متن انگلیسی در مورد خدا + جملات ناب و زیبا در مورد خداوند با ترجمه فارسی

در این مطلب روزانه، جملات و متن های زیبای انگلیسی در مورد خدا با ترجمه فارسی را آماده کرده ایم که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرند.

photo 2024 04 23 17 12 08

جملات و متن انگلیسی در مورد خدا با ترجمه فارسی

“Thank you God for everything in my life. The good and bad. Some were blessings and some were lessons.”

Anonymous

“به خاطر همه چیز در زندگی‌ام خدا رو شکر، خوب و بد، بعضی نعمت بودند و بعضی درس.”

ناشناس

***

“God gives us difficulties to bring out the best in us.”

Marvin J. Ashton

“خدا سختی‌ها و مشکلات را به ما می‌دهد، تا بهترین‌ها در وجود ما مجال ظهور یابند.”

مارین جی. اشتون

***

جمله کوتاه در مورد خدا به زبان انگلیسی

“Trust that God will put the right people in your life at the right time and for the right reasons.”

Anonymous

“ایمان داشته باشید که خداوند افراد مناسب را در زندگی شما در زمان مناسب و به دلایل مناسب قرار می‌دهد.”

ناشناس

***

“Every time you think you’re being rejected God’s actually redirecting you to something better. Ask him to give you the strength to press forward.”

Nick Vujicic

“هر وقت فکر می‌کنید که طرد شده‌اید، در واقع خداوند شما را به سمت چیزی بهتر راهنمایی می‌کند. از او بخواهید که شما را با قدرت پیش ببرد.”

نیک ووجیچ

***

“Coincidence is God’s way of remaining anonymous.”

Albert Einstein

“همزمانی، روش خدا برای ناشناس ماندن است.”

آلبرت اینیشتن

***

متن انگلیسی در مورد خدا

متن و نوشته های انگلیسی در مورد خدا

“Every man’s life is a fairy tale written by God’s fingers.”

Hans Christian Andersen

“زندگی هر انسانی یک افسانه است که توسط انگشتان خدا نوشته شده است.”

هانس کریستین اندرسن

***

“Anything under God’s control is never out of control.”

Charles R. Swindoll

“هر چیزی که تحت کنترل خدا باشد هرگز از کنترل خارج نمی‌شود.”

چارلز آر. سویندول

***

“We need to find God, and he cannot be found in noise and restlessness. God is the friend of silence. See how nature – trees, flowers, grass- grows in silence; see the stars, the moon and the sun, how they move in silence… We need silence to be able to touch souls.”

Mother Teresa

“ما باید خدا را بیابیم و او را در سر و صدا و بی قراری نمی‌توان یافت. خدا دوست سکوت است. ببینید چگونه طبیعت – درختان، گل‌ها، چمن‌ها – در سکوت رشد می‌کنند. ستاره‌ها، ماه و خورشید را ببینید، چگونه آن‌ها در سکوت حرکت می‌کنند … برای اینکه بتوانیم روح‌ها را لمس کنیم، به سکوت نیاز داریم.”

مادر ترزا

***

جملات با معنی انگلیسی در مورد پروردگار با ترجمه فارسی

“God always strives together with those who strive.”

Aeschylus

“خدا همیشه با کسانی که تلاش می‌کنند، تلاش می‌کند.”

اشکیلوس

***

“Never lose an opportunity of seeing anything beautiful, for beauty is God’s handwriting.”

Ralph Waldo Emerson

“هرگز فرصتی را برای دیدن هیچ زیبایی‌ای از دست ندهید، زیرا زیبایی دست نوشته خداوند است.”

رالف والدو امرسون

***

“Your talent is God’s gift to you. What you do with it is your gift back to God.”

Leo Buscaglia

“استعداد شما هدیه خدا به شماست. آنچه با آن انجام می‌دهید، هدیه شما به خداست.”

لئو بوسکالیا

***

“God always gives His best to those who leave the choice with him.”

Jim Elliot

“خدا همیشه بهترین‌هایش را به آن‌هایی می‌دهد که انتخابشان را با او انجام می‌دهند.”

جیم الیوت

***

“God sleeps in the minerals, awakens in plants, walks in animals, and thinks in man.”

Arthur Young

“خدا در کانی‌ها می‌خوابد، در گیاهان بیدار می‌شود، در حیوانات قدم می‌زند و در انسان فکر می‌کند.”

آرتور یانگ

متن انگلیسی در مورد خدا

جملات ناب انگلیسی در مورد خدا

“I believe if you keep your faith, you keep your trust, you keep the right attitude, if you’re grateful, you’ll see God open up new doors.”

Joel Osteen

“من معتقدم که اگر ایمان، اعتماد و نگرش صحیح خود را حفظ کنید و اگر سپاسگزار باشید، خواهید دید که خداوند در‌های جدیدی به رویتان می‌گشاید.”

جوئل اوستین

***

“Faith is trusting God even when you don’t understand his plan.”

Anonymous

“ایمان داشتن، اتکا به خداوند است حتی زمانی که نقشه او را نفهمی.”

ناشناس

***

“Anyone can count the seeds in an apple, but only God can count the number of apples in a seed.”

Robert H. Schuller

“هر کسی می‌تواند دانه‌ها را در یک سیب بشمارد، اما فقط خداست که می‌تواند تعداد سیب‌های موجود در یک دانه را بشمارد.”

رابرت اچ. شولر

***

“God never takes away something from your life without replacing it with something better.”

Anonymous

“خدا هرگز چیزی را از زندگی شما دور نمی‌کند بدون اینکه آن را با چیز بهتری جایگزین نماید.”

ناشناس

***

متن زیبا در مورد خدای بزرگ

“Pray as though everything depended on God. Work as though everything depended on you.”

Saint Augustine

“طوری دعا کنید که انگار همه چیز به خدا بستگی دارد و طوری کار کنید که انگار همه چیز به خودتان بستگی دارد.”

سنت آگوستین

***

“Every day is a gift from God. There’s no guarantee of tomorrow, so that tells me to see the good in this day to make the most of it.”

Joel Osteen

“هر روز هدیه‌ای از طرف خداوند است. هیچ تضمینی برای فردا وجود ندارد و همین به من می‌گوید تا خوبی را در این روز ببینم و بهترین استفاده را از آن ببرم.”

جوئل اوستین

***

“God never gives someone a gift they are not capable of receiving. If he gives us the gift of Christmas, it is because we all have the ability to understand and receive it.”

Pope Francis

“خدا هرگز به کسی هدایایی را که قادر به دریافت آن نیست، نمی‌دهد. اگر او کریسمس را به ما هدیه می‌دهد، به این دلیل است که همه ما توانایی درک و دریافت آن را داریم.”

 پاپ فرانسیس

***

“The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays.”

Soren Kierkegaard

“کارکرد دعا تأثیرگذاری بر خدا نیست، بلکه تغییر ماهیت کسی است که دعا می‌کند.”

سورن کیرکگارد

***

جمله انگلیسی به فارسی در وصف خدای بزرگ

“Never be afraid to trust an unknown future to a known God.”

Corrie Ten Boom

“با وجود یک خدای قابل اعتماد، هرگز از آینده‌ی ناشناخته نهراسید.”

کوری تن بوم

***

“Being human means you will make mistakes. And you will make mistakes, because failure is God’s way of moving you in another direction.”

Oprah Winfrey

“انسان بودن بودن به این معنی است که شما اشتباه خواهید کرد؛ و شما اشتباه خواهید کرد، زیرا شکست، راه خدا برای حرکت شما در جهت دیگری است.”

اپرا وینفری

***

“Love God and He will enable you to love others even when they disappoint you.”

Francine Rivers

“به خداوند عشق بورز و او به تو این قدرت را خواهد داد که به دیگران عشق بورزی، حتی آن‌هایی که ناامیدت کرده‌اند.”

فرانسین رایور

***

“Listen to God with a broken heart. He is not only the doctor who mends it, but also the father who wipes away the tears.”

Criss Jami

“با قلب شکسته به درگاه خدا روید. او نه تنها پزشکی است که آن را درمان می‌کند، بلکه مانند پدری است که غم‌ها و اشک‌ها را می‌زداید.”

کریس جیمی

***

Where there is peace, god is.
جایی که آرامش هست، خدا هست

***

The nest of the blind bird is made by god.
لانه پرنده کور را خدا می‌سازد

***

If you fear God, you won’t fear humans.
اگر از خدا بترسید از انسان‌ها نخواهید ترسید

***

God;
“You”;
Its subscribers are theoretical;
Always available
خدایا؛
«تو»؛
آن مشترک مورد نظری هستی؛
که همیشه در دسترسی …

***

The beauty of the character of God is that every one of His attributes complements each other
زیبایی شخصیت خدا این است که هر یک از صفات او مکمل یکدیگر هستند

***

Never lose an opportunity of seeing anything beautiful, for beauty is God’s handwriting
هرگز فرصت دیدن هر چیز زیبایی را از دست ندهید، زیرا زیبایی دست خط خداست

***

Whenever I’m confused about something, I ask God to reveal the answers to my questions, and he does
هر وقت در مورد موضوعی گیج شدم، از خدا می‌خواهم که پاسخ سوالاتم را فاش کند و او این کار را می‌کند

***

It is amazing – and significant – that God always does His work through a man
شگفت آور است – و قابل توجه – که خدا همیشه کار خود را از طریق یک بشر انجام می‌دهد

***

So as well as talking to God, you also need to listen
علاوه بر صحبت با خدا، باید گوش دهید

***

God wants us to know that life is a series of beginnings, not endings. Just as graduations are not terminations, but commencements. Creation is an ongoing process, and when we create a perfect world where love and compassion are shared by all, suffering will cease.
خدا می‌خواهد ما بدانیم که زندگی یک سری شروع است، نه پایان. همانطور که فارغ التحصیلی پایان کار نیست، بلکه شروع کار است. آفرینش یک روند مداوم است، و هنگامی که ما جهانی کامل ایجاد کنیم که در آن عشق و عطوفت بین همه تقسیم شود، رنج ها متوقف خواهد شد

***

Listen to God with a broken heart. His not only the doctor who mends it but also the father who wipes away the tears
با قلب شکسته به حرف خدا گوش کن. نه تنها پزشکی که آن را ترمیم می‌کند بلکه پدری است که اشک را پاک می‌کند

***

God is the source of all power, and prayer is essential to experiencing His power in our lives
خدا منبع تمام قدرت‌هاست، و نماز به تجربه قدرت او در زندگی ما ضروری است

***

Many times, the decisions we make affect and hurt your closest friends and family the most. I have a lot of regrets in that regard. But God has forgiven me, which I am very thankful for. It has enabled me to forgive myself and move forward one day at a time
بسیاری از اوقات، تصمیماتی که می‌گیریم بیشترین تأثیر را روی نزدیک‌ترین دوستان و خانواده شما می‌گذارد. من از این نظر بسیار پشیمانم. اما خدا مرا بخشیده است، که از آن بسیار سپاسگزارم. این باعث شده است که خودم را ببخشم و روزی یک باره جلو بروم

***

Our attitude toward God is completely determined by our mental picture of God
نگرش ما نسبت به خدا کاملاً با تصویر ذهنی ما از خدا تعیین می‌شود

***

In the name of God, stop a moment, cease your work, look around you
به نام خدا، لحظه‌ای متوقف شوید، کار خود را متوقف کنید، به اطراف خود نگاه کنید.

***

“The greater your knowledge of the goodness and grace of God on your life, the more likely you are to praise Him in the storm.” Matt Chandler

هرچه دانش شما از حسن و شکوه خدا در زندگی بیشتر باشد، در سختی‌ها و طوفان‌های زندگی بیشتر او را حمد و ستایش خواهید کرد – مت چندلر

***

“God does not give us everything we want, but He does fulfill His promises, leading us along the best and straightest paths to Himself.” Dietrich Bonhoeffer
خدا هر آنچه که می‌خواهیم را به ما نمی‌دهد، بلکه به وعده‌های خود عمل می‌کند و ما را با بهترین و سرراست‌ترین مسیرها به سوی خود هدایت می‌نماید – دیتریش بونهوفر

***

“God never said that the journey would be easy, but He did say that the arrival would be worthwhile.” Max Lucado
خدا هرگز نگفته است که مسیر هموار و راحت خواهد بود، اما تاکید کرده است که رسیدن ارزش این سختی را دارد – ماکس لوکادو

***

“No matter what has happened to you in the past or what is going on in your life right now, it has no power to keep you from having an amazingly good future if you will walk by faith in God. God loves you! He wants you to live with victory over sin so you can possess His promises for your life today!” Joyce Meyer
مهم نیست که در گذشته چه اتفاقی برای شما رخ داده است یا در حال حاضر در زندگی شما چه می‌گذرد، اگر با ایمان با  خدا قدم بردارید هیچ چیز نمی‌تواند شما را از داشتن آینده‌ای شگفت‌انگیز بازدارد. خداوند شما را دوست دارد! او می‌خواهد با چیره شدن بر گناهان خود زندگی کنید تا بتوانید وعده‌های او برای زندگی امروز را بدست آورید! – جویس مایر

مطالب مشابه را ببینید!

اشعار عرفانی سعدی و مجموعه شعر عارفانه این شاعر جملات در مورد ماه رمضان + متن و عکس نوشته های عرفانی ماه عبادت شعر در مورد حضرت محمد (ص) + اشعار عاشقانه و عرفانی برای پیامبر اسلام اشعار عرفانی معرفت الهی با اشعار ناب از شاعران معروف درباره پروردگار شعر عرفانی درباره معرفت خدایی و ذات پروردگار اشعار توبه؛ مجموعه عرفانی توبه کردن و بازگشت به ذات پاک خدایی اشعار خواجه عبدالله انصاری؛ مجموعه شعر عرفانی و عاشقانه جملات انگیزشی خدا با متن های کوتاه عرفانی برای پروردگار اشعار عارفانه مولانا و منتخب بهترین اشعار عرفانی این شاعر شعر تک بیتی و دو بیتی صائب تبریزی با اشعار عرفانی و عاشقانه زیبا