متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی + عکس نوشته تبریک تولد خودم

جملات و متن تولدم مبارک و تبریک تولد خودم

زیباترین متن و جملات تولدم مبارک به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی را به همراه عکس نوشته های تبریک تولد خودم را قرار داده ایم و امیدواریم بپسندید.

I have your heart and I will forever keep it safe. I know you are doing the same to mine. Happy Birthday, sweetheart!

من قلب تو را دارم و برای همیشه به طور مطمئن از آن محافظت می‌کنم. می‌دانم که تو هم همین کار را برای من می‌کنی. تولدت مبارک عزیزم.

***

On your birthday, I’d like to say thank you for sharing with me all of the wonderful memories, and I hope we will make many more together in the future.

در روز تولدت، دوست دارم ازت به خاطر به خاطرات فوق‌العاده ای که باهام به اشتراک گذاشتی تشکر کنم و امیدوارم که ما در آینده هم بتونیم خاطرات خیلی بیشتری بسازیم!

***

I know your birthday is a special day with or without me, but I have to say that you are the best friend I’ve ever had!

می‌دونم که تولد تو با من یا بدون من یک روز خاصه؛ اما من باید بگم که تو بهترین دوستی هستی که در طول عمرم داشتم

***

For you on your birthday, I wish you a lifetime of happiness, a smaller amount of worries, and a boat load of big dreams coming true.

برای تولدت، من آرزوی یک زندگی شاد، نگرانی‌های کمتر و یک قایق بزرگ از آرزوهای بزرگی دارم که به حقیقت تبدیل می‌شوند.

***

متن زیبای بلند تبریک تولد خودم به انگلیسی با ترجمه فارسی

On your birthday, look to the future and forget your past- the best is still to come. Happy birthday, friend.

روز تولدت سعی کن به آینده نگاه کنی و گذشته را فراموش کنی. بهترین ها خواهند آمد. تولدت مبارک دوست من

***

“Happy birthday! I hope all your birthday wishes and dreams come true.”
تولدت مبارک! آرزو می‌کنم همه آرزوهای روز تولدت به حقیقت تبدیل بشن

***

As you go through each year, remember to count your blessings, not your age. Count your amazing experiences, not your mistakes. Happy Birthday to an insanely awesome person!

هر سال که می‌گذرد، سعی کن نعمت‌هایت را به خاطر آوری نه سنت را. تجربیات فوق‌العاده ات را محاسبه کنی، نه خطاهایت را. تولد یک انسان فوق‌العاده را تبریک می‌گویم!

***

متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی

On special days like this, I look around and see all the beautiful blessings that surround me. I’m grateful to have my loved ones around me on this day. Happy birthday to me!

در یک روز خاص مانند امروز، من به نعمت‌های زیبایی که در اطرافم دارم نگاه می‌کنم. من از این که افراد دوست داشتنی زندگی ام در این روز کنارم هستند، شکرگزاری می‌کنم. تولدم مبارک

***

متن های انگلیسی بلند زیبای تبریک تولد خودم

A birthday celebration is awesome, but I don’t need someone to throw me a grand party to make myself feel special. I can celebrate on my own and still be happy. Happy birthday to me!

جشن تولد فوق‌العاده است اما من نیازی به کسی ندارم که یک تولد بزرگ برای من بگیرد تا من احساس خاص بودن کنم! من می‌توانم با

***

Happy birthday to me. Thanks a lot, God for giving me another year of life! The most wonderful truth is, I’m not getting old, I’m just becoming experienced.

تولدم مبارک. از خدا خیلی ممنونم که به من یک سال دیگر فرصت زندگی داد. یک حقیقت فوق العاده این است که من پیر نمی‌شوم؛ صرفا تجربه کسب می‌کنم

***

The most special day of the year has come. Happy birthday to myself! No matter what people say or think, I know that I’m the best. May God keep me like this happy and cheerful forever!

خاص ترین روز سال رسید! تولدم مبارک. مهم نیست که مردم چه می‌گویند یا چگونه فکر می‌کنند؛ من می‌دانم که بهترین هستم. خداوند من را همیشه همینقدر شاد و خوشبخت نگه دارد

***

متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی

Life is a journey ,So enjoy every mile

.Happy birthday to me

زندگی یک سفر است. پس از هر کیلومتر آن لذت ببر.

تولدم مبارک.

***

Thank you, Mom for giving birth to this wonderful child

مامان ازت ممنونم که چنین فرزند فوق‌العاده‌ای به دنیا آوردی

***

جملات خواندنی زیبای تبریک تولد من به خودم

 Here’s to another year of experience

May this year be your best ever
Not just a year older , but a year better
Here to another year of exprience

به امید یک سال پر تجربه دیگر.
شاید که امسال بهترین سال عمر من باشد.
نه تنها یک سال بزرگتر، بلکه یک سال بهتر نیز شده‌ام.
به امید یک سال پرتجربه دیگر.

***

I live a magical life, and I can only thank the Lord for making it possible.

I pray to the Lord for more and more better days to come.

من یک زندگی جادویی دارم و فقط می‌توانم به خاطرش از خداوند سپاسگزار باشم که امکان آن را فراهم کرد.

من برای داشتن روزهای بیشتر دعا می‌کنم.

***

Lord, I cannot thank you enough for all the wonderful things You have done for me.

Today is another wonderful gift that You have given me, and I will make merry and praise Your mighty name.

Happy anniversary to me!

پروردگارا، من نمی‌توانم آن طور که شایسته است از تو برای تمام چیزهای فوق‌العاده‌ای که برای من انجام داده‌ای سپاسگزاری کنم،

امروز یکی دیگر از هدایای فوق العاده‌ای است که تو به من بخشیده‌ای، حمد و ستایش شایسته توست.

سالگرد تولدم مبارک!

***

متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی

No one has shown me more love, care and mercies than You have done,

Oh Lord; and on my birthday today,

I want to thank you for all that You have done for me and the many more wonders that You are yet to do in this world for me.

هیچ کس بیش از تو به من عشق، مراقبت و رحمت عطا نکرد،

خداوندا؛ و امروز روز تولد من است،

می‌خواهم به خاطر همه آنچه که تا به حال برای من انجام دادی و تمام شگفتی‌های بیشتری که در این جهان نصیبم خواهی کرد تو را سپاس گویم.

***

جملات بلند زیبای تبریک تولدم

Singing, dancing and praising the Lord is the least that I can do to show appreciation for including yet another age to mine.

I pray for more jubilant days ahead.

Happy birthday to me!

آواز خواندن، رقصیدن و ستایش خداوند کمترین کاری است که می‌توانم انجام دهم تا نشان دهم از اینکه وارد سن جدیدی می‌شوم قدردان هستم.

من برای داشتن روزهای شاد بیشتری دعا می‌کنم.

تولدم مبارک!

***

Lord, thank you for giving and blessing me with this special day.

I will forever praise You.

I pray that You continue to give me many more days like today.

خداوندا، از تو سپاسگزارم که با این روز خاص مرا مورد لطف و رحمت خود قرار دادی.

برای همیشه تو را ستایش خواهم کرد.

و دعا می کنم که همچنان روزهای بیشتری مانند امروز را به من هدیه دهی.

***

Special thanks to the Lord and everyone who has been instrumental in my life.

I pray for many more heavenly days like today.

Happy birthday to me!

با تشکر ویژه از خداوند و همه کسانی که در زندگی من نقش مهمی داشته‌اند.

من برای داشتن روزهای آسمانی بسیاری مانند امروز دعا می‌کنم.

تولدم مبارک!

***

Hurray! The day has come again for me to say a wish,

and I wish myself success and everlasting happiness as I celebrate a birthday full of joy today.

هورا! امروز دوباره آمد تا بتوانم یک آرزو کنم،

و من همانطور که این روز پر از شادی را جشن می‌گیرم، آرزوی موفقیت و شادی مادام العمر می‌کنم.

***

متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی

Hurray! It is here again, and I want to share this special day of mine with you all.

Happy birthday to me! The Lord has been merciful to me and I pray for more mercies in the years ahead.

هورا! اون دوباره اینجاست، و من می‌خوام این روز خاص را با همه شما به اشتراک بگذارم.

تولدم مبارک! خداوند رحمت خود را نصیب من کرد و من دعا می‌کنم تمام سال مورد مهر و رحمت خداوند قرار بگیرم.

***

Today marks yet another amazing day for me.

Thanks to the Lord Almighty, a new age has been awarded me,

and I pray for many more days like this joyous anniversary I am experiencing today.

امروز یک روز فوق‌العاده برای من است.

سپاس از خداوند متعال، که یک سال دیگر از عمرم را به من عطا کرد،

و من برای داشتن روزهای بسیاری مانند این سالگرد پر نشاطی که امروز تجربه می‌کنم، دعا می‌کنم.

***

This special day makes me a year older and more beautiful/handsome than ever!

Happy birthday to me!

این روز خاص مرا یک سال بزرگتر، زیباتر و خوش تیپ‌تر از همیشه خواهد کرد. تولدم مبارک!

***

Today, I’m going to be selfish and focus all my attention on me. Today, I make myself my priority.

Happy birthday to me.

امروز، می‌خواهم خیلی خودخواه باشم و فقط به خودم توجه کنم. امروز من در اولویت قرار دارم.

تولدم مبارک.

***

I’m officially a year older today and much cooler than ever.

Happy birthday to me.

من از امروز رسما یک سال بزرگتر هستم و بسیار باحال‌تر از همیشه.

تولدم مبارک.

***

birthday 5

Today, I’m going to have fun with my friends and loved ones because it’s a very special day for me.

Happy birthday to me.

می‌خواهم امروز را با دوستان و عزیزانم خوش بگذرانم زیرا امروز یک روز خاص برای من است.

تولدم مبارک.

***

Don’t worry about your age, you will be older next year. Happy birthday!

!در مورد سنتان نگران نباشید، سال بعد بزرگتر خواهید شد. تولدت مبارک

***

Yay! It’s my birthday once again! Wishing me, myself and I a memorable birthday full of the Lord’s blessings.

Happy birthday to me.

.بله یک بار دیگر تولد من است! برای خودم یک تولد به یادمادنی سرشاز از نعمت‌های خداوند آرزو می‌کنم

تولدم مبارک.

***

I will put a smile on my face and won’t let the troubles of life get me down because it’s my birthday today.

A very happy birthday to me!

من روی صورتم یک لبخند می‌گذارم و اجازه نخواهم داد که مشکلات زندگی من را از پای دربیاورد زیرا امروز روز تولد من است.

تولدم خیلی مبارک!

این مطالب را هم ببینید