متن ناب انگلیسی جدید (با موضوعات انگیزشی، عاشقانه، شادی، غم، زندگی، دوست، خانواده و …)

متن های جدید ناب انگلیسی زیبا

در این مطلب متن های ناب انگلیسی جدید با موضوعات مختلفی همچون انگیزشی، موفقیت، زندگی، تنهایی، غمگین، شاد، خانواده، دوست، عاشقانه و … را آماده کرده ایم که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد.

.If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be
اگر همیشه سعی می‌کنید طبیعی باشید، هرگز نخواهید فهمید که چقدر شگفت انگیز هستید.

.Stay positive. Attitude is everything
مثبت بمان؛ نگرش، همه چیز است.

Life throws you a thousand chances. All you have to do is take one and have faith

زندگی هزاران شانس در اختیارت قرار می دهد، همه آن چه باید انجام دهی این است که یکی را انتخاب کنی و ایمان داشته باشی

.When nothing goes right, go left
وقتی هیچ چیز درست پیش نمی‌رود، مسیرت را عوض کن.

متن ناب انگلیسی جدید

.When nothing goes right, go left
وقتی هیچ چیز درست پیش نمی‌رود، مسیرت را عوض کن.

Life is full of beauty. Notice it
Notice the bumblebee
the small child
and the smiling faces
Smell the rain
and feel the wind
Live your life to the fullest potential, and fight for your dreams

زندگی سرشار از زیبایی است به آن توجه کن
به زنبور عسل، به بچه کوچک، به چهره های خندان توجه کن
عطر باران را استشمام کن
و نسیم را احساس کن
زندگی ات را تمام و کمال زندگی کن و
برای رویاهایت بجنگ

متن ناب انگلیسی سنگین و مفهومی

! I don’t care what people think of me. Mosquitos find me attractive
من اهمیتی نمی‌دهم که مردم درباره من چه فکر می‌کنند. پشه‌ها مرا جذاب می‌دانند!

مطلب مشابه: متن عاشقانه انگلیسی + عکس پروفایل عاشقانه انگلیسی رمانتیک و احساسی

متن ناب انگلیسی جدید

The ways of making children happy: hug them, listen to them, and make them calm that they don’t cry, learn to them that grief is a normal happen
راههای خوشحال کردن کودکان: آنها را در آغوش بگیرید. به آنچه می گویند گوش فرا دهید. به آنان اطمینان خاطر بدهیم. اجازه بدهیم که گریه کنند. به آنها بفهمانیم که نارحت بودن یک مساله طبیعی است.

Our prime purpose in this life is to help others. And if you can’t help them, at least don’t hurt them

هدف اصلی ما در زندگی این است که به دیگران کمک کنیم
اگر نمی توانی به آن ها کمک کنی حداقل به آن ها آسیب نرسان

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست… بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.

متن ناب انگلیسی جدید

جملات ناب انگلیسی انگیزشی

If the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise
بادبادک تا باباد مخالف روبه رو نگردد، اوج نخواهد گرفت.

In three words I can sum up everything I’ve learned about life: It goes on

در سه کلمه همه چیزهایی که از زندگی آموخته ام را جمع بندی می کنم:

زندگی ادامه دارد …

We will feel influence of good person when we lose them
بیشترین تاثیر افراد نیک، زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند.

مطلب مشابه: متن فلسفی + جملات فلسفی مفهومی به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی

Be happy with what you have. Be excited about what you want

با چیزی که داری شاد باش و برای چیزی که می خواهی هیجان زده!

متن ناب انگلیسی جدید

failure is never final where love exists

جایی که عشق وجود دارد شکست هرگز پایان کار نیست

Life is when you realize, thousands of happiness can’t remove one pain in the heart
But one pain can remove all the laughter you had in your heart

زندگی زمانی است که درک می کنی هزاران شادی نمی تواند اثر یک درد را از دلت بیرون کند
در حالی که یک درد همه خنده هایی که در دلت داشتی را محو می کند.

متن ناب انگلیسی جدید

متن انگیزشی ناب و زیبا در مورد شکست

Take risks: if you win, you will be happy; if you lose, you will be wise

ریسک کنید: اگر پیروز شدید شادمان می شوید و اگر شکست خوردید خردمند!

مطلب مشابه: جملات انگلیسی زیبا | جملات انگیزشی انگلیسی و متن های موفقیت با ترجمه

No friendship is an accident

هیچ رابطه دوستی اتفاقی نیست

You must expect great things of yourself before you can do them
تو باید قبل از اینکه کار‌های بزرگی انجام می‌دهی انتظار آن‌ها را از خودت داشته باشی.

متن ناب انگلیسی جدید

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts
موفقیت نهایی نیست، شکست مهلک نیست: این شجاعت ادامه دادن است که مهم است.

جملات کوتاه و ناب انگلیسی در مورد زندگی

If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary
اگر شما تمایلی به ریسک کردن ندارید معمولا یک زندگی عادی خواهید داشت.

No matter how poor you think you are … if you have the family, you have everything
اهمیتی نداره که چقدر فکر می‌کنی فقیر هستی … اگه یک خانواده داری یعنی تو همه چیز داری.

مطلب مشابه: متن فلسفی عاشقانه انگلیسی + جمله های کوتاه و بلند ادبی با ترجمه فارسی برای عشق

You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them
تو خانواده ات را انتخاب نمی‌کنی. خانواده هدیه‌ای از جانب خداوند برای تو است همانطور که تو برای آن‌ها هستی.

متن ناب انگلیسی جدید

Family is not an important thing. It’s everything
خانواده یک چیز مهم نیست. همه چیز است.

A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words
یه دوست کسی است که آهنگ قلبت رو می‌دونه ‎و می‌تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می‌کنی ‎اونا رو واسه ات بخونه.

متن ناب در مورد دستی با ترجمه فارسی

Friendship is born at the moment when one man says to another “What! You too? I thought that no one but myself…”
دوستی در لحظه‌ای متولد می‌شود که یک نفر به دیگری می‌گوید: “چی! تو هم؟… فکر می‌کردم که هیچ‌کس جز خودم … “

A friend is someone who knows all about you and still loves you
دوست کسی است که همه چیز را در مورد شما می‌داند و هنوز هم شما را دوست دارد.

مطلب مشابه: جملات بیو تلگرام و اینستاگرام جدید + متن های مثبت زیبا و قشنگ برای بخش بیو

Your time is limited, so don’t waste it. Don’t be trapped by dogma. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition
زمان شما محدود است، پس زندگی خود را هدر ندهید. گرفتار دام تعصب نشوید. اجازه ندهید که صدای نظر دیگران صدای درونی شما را خفه کند؛ و از همه مهمتر، این شجاعت را داشته باشید که قلب و بینش خود را دنبال کنید.

Life is either a daring adventure or nothing at all
زندگی یا یک ماجراجویی جسورانه است یا در کل هیچ چیز نیست.

Life is a gift, given in trust – like a child
زندگی هدیه‌ای است که با اعتماد داده می‌شود – مانند یک کودک.

Be happy for this moment. This moment is your life
برای این لحظه شاد باشید. این لحظه زندگی شماست.

متن ناب انگلیسی جدید

In a day when you don’t come across any problems you can be sure that you are traveling in a wrong path
در یک روز اگر شما با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شوید می‌توانید مطمئن باشید که در مسیر اشتباه حرکت می‌کنید.

It isn’t what you have, or who you are, or where you are, or what you are doing that makes you happy or unhappy. It is what you think about
موضوع این نیست که چه چیزی دارید یا چه کسی هستید یا کجا هستید یا در حال انجام چه کاری هستید که شما را خوشحال یا ناراحت می‌کند. موضوع این است که درباره آن چه فکری می‌کنید.

Change your thoughts and you change your world
افکار خود را تغییر دهید تا دنیایتان تغییر کند.

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony
شادی هنگامی است که آن چه که فکر می‌کنید، می‌گویید و عمل می‌کنید در یک راستا و هماهنگ باشند.

ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم، کمی با کفشهای او راه بروم. دکترشریعتی
O my God, help me that when I want to judge about one walking, first I walk little with his shoes.

راههای خوشحال کردن کودکان: آنها را در آغوش بگیرید. به آنچه می گویند گوش فرادهید. به آنان اطمینان خاطر بدهیم. اجازه بدهیم که گریه کنند. به انها بفهمانیم که نارحت بودن یک مساله طبیعی است
The ways of making children happy: hug them, listen to them, and make them calm that they don’t cry, learn to them that grief is a normal happen.

جهان نسبت به هرکس دو نوبت دارد: یک نوبت به نفع شما است. و یک نوبت به ضرر شما
آنگاه که دنیا به شماروی آورد یاغی نشوید. و موقعی که دنیا به شما پشت کرد صبر پیشه کنید
World is in 2part for you: 1for you and 1is detriment for you.
When it smiles you don’t be forward, and when it turns from you try to be patient.

A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don’t like you
یک لبخند از طرف تو می‌تواند موجب شادی کسی شود؛ حتی کسانی که ممکن است تو را نشناسند.

فردا و دیروزبا هم دست به یکی کردند: دیروز با خاطراتش مرا فریب داد. فردا با وعده هایش مراخواب کرد. وقتی چشم گشودم امروز هم گذشته بود
Yesterday and tomorrow get friend: yesterday deceive me with its memories and tomorrow make me asleep with its behest. When I opened my eyes today was passed too.

مطلب مشابه: شعر انگلیسی + مجموعه اشعار زیبا و عاشقانه کوتاه و بلند انگلیسی با ترجمه فارسی

مطالب مشابه را ببینید!

متن انگلیسی کوتاه غمگین؛ جملات غم انگیز ناراحتی انگلیسی با ترجمه متن انگلیسی خفن برای استوری؛ جملات فوق زیبا با ترجمه متن انگلیسی درباره خودم با معنی و جملات تاثیرگذار با مفهوم کپشن متن انگلیسی در مورد قضاوت با جملات ترجمه شده زیبا متن انگلیسی تبریک روز برادر 24 می و 3 خرداد با جملات زیبای ترجمه شده متن انگلیسی با معنی و پر محتوا + جملات خاص و مفهومی با ترجمه فارسی متن انگلیسی بهار و جملات و اشعار دل انگیز در مورد فصل زیبای بهار متن انگلیسی تبریک روز مهندس با جملات زیبا و ترجمه شده متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی + عکس نوشته های فلسفی انگلیسی فارسی متن انگلیسی زیبا برای خواهر با محتوای زیبا با ترجمه فارسی