متن به نام خدا برای شروع مقاله، سخنرانی، انشا، اجرا و … با جملات کوتاه

چنانچه قصد سخنرانی دارید، انشا و مقاله می نویسید، اجرا و مجری گری دارید و … نیاز به متن به نام خدا برای شروع دارید و به همین جهت در ادامه جملات کوتاه بسم الله الرحمن الرحیم و به نام خدا را در گردآوری کرده ایم با ما همراه باشید.

متن به نام خدا برای شروع مقاله، سخنرانی، انشا، اجرا و ... با جملات کوتاه

جملات کوتاه به نام خدا برای شروع سخنرانی

 • به نام خداوند دادار پاک + پدید آور آدم از آب وخاک
 • به نام خداوند پاک و دلیر + خداوند دریا ،خدای امیر
 • به نام خداوند جان و خرد + کزین برتر اندیشه بر نگذرد
 • به نام خداوند سبز و سپید + خداوند سال و خداوند عید
 • به نام خدایی که برذات وی + محال است هرگز برد عقل پی
 • به نام خداوند سنگ و خداوند گنج + خداوند شادی خداوند رنج
 • به نام خدایی که خاک آفرید + کزان خاک انسان پاک آفرید
 • بسم الله الرحمن الرحیم + هست کلید درگنج حکیم
 • به نام خداوند نون و قلم + خداوند آزادی و عشق و غم
 • سر آغاز هر نامه نام خداست + که بی نام او نامه یکسر خطاست
 • به نام خالق سبز بهاران + خداوند طراوت ، جویباران
 • به نام خداوند خوب بهار + خداوند گل ، لاله و لاله زار
 • به نام خالق پیدا و پنهان + که پیدا و نهان داند به یکسا
 • به نام خدای بلندآسمان + خداوند خاک و خدای جهان

جملات انگیزشی برای شروع سخنرانی

 1. به نام خداوند شعر و غزل + به نام خداوند عزوجل
 2. بنیاد سخن به نام حق، نه + کزهرچه به است نام حق به
 3. به نام خداوند شعر و غزل + کلامش نشیند به دل تا ازل
 4. به نام خداوند نان و خداوند جان + دهد روزی اش را به پیر و جوان
 5. به نام خداوند احساس پاک + خداوند شمس و مه تابناک
 6. به نام خداوند نیلوفرین + ستایش ز بهر تو ای بهترین
 7. به نام آنچه درجان وروان است + توانایی ده هرناتوان است
 8. به نام بی نیاز عالم آرا + خدای فاطمه آرام دل ها
 9. به نام آنچه جان رافکرت اموخت + چراغ دل به نورجان برافروخت
 10. به نام چاره ساز و حی سر مد + خدای فاطمه دخت حمد
 11. به نام آن خد ای پاک سبحان + که ازخاک آفرید اینگونه انسان
 12. به نام خداوند حی رحیم + خدای بهشت و خدای جحیم
 13. سرآغاز گفتارنام خداست + که رحمتگر ومهربان، خلق راست

مطلب مشابه: 100 طرح بسم الله الرحمن الرحیم برای پایان نامه، پاورپوینت و طراحی

متن به نام خدا برای شروع مقاله، سخنرانی، انشا، اجرا و ... با جملات کوتاه

متن زیبا برای شروع سخنرانی علمی

 • به نام خداوندجان آفرین + حکیم سخن درزبان آفرین
 • به نام خداوند تاج و خداوند گنج + خداوند روزی ، سرای سپنج
 • به نام خداوند خورشید و ماه + که دل را به نامش خرد داد راه
 • به نام قادر پاک توانا + به نام آنکه جان بخشید مارا
 • به نام خداوند کوه و خداوند دشت + خداوند دره خداوند گشت
 • ای نام تو بهترین سرآغاز + بی نام تو نامه کی کنم باز
 • به نام خداوند ریحان و گل + خداوند هادی هدایت سبل
 • به بسم الله می خوانم خدارا + زمشتی خاک آدم ساخت مارا
 • به نام خدای شفیع و صبور + خداوند دانش خداوند نور

اشعار زیبا برای شروع سخنرانی

 1. ستایش خداوند بخشنده را + که موجودکرد ازعدم بنده را
 2. به نام آ ن که گل راخنده آموخت + وبرجان شقایق آتش افروخت
 3. ثناوحمدبی پایان خدارا + که صنعش دروجود آورد مارا
 4. خردهرکجاگنجی آرد پدید + زنام خداسازد آن را کلید
 5. به نام خداوند لوح و قلم + حقبقت نگار وجود وعدم
 6. به نام خداوندی که کار ساز است + زما و طاعت ما بی نیاز است
 7. ای که با نامت جهان آغاز شد + دفتر ما هم به نامت باز شد
 8. به نام خدا هر چه داریم از او + خداوند احمد خدای سبو
 9. به نام خداوند بود و نبود + خداوند یاسی به رنگ کبود
 10. به نام خداوند شعر و سخن + نخستین سخن در همه انجمن
 11. به نام خدای سمیع و بصیر + خطا پوش بخشنده بی نظیر
 12. به نام خدای علیم و حکیم + رحیم و بسیط و شریف و نعیم
 13. به نام خدای بزرگ و احد + تعالی و شافی و قدیر و صمد
 14. به نام خدای رئوف و غفور + حمید و لطیف و مجید و صبور
 15. به نام خداوند شمشیر وتیغ + که باران آتش درآرد زمیغ
 16. به نام خداوند نیکوسرشت + که درجهان بذرنیکی بکشت
 17. بزرگی هست دردنیا خدانام + که بایادی کنذ دلهاچه ارام
 18. به نام مناسب ترین واژه ها + به رسم محبت به نام خدا
 19. آغازهرکلامی نام خدای یکتا + همواره می برم من نام مقدسش را
 20. به نام گشاینده کار ها + زنامش شود سهل دشوار ها
 21. تا که سخن از دل و از دلبر است + نام خدا زینت هر دفتر است

مطلب مشابه: عکس پروفایل بسم الله الرحمن الرحیم + طرح های شیک و زیبای بسم الله

متن به نام خدا برای شروع مقاله، سخنرانی، انشا، اجرا و ... با جملات کوتاه

بنام خدا برای شروع برنامه

 • خداوندمایی ومابنده ایم + به نیروی تو یک به یک زنده ایم
 • ای خدای بی نهایت جزتوکیست + چون تویی بی حدوغایت جزتوکیست
 • به نام آنکه مارازندگی داد + وزان بس مژده پایندگی داد
 • به نام خداوندباران نقل وتگرگ + نفس های باد وتپش های برگ
 • به نام خداوند رنگین کمان + خداوند بخشنده مهربان
 • بده مفتاحی ازسطر کلامم + وزان بگشای قفل ازگنج کامم
 • شکر وسپاس ومنت وعزت خدای را + پروردگارخلق وخداوند کبریا
 • به نام آنکه درماگفتن آموخت + به انسان درمعنی سفتن اموخت
 • ای همه هستی زتو پیدا شده + خاک ضعیف ازتو توانا شده
 • به نام آنکه هستی نام از او یافت + فلک جنبش زمین آرام از او یافت
 • اگرنه مدبسم الله بودی تاج عنوان ها + نگشتی تاقیامت نو خط شیرازه دیوان ها
 • خدایاجهان پادشاهی توراست + زماخدمت آید خدایی توراست
 • ستایش کنم ایزد پاک را + که گویاو بینا کندخاک را
 • جهان رابه پستی بلندی تویی + ندانم که ای، هرچه هستی تویی

بنام خدا برای کارت عروسی

 • به نام بی نیاز عالم آرا + خدای فاطمه آرام دل ها
 • به نام چاره ساز و حی سر مد + خدای فاطمه دخت حمد
 • به نام خداوند حی رحیم + خدای بهشت و خدای جحیم
 • به نام خداوند شعر و غزل + به نام خداوند عزوجل
 • به نام خداوند شعر و غزل + کلامش نشیند به دل تا ازل
 • به نام خداوند نان و خداوند جان + دهد روزی اش را به پیر و جوان
 • به نام خداوند احساس پاک + خداوند شمس و مه تابناک
 • به نام خداوند نیلوفرین + ستایش ز بهر تو ای بهترین
 • به نام خداوند دریای نور + خدایی که دارد به هر جا حضور
 • به نام خداوند شعرو غزل + خداوند روزی ده بی مثل
 • به نام خداوند روشن ضمیر + خداوند روشنگر بی نظیر
 • به نام خداوند دریاچه ها + که داده ظرافت به پروانه ها
 • به نام خداوند احساس پاک + همان که آفریده ما را ز خاک
 • به نام خداوند وجد و سرور + پدید اور عشق و احساس و شور
 • به نام آنچه او نامی ندارد + به هر نامی که خوانی سر برارد
 • بس مبارک بود چون فر همای + اول کار ها به نام خدای
 • به نام آنکه خنده آفریده + به بد خلقی خط بطلان کشیده
 • حمد پاک از جان پاک آن پاک را + کاوبه وجد آورد مشتی خاک را
 • بزرگی هست در دنیا خدا نام + که با یادی کند دلها چه آرام
 • آغاز سخن یاد خدا باید کرد + خود را به امید او رها باید کرد
 • گفتار مرا تو باید آغاز کنی + آغاز سخن مرا سر افراز کنی
 • به نام خالق ارض و سماوات + به نام داور روز مجازات
 • به نام خداوند جغرافیا + به نام همان قاره آسیا
 • به نام خداوند رنگین کمان + فروزنده روز و شب آسمان
 • به نام خداوند زیبا سخن + خداوند آلاله ها در چمن
 • به نام خداوند آلاله ها + خداوند پروانه و پونه ها
 • درود بر خدای هنرآفرین + نگارنده هر گل آتشین
 • به نام خداوند نون و قلم + خداوند آزادی و عشق و غم
 • به نام خالق سبز بهاران + خداوند طراوت ، جویباران
 • به نام خداوند خوب بهار + خداوند گل ، لاله و لاله زار
 • به نام خدای بلندآسمان + خداوند خاک و خدای جهان
 • به نام خداوند پاک و دلیر + خداوند دریا ،خدای امیر
 • به نام خداوند سبز و سپید + خداوند سال و خداوند عید
 • به نام خداوند سنگ و خداوند گنج + خداوند شادی خداوند رنج
 • به نام خداوند کوه و خداوند دشت + خداوند دره خداوند گشت
 • به نام خداوند ریحان و گل + خداوند هادی هدایت سبل
 • به نام خدای شفبع و صبور + خداوند دانش خداوند نور
 • به نام خداوند تاج و خداوند گنج + خداوند روزی ، سرای سپنج
 • به نام قادر پاک توانا + به نام آنکه جان بخشید مارا

مطلب مشابه: متن صبح بخیر خدایی و قرآنی با عکس نوشته صبح بخیر گفتن خاص مذهبی

متن به نام خدا برای شروع مقاله، سخنرانی، انشا، اجرا و ... با جملات کوتاه

شعر بنام خدا

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد
خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی ده رهنمای
خداوند کیوان و گردان سپهر
فروزنده ماه و ناهید و مهر

به نام خدایی که جان آفرید
زمین و زمان و مکان آفرید
خداوند دانا، خداوند هوش
خداوند روزی ده عیب پوش

به نام خداوند دل‌های پاک
که نامش بود در دلت تابناک
به نام کسی که تو را آفرید
سرآغاز عشق است و نور و امید


بنام خدا برای انشا

 • بسم الله الرحمن الرحیم نص صحیح است و کلام حکیم
 • بسم الله الرحمن الرحیم طایر فرخنده ی وحی قدیم
 • بسم الله الرحمن الرحیم کعبه ی جان و دل اهل نعیم
 • بسم الله الرحمن الرحیم حرف نخست است ز نظم حکیم
 • بسم الله الرحمن الرحیم گوهر یک دانه درج قدیم
 • بسم الله الرحمن الرحیم نغمه مرغان ریاض قدیم
 • بسم الله الرحمن الرحیم هست سرآغاز الف لام میم
 • بسم الله الرحمن الرحیم ذکرکن ای دوست که باشی تسلیم
 • بسم الله الرحمن الرحیم باغ دل آدمیان را نسیم
 • بسم الله الرحمن الرحیم مصرع برجسته نثر قدیم
 • بسم الله الرحمن الرحیم غنچه سربسته راز حکیم
 • بسم الله الرحمن الرحیم اعظم اسمای علیم حکیم
 • بسم الله الرحمن الرحیم هست نمک بر سر خوان کریم
 • بسم الله الرحمن الرحیم آیت الطاف خدای کریم

مطلب مشابه: متن انگیزشی با موضوع خدا + جملات انرژی دهنده و امید به پروردگار


متن به نام خدا برای شروع مقاله، سخنرانی، انشا، اجرا و ... با جملات کوتاه

بنام خدا برای مقاله

به نام خداوند رنگین کمان

فروزنده روز و شب آسمان

به نام خداوند دریای نور

خدایی که دارد به هر جا حضور

به نام خداوند شعر و غزل

کلامش نشیند به دل تا ازل

به نام خداوند آلاله ها

خداوند پروانه و پونه ها

به نام خداوند زیبا سخن

خداوند آلاله ها در چمن

به نام خداوند نان و خداوند جان

دهد روزی اش را به پیر و جوان

به نام خداوند شعر و غزل

خداوند روزی ده بی مثل

درود بر خدای هنرآفرین

نگارنده هر گل آتشین

به نام خداوند حی رحیم

خدای بهشت و خدای جحیم

به نام خداوند روشن ضمیر

خداوند روشنگر بی نظیر

به نام خداوند شعر و غزل

به نام خداوند عزوجل

به نام خداوند احساس پاک

خداوند شمس و مه تابناک

به نام خداوند دریاچه ها

که داده ظرافت به پروانه ها

به نام خداوند نیلوفرین

ستایش ز بهر تو ای بهترین

به نام خداوند احساس پاک

همان که آفریده ما را ز خاک

مطلب مشابه: جملات زیبای درد دل با خدا + حرف دل های احساسی با پروردگار

این مطالب را هم ببینید