متن انگلیسی کوتاه غمگین؛ جملات غم انگیز ناراحتی انگلیسی با ترجمه

گزیده متن انگلیسی کوتاه غمگین عاشقانه با جملات غم انگیز ناراحتی احساسی (ترجمه شده به فارسی) را در این بخش روزانه ارائه کرده ایم.

متن انگلیسی کوتاه غمگین؛ سخنان غم انگیز ناراحتی انگلیسی با ترجمه

متن انگلیسی کوتاه غمگین عاشقانه

love is wen sum۱ breaks ur heart
n d most amazing thing
is tat u still luv them
wid every broken piece

عشق یعنی وقتی که یه نفر قلب تورو میشکنه،
و حیرت انگیزه که تو هنوز با قطعه قطعه‌ی قلب شکستت دوستش داری!

My tears are like anchors that sink my heart to the depths of the deepest ocean.

اشک های من مانند لنگرهایی هستند که قلبم را به اعماق اقیانوس فرو می برند.

I was his moon, until the night was over.

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.

I may just be a little candle in your life, I may burn out and melt after a little while, But, I wish within that time, My light touches your heart. Even for a while…


شاید من فقط یک شمع کوچک در زندگی تو باشم، ممکن است بعد از مدتی بسوزم و ذوب شوم، اما ای کاش در آن مدت، نور من قلب تو را لمس کند. حتی برای مدتی…

Silent people have the greatest heart.

افراد ساکت بزرگ ترین قلب رو دارن.

My Smile: Doesn’t always mean, I’m happy. Sometimes it means, I can manage and sometimes it just means, I’m tired of crying.

لبخند من: همیشه به این معنی نیست که من خوشحالم. گاهی به این معنیه که می تونم از پسش بربیام و گاهی به این معنیه که از گریه کردن خسته شده ام…

مطلب مشابه: متن غمگین انگلیسی + جملات زیبا و متن های سنگین با ترجمه فارسی

Every man has his secret sorrows which the world knows not;
and often times we call a man cold when he is only sad.

هر انسانی غم و اندوه پنهانی خود رو داره که دنیا از اون ها خبر نداره؛
و اغلب اوقات ما کسی رو سرد صدا می زنیم در حالی که اون فقط غمگین هست .

I hate you because you make me hate you.

من ازت متنفرم چون تو باعث میشی ازت متنفر بشم…

متن انگلیسی کوتاه غمگین؛ سخنان غم انگیز ناراحتی انگلیسی با ترجمه

The saddest thing in life is to remember the past moments, in which you are failed in a particular phase of life. So, for happiness focus on present and forget the past.

غم انگیزترین چیز در زندگی این است که لحظه های گذشته را به یاد آورید که در آن در مرحله خاصی از زندگی شکست خورده اید. پس برای خوشبختی روی حال تمرکز کنید و گذشته را فراموش کنید.

silence isn’t empty,
It’s ful of answers.

سکوت تهی نیست..
بلکه سرشار از جواب است!

جملات احساسی غمگین کوتاه

I was born with an enormous need for affection and a terrible need to give it.

من با یک نیاز شدید به محبت و نیاز وحشتناک به دادن آن متولد شدم.

I’m just so unbelievably sad and I don’t know why.

من فقط به شکل غیر قابل باوری ناراحتم و نمی دانم چرا

Every time I look at the keyboard, I see that you and I are always together.

هر وقت به کیبورد نگاه می کنم می بینم که من و تو همیشه با هم هستیم…

You play with my mind, my body my soul, my emotions and yet. I still love you. And you left me. Does that mean me that foolish girl on the planet?


تو با ذهن من، بدن من با روح من، احساسات من  بازی می کنی. با این حال من هنوز دوستت دارم. و تو مرا ترک کردی آیا این به معنیه من احمق ترین دختر روی کره زمینم…

I am sorry for all the things, that made you sad and ashamed, I am sorry for all the things that didn’t do. I am sorry for everything wrong. That I have ever done.

 برای همه چیزهایی که تورو ناراحت و شرمنده کرد، متاسفم برای همه چیزهایی که انجام ندادم. من برای همه چیز های اشتباه متاسفم.واسه همه کارهایی که انجام دادم متاسفم..

متن انگلیسی کوتاه غمگین؛ سخنان غم انگیز ناراحتی انگلیسی با ترجمه

I don’tt think you understand just how much. I love you.

فکر نمی کنم متوجه شده باشی که چقدر دوست دارم…

I hate when I am lying in bed looking out my window for the moon and stars, but I can’t find the Moon.

از زمانی که در رختخواب دراز کشیده ام و از پنجره به دنبال ماه و ستاره ها هستم اما نمی توانم ماه را پیدا کنم، متنفرم.

مطلب مشابه: بیو غمگین انگلیسی | جملات خیلی کوتاه سوزناک برای بیوگرافی سوشال مدیا

Please come back I’m alone.

لطفاً برگرد من تنهام..

متن غم انگیز زیبای عاشقانه انگلیسی

One day you’re going to remember me and how much I loved you… then you’re going to hate yourself for letting me go.

یک روز منو یادت میاد و اینکه چقدر دوستت داشتم… اونوقت از خودت متنفر  می شی که منو رها کردی.

Dear  my Heart, please stop getting involved in everything. Your job is to pump blood that’s it.

قلب عزیزم لطفاً انقد درگیر نباش تو فقط وظیفه اینه خون پمپاژ کنی.

No matter what I say or do. I’m still not over you. No matter how hard I try, you still manage to make me cry. No matter what, I’m still in love and don’t know why.

مهم نیست چی می گم یا چی کار می کنم. من هنوز نتونستم تو رو از سرم بیرون کنم هرچقدر هم که تلاش می کنم، بازم تو می تونی اشک منو دربیاری. مهم نیست، من هنوز عاشق هستم و نمی دونم چرا.

A relationship is only made for two. But some bitches don’t know how to count.

یک رابطه فقط برای دونفره اما بعضی هرزه ها شمارش بلد نیستند.

مطلب مشابه: متن انگلیسی خفن برای استوری؛ جملات فوق زیبا با ترجمه

It hurts the most when the person who made you feel so special yesterday makes you feel so unwanted today.

وقتی شخصی که دیروز به شما احساس خاص بودن داده است، امروز به شما احساس بی ارزشی می‌دهد، بیشترین درد را به شما می‌دهد.

One of the most amazing things in the world is having someone fall in love with you who you thought you never had a chance with.

یکی از شگفت‌انگیزترین چیزهای دنیا اینه که کسی عاشق شما شود که فکر می‌کردید هرگز شانسی با او ندارید.

متن انگلیسی کوتاه غمگین؛ سخنان غم انگیز ناراحتی انگلیسی با ترجمه

Never be sad for what is over, just be glad that it was once yours.

هرگز برای چیزی که تموم شده ناراحت نباش، فقط خوشحال باش که زمانی مال تو بوده است.

People cry, not because they’re weak. It’s because they’ve been strong for too long.

مردم گریه می کنند، نه به خاطر اینکه ضعیف هستند. به این دلیل که آنها برای مدت طولانی قوی بوده اند.

You want me to act like we’ve never kissed, you want to forget; pretend we’ve never met, and I’ve tried and I’ve tried, but I haven’t yet… You walk by, and I fall to pieces.

می خواهی طوری رفتار کنم که انگار هرگز یکدیگر  را نبوسیده ایم، می خواهی فراموش کنی. وانمود کنیم که هرگز یکدیگر را ندیده ایم، و من تلاش کرده ام و تلاش کرده ام، اما هنوز… تو بی توجه رد میشی و‌من داغون می شم..

استوری انگلیسی غمگین عاشقی

Sometimes when I say: I’m okay. I want someone to look me in the eyes, hug me tight, and say: I know you’re not.

گاهی وقتا که می گم: خوبم. دلم می خواهد یکی به چشمانم نگاه کنه، محکم بغلم کنه و بگه: می دونم که نیستی.

مطلب مشابه: متن انگلیسی درباره خودم با معنی و جملات تاثیرگذار با مفهوم کپشن

The heart is like a mirror. It can’t reform after once broken. So, don’t heart anyone is life

قلب مثل آینه است. بعد از یک بار شکستن نمی تواند مثل قبل شود. پس تو زندگی دل کسیو نشکن..

متن انگلیسی کوتاه غمگین؛ سخنان غم انگیز ناراحتی انگلیسی با ترجمه

I miss you so much hope you miss me too. 

من خیلی دلتنگت شدم امیدوارم توهم دلتنگ شده باشی..

The greatest challenge in life is discovering who you are. The second greatest is being happy with what you find.

بزرگترین چالش در زندگی این است که خودت را بشناسی. دومین چیز بزرگ این است که از چیزی که پیدا می کنید خوشحال باشید.

  there is no relationship without respect, there is no love, without trust, there is no reason to continue.

 بدون احترام عشقی وجود نداره، بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد.

You come into my life at a time, When I felt, nothing was going right for me, You supported me, And gave me the courage to go on, With your loving and caring ways. And ever since then… You’ve become a special part of my life I.


تو در یک لحظه وارد زندگی من شدی، وقتی احساس کردم هیچ چیز برایم درست نمی شود، تو با دلسوزی و محبت هایت از من حمایت کردی و به من شهامت دادی  ادامه دهم. و از آن زمان… تو بخشی از زندگی من شدی.

مطلب مشابه: متن حال خوب کن انگلیسی با 30 جمله قشنگ و بی نظیر انگیزه زندگی

Sadness is but a wall between two gardens.

غم فقط دیواری است بین دو باغ.

متن انگلیسی کوتاه غمگین؛ سخنان غم انگیز ناراحتی انگلیسی با ترجمه

Every moment we spent together is more beautiful than any sunset, if someone asks me for the best day ever, I would always say, the day ‘when we met’.

هر لحظه ای که با هم سپری می کنیم از هر غروبی زیباتر است، اگر کسی بهترین روز را از من بخواهد، همیشه می گویم “روزی که همدیگر را دیدیم”.

There is no worse sorrow than remembering happiness in the day of sorrow.

هیچ غمی بدتر از یادآوری شادی در روز غم نیست.

جملات انگلیسی ناراحتی


Crying is the only way your eyes speak when your mouth can’t explain how things made your heart broken.

گریه تنها راهی است که چشمان شما صحبت می کنند وقتی دهان شما نمی تواند توضیح دهد که چگونه برخی چیزها قلب شما را شکستند.

Sadness is always the legacy of the past; regrets are pains of the memory.

غم همیشه میراث گذشته است؛ پشیمانی درد خاطره است.

مطلب مشابه: جملات ناب انگلیسی با موضوعات مهم و جالب با عکس نوشته

Good night sleep tight I will be dreaming of you with all my might.

شب بخیر، آرام بخواب، با تمام وجودم خواب تو را خواهم دید.

Sorrow is like a precious treasure, shown only to friends.

غم مانند گنجینه گرانبهایی است که فقط به دوستان گفته می شود و نشان داده می شود.


The pain is not on the day of missing our dear ones. The pain is really when you live without them and with their presence in your mind.

درد روز دلتنگی برای عزیزانمان نیست. درد واقعی زمانی است که بدون آنها و با حضور آنها در ذهن خود زندگی می کنید.

They that sow in tears shall reap in joy.

آنها که در اشک می ماند در شادی درو خواهند کرد.


Nothing hurts more than realizing he meant everything to you and you meant nothing to him.

هیچ چیز دردناک تر از این نیست که بفهمی او برای  تو همه چیز بود و تو برای او هیچ معنایی نداشتی.

مطلب مشابه: استاتوس انگلیسی عاشقانه کوتاه با ترجمه فارسی و جملات کپشن طولانی احساسی

There is no greater sorrow than to recall in misery the time when we were happy

هیچ اندوهی بزرگتر از این نیست که در بدبختی یاد روزهایی که شاد بودیم بیفتیم.

Don’t trust too much. Don’t hope too much, because that too much can hurt you so much…

زیاد اعتماد نکن زیاد امیدوار نباش چون این زیادیه میتونه خیلی بهت صدمه بزنه…

متن انگلیسی کوتاه غمگین؛ سخنان غم انگیز ناراحتی انگلیسی با ترجمه

As a well-spent day brings happy sleep, so a life well spent brings happy death.

همانطور که یک روز خوب سپری شده خواب ارامی را به همراه دارد، زندگی خوب نیز باعث مرگ ارام می شود.

It’s hard to answer the question ‘what’s wrong’ when nothing’s right…

وقتی هیچ چیز درست نیست پاسخ دادن به این سوال که “مشکل چیه” سخته.

Although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it.

اگرچه دنیا پر از رنج است اما هم چنین پر از راه های غلبه بر آن است.

Pain is the only thing that’s telling me, I’m still alive.

درد تنها چیزی است که به من می گوید من هنوز زنده ام.

The World is mad and the people are sad.

دنیا دیوانه است و مردم غمگین.

My heart stopped beating since you left.

از وقتی تو رفتی قلبم دیگه نتپید.

I did everything right for someone that does everything wrong.

من برای کسی که همه کارها را اشتباه انجام می دهد همه کارها را درست انجام دادم.

One day you realized or look back, you’ll find I’m still waiting for you where you left me. Missing you…

یک روزی متوجه می شی یا به گذشته نگاه می کنی،می بینی که من همچنان در همون جایی که منو‌ رها کردی منتظر توهستم. دلتنگ تو…

Yesterday I was sad today I am happy yesterday I had a problem today I still have the same problem.

دیروز غمگین بودم امروز خوشحالم دیروز مشکلی داشتم هنوز هم همین مشکل را دارم.

مطلب مشابه: متن شکست عشقی انگلیسی با ترجمه و عکس نوشته غمگین عشقی

مطالب مشابه را ببینید!

جملات زیبا درباره کتاب [ 80 متن درباره ارزش کتاب و عشق به مطالعه ] بیو عاشقانه و شیک اینستاگرام [ 80 متن بی نظیر و کمیاب احساسی Bio ] متن شادی و شاد بودن؛ شعر، جملات، دلنوشته و سخن بزرگان درباره حس شادی 150 بیو پسرانه مغرور؛ جملات و متن کوتاه بیو خفن درباره غرور بیو ناب جدید / 200 متن جدید بیو تلگرام و اینستاگرام جدید گلچین شده متن های ناب جملات تاثیر گذار کوتاه زیبا (100 متن عمیق و مفهومی ناب) شعر عاشقانه + مجموعه اشعار بلند، کوتاه و شعرهای عاشقانه زیبا از بزرگان جهان جملات طلایی کوتاه؛ سخنان ناب تاثیرگذار و متن هایی با ارزش بیو عاشقانه انگلیسی شاخ با ترجمه [ 100 بیو احساسی سنگین دخترونه و پسرونه ] جملات شادی آور کوتاه و زیبا { 40 جملات و سخنان انرژی مثبت شاد }