عوض می کند.

***

You have this incredible way of making my heart happy.

تو این رو فوق العاده برای خوشحال کردنم را می دانی.

این مطالب را هم ببینید