متن خاص عاشقانه انگلیسی + جملات کوتاه و رمانتیک انگلیسی در مورد عشق

جملات جذاب و متن های خاص عاشقانه انگلیسی

متن های خاص و جملات زیبای عاشقانه انگلیسی کوتاه را در این بخش از سایت روزانه آماده کرده ایم. در ادامه جملات کوتاه کپشن و وضعیت رمانتیک احساسی در مورد عشق و عاشقی را گردآوری کرده ایم که امیدواریم این مطلب هم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد.

“The way you smile gives me butterflies…”

آن گونه که تو لبخند می زنی به من احساس پروانگی می دهد…”

***

“I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.”

به تو نگاه می کنم و مابقی زندگیم را پیش چشمم می بینم.”

***

You are my future

تو آینده من هستی

***

You are the best thing in my life

تو بهترین چیز در زندگی من هستی

***

متن خاص عاشقانه انگلیسی

You make me happy

تو مرا خوشحال می کنی

***

Never let me go

هرگز ترکم نکن

***

We have a love like no other

عشق ما مانند هیچکس نیست

***

متن خاص عاشقانه انگلیسی

جملات انگلیسی خاص برای عشقم

Home is wherever we are together

خانه آن جایی است که کنار هم باشیم

***

Now and forever

اکنون و تا ابد

***

You are my happy place

تو جایگاه شادی من هستی

***

Some people are worth waiting for…

بعضی افراد ارزش انتظار را دارند …

***

متن خاص عاشقانه انگلیسی

Forever is not much difficult if your love is pure.

برای همیشه چندان سخت نیست اگر عشقی خالص داشته باشد.

***

متن کوتاه کپشن انگلیسی رمانتیک

Distances either make relationships or break relationships.

فاصله ها یا روابط را می سازند یا از بین می برند.

***

I find beauty even in your darkest scars.

من حتی در تیره ترین جای زخم ها، زیبایی می بینم.

***

One day, I’m gonna marry this woman.

بلاخره یک روز، با این زن ازدواج خواهم کرد.

***

متن خاص عاشقانه انگلیسی

.Beginning from the first day of college, we somehow made it to the altar

از اولین روز دانشگاه، ما به نوعی وارد مسلخ شدیم.

***

My demons are drowning me down and your love could be the cure.

هیولاهای درونم سعی می کنند من را غرق کنند و عشق تو تنها درمان و راه نجات است.

***

جملات با احساس انگلیسی رمانتیک

Whenever you face your ego and love fighting let your love win.

هر زمان با جدال بین عشق و نفست روبرو شدی، اجازه بده تا عشق پیروز شود.

***

I promise to create our story, your favorite love story.

قسم می خورم که داستانمان را بسازم، همان داستان عاشقانه موردعلاقه تو را.

***

متن خاص عاشقانه انگلیسی

No matter, how tangled the strings of my heart get; they’ll always find their way to you.

مهم نیست ریشه های قلب من تا چه حد در هم تنیده باشند، آنها نهایتاً راهشان را به سوی تو خواهند یافت.

***

“You are that woman who transformed my imperfections into perfections, just by the touch of your love. Love you my dearest wife!”

تو همان زنی هستی که نواقص من را تنها با قدرت عشق به کمال تبدیل کردی. عزیزترین همسرم، دوستت دارم.”

***

متن کوتاه انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی برای همسرم

Dearest love, stay with me, don’t go, you can never find another one that would love you the way I do. Maybe you don’t realize how much I love you, I wish you have a microscopic eye to view how your love flourishes in my heart. I love you beyond what the eye can see.

عزیزترین عشق، با من بمان. هرگز نمی توانی فرد دیگری را بیابی که آن گونه که من دوستت دارم، تو را دوست داشته باشد. شاید متوجه نباشی که من چقدر تو را دوست دارم. ای کاش یک چشمی میکروسکوپی داشتی تا ببینی که چگونه عشق تو در قلب من شکوفا می شود. من تو را فراتر از آنچه چشم می بیند، دوست دارم.

***

my love for your is beyond space and time, I love you even after my death because I know that the LORD would join us together in paradise after we depart this world, so I love beyond the shore of this life.

عشق من به تو فراتر از مکان و زمان است. من حتی بعد از مرگم نیز تو را دوست خواهم داشت زیرا می دانم که خداوند پس از اینکه ما از این دنیا خارج شویم، در بهشت را دوباره به هم خواهد رساند بنابراین من فراتر از مرزهای این زندگی تو را دوست دارم.

***

I realize that life was so sweet and good ever since the time I found you, you are the one made for my heart. And my heart will always love you any day at any time.

می فهمم که از زمانی که تو را پیدا کرده ام، زندگیم بسیار شیرین و خوب بوده است. تو همان کسی هستی که برای قلب من ساخته شده ای و قلب من همیشه تو را هر روز و هر زمان دوست خواهد داشت.

***

don’t about heartbreak in this relationship, because if I break your heart, I break mine too and I break my entire world, so why would I want to break my heart and break my entire world.

در مورد دل شکستن در این رابطه صحبت نکن زیرا اگر من قلب تو را بشکنم، در واقع قلب خود را شکسته ام و تمام دنیای خود را نابود کرده ام. پس چرا باید بخواهم که قلب تو و تمام دنیای خود را بشکنم.

***

My love for you is a wide as heaven and earth, and what it contains, maybe you don’t know that I love you so much. GOD sent you my way, and you make a perfect wife, so why wouldn’t I love you the way I do?

عشق من نسبت به تو مانند آسمان و زمین و آنچه در آن است گسترده است. شاید تو ندانی که خیلی دوستت دارم. خدا تو را در سر راه من قرار داد و تو یک همسر بی نقص هستی، پس چرا این گونه تو را دوست نداشته باشم؟

***

متن ادبی رمانتیک انگلیسی برای پروفایل

I always feel better when I’m with you, what a beautiful life we can have together, don’t be afraid to trust me with your love; I will never break your heart. I love you.

همیشه وقتی با تو هستم، احساس بهتری دارم. چه زندگی زیبایی می توانیم در کنار هم داشته باشیم. از این که با عشقت به من اعتماد کنی نترس. من هرگز قلب تو را نمی شکنم. دوستت دارم.

این مطالب را هم ببینید