متن فلسفی عاشقانه انگلیسی + جمله های کوتاه و بلند ادبی با ترجمه فارسی برای عشق

جملات و متن فلسفی عاشقانه انگلیسی

مجموعه ای از جملات و متن های فلسفی عاشقانه انگلیسی به صورت کوتاه و بلند در مورد عشق و احساس برای بخش های مختلف شبکه های اجتماعی از جمله بیو و کپشن را در این مطلب روزانه آماده کرده ایم که با ترجمه فارسی قرار داده شده اند و امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرند.

Pleasure of love lasts but a moment, Pain of love lasts a lifetime

لذت عشق لحظه ای طول می کشد اما غم و رنج آن یک عمر

***

Give her two red roses, each with a note

The first note says For the woman I love and the second, For my best friend

به او دو گل رز بده رو هر گل هم نوشته ای بزار.

رو اولین نوشته بنویس به زنی که عاشقشم و روی دومی بنویس به بهترین دوستم

***

The ones that you love the most are usually the ones that hurt you the most

کسی که از همه بیشتر دوستش داری معمولا کسی است که بیشترین رنج را به تو نحمیل می کند

***

One word frees us of all the weight and pain in life. That word is Love

کلمه ای ما را از تمام سختی ها ورنج ها رها می کند. آن کلمه عشق است

***

متن انگلیسی فلسفی رمانتیک

When you are in Love you can’t fall asleep because reality is better than your dreams

وقتی شما عاشق هستید ترجیح می دهید نخوابید چرا که واقعیت شیرین تر از رویا و خوابتان هست

***

True love begins when nothing is looked for in return

عشق حقیقی زمانی است که هیچ انتظار متقابلی از طرف مقابلت نداری

***

متن فلسفی عاشقانه انگلیسی

If you love me only in my dreams, let me be asleep forever

اگر تنها در خواب و رویاهایم دوستم داری، می خواهم برای همیشه در خواب باشم

***

Lucky is the man who is the first love of a woman
but luckier is the woman who is the last love of a man

مردی خوش شانس است که عشق اول زنی باشد

اما خوش شانس تر زنی است که عشق اول مردی باشد

***

جملات انگلیسی عاشقانه با مفهوم از فلاسفه

Maybe God put a few bad people in your life
so when the right one came along you’d be thankful

شاید خداوند افراد ناشایستی را در مسیر زندگی ات قرار داده باشد اما وقتی فرد ایده آل را پیدا کردی شکرگذار خواهی شد

***

Love is like heaven, but it can hurt like hell

عشق همچون بهشت است اما می تواند مانند جهنم عذاب آور باشد

***

It takes a minute to have a crush on someone
an hour to like someone, and an day to love someone
but it takes a lifetime to forget someone

لحظه ای طول می کشد تا مجذوب کسی شوی

ساعتی طول می کشد تا به او علاقه مند شوی

و یک روز طول می کشد تا عاشقش شوی

اما یک عمر طول می کشد تا فراموشش کنی

***

متن بیو انگلیسی زیبا

Never say goodbye when you still want to try

Never give up when you still feel you can take it

Never say you don’t love a person when you can’t let go

هیچوقت تمام نکن وقتی هنوز می خواهی بجنگی

هیچوقت مایوس نشو وقتی هنوز می خواهی بدستش بیاوری

هیچوقت به کسی نگو دوستت ندارم وقتی نمی توانی ازش دل بکنی

***

I love you without knowing how, why, or even from where

دوستت دارم بدون آنکه بدونم چگونه، چرا، یا حتی از کجا

***

Love cures people – both the ones who give it and the ones who receive it

عشق انسانها را درمان می کند. چه کسانی که عاشق هستند چه آنانی که معشوق

***

Some love lasts a lifetime. True love lasts forever

بعضی عشقها مدت مدیدی طول می کشد. عشق واقعی برای همیشه طول می کشد

***

جملات کوتا عاشقانه و زیبای فلسفی

If I could reach up and hold a star for every time you’ve made me smile, the entire evening sky would be in the palm of my hand

اگر بتوانم به آسمانها برسم برای چیدن ستاره ای هر گاه تو لبخندی بر لبانم جاری می کنی، کل ستاره های شب در دستانم خواهد بود

***

Love is not written on paper, for paper can be erased. Nor is it etched on stone, for stone can be broken.

But it is inscribed on a heart and there it shall remain forever

عشق بر روی کاغذ نوشته نمی شود چون از روی کاغذ ممکن است پاک شود

بر روی سنگ نقش بسته نمی شود چون سنگ ممکن است بشکند

عشق بر قلب نقش می بندد و تا ابد باقی می ماند

***

متن فلسفی عاشقانه انگلیسی

For, you see, each day I love you more, Today more than yesterday and less than tomorrow

هر روز بیشتر دوستت دارم؛ امروز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا

***

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

***

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark

عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند

***

If you have it [love], you dont need to have anything else.If you dont have it, it doesnt matter much what else you have

اگر شما عشق را دارید به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید. اما اگر عشق را ندارید مهم نیست چه چیزهای دیگری دارید

***

Paradise is always where love dwells

بهشت همیشه آنجایی هست که عشق هست

***

جملات زیبای فلسفی در مورد عشق

The best thing about me is you

بهترین چیز درباره من تویی

***

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

***

تنها تفاوت بین من و این مردم مکان تولد من است

و این تفاوت بزرگی نیست

The only difference between me and these people is my place of birth

and this is not a big difference

Howard Baskerville

***

متن فلسفی عاشقانه انگلیسی

دستت را برای یک دقیقه روی بخاری بگذار این یک دقیقه برای تو مثل یک ساعت می گذرد

با یک دختر خوشگل یک ساعت هم نشین باش این یک ساعت برای تو به سرعت یک دقیقه می گذرد

و این همان قانون نسبیت است

Put your hand on a hot stove for a minute, and it seems like an hour

Sit with a pretty girl for an hour, and it seems like a minute

That’s Relativity

Albert Einstein

***

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده

زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند

It is only intelligence that is divided equally between people
because everybody thinks he/she is enough wise

René Descartes

***

چیزهایی وجود دارند که آنقدر جدی هستند که فقط می توان در موردشان جوک ساخت!

There are things that are so serious that you can only joke about them

Werner Heisenberg

***

وقتی به خودمان دروغ می گوییم آن را بلند تر فریاد می زنیم

We lie loudest when we lie to ourselves

Eric Hoffer

***

عاقلانه است که در ذهن داشته باشیم که نه موفقیت و نه شکست به منزله پایان نیستند.

It is wise to keep in mind that neither success nor failure is ever final

Roger Babson

***

متن کپشن انگلیسی عاشقانه زیبا

اگر کشوری توقع داشته باشه که هم نادان باشه و هم آزاد

چیزی رو انتظار داره که نه بوده و نه هیچ وقت خواهد بود

If a nation expects to be ignorant and free

it expects what never was and never will be

Thomas Jefferson

***

سه قدرت بر جهان حکومت می‌کند:

ترس،حرص و حماقت.

Three powers rule the world

Horro, Greed and Stupidity

Albert Einstein

***

به‌ سختی می توان در بین مغزهای متفکر جهان کسی را یافت که دارای یک‌نوع احساس مذهبی مخصوص به‌خود نباشد

این مذهب با مذهب یک شخص عادی فرق دارد

You can hardly find someone among Geniuses around the world that doesn’t have a kind of special religious feeling for him/herself

this religion is different from ordinary people’s religion

Albert Einstein

***

یک فرد باهوش یک مسئله را حل می‌کند

اما یک فرد خردمند از رودررو شدن با آن دوری می‌کند

A clever person solves a problem
But a Wise one prevents facing it

Albert Einstein

***

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعداز هر زمین خوردنی برخیزی

Victory is not never to fall, It is to rise after every fall

Mahatma Gandhi

***

جملات فلسفی بزرگان در مورد عشق

من نمی گویم هرگز نباید در نگاه اول عاشق شد

اما اعتقاد دارم باید برای بار دوم هم نگاه کرد

I don’t say that you must not fall in love when you first look at someone
but I believe you must take a look for the second time

Victor-Marie Hugo

***

I love all the stars
in the sky
but they are nothing
compared to the ones
in your eyes
Love U

تمام ستاره های اسمان را دوست دارم
اما انها در مقایسه با آنهایی که در چشمانت هستند هیچند
تو را دوست دارم

***

My love for you is a journey, starting at forever and ending at never

عشق من برای تو یک سفر است شرو ع شده برای همیشه و هرگز پایان نمی یابد

***

عشق گلی است که دو باغبان آن را می پرورانند

love is flower that is made to bloom by two gardeners

***

There is no remedy for love but to love more

هیچ چاره ای برای عشق وجود ندارد به جز دوست داشتن بیشتر

***

when you are in dark night in demur sleep ,one person in Outright world making Himself dream whit you

وقتی تو سیاهی شب تن تو، تو خواب نازه یه کسی یه جای دنیا با تو رؤیاشو میسازه

***

Do you believe in love at first sight
or do I have to walk by again

به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟؟؟
یا اینکه لازمه یه بار دیگه از جلوت رد بشم؟؟؟؟

***

Being in love is when she looks at you and says: I would like to be a cannibal

عاشق بودن زمانیه که اون بهت نگاه میکنه و میگه : دلم میخواست آدم خور باشم

***

A heart that loves is always young

قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است

***

We were given: Two hands to hold. To legs to walk. Two eyes to see

Two ears to listen. But why only one heart

Because the other was given to someone else. For us to find

به ما دو دست داده شده است برای نگهداشتن. دو پا برای راه رفتن

دو گوش برای شنیدن. اما چرا تنها یک قلب؟

چون قلب دیگر به فرد دیگری داده شده است که ما باید پیدا کنیم

مطالب مشابه را ببینید!

متن و جملات عاشقانه جدید؛ 90 متن کوتاه و بلند بی نظیر قشنگ احساسی متن شب با جملات قشنگ؛ متن و عکس نوشته های عاشقانه شب متن دلبری شیطونی عاشقانه؛ جملات جدید دلبرانه از همسر قشنگ ترین جملات درباره باران؛ 200 شعر و جملات زیبای باران عاشقانه متن عاشقانه روزهای بارانی؛ اس ام اس و شعر احساسی مخصوص روزهای بارانی اشعار بارانی + مجموعه شعر عاشقانه در مورد باران و هوای بارانی نامه های عاشقانه بزرگان؛ متن های زیبای احساسی و رمانتیک در نامه های عاشقانه متن تبریک روز پرستار به عشق + جملات عاشقانه برای تبریک روز پرستار به همسرم جملات عاشقانه خاص، باکلاس و شاعرانه؛ گزیده قشنگ ترین سخنان عاشقانه جملات مست کننده عاشقانه؛ جملات عمیق و اساسی برای ابراز دوست داشتن