متن انگلیسی سنگین؛ جملات زیبا و با معنی با موضوعات مختلف به انگلیسی

در این بخش از سایت بزرگ روزانه چندین متن انگلیسی سنگین را می‌خوانید. متونی بسیار فلسفی، گنگ و حتی عاشقانه که بار مفهومی سنگینی دارند و مناسب استوری و کپشن‌های خاص شما عزیزان هستند. در ادامه با ما باشید.

متن انگلیسی سنگین؛ جملات زیبا و با معنی با موضوعات مختلف به انگلیسی

متن انگلیسی خاص و سنگین

Disturb my sleep but darling don’t dare disturb my dreams

می تونی خواب منو به هم بریزی … اما عزیزم حق نداری رویاهای منو آشفته کنی!

Never love anyone who treats you like you’re ordinary

هرگز عاشق کسی نشو که با تو مثل یه آدم معمولی رفتار می کنه

Be a diamond esteemed and rare, not a stone found everywhere

یه الماس ستودنی و کمیاب باش نه سنگی که هرجا می شه پیداش کرد

I would rather die on my feet than live on my knees

ترجیح می دم روی پاهام بمیرم تا این که روی زانوهام زندگی کنم

Everyone has weaknesses, but I’m not everyone

هر کسی یه ضعفی داره اما من “هر کسی” نیستم!

I don’t believe in plastic surgery, But in your case, Go ahead

به جراحی زیبایی اعتقاد ندارم … اما در مورد تو … انجامش بده!

I am not a player…I’m the game

من بازیکن نیستم … من خود بازی ام!

single? no i am just in a relationship with freedom

تنها؟! نه من با آزادی رابطه دارم …

Be a voice, not an echo

صدا باش نه اکوی صدا!

متن انگلیسی خاص و سنگین

I am a good boy with bad habits

من یه پسر خوب با عادت های بد هستم

It is better to live one day as a lion, than a thousand days as a lamb

یه روز زندگی کردن مثل شیر بهتر از هزار روز زندگی کردن مثل بره ست

If it matters to you, you’ll find a way

اگه برات مهم باشه، راهی براش پیدا می کنی

I will not change for others, I am perfect

برای دیگران تغییر نخواهم کرد، من کامل هستم

مطلب مشابه: دیالوگ های ماندگار انگلیسی +جمله های معروف فیلم ها با ترجمه فارسی به همراه والپیپرهای فوق العاده

I do not believe in taking the right decision, I take a decision and make it right

اعتقادی به تصمیمات درست ندارم!

من فقط تصمیم می گیرم و درست انجامش می دم

My life. My choices. My problems. My mistakes. My lessons. Not your business

زندگی من، انتخاب های من، مشکلات من، اشتباهات من، درس های من به تو ربطی نداره!

I’d rather be hated for who I am than loved for who I am not

ترجیح می دم از کسی که هستم متنفر باشی تا این که عاشق کسی باشی که نیستم

I will never be an old man. To me, old age is always 15 years older than I am

هرگز پیر نمی شم چون برای من سن پیری همیشه 15 سال بیشتر از سن خودم تعریف شده

Problems start with you, ends with ME

مشکلات از تو شروع می شوند با من تمام می شوند!

Haters are my greatest motivators

بدخواهان من بزرگ ترین انگیزه های حرکت من هستند

Worry never robs tomorrow of its sorrow

It only saps today of its joy

نگرانی هرگز اندوه فردا رو از بین نمی بره

فقط شادی امروز رو کم میکنه

For every minute you are angry you

lose sixty seconds of happiness

به ازای هر دقیقه ای که عصبانی می شی

شصت ثانیه شادی رو از دست میدی

مطلب مشابه: متن انگلیسی درباره زندگی سخت با ترجمه فارسی؛ جملات سنگین زندگی

Never too busy to be happy

هیچ وقت برای شاد بودن اون قدر مشغول نباش

Life is simple if we are simple

زندگی ساده ست اگر ما ساده باشیم

Some people need to open their small minds

instead of their big mouths

برخی افراد بهتره به جای دهن بزرگ شون

ذهن کوچک شون رو باز کنن

متن انگلیسی خاص و سنگین

Many a man owes his success to his first wife

and his second wife to his success

بسیاری از مردها موفقیت خود رو مدیون همسر اول

و همسر دوم خود رو مدیون موفقیت خود هستن

Can’t trust anyone these days as faking

is becoming a new trend

این روزا نمی توان به کسی اعتماد کرد

چون فیک بودن داره یه ترند جدید میشه

If you are good at something

never do it for free

اگر در کاری مهارت دارید

هرگز اون رو رایگان انجام ندید

Stop working hard

and start working smart

سخت کار کردن رو متوقف کن

و هوشمندانه کار کن

مطلب مشابه: متن انگلیسی درباره تنهایی با ترجمه فارسی با جملات غم انگیز احساسی

To be upset over what you don’t have

is to waste what you do have

ناراحت شدن از چیزایی که نداری

یعنی هدر دادن داشته هات

If you judge people

you have no time to love it

اگر افراد رو قضاوت کنی

زمانی برای دوست داشتن اونا نداری

Boys lie more

but girls lie better

پسرا بیشتر دروغ میگن

اما دخترا بهتر دروغ میگن

Weaknesses are just strengths in the wrong environment

نقاط ضعف فقط نقاط قوت در محیط نامناسب هستن

The pleasure which we most rarely

experience gives us greatest delight

لذتی که به ندرت تجربه می کنیم

بیشترین لذت رو به ما میده

Most people would rather be certain they’re miserable

than risk being happy

بیشتر مردم ترجیح میدن مطمئن باشن که بدبختن

تا اینکه ریسک کنن

Learn to let go

That is the key to happiness

یاد بگیر رها کنی

این کلید خوشبختیه

متن انگلیسی خاص و سنگین

People who aren’t used to Quality will always chase Quantity

افرادی که به کیفیت عادت ندارن همیشه کمیت رو دنبال می کنن

Without music, life would be a mistake.

بدون موسیقی زندگی یک اشتباه خواهد بود.

We love life, not because we are used to living but because we are used to loving.

ما عاشق زندگی هستیم، نه به خاطر اینکه ما به زندگی عادت کرده ایم، بلکه به این دلیل که ما به عشق ورزیدن عادت داریم.

He who fights with monsters might take care lest he thereby become a monster. And if you gaze for long into an abyss, the abyss gazes also into you.

آن کس که با هیولا مبارزه می کند ممکن است مراقب باشد که مبادا به یک هیولا تبدیل نشود. و اگر شما برای مدت طولانی زل زل به یک پرتگاه نگاه کنید، پرتگاه و مغاک نیز به شما خیره خواهد شد.

مطلب مشابه: تاثیرگذارترین جملات ناب عاشقانه انگلیسی (مجموعه متن های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی)

That which does not kill us makes us stronger.

آنچه که ما را نمی کشد، باعث می شود ما قوی تر شویم.

He who has a why to live can bear almost any how.

 آن کس که علت زندگی را می داند می تواند تقریبا هر چیزی را تحمل کند.

    Sometimes life is hard but sometimes we make it harder than it really is

    گاهی زندگی سخت است اما گاهی خودمان آن را سخت تر از آنچه هست می کنیم

    When life gets hard and you want to give up, remember that life is full of ups and downs, and without the downs, the ups would mean nothing

    هرگاه زندگی سخت شد و خواستید تسلیم شوید، به یاد داشته باشید که زندگی پر از بالا و پایین هاست و بدون پایین رفتن، بالا رفتن معنایی نخواهد داشت

    When life gets harder, challenge yourself to be stronger

    هرچه زندگی سخت تر شد، خودت را به چالش بکش تا قوی تر باشی

    When life is tough, remember you re tougher

    هر چه زندگی سخت تر شد، به خودت یادآوری کن که تو سخت تر هستی!

متن انگلیسی خاص و سنگین

    Nothing good comes cheaply so we shouldn’t be surprised when we meet the hard while going for the best. Hard times are not quit times.

    هیچ چیز خوبی ارزان به دست نمی آید؛ بنابراین، وقتی به دنبال بهترین ها هستی و با سختی ها روبرو می شوی، نباید شگفت زده شوی! روزهای سخت، زمان خوبی برای تسلیم شدن نیستند!

    Don’t pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one.

    برای داشتن زندگی آسان دعا نکنید، برای داشتن قدرت تحمل یک زندگی سخت دعا کنید

    “بروس لی”

    Sometimes life is hard, but you gotta be strong and keep moving on. Don’t let anything hold you back from what you want

    گاهی اوقات زندگی سخت است، اما تو باید قوی باشی و به حرکتت ادامه دهی. اجازه نده هیچ چیز تو را از آنچه می خواهی، باز دارد

مطلب مشابه: جملات انگلیسی درباره شادی؛ 40 متن ترجمه شده درباره شاد بودن و لحظات خوب

Human beings push against each other and trample on each other; some sink exhausted to the ground and serve as a bridge for others, some perish—they are the ones least fitted for coping with the push, and they perish. That can’t be helped. But the others flourish and blossom. Such is life’s immortality. All this, mind you, they knew at the pump.”

    And I am very uncomfortable in these clothes. I think too that I am a little frightened. There is not even M. Davenant left. I shall be forced to eat pudding, and that woman will kiss me.’ She heaved a large sigh. ‘Life is very hard,’ she remarked sadly.”

    ― Georgette Heyer, These Old Shades

The biggest weapon of billions of people against the difficulties of life is ‘the desperation solutions’ that sadden humanity instead of ‘real solutions’ that suit human dignity!”

    Life is not a rehearsal. Each day is a new show, no repeat no rewind. Perform carefully live the best, choose the best and do the best

    زندگی یک نمایش تکراری نیست بلکه هر روزش اجرایی جدید است

    بدون تکرار

    بدون برگشت به عقب

    با دقت و به بهترین شکل

    زندگی کنید

    انتخاب کنید

    عمل کنید

    When life is sweet, say thank you and celebrate. When life is bitter, say thank you and grow

    زمانی که زندگی شیرین است شکرگذاری کنید و جشن بگیرید

    زمانی که زندگی تلخ است قدردانی کنید و رشد کنید

    Life is like a piano… what you get out of it depends on how you play it

    زندگی مانند یک پیانو است، این که چه آهنگی از آن به گوش برسد بستگی به آن دارد که چگونه آن را بنوازی

    Life is a learning process, and you have the opportunity to make a change right here and now

    زندگی یک فرایند یادگیری است و شما فرصت آن را دارید که درست همین جا و همین حالا یک تغییر ایجاد کنید

متن انگلیسی خاص و سنگین

    Our prime purpose in this life is to help others. And if you can’t help them, at least don’t hurt them

    هدف اصلی ما در زندگی این است که به دیگران کمک کنیم

    اگر نمی توانی به آن ها کمک کنی حداقل به آن ها آسیب نرسان

    One way to get the most out of life is to look upon it as an adventure

    یکی از راه هایی که می توانید بیشترین استفاده را از زندگی داشته باشید این است که به زندگی مانند یک ماجراجویی نگاه کنید.

مطلب مشابه: متن زیبا برای زیر عکس خودم انگلیسی؛ جملات سنگین کپشن انگلیسی با ترجمه

مطالب مشابه را ببینید!

تبریک روز دندانپزشک به انگلیسی (گزیده متن وجملات ترجمه شده) تبریک انگلیسی عید فطر با ترجمه و عکس نوشته (Eid Fetr) متن تشکر به زبان انگلیسی + 100 جمله سپاس و تشکر به انگلیسی و ترجمه فارسی دیالوگ های ماندگار انگلیسی +جمله های معروف فیلم ها با ترجمه فارسی به همراه والپیپرهای فوق العاده متن دعوت کارت عروسی + جملات زیبا و عاشقانه فارسی و انگلیسی کارت نامزدی و عروسی متن انگلیسی بهار و جملات و اشعار دل انگیز در مورد فصل زیبای بهار متن تبریک انگلیسی ماه رمضان + جملات مذهبی ماه مبارک رمضان با ترجمه فارسی متن تبریک عید نوروز به انگلیسی + چندین جمله انگلیسی و فارسی تبریک سال نو متن تبریک سال نو به انگلیسی + جملات تبریک عید نوروز با ترجمه فارسی متن انگلیسی درباره زندگی سخت با ترجمه فارسی؛ جملات سنگین زندگی