تعبیر خواب پرواز کردن و معانی و مفهوم دیدن خواب پرواز در آسمان

تعبیر خواب پرواز کردن

خواب دیدن مشاهداتی حیرت انگیز و تجربه ای زیبا است که به دلایل مختلف دیده می شود، مثلا برخی مواقع اتفاقاتی که در طول روز پیش می آید ممکن است در خواب ما دیده شود. یا به عنوان رویای صادقانه ممکن است خواب های ما معانی مختلفی داشته باشد. شاید شما هم زیاد خواب پرواز کردن را دیده باشید ولی باید بدانید این خواب را هر یک از علما و معبران به گونه ای مختلف تعبیر کرده اند.

تعبیر خواب پرواز کردن از دید ابن سیرین

از دید ابن سیرین اگر خواب دیدید در ارتفاعات زیاد در آسمان در حال پرواز هستید این معنی را می دهد که سفری پر برکت در پیش دارید. اگر دیدید در سمت قبله به پرواز در آمدید سفری با منفعت زیاد خواهید داشت و اگر در این پرواز کردن بال داشتید تعبیر بهتری دارد. اگر خواب دیدید با اسب بال دار پرواز می کنید در دین، دنیا و آخرت عاقبتتان به خیر می شود. اگر در حین پرواز از بام خود به بام دیگری می روید همسر خود را طلاق داد و همسر دیگری اختیار می کنید.

تعبیر خواب پرواز کردن از دید امام صادق

از نظر امام صادق تعبیر پرواز کردن مسافرت، بزرگی، حج، مرگ، بیماری و تغییر حال و روز می باشد.

تعبیر پرواز کردن از نظر دانیال نبی

اگر خواب ببینید در حال پرواز از مکانی به مکان دیگر هستید مسافرتی می روید و شرافتی کسب می کنید. اگر مستقیم در ارتفاعات آسمان پرواز کردید دچار ضرر می شوید. اگر دید در آسمان در حال پرواز بود که یکدفعه به طور ناگهانی ناپدید شد علامت این را دارد که از دنیا خواهد رفت.

تعبیر خواب پرواز کردن و معانی و مفهوم دیدن خواب پرواز در آسمان

تعبیر پرواز کردن از نظر ابراهیم کرمانی

پرواز در آسمان تعبیر حج دارد و پرواز از مکان خود به محلی مجهول تعبیر مرگ را دارد. اگر خواب دیدید دارای پر هستید دلالت بر این دارد که تا حد مرگ بیمار می شوید و شفا پیدا می کنید. اگر در خواب دیدید که از این دنیا با فرشتگان رفتید و بعد برگشتید تعبیر این را دارد که مرگ شما فرا می رسد و از شما در این دنیا به نیکی یاد می شود.

تعبیر خواب پرواز کردن از نظر جابر مغربی

اگر کسی دید با فرشته ها پر گشود مرگش فرا می رسد.

تعبیر خواب پرواز کردن از نظر منوچهری تهرانی

پرواز کردن تعبیر خوبی دارد مگر اینکه چنان تا ارتفاعات زیاد پرواز کنید که دیگر زمین را نبینید و این نشان از مرگ را دارد. اگر پرواز کردید و از مکانی به مکانی دیگر رفتید بر این دلالت دارد که در زندگی شما دگرگونی ایجاد خواهد شد. اگر در جای سبز و خرم فرود آمدید دگرگونی آن بیشتر می باشد. اگر در حین پرواز قصد رسیدن به لبه یا دیواری را دارید ولی نمی توانید این کار را کنید این معنی را دارد که در راه رسیدن به هدف خود دچار مشکل خواهید شد.

تعبیر پرواز کردن از نظر کارل یونگ

اگر در خواب ببینید پرواز می کنید بیانگر این است که پروژه ای را شروع می کنید. ولی اگر در پرواز شما تاخیر وجود داشت این معنی را دارد که برای دست گرفتن پروژه آمادگی نخواهید داشت. اگر خواب لغو پرواز را دیدید بیانگر این بوده که در شرایطی قرار می گیرید که احساس بی یاوری خواهید کرد. همچنین احساس دوری از رابطه، کار و زندگی را خواهید داشت. خواب دیدن پرواز نشانگر احساس آزادی داشتن است با این وجود که قبل تر محدودیت داشته اید.

تعبیر پرواز کردن از نظر آنلی بیتون

اگر خواب ببینید در حال پرواز در اوج آسمان هستید بیانگر این است که با افراد بدبخت در امر ازدواج وارد می شوید. خواب پرواز کردن در نزدیک زمین نیز نشانگر این بوده که از امراض و افسردگی نجات پیدا خواهید کرد. اگر در حین پرواز در حال تماشای خورشید بودید به این علامت است که در کارها موفق می شوید و نگرانی شما بیهوده خواهد بود. اگر در خواب در حال گذر از ماه و سیارات هستید این بیانگر جنگ و قحطی می باشد.

تعبیر خواب پرواز از دید معبرین مغربی

از نظر معبرین مغربی خواب پرواز کردن دارای دو جنبه منفی و مثبت است. جنبه منفی دلالت بر رهایی و آزادی دارد و جنبه منفی آن خواسته درونی شما را نشان می دهد. خواسته یا آرزویی که آزادید به هر سمت و سویی بروید. لذا دلیل اصلی این خواب اضطراب و استرس های روزانه می باشد.

پرواز کردن در خواب به طرق مختلف

در خواب ممکن است این خواب را به حالات مختلفی ببینید که تعابیر هر کدام فرق دارد. مانند:

تعبیر خواب پرواز با فرشتگان

از نظر ابن سیرین و مغربی اگر با فرشتگان پرواز کردید دلالت بر مرگ دارد.

تعبیر خواب پرواز در شب

از نظر مطیعی تهرانی اگر خواب ببینید در شب در حال پرواز هستید نشانگر دگرگونی همراه با ناراحتی، پریشانی یا مسافرت کردن با خستگی و رنجش است و فایده ای ندارد.

تعبیر خواب سقوط حین پرواز

اگر خواب ببینید در زمان پرواز کردن به زمین پرتاب شدید این معانی را می دهد که زن خود را طلاق داده و زنی دیگر می گیرید. اگر خواب سقوط ببینید برای ایجاد دگرگونی با عدم موفقیت روبرو می شوید. به طور کل خواب دیدن پرواز با نوید همراه است. از نظر آنلی بیتون اگر خواب ببینید با بال های سیاه پرواز می کنید نشانگر نا امیدی می باشد. سقوط در زمان پرواز نیز تعبیر خوار شدن در زندگی فردی را دارید. اگر در زمان پرواز از خواب بیدار شوید دلالت بر این دارد که پست و جایگاه خود را بدست خواهید آورد. از نظر لیلا برات نیز نشان دهنده این است که روزهای مشقت باری پیش روی شما خواهد بود.

تعبیر خواب پرواز در ارتفاع بالا

اگر در خواب ببینید در ارتفاع بالا پرواز می کنید بر مشکلات، مسائل مالی و کاری پیروز می شوید. هر چه در ارتفاعات بالاتر پرواز کنید دلالت بر این دارد که بیش از حد مغرور هستید و باید خود را اصلاح کنید.

تعبیر خواب داشتن بال و پر

از نظر لوک اویتنهاو بال تعبیر خوشبختی را دارد و از نظر لیلا برایت نیز بال بیانگر مشکلات و مصیبت را خواهد داشت.

تعبیر خواب پرواز با هواپیما و بالن

از دید لیلا برایت تعبیر خواب پرواز با هواپیما یاس و نا امیدی را به دنبال دارد و پرواز با بالن نیز تعبیر رسیدن به هدف را خواهد داشت.

تعبیر خواب پرواز کردن بر فراز مکانی مشخص

از نظر آنلی بیتون اگر خواب ببینید در حال پرواز در فراز آب گل آلود هستید؛ دلالت بر این دارد که باید مراقب دام دشمنان خود باشید. اگر در حال پرواز بر فراز مکان خرابه باشید نشانگر زندگی در محیط ناامید کننده است.

تعبیر خواب پرواز کردن و معانی و مفهوم دیدن خواب پرواز در آسمان

دیگر تعابیر خواب پروازکردن

در ادامه تعابیری در مورد انواع رویای پرواز کردن با هواپیما، در ارتفاعات و … را گردآوری کرده ایم.

اگر در خواب ببینید با هواپیما پرواز می کنید

اگر در خواب ببینید با هواپیما پرواز می کنید بیانگر این است که با سرعت پیش به سوی موفقیت در حرکت هستید. همچنین اگر دیدید بر روی برف با هواپیما پرواز می کنید نشانگر داشتن زندگی شاد است. تعبیر خواب پرواز به صورت طولانی مدت نیز این است که از دیگران ناراحتی خود را پنهان می کنید.

اگر در خواب ببینید با هواپیما در حال پرواز بوده اید که سقوط کرده اید نشان از استرس در مورد پروژه ها را دارد. همچنین بیانگر این است که روزهای سخت در پیش دارید است.

خواب پرواز در ارتفاعات

اگر در خواب پرواز در ارتفاعات را ببینید که از این بابت ترس دارید دلالت بر این دارد که شرایط زندگیتان برایتان مهم نیست.

پرواز بر روی دریا و اقیانوس

اگر در خواب بر روی دریا و اقیانوس پرواز می کردید این تعبیر را دارد که باید روی کارهایتان متمرکز شوید تا رقبا از شما پیشی نگیرند. همچنین اگر در حین پرواز در حال تماشای زمین بودید بیانگر این است که نگران موانع زندگی شده اید که با تلاش می توانید آنها را بردارید. اگر دیدید روی دریای گل آلود پرواز می کردید این علامت را دارد که باید مراقب دام دشمنان باشید.

اگر دیدید با حیوانات پرواز می کنید

اگر دیدید با حیوانات پرواز می کنید بیانگر خودکفایی است و اگر با خودرو پرواز می کردید علامت موفقیت دارد.

اگر با بالن در حال پرواز بودید

اگر با بالن در حال پرواز بودید شاکر کسی هستید که باعث موفقیت شما می شود و تعبیر رسیدن به اهداف را نیز دارد.

اگر پرواز کردن فرشته ها را دیدید

اگر پرواز کردن فرشته ها را دیدید نشان از کسب افتخار بزرگ است و اگر دیدید با کشتی پرواز می کنید علامت خوشبختی پیش بینی نشده است که داشتن زندگی لوکس، پیشرفت و موفقیت را نیز نشان می دهد.

اگر در ارتفاعات کم در حال پرواز بودید

اگر در ارتفاعات کم در حال پرواز بودید نشانگر عدم تعادل در زندگی شما به دلیل وجود مشکلات می باشد.

اگر ببینید ترس از پرواز دارید

اگر ببینید ترس از پرواز دارید بیانگر این است که قصد تغییر شرایط زندگیتان را دارید ولی ترس از اتفاقات پیش آمده سد راه شما است.

دیگر تعابیر

  • اگر دختری در خواب ببیند در آسمان شهری در حال پرواز به شهر دیگر است و سرانجام در حال نشستن بر نوک کلیسایی است بیانگر داشتن خواستگاران دروغین و بیمار است.
  • اگر مردی در خواب ببیند در حال پرواز بر برگ سبز و شاخ های درختان است این تعبیر را می دهد که رسیدن به آرزوها، پیشرفت در کارها و خوشبختی در انتظار اوست. اگر بر بالای درختان خشکیده پرواز می کند این علامت را دارد که برای رسیدن به آرزوها مبارزه نموده و به پیشرفت ناچیزی می رسد.
  • اگر در زمانی که در حال پرواز هستید از خواب بیدار شوید به این علامت است که بار مقام خود را کسب نموده اید. همچنین اگر با بال سیاه در حال پرواز بودید نشان از یاس دارد.
  • دیدن خواب پرواز علامت استقلال دارد و نتیجه آن پیشرفت و دور شدن از اضطراب ها است. به علاوه بیانگر این بوده که احساس شکست ناپذیری و غرور دارید.
  • اگر در خواب ببینید در آسمان شناور هستید معنی رهایی و آزادی دارد و اگر در خواب احساس کردید که توانایی پرواز کردن را دارید این علامت را دارد که به پیشرفت های خوبی می رسید.
  • اگر برای فرار از خطرات پرواز می کردید دلالت بر این دارد که نگران چیزی دردسرساز هستید که دوست دارید از شر آن خلاص شوید.
  • اگر پرنده ای را ببینید که در خانه شما پرواز می کند دلیل بر مشکلات خانوادگی و غیر قابل حل شما است که حس گرفتاری و عدم حل مشکل را دارید.
  • اگر در خواب به پرنده ای تبدیل شده اید و پرواز می کنید علامت این است که افرادی آزادی عمل شما را سلب کرده اند که از دست آنها خلاص شده اید.

سخن پایانی

خواب دیدن همان مشاهدات ما در حین خوابیدن است که علما و معابر تعابیر مختلفی از آن دارند و نحوه دیدن این خواب نیز در نوع تعبیر آن متفاوت است. خواب در تخیل بشر از گذشته تا کنون وجود داشته و عقیده بسیاری بر این بوده که از سوی خدا پیامی را به ما می رساند.

مطالب مشابه را ببینید!

تعبیر خواب گردنبند؛ انواع تعابیر خواب گردنبند و معنای آنها تعبیر خواب مردن؛ تعبیر خواب انواع مرگ و مردن از دید تعبیرگران معروف تعبیر خواب طلا برای زن و مرد و تعابیر مختلف از معبران معروف تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران تعبیر خواب افتادن؛ انواع تعبیر خواب سقوط و افتادن از بلند تعبیر خواب نزدیکی؛ معنی دیدن رابطه جنسی در خواب و تعابیر آن