متن انگلیسی در مورد قضاوت با جملات ترجمه شده زیبا

در این مطلب متن انگلیسی در مورد قضاوت کردن دیگران را با جملات زیبای ترجمه شده گردآوری کرده ایم.

جملات و متن انگلیسی در مورد قضاوت

متن انگلیسی در مورد قضاوت

Never look down on anybody unless you’re helping them up.

هرگز به کسی به دید پایین تر از خودت نگاه مکن مگر اینکه بخواهی به او کمک کنی.

***

Judgments prevent us from seeing the good that lies beyond appearances.

قضاوت کردن مانع از دیدن خوبی هایی که در پس ظاهر پنهان شده اند، میشود.

***

Do not condemn the judgment of another because it differs from your own. You may both be wrong.

قضاوت های دیگران را بخاطر اینکه شبیه به شما نیست، محکوم نکنید. شاید هر دو قضاوت شما اشتباه باشد!

مطلب مشابه: دلنوشته قضاوت بیجا با جملات سنگین درباره قاضی شدن برای دیگران!

For all right judgment of any man or things it is useful, nay, essential, to see his good qualities before pronouncing on his bad.

توجه به ویژگی های خوب پیش از در نظر گرفتن بدی ها برای صحیح قضاوت کردن مفید، نه بلکه ضروری است

***

متن درباره قضاوت دیگران

A man’s conscience and his judgment is the same thing; and as the judgment, so also the conscience, may be erroneous.

قضاوت کردن و وجدان شبیه به یکدیگر هستند. همانطور که یک قضاوت میتواند اشتباه باشد، وجدان انسان نیز ممکن است اشتباه کند.

***

A hasty judgment is a first step to recantation.

یک قضاوت شتابزده اولین گام برای تکذیب است.

***

Stop judging how far people still have to go. Start celebrating how far they’ve come.

قضاوت کردن در مورد این که آدم ها چه مسیری پیش رو دارند را متوقف کن و آن ها را به خاطر مسیری که تا اینجا پیموده اند، تشویق کن.

مطلب مشابه: متن در مورد قضاوت + جملات سنگین در مورد قضاوت کرد نو قضاوت شدن توسط دیگران

متن انگلیسی در مورد قضاوت

Stop judging by mere appearances, and make a right judgement.

قضاوت کردن با توجه به ظاهر را متوقف کن و درست قضاوت کن.

***

In our judgment of human transactions, the law of optics is reversed, we see most dimly the objects which are close around us.

در قضاوت های ما در مورد انسان ها از برعکس قانون اپتیک استفاده میکنیم. همیشه به کم نورترین چیزهایی که در نزدیک ما قرار دارند توجه میکنیم.

***

سخنان آموزنده درباره قضاوت نکردن

It is with our judgments as with our watches: no two goes just alike, yet each believes his own.

باید این موضوع را در دیدگاه ها و قضاوت هایمان در نظر بگیریم. هیچ دو نفری شبیه به هم نیستند، هر کدام از آن ها خودشان را باور دارند.

مطلب مشابه: عکس پروفایل قضاوت + جملات با معنی در مورد قضاوت دیگران

متن انگلیسی در مورد قضاوت

Make no judgements where you have no compassion.

جایی که هیچ رحم و شفقتی ندارید، قضاوت نکنید

***

Never judge others. You both know good and well how unexpected events can change who a person is. Always keep that in mind. You never know what someone else is experiencing within their own life.

هرگز دیگران را قضاوت نکن. شما خوب میدانید که یک حادثه غیرمنتظره میتواند یک انسان را عوض کند. همیشه این موضوع را در ذهن خود نگه دارید. شما هرگز نمیدانید که افراد چه چیزهایی را در زندگی تجربه کرده اند.

***

A mistake in judgment isn’t fatal, but too much anxiety about judgment is.

اشتباه قضاوت کردن کشنده نیست، اما با نگرانی و تشویش قضاوت کردن، کشنده است.

مطلب مشابه: متن و جملات انگلیسی در مورد آینده + جملات پر معنی در مورد زندگی در آینده با ترجمه فارسی

Judgment traps you within the limitations of your comparisons. It inhibits freedom.

قضاوت کردن شما را در تله محدودیت های مقایسه گرفتار میکند و آزادی را از شما میگیرد.

***

A negative judgment gives you more satisfaction than praise, provided it smacks of jealousy.

اگر  قضاوت منفی حس رضایت بیشتری نسبت به تحسین و تمجید به شما میدهد، شما مزه حسادت را میچشید!

***

A negative judgment gives you more satisfaction than praise, provided it smacks of jealousy.

اگر  قضاوت منفی حس رضایت بیشتری نسبت به تحسین و تمجید به شما میدهد، شما مزه حسادت را میچشید!

مطلب مشابه: کپشن انگلیسی اینستاگرام؛ جملات انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستاگرام

I love when things are transparent, free and clear of all inhibition and judgement.

من عاشق زمان هایی هستم که همه چیز واضح و روشن و بدون هرگونه قضاوت است.

***

When you judge others, you do not define them, you define yourself.

وقتی کسی را قضاوت میکنی، ویژگی های او را توضیح نمیدهی؛ بلکه در حال شرح شخصیت خودت هستی!

***

I ask you to judge me by the enemies I have made.

من از شما میخواهم مرا از روی دشمنانی که دارم قضاوت کنید.

***

We are all hypocrites. We cannot see ourselves or judge ourselves the way we see and judge others.

همه ما منافق هستیم؛ چرا که نمیتوانیم همانگونه که دیگران را قضاوت میکنیم خودمان را نیز قضاوت کنیم.

مطلب مشابه: جملات انگلیسی زیبا | جملات انگیزشی انگلیسی و متن های موفقیت با ترجمه

مطالب مشابه را ببینید!

جملات تاثیرگذار انگلیسی { 80 متن دلنشین، سنگین و با معنی انگلیسی } جملات طلایی انگلیسی {40 متن ارزشمند جالب انگلیسی زندگی} جملات زیبای انگلیسی از بزرگان (100 سخنان طلایی و ارزشمند افراد مهم) بیو عاشقانه انگلیسی شاخ با ترجمه [ 100 بیو احساسی سنگین دخترونه و پسرونه ] جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی {سخنان قوی انگیزه بخش با ترجمه} تبریک عید غدیر به انگلیسی + جملات و متن های ترجمه شده تبریک عید مذهبی شیعیان متن خاص برای استوری انگلیسی [ جملات ویژه زیبا استوری انگلیسی با ترجمه ] بیو انگلیسی خاص با ترجمه؛ 150 متن بیو قشنگ با موضوعات مختلف شبکه های اجتماعی متن انگلیسی موفقیت + جملات پر مفهوم در مورد هدف و موفقیت انگلیسی با ترجمه فارسی متن انگلیسی در مورد سکوت { جمله و متن زیبای سنگین درباره سکوت }