متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی + عکس نوشته تبریک تولد خودم

زیباترین متن و جملات تولدم مبارک به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی را به همراه عکس نوشته های تبریک تولد خودم را قرار داده ایم و امیدواریم بپسندید.

3 1

I have your heart and I will forever keep it safe. I know you are doing the same to mine. Happy Birthday, sweetheart!

من قلب تو را دارم و برای همیشه به طور مطمئن از آن محافظت می‌کنم. می‌دانم که تو هم همین کار را برای من می‌کنی. تولدت مبارک عزیزم.

***

On your birthday, I’d like to say thank you for sharing with me all of the wonderful memories, and I hope we will make many more together in the future.

در روز تولدت، دوست دارم ازت به خاطر به خاطرات فوق‌العاده ای که باهام به اشتراک گذاشتی تشکر کنم و امیدوارم که ما در آینده هم بتونیم خاطرات خیلی بیشتری بسازیم!

***

I know your birthday is a special day with or without me, but I have to say that you are the best friend I’ve ever had!

می‌دونم که تولد تو با من یا بدون من یک روز خاصه؛ اما من باید بگم که تو بهترین دوستی هستی که در طول عمرم داشتم

***

For you on your birthday, I wish you a lifetime of happiness, a smaller amount of worries, and a boat load of big dreams coming true.

برای تولدت، من آرزوی یک زندگی شاد، نگرانی‌های کمتر و یک قایق بزرگ از آرزوهای بزرگی دارم که به حقیقت تبدیل می‌شوند.

***

متن زیبای بلند تبریک تولد خودم به انگلیسی با ترجمه فارسی

On your birthday, look to the future and forget your past- the best is still to come. Happy birthday, friend.

روز تولدت سعی کن به آینده نگاه کنی و گذشته را فراموش کنی. بهترین ها خواهند آمد. تولدت مبارک دوست من

***

“Happy birthday! I hope all your birthday wishes and dreams come true.”
تولدت مبارک! آرزو می‌کنم همه آرزوهای روز تولدت به حقیقت تبدیل بشن

***

As you go through each year, remember to count your blessings, not your age. Count your amazing experiences, not your mistakes. Happy Birthday to an insanely awesome person!

هر سال که می‌گذرد، سعی کن نعمت‌هایت را به خاطر آوری نه سنت را. تجربیات فوق‌العاده ات را محاسبه کنی، نه خطاهایت را. تولد یک انسان فوق‌العاده را تبریک می‌گویم!

***

متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی

On special days like this, I look around and see all the beautiful blessings that surround me. I’m grateful to have my loved ones around me on this day. Happy birthday to me!

در یک روز خاص مانند امروز، من به نعمت‌های زیبایی که در اطرافم دارم نگاه می‌کنم. من از این که افراد دوست داشتنی زندگی ام در این روز کنارم هستند، شکرگزاری می‌کنم. تولدم مبارک

***

متن های انگلیسی بلند زیبای تبریک تولد خودم

A birthday celebration is awesome, but I don’t need someone to throw me a grand party to make myself feel special. I can celebrate on my own and still be happy. Happy birthday to me!

جشن تولد فوق‌العاده است اما من نیازی به کسی ندارم که یک تولد بزرگ برای من بگیرد تا من احساس خاص بودن کنم! من می‌توانم با

***

Happy birthday to me. Thanks a lot, God for giving me another year of life! The most wonderful truth is, I’m not getting old, I’m just becoming experienced.

تولدم مبارک. از خدا خیلی ممنونم که به من یک سال دیگر فرصت زندگی داد. یک حقیقت فوق العاده این است که من پیر نمی‌شوم؛ صرفا تجربه کسب می‌کنم

***

The most special day of the year has come. Happy birthday to myself! No matter what people say or think, I know that I’m the best. May God keep me like this happy and cheerful forever!

خاص ترین روز سال رسید! تولدم مبارک. مهم نیست که مردم چه می‌گویند یا چگونه فکر می‌کنند؛ من می‌دانم که بهترین هستم. خداوند من را همیشه همینقدر شاد و خوشبخت نگه دارد

***

متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی

Life is a journey ,So enjoy every mile

.Happy birthday to me

زندگی یک سفر است. پس از هر کیلومتر آن لذت ببر.

تولدم مبارک.

***

Thank you, Mom for giving birth to this wonderful child

مامان ازت ممنونم که چنین فرزند فوق‌العاده‌ای به دنیا آوردی

***

جملات خواندنی زیبای تبریک تولد من به خودم

 Here’s to another year of experience

May this year be your best ever
Not just a year older , but a year better
Here to another year of exprience

به امید یک سال پر تجربه دیگر.
شاید که امسال بهترین سال عمر من باشد.
نه تنها یک سال بزرگتر، بلکه یک سال بهتر نیز شده‌ام.
به امید یک سال پرتجربه دیگر.

***

I live a magical life, and I can only thank the Lord for making it possible.

I pray to the Lord for more and more better days to come.

من یک زندگی جادویی دارم و فقط می‌توانم به خاطرش از خداوند سپاسگزار باشم که امکان آن را فراهم کرد.

من برای داشتن روزهای بیشتر دعا می‌کنم.

***

Lord, I cannot thank you enough for all the wonderful things You have done for me.

Today is another wonderful gift that You have given me, and I will make merry and praise Your mighty name.

Happy anniversary to me!

پروردگارا، من نمی‌توانم آن طور که شایسته است از تو برای تمام چیزهای فوق‌العاده‌ای که برای من انجام داده‌ای سپاسگزاری کنم،

امروز یکی دیگر از هدایای فوق العاده‌ای است که تو به من بخشیده‌ای، حمد و ستایش شایسته توست.

سالگرد تولدم مبارک!

***

متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی

No one has shown me more love, care and mercies than You have done,

Oh Lord; and on my birthday today,

I want to thank you for all that You have done for me and the many more wonders that You are yet to do in this world for me.

هیچ کس بیش از تو به من عشق، مراقبت و رحمت عطا نکرد،

خداوندا؛ و امروز روز تولد من است،

می‌خواهم به خاطر همه آنچه که تا به حال برای من انجام دادی و تمام شگفتی‌های بیشتری که در این جهان نصیبم خواهی کرد تو را سپاس گویم.

***

جملات بلند زیبای تبریک تولدم

Singing, dancing and praising the Lord is the least that I can do to show appreciation for including yet another age to mine.

I pray for more jubilant days ahead.

Happy birthday to me!

آواز خواندن، رقصیدن و ستایش خداوند کمترین کاری است که می‌توانم انجام دهم تا نشان دهم از اینکه وارد سن جدیدی می‌شوم قدردان هستم.

من برای داشتن روزهای شاد بیشتری دعا می‌کنم.

تولدم مبارک!

***

Lord, thank you for giving and blessing me with this special day.

I will forever praise You.

I pray that You continue to give me many more days like today.

خداوندا، از تو سپاسگزارم که با این روز خاص مرا مورد لطف و رحمت خود قرار دادی.

برای همیشه تو را ستایش خواهم کرد.

و دعا می کنم که همچنان روزهای بیشتری مانند امروز را به من هدیه دهی.

***

Special thanks to the Lord and everyone who has been instrumental in my life.

I pray for many more heavenly days like today.

Happy birthday to me!

با تشکر ویژه از خداوند و همه کسانی که در زندگی من نقش مهمی داشته‌اند.

من برای داشتن روزهای آسمانی بسیاری مانند امروز دعا می‌کنم.

تولدم مبارک!

***

Hurray! The day has come again for me to say a wish,

and I wish myself success and everlasting happiness as I celebrate a birthday full of joy today.

هورا! امروز دوباره آمد تا بتوانم یک آرزو کنم،

و من همانطور که این روز پر از شادی را جشن می‌گیرم، آرزوی موفقیت و شادی مادام العمر می‌کنم.

***

متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی

Hurray! It is here again, and I want to share this special day of mine with you all.

Happy birthday to me! The Lord has been merciful to me and I pray for more mercies in the years ahead.

هورا! اون دوباره اینجاست، و من می‌خوام این روز خاص را با همه شما به اشتراک بگذارم.

تولدم مبارک! خداوند رحمت خود را نصیب من کرد و من دعا می‌کنم تمام سال مورد مهر و رحمت خداوند قرار بگیرم.

***

Today marks yet another amazing day for me.

Thanks to the Lord Almighty, a new age has been awarded me,

and I pray for many more days like this joyous anniversary I am experiencing today.

امروز یک روز فوق‌العاده برای من است.

سپاس از خداوند متعال، که یک سال دیگر از عمرم را به من عطا کرد،

و من برای داشتن روزهای بسیاری مانند این سالگرد پر نشاطی که امروز تجربه می‌کنم، دعا می‌کنم.

***

This special day makes me a year older and more beautiful/handsome than ever!

Happy birthday to me!

این روز خاص مرا یک سال بزرگتر، زیباتر و خوش تیپ‌تر از همیشه خواهد کرد. تولدم مبارک!

***

Today, I’m going to be selfish and focus all my attention on me. Today, I make myself my priority.

Happy birthday to me.

امروز، می‌خواهم خیلی خودخواه باشم و فقط به خودم توجه کنم. امروز من در اولویت قرار دارم.

تولدم مبارک.

***

I’m officially a year older today and much cooler than ever.

Happy birthday to me.

من از امروز رسما یک سال بزرگتر هستم و بسیار باحال‌تر از همیشه.

تولدم مبارک.

***

birthday 5

Today, I’m going to have fun with my friends and loved ones because it’s a very special day for me.

Happy birthday to me.

می‌خواهم امروز را با دوستان و عزیزانم خوش بگذرانم زیرا امروز یک روز خاص برای من است.

تولدم مبارک.

***

Don’t worry about your age, you will be older next year. Happy birthday!

!در مورد سنتان نگران نباشید، سال بعد بزرگتر خواهید شد. تولدت مبارک

***

Yay! It’s my birthday once again! Wishing me, myself and I a memorable birthday full of the Lord’s blessings.

Happy birthday to me.

.بله یک بار دیگر تولد من است! برای خودم یک تولد به یادمادنی سرشاز از نعمت‌های خداوند آرزو می‌کنم

تولدم مبارک.

***

I will put a smile on my face and won’t let the troubles of life get me down because it’s my birthday today.

A very happy birthday to me!

من روی صورتم یک لبخند می‌گذارم و اجازه نخواهم داد که مشکلات زندگی من را از پای دربیاورد زیرا امروز روز تولد من است.

تولدم خیلی مبارک!

***

It is with great pleasure that I am here to celebrate another year of my life. I am grateful for surviving all the challenges throughout the last 365 days and turning a year older

خیلی خوشحالم که یک سال دیگه اینجا هستم تا تولدمو جشن بگیرم. از اینکه در 365 روز گذشته از همه چالش‌ها جان سالم به در بردم و یک سال بزرگتر شدم سپاسگزارم.

***

As I turn a year older today, I am most thankful for the people around me and the gift of being alive. Happy Birthday to me

از اونجایی که امروز یک سال بزرگتر شدم، بابت افرادی که در اطرافم هستند و بخاطر هدیه زنده‌بودن، بسیار سپاسگزارم. تولدم مبارک.

***

I am not holding back any joy today. I will love every minute of today and laugh as much as possible because it is my day Happy birthday to me.

من امروز از هیچ شادی دریغ نمی‌کنم. هر دقیقه از امروز را دوست خواهم داشت و تا حد امکان می‌خندم؛ زیرا روز من است. تولدم مبارک.

***

Happy birthday to me. I know I have had a positive impact on people’s lives, and I hope to inspire many more

تولدم مبارک. می دانم که تأثیر مثبتی بر زندگی مردم داشته‌ام و امیدوارم بتوانم الهام‌بخش بسیاری از افراد باشم.

***

Happy birthday to me. It feels great to be older. Happy birthday to the person that lives in me

تولدم مبارک. بزرگتر بودن حس خوبی دارد. تولد کسی که در داخل من زندگی می‌کند، مبارک.

***

Happy birthday to me! There should be a national award for awesome people like me. I’d like to thank myself for being exceptional

تولدم مبارک! باید یک جایزه ملی برای افراد فوق‌العاده ای مثل من وجود داشته باشد. من می‌خواهم از خودم برای استثنایی بودنم تشکر کنم.

***

Merriest birthday to one of the most humble, funny, awesome and beautiful people I know: Me

تولدت مبارک برای یکی از متواضع‌ترین، بامزه‌ترین، عالی‌ترین و زیباترین افرادی که می شناسم: من!

One of the greatest people to ever exist was born today. As I turn one year older, I hope that everything in my life will advance to the next level.

یکی از بزرگترین افرادی که تاکنون وجود داشته است، امروز متولد شد. در حینی که یک سال بزرگتر می‌شوم، امیدوارم همه چیز در زندگی من به سطح بالاتری برسد.

I do not want to spend my entire life trying to be a great person like most people do; I am among the few who have been great since birth.

من نمی‌خوام مانند بسیاری از مردم تمام زندگی ام را صرف تلاش کنم تا انسان بزرگی باشم. من جزو معدود کسانی هستم که از بدو تولد عالی بوده‌ام.

I promise to keep on loving myself more than anything else. This life is truly mine, so happy birthday to me

من قول می‌دم که بیشتر از هر چیز دیگه‌ای به خودم عشق بورزم. این زندگی واقعا مال من است، بنابراین تولدت مبارک.

My dear lovely family, you have to be happy to have such an awesome kid. You are lucky ones. Happy birthday to me

خانواده دوست داشتنی من، شما باید از داشتن چنین بچه عالی خوشحال باشید. شما افراد خوش‌شانسی هستید. تولد من مبارک.

مطالب مشابه را ببینید!

تبریک تولد دختر خرداد ماهی؛ جملات و عکس نوشته تولدت مبارک دختر متولد خرداد تبریک تولد پسر خردادماهی (جملات و متن تولدت مبارک باشه پسر خردادی) تبریک تولد به پدر و مادر خردادی (جملات خاص برای پدر و مادر متولد خرداد) شعر خرداد ماهی با متن و اشعار تبریک تولد متولدین خرداد ماه متن تبریک تولد همسر متولد خرداد ماه + عکس نوشته و متن خرداد ماهی هستم تبریک تولد رسمی به فامیل؛ جملات و متن تولدت مبارک رسمی به آشنایان متن تبریک ولادت امام رضا (ع) + اشعار و عکس نوشته های تولد امام هشتم دلنوشته تولد عشقم در اینستاگرام (متن و جملات تولد عشق و همسر) متن و جملات تبریک تولد خواهر زن عزیز + عکس نوشته پروفایل تبریک میلاد خواهر همسر متن تبریک تولد خنده دار و بامزه + جملات طنز و جالب تولدت مبارک