متن تبریک تولد انگلیسی + جملات آرزوی خوب و تبریک روز تولد اطرافیان

جملات ویژه تبریک تولد انگلیسی

مجموعه ای از متن های تبرک تولد به انگلیسی و جملات ویژه آرزوی سلامتی و خوشبختی برای روز تولد عزیزان را با ترجمه فارسی در این مطلب روزانه آماده کرده ایم.

You are very special, and you will never be forgotten. Reach for the stars, because that is where your place is. On your birthday, I hope this day brings more hope and love to all around you.

تو فرد بسیار خاصی هستی و هرگز از یادها نخواهی رفت. به ستاره ها دست می یابی زیرا جایگاه حقیقی تو در کنار آن هاست. در روز تولدت، آرزو می کنم که این روز امید و عشق بیشتری را برایت به ارمغان آورد.

On this day, a very special person was born. That person is you! Happy birthday
امروز یک انسان فوق العاده خاص متولد شده و آن شخص تو هستی! تولدت مبارک مهربانم …

You have accomplished amazing things, and it is all by pushing yourself harder and harder. It is that commitment that we all love. Wishing you Happy Birthday.

تو کارهای شگفت انگیزی انجام داده ای و همه این ها حاصل سختکوشی بوده است. به خاطر همین تعهد است که همگی ما عاشقت هستیم. تولدت مبارک.

Your birthday is the first day of another 365-day journey. Be the shining thread in the beautiful tapestry of the world to make this year the best ever. Enjoy the ride.

روز تولدت اولین روز از سفر 365 روزه ی دیگر است. ریسمان درخشنده ی این گیپور زیبا باش که بهترین سال را رقم بزنی. از این سواری لذت ببر.

مطلب مشابه: متن عاشقانه تبریک تولد انگلیسی + احساسی ترین پیامک های تبریک تولد به عشق و همسر

متن تبریک تولد انگلیسی

Today, I want to continue supporting you and encouraging you to be the best version of yourself. Nothing can stop you, and I believe in you. Happy Birthday.

امروز، من می خواهم به حمایت و تشویقت برای تبدیل شدن به بهترین خودت ادامه دهم. هیچ چیز نمی تواند مانع تو شود و من به تو ایمان دارم. تولدت مبارک.

Blow your candles out and make a beautiful wish. I will do everything to make your birthday wishes come true. Happy Birthday my Dear
شمع های تولدت رو فوت کن و یه آرزوی قشنگ داشته باش! من هر کاری می کنم تا آرزوهای تولدت برآورده بشه. تولدت مبارک عزیزم!

Sweetheart ، please don’t blow off the candles on your birthday cake ، let them keep burning please ، it’s a symbol of our love that will burn forever. Happy Birthday

دلبندم ، شمع های روی کیک تولدت را فوت نکن ، بگذار همچنان به سوختن ادامه دهند زیرا سمبلی از عشق ما هستند که تا ابد شعله ور باقی می ماند. تولدت مبارک!

متن تبریک تولد انگلیسی

متن کوتاه تبریک تولد به زبان انگلیسی

Your joy is contagious and pushes everyone trying to be a better person. Your birthday should be as joyful as ever.

شادی تو مسری است و موجب می شود همه به افراد بهتری تبدیل شوند. تولدت باید مثل همیشه سرشار از شادی و لذت باشد.

You remind us every day what makes life enjoyable. It is friends like you that inspire us and bring happiness in life. You are the brightest life in our lives, and we wish you a happy birthday.

تو هر روز به ما یادآوری می کنی که چه چیزی زندگی را لذت بخش می سازد. دوستانی مانند تو الهام بخش ما هستند و خوشحالی را به ارمغان می آورند. تو نور درخشانی در زندگی ما هستی و تولدت مبارک.

As you go through each year, remember to count your blessings, not your age. Count your amazing experiences, not your mistakes. Happy Birthday my friend!
هر سال که از سن تو می گذرد به یاد داشته باش نعمت هایت را بشماری نه عدد سن را
تجربیات شگفت انگیزت را بشماری نه اشتباهاتت را
تولدت مبارک دوست خوبم!

Baby ، the moon and the stars will not be enough to express my love for you. Happy birthday

عزیزم ، ماه و ستاره ها برای بیان عشق من نسبت به تو کافی نیستند ، تولدت مبارک!

مطلب مشابه: متن تبریک تولد برادر انگلیسی + جملات احساسی و زیبا برای تبریک روز میلاد داداش با ترجمه فارسی

متن تبریک تولد انگلیسی

Here is for another year of inspiring people, gaining friends, learning more, and adding a bucket of happiness.

این تبریک تولد برای یک سال دیگر سرشار از الهام بخشی به افراد، پیدا کردن دوستان جدید، یاد گرفتن بیشتر و خوشحالی روزافزون است.

I hope you continue to love life and never stop dreaming. That is my birthday wish for you. You deserve all the happiness in the world.

امیدوارم که به دوست داشتن زندگی ادامه دهی و هیچ وقت از رویاپردازی دست نکشی. این آرزوی من برای تولدت است. تو لایق همه خوشبختی موجود در جهان هستی.

Happy birthday! May your Facebook wall be filled with messages from people you never talk to.

تولدت مبارک! ای کاش صفحه ی فیسبوکت پر شود از پیغام هایی که با آن افراد هرگز صحبت نکرده ای.

متن تبریک تولد انگلیسی

جملات انگلیسی تبریک تولد دوستان

elebrating another year with a very special person. You are the light in our lives, and you bring joy and happiness. You guide is through dark places of the world, and for all that, we are thankful. Happy Birthday.

جشن گرفتن یک سال دیگر با یک فرد خیلی خاص. تو نور زندگی ما هستی و شادی و خوشبختی را به زندگی ما آورده ای. تو راهنمای ما در تاریک ترین نقاط جهان هستی و به همین دلیل، بسیار سپایگذاریم. تولدت مبارک.

Your commitment and devotion over the years have not gone unnoticed. Today, I am sending you a portion of the love you gave to us all over the years. Happy Birthday.

تعهد و ازخود گذشتگی شما در طی این سال ها از چشم من دور نمانده است. امروز، بخشی از عشقی که طی این سال ها به ما بخشیده ای را برایت می فرستم. تولدت مبارک.

These are the traits I inherited from you: kindness, intelligence, and beauty. Today, I just want to say thank you for pushing me to the limit.

این ها صفاتی هستند که از شما به ارث بردم: مهربانی، بینش و زیبایی. در این روز، تنها می خواهم به خاطر تمامی تشویق ها و حمایت هایت از تو تشکر کنم.

مطلب مشابه: متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی + عکس نوشته تبریک تولد خودم

متن تبریک تولد انگلیسی

I hope that you will achieve all of your goals in life. On this day, I am just here to remind you I will support you and help you get to the finish line.

امیدوارم که به تمامی اهداف زندگیت دست یابی. در این روز، تنها برای حمایت از تو حضور می یابم تا برای رسیدن به خط پایان کمکت کنم.

متن کوتاه آرزوی سلامتی و خوشبختی در روز تولد

ood friends, good health, and good life ahead. Those are the things I wish for you.

در سال پیش رو، دوستان خوب، سلامتی و زندگی خوب را برایت آرزو می کنم.

متن تبریک تولد انگلیسی

I hope the greeting I am sending will excite you, and bring at least little of the excitement you bring to our lives. The world is more colorful with you in it. Happy Birthday.

امیدوارم تبریک تولدی که می فرستم، تو را هیجان زده کند و جبران سهم کوچکی از هیجانی باشد که تو به زندگی ما می آوری. دنیا با وجود تو زیباتر است. تولدت مبارک.

Be stronger and more confident when facing problems on a daily basis. I wish you nothing but the best in life.

در هنگام رویارویی با مشکلات روزمره، قوی تر و با اعتماد به نفس بیشتری رفتار کن. بهترین ها را برایت آرزو دارم.

متن تبریک تولد انگلیسی

You have touched so many lives with joy. You deserve to have your wishes come true, and I hope I can help make that happen.

تو با شادی خود، زندگی های بسیاری را تحت تاثیر قرار داده ای. تو لایق این هستی که آرزوهایت به حقیقت تبدیل شوند و امیدوارم در این راه کمکت کنم.

مطالب مشابه را ببینید!

تبریک تولد خواهر تیر ماهی { 40 متن و جملات خواهر تولد مبارک متولد تیر } تبریک تولد مادر متولد تیر از سوی پسر و دختر (متن مامان تولدت مبارک جدید) دلنوشته مادرانه برای تولد پسرم (متن طولانی تبریک تولد فرزند پسر از سوی مادر) متن تبریک تولد خواهر + عکس نوشته تبریک تولد خواهر عزیز برای پروفایل تبریک تولد دختر خرداد ماهی؛ جملات و عکس نوشته تولدت مبارک دختر متولد خرداد تبریک تولد پسر خردادماهی (جملات و متن تولدت مبارک باشه پسر خردادی) تبریک تولد به پدر و مادر خردادی (جملات خاص برای پدر و مادر متولد خرداد) شعر خرداد ماهی با متن و اشعار تبریک تولد متولدین خرداد ماه متن تبریک تولد همسر متولد خرداد ماه + عکس نوشته و متن خرداد ماهی هستم تبریک تولد رسمی به فامیل؛ جملات و متن تولدت مبارک رسمی به آشنایان