متن اراده قوی و سخنان انرژی بخش برای پشتکار و تلاش کردن

در این مطلب جملات انرژی بخش انگیزشی درباره پشتکار و تلاش کردن با متن اراده قوی را از بزرگان ارائه کرده ایم و امیدواریم که این مطلب مورد توجه شما قرار بگیرد.

سخنان درباره اراده

The measure of a man is his state of mind

معیار یک مرد، وضعیت روحی او است.

لیلا گیفتی آکیتا

If you plan to build walls around me, know this—I will walk through them

اگر می خواهید دور من دیوار درست کنی، بهتر است بدانی که من از آن دیوارها عبور خواهم کرد.

ریشل ای گودریچ

The first thing to do is focus in a prayer, then start to wink frequently

By this way, slowly but sure our body can be moved totally by our persistent willpower

گاهی اوقات، ما هوشیار هستیم اما نمی توانیم بدن خود را حرکت دهیم. اولین کاری که باید انجام دهید تمرکز بر دعا کردن است، سپس شروع به چشمک زدن بکنید. به این ترتیب، بدن ما به آرامی اما به قدرت اراده به حرکت درمی آید.

توبا بتا [حادثه بتلژوز]، حادثه بتلژوز: درون بیت الجوزه

مطلب مشابه: سخنان بزرگان در مورد اراده + جملات آموزنده افراد با تجربه و بزرگان جهان در مورد عزم و اراده

متن اراده قوی

Tis in ourselves that we are thus or thus. Our bodies are our gardens to the which our wills are gardeners

این به خود ما بستگی دارد که ما اینگونه هستیم یا نه. بدن ما باغی است که قدرت اراده باغبان آن است.

ویلیام شکسپیر، اتللو

متن اراده قوی و تلاش کردن

A procrastinators willpower lies in the fact that he keeps work pending because he strongly feels he wants to do the same – keep it pending

قدرت اراده فردی که اهمال کار است در این حقیقت نهفته است که او مدام کار را به تعویق می اندازد زیرا احساس می کند که باید این کار را انجام دهد؛ یعنی به تاخیر انداختن کارها.

دکتر آمیت آبراهام

Life has moments that feel as if the sun has blackened to tar and the entire world turned to ice.  It feels as if Hades and his vile demons have risen from the depths of Tartarus solely for the purpose of banding to personally torture you, and that their genuine intent of mental, emotional, and spiritual anguish is tearing you to shreds.  Your heart weighs as heavily as leaden legs which you would drag yourself forward with if not for the quicksand that pulls you down inch by inch, paralyzing your will and threatening oblivion.  And all the while fire and brimstone pour from the sky, pelting only you

Truly, that is what it feels like. But that feeling is a trial that won’t last forever.  Never give up

زندگی لحظاتی دارد که انگار خورشید به رنگ قیر سیاه شده و تمام دنیا تبدیل به یخ شده است. به نظر می رسد که جهنم و شیاطین پلیدش از اعماق تارتاروس برخاسته اند و فقط این هدف را دارند که شما را شکنجه کنند و قصد واقعی آنها از رنج روحی، عاطفی و ذهنی شما را تکه تکه می کند. قلب شما به اندازه پاهای سربی سنگینی می کند که اگر شن های روانی که شما را سانتی متر به اینچ به پایین می کشد و اراده شما را فلج می کند و فراموشی را تهدید می کند، خود را با آنها به جلو می کشید. و همیشه آتش و گوگرد از آسمان می ریزد و فقط تو را پرتاب می کند.

واقعاً این چیزی است که احساس می شود. اما این احساس آزمایشی است که برای همیشه ادامه نخواهد داشت. هرگز تسلیم نشوید.

ریچی.ال.گودریچ.

مطلب مشابه: جملات انگیزشی فوق العاده تاثیرگذار (متن های موثر بر روحیه و اراده)

متن اراده قوی

There’s no guarantee of disaster-free in any world religion

but love, faith and knowledge give men hope and willpower

در هیچ مذهبی هیچ تضمینی برای دوری از بلایا وجود ندارد، اما عشق، ایمان و دانش به انسان امید و اراده می بخشد.توبا بتا [حادثه بتلژوز]، جد من یک فضانورد باستانی بود

The will of man is his happiness

اراده انسان سعادت اوست.

فردریش شیلر

If you are willing to be a self-learner, you will develop yourself

اگر می خواهید خودآموز باشید، باید خود را تقویت کنید.

لیلا گیفتی آکیتا، مروارید حکمت: ذهن بزرگ

جملات تلاش کردن

Luthiel: I cannot change what will happen. I can only change how I act in the face of it

لوتیل: من نمی توانم آنچه اتفاق خواهد افتاد را تغییر دهم. تنها می توانم چگونگی رویارویی با آن را تغییر دهم.

رابرت فانی

مطلب مشابه: متن انگیزشی بلند برای دوپینگ ذهن + جملات تقویت اراده

متن اراده قوی

You have to conquer every obstacle, before you can reach the top of the mountain

شما باید قبل از رسیدن به قله کوه هر مانعی که بر سر راه وجود دارد را فتح کنید.

If freedom is short of weapons, we must compensate with willpower

اگر آزادی سلاح کم است، ما باید آن را با قدرت اراده جبران کنیم.

آدولف هیتلر

Do whatever you have determined to do

هرکاری که مصمم به انجامش هستی را انجام بده.

لیلا گیفتی آکیتا

To turn your dreams into reality, all your resources, efforts and concentration should be aligned in the same direction

برای این که رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید، تمام منابع، تلاش ها و تمرکز خود را در یک جهت همسو کنید.

دکتر روپلین

مطلب مشابه: متن و سخن انگیزشی بزرگان در مورد عزم و اراده + عکس نوشته قدرت اراده

متن اراده قوی

True power is going for what you want and becoming a better you

قدرت واقعی این است که به دنبال آنچه می خواهید بروید و به فرد بهتری تبدیل شوید.

آریا کنگ

Nobody can give you freedom. Nobody can give you equality or justice or anything. If you’re a man, you take it

هیچ کس نمی تواند به شما آزادی ببخشد. هیچ کس نمی تواند به شما برابری یا عدالت بدهد. بلکه باید آن را بدست آورید.

مالکوم ایکس، مالکوم ایکس صحبت می کند: سخنرانی ها و بیانیه های منتخب

متن انگیزشی و سخنان زیبا

Just ten minutes of exercise had significantly altered their dopamine circuits and increased their willpower. Yes, pedaling a couple miles on a stationary bike while reading the latest issue of People won’t solve all your problems, but for your brain, it’s a heckuva lot better than just sitting there, and it’s a great kick start to an upward spiral

تنها 10 دقیقه ورزش سطح دوپامین آن ها را به شدت تغییر داده و قدرت اراده شان را افزایش داده است. بله، چند مایل رکاب زنی بر روی یک دوچرخه ثابت در حالی که آخرین نسخه از مجله People را می خوانند، همه مشکلات را برطرف نخواهد کرد اما برای مغز شما بهتر از نشستن است و شروع هیجان انگیزی برای حرکت مارپیچ روبه بالا است.

الکس کورب، مارپیچ صعودی: استفاده از علوم اعصاب برای معکوس کردن سیر افسردگی، یک تغییر کوچک در یک زمان

مطلب مشابه: جملات انگیزه دهنده در مورد اراده و پشتکار + متن های پر انرژی ناب

I am, indeed, a king, because I know how to rule myself

من واقعا یک پادشاه هستم زیرا می دانم که چگونه بر خود حکمرانی کنم.

پیترو آرتینو

What is now proved was once only imagined

آنچه اکنون ثابت شده است، روزی فقط تصور می شد.

ویلیام بلیک

متن اراده قوی

Willpower is a finite resource. The way to overcome difficult situations isn’t to power through, but rather to change your circumstances to require less willpower. Changing the context of the meeting to “looking for advisors” is the equivalent of throwing out all your chocolate when you start a diet. You change the environment to naturally facilitate your goals

قدرت اراده یک منبع محدود است. شیوه غلبه بر شرایط سخت این نیست که از پس آن برآیید، بلکه این است که شرایط را به گونه ای تغییر دهید که به قدرت اراده کمتری نیاز داشته باشد. تغییر زمینه جلسه به «جستجوی مشاور» برابر است با دور ریختن تمام شکلات خود هنگام شروع رژیم. شما محیط را تغییر می دهید تا به طور طبیعی اهداف خود را تسهیل کنید.

راب فیتزپاتریک

Forget about willpower. It’s time for why-power. Your choices are only meaningful when you connect them to your desires and dreams. The wisest and most motivating choices are the ones aligned with that which you identify as your purpose, your core self, and your highest values. You’ve got to want something, and know why you want it, or you’ll end up giving up too easily

اراده را فراموش کن. زمان قدرت چرا رسیده است. انتخاب های شما تنها زمانی معنادار هستند که آن ها را با خواسته ها و آرزوهای خود مرتبط کنید. عاقلانه ترین و باانگیزه ترین انتخاب ها آن هایی هستند که با هدف شما، خود واقعی شما و ارزش هایی که دارید همراستا باشند. شما باید چیزی را بخواهید و بدانید که چرا آن را می خواهید یا خیلی زود تسلیم خواهیم شد.

دارن هاردی، اثر مرکب: درآمد خود را شروع کنید، زندگی شما، موفقیت شما

مطلب مشابه: جملات انگیزشی تقویت اراده + متن انرژی مثبت برای رسیدن به موفقیت و هدف

It took me a while to figure it out, but it was faster after I got around that mental block. Walk or die, that’s the moral of this story. Simple as that. It’s not survival of the physically fittest, that’s where I went wrong when I let myself get into this. If it was, I’d have a fair chance. But there are weak men who can lift cars if their wives are pinned underneath. The brain, Garraty. It isn’t man or God. It’s something… in the brain

مدتی طول کشید تا متوجه شوم، اما بعد از این که آن بلوک ذهنی را دور زدم همه چیز سریع تر پیش رفت. ادامه بده یا مرگ را بپذیر. اخلاق این داستان این است. به همین سادگی. این بقای بهترین ها از نظر بدنی نیست، این جایی است که وقتی به خودم اجازه دادم وارد این موضوع شوم، اشتباه کردم. اگر اینطور بود، من شانس خوبی داشتم. اما مردان ضعیفی وجود دارند که اگر همسرشان زیر ماشین باشد، می توانند آن را بلند کنند. این انسان یا خدا نیست. این چیزی است… در مغز

ریچارد باخمن، پیاده روی طولانی

If you have a dream, don’t just sit there. Gather courage to believe that you can succeed and leave no stone unturned to make it a reality

اگر رویایی دارید، فقط منتظر نمانید. شجاعت این باور را داشته باشید که می توانید موفق شوید و برای تحقق آن تمام تلاش خود را انجام دهید.

دکتر روپلین

Your vision and willpower must be exponentially greater than any goal, resolution or vision board you have ever written

بینش و اراده شما باید بسیار بیشتر از هر هدف، تصمیم یا چشم اندازی باشد که از قبل نوشته اید.

سانیتا بلگریو

The is a secret for greater self-control, the science points to one thing: the power of paying attention

این راز خود کنترلی بهتر است، علم به یک چیز اشاره می کند: قدرت توجه. – کلی مک گونیگال، غریزه قدرت اراده: چگونه خودکنترلی کار می کند، چرا مهم است، و چه کاری می توانید انجام دهید تا بیشتر از آن بهره مند شوید.

Once in a while, however, the impossible happens in life. Just hang in there

هرچند وقت یکبار غیرممکن در زندگی انسان رخ می دهد. فقط آنجا بمانید.

بوان تاپالیا، نپال ما، غرور ما

Building willpower is simple: just do the things you don’t want to do, and don’t do the things you want to do

ایجاد قدرت اراده ساده است: تنها باید کاری را انجام دهید که نمی خواهید و کاری را انجام ندهید که می خواهید.رابرت سلنر

سخنان انگلیسی انگیزشی

Will and Wheel (The Sonnet)

Where there is a will, there is a wheel

Where there is intent, there is upliftment

Where there is heart, there is less dirt

Where there is content, there is less torment

Where there is simplicity, there is sanity

Where there is luxury, there is degradation

Where there is sharing, there is serenity

Where there is moderation, there is ascension

Where there is love, there is acceptance

Where there is division, there is judgment

Where there is selflessness, there is joy

Where there is self-absorption, there is lament

The requirement of civilization is simply this

We are to have the will to love and the will to lift

اراده و چرخ (غزل)

آنجا که اراده هست، چرخ هم هست.

جایی که نیت هست، تعالی هم هست.

آنجا که دل باشد، خاک کمتر است.

جایی که خرسندی هست، عذاب کمتر است.

آنجا که سادگی هست، عقل هم هست.

جایی که تجمل هست، انحطاط هم هست.

آنجا که اشتراک است، آرامش است.

آنجا که اعتدال باشد، معراج هم هست.

جایی که عشق هست، پذیرش هم هست.

جایی که تفرقه هست، قضاوت هم هست.

جایی که ایثار هست، شادی هم هست.

جایی که خود شیفتگی هست، سوگواری هست.

لازمه تمدن به سادگی این است.

ما باید اراده عشق داشته باشیم.

آبهیجیت ناسکار، بولدوزر در حال کار

مطلب مشابه: داستان های انگیزشی از شخصیت های مهم (قصه های واقعی و تاثیر برانگیز)

If the fire in your heart is strong enough, it will burn away any obstacles that come your way

اگر آتش درون قلب تو به اندازه کافی قوی باشد، هر مانعی که بر سر راه ظاهر می شود را می سوزاند.سوزی قاسم، برخیز و به خورشید سلام کن: نوشته های سوزی قاسم

Each of us is a chunk of uranium, extremely unstable, but extremely potent

هر یک از ما تکه ای از اورانیوم هستیم، بسیار ناپایدار و بسیار قوی.آبهیجیت ناسکار، مجمع آمانتز: 100 غزل از سلطان های خدمتکار

Where there is a will, there is a wheel

وقتی اراده وجود دارد، چرخ حرکت نیز وجود دارد.

آبهیجیت ناسکار، بولدوزر در حال کار

There is only one real power and that is the ability to make things happen

تنها یک قدرت واقعی وجود دارد و آن توانایی انجام کارهاست.

وین جرارد تروتمن

When your only regret is if anyone thinks you regret anything – that is the definition of conviction

وقتی تنها حسرت شما این است که کسی فکر کند شما از چیزی پشیمان هستید، این تعریف اعتقاد راسخ است.

کریس جامی، دیوتیما، باتری، شخصیت الکتریکی

متن انگیزشی درباره پشتکار

There is no shame in not knowing something. The shame is not being willing to learn

هیچ شرمی در ندانستن وجود ندارد. شرم در تمایل نداشتن به یادگیری است.

آلیسون کروگون، نامگذاری

The biggest enemies of willpower: temptation, self-criticism, and stress. (…) these three skills —self-awareness, self-care, and remembering what matter most— are the foundation for self-control

بزرگ ترین دشمن های اراده عبارتند از: وسوسه، انتقاد از خود و استرس. این سه مهارت یعنی خودآگاهی، خود مراقبتی و به یاد آوردن آنچه از همه مهم تر است، بنیان و اساس کنترل خود است. – کلی مک گونیگال، غریزه قدرت اراده: چگونه خودکنترلی کار می کند، چرا مهم است، و چه کاری می توانید انجام دهید تا بیشتر از آن بهره مند شوید.

The first step of change starts with the willingness to change

اولین گام تغییر با تمایل به تغییر شروع می شود.

You decide your own level of involvement

شما سطح مشارکت خود را تعیین می کنید.

چاک پالانیوک، باشگاه مبارزه

I am a human, hence a free spirit

من یک انسان هستم، بنابراین یک روح آزادم!– تامونا تسرتسوادزه، دزدان دریایی کهکشان

If you feel stronger and good when the weather is sunny, and weaker and bad when the weather is cloudy, then it means your willpower is not powerful yet

اگر وقتی هوا آفتابی است، احساس قوی بودن و بهتری دارید و وقتی هوا ابری است، احساس ضعف و بدی دارید، به این معنی است که قدرت اراده شما به اندازه کافی قوی نشده است!

Life abounds in upside downs

زندگی مملو از اتفاقات وارونه است.

لورین مورگان-ریچاردز

جملات درباره اراده و پشتکار

When you start something, make sure that you’re willing to take the time to finish it right because, honey, the work you put into it will be more than worth it in the end. The best things always are

وقتی کاری را شروع می کنید، اطمینان حاصل کنید که تمایل دارید آن را تا انتها به پایان برسانید. در نهایت تلاشی که می کنید، ارزشش را دارد. بهترین چیزها همیشه در پایان هستند.

سی.ام. استونیچ. از دست دادن من، یافتن تو

متن اراده قوی

Saying ‘I love you’ is the only best way of signing a pact with your life partner. Either you surrender your Will to him or him to you

گفتن «دوستت دارم» بهترین روش برای عهد و پیمان بستن با شریک زندگی است. یا شما اراده خود را به او می سپارید یا او این کار را می کند.مواناندکه کیندمبو

If you can’t run, you crawl. If you can’t crawl– you find someone to carry you.

اگر نمی توانید بدوید، می توانید بخزید. اگر نمی توانید بخزید، کسی را پیدا می کنید که شما را حمل کند.

جاس ودون

You must stay close to your problems and solve them, because running away doesn’t work; Even if it does, it will only make you weak

شما باید به مشکلاتتان نزدیک باشید و آن ها را حل کنید زیرا فرار کردن از آن ها کارساز نیست. حتی اگر هم باشد، فقط شما را ضعیف تر خواهد کرد.محیث آقادی

مطلب مشابه: سخنان عبرت آموز و متن های زیبای آموزنده از بزرگان جهان

Believe in yourself. Under-confidence leads to a self-fulfilling prophecy that you are not good enough for your work

خودت را باور کن. اعتماد به نفس کم موجب تحقق این پیشگویی می شود که شما به اندازه کافی برای انجام کار خود خوب نیستید.

دکتر روپلین

Don’t let mental blocks control you. Set yourself free. Confront your fear and turn the mental blocks into building blocks

اجازه ندهید بلوک های ذهنی شما را کنترل کنند. خود را رها کنید. با ترس خود مقابله کنید و بلوک های ذهنی را به بلوک های سازنده تبدیل کنید.

دکتر روپلین

Even if things aren’t going the way we want right now, we will always get through it

حتی اگر کارها آنطور که می خواهیم پیش نمی روند، همیشه آن را پشت سر خواهیم گذاشت.

استیسی تی هانت، تحت تعقیب

This is your world

You’re the creator

Find freedom on this canvas

Believe, that you can do it,

‘Cuz you can do it.

You can do it.

این جهان تو است، تو خالق آن هستی، آزادی را روی این بوم پیدا کنید، باور داشته باشید که می توانید این کار را انجام دهید، زیرا می توانید، بله شما می توانید.

– باب راس

To resist a compulsion with willpower alone is to hold back an avalanche by melting the snow with a candle. It just keeps coming and coming and coming

مقابله با اجبار تنها با قدرت اراده به مانند مهار کردن بهمن از طریق آب کردن برف با استفاده از یک شمع است. فقط مدام می آید، می آید و می آید.دیوید آدام، مردی که نمی توانست متوقف شود

The world’s greatest achievers have been those who have always stayed focussed on their goals and have been consistent in their efforts

افرادی که در جهان بزرگ ترین دستاوردها را بدست آورده اند، افرادی هستند که بر اهداف خود متمرکز بوده و در تلاش برای رسیدن به آن اهداف ثابت قدم مانده اند.

– دکتر روپلین

I shall do everything it becomes me to do

من هر کاری لازم باشد را انجام خواهم داد.

جورج الیوت، میدلمارچ

Most of life’s actions are within our reach, but decisions take willpower

بسیاری از کارهایی که در زندگی انجام می دهیم در اختیار ما هستند، اما تصمیمات به قدرت اراده نیاز دارند.

رابرت مک کی، داستان: جوهر، ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی

I could see her will leaving and death seeping through her skin to skewer her soul

می توانستم ببینم که اراده اش را از دست می دهد و مرگ از پوست او نفوذ می کند تا روحش را تسخیر کند.

جی.دی.استرابل

Failure only happens when you lose your willpower to continue trying…If we let the obstacles get the best of us then it was our choice to fail, not fate

شکست تنها زمانی رخ می دهد که شما اراده خود برای ادامه تلاش را از دست می دهید. اگر اجازه دهیم که موانع بر ما غلبه کنند، پس شکست انتخاب ما بوده است، نه سرنوشت.

لیندزی ریتز

You have to go head, even if no one goes with you

باید راه خود را ادامه دهید، حتی اگر هیچ کس همراه شما نباشد.لیلا گیفتی آکیتا، عالی فکر کن: عالی باش!

Good and evil both increase at compound interest. That is why the little decisions you and I make every day are of such infinite importance. The smallest good act today is the capture of a strategic point from which, a few months later, you may be able to go on to victories you never dreamed of. An apparently trivial indulgence in lust or anger today is the loss of a ridge or railway line or bridgehead from which the enemy may launch an attack otherwise impossible

خیر و شر هر دو با بهره مرکب افزایش می یابند. به همین دلیل است که تصمیمات کوچکی که هر روز می گیریم از اهمیت بی نهایتی برخوردار هستند. کوچک ترین کار خیر امروز، نقطه استراتژیکی است که چند ماه بعد به پیروزی هایی می رسید که هرگز در خواب هم نمی دیدید. امروزه در زیاده روی در شهوت یا خشم به ظاهر پیش پاافتاده به عنوان انحراف از مسیری در نظر گرفته می شود که دشمن ممکن است از آن حمله کند.سی اس لوئیس، مسیحیت صرف

I won’t die. I won’t give those ghouls the pleasure. I’ll live and grow strong. I’ll escape, then hunt them down and make them suffer

من نمی میرم. من این لذت را به آن ارواح خبیث نمی دهم. زندگی خواهم کرد و قوی خواهم شد. فرار خواهم کرد، آن ها را پیدا می کنم و کاری می کنم تا رنج بکشند.دارن شان، جلاد لاغر

Events may be horrible or inescapable. Men have always a choice – if not whether, then how, they may endure

رویدادها ممکن است وحشتناک یا غیرقابل اجتناب باشند. انسان همیشه یک انتخاب دارد، در غیراینصورت چگونه می توان آن ها را تحمل کرد.

لوئیس مک مستر بوژولد، نفرین چالیون

They fear their higher self, because when it speaks, it speaks demandingly

آن ها از خود برتر خود می ترسند، زیرا وقتی صحبت می کند، به سختی صحبت می کند.

فردریش نیچه، انسان، همه بیش از حد انسانی: کتابی برای ارواح آزاد

مطالب مشابه را ببینید!

جملات انگیزشی فوق العاده تاثیرگذار (متن های موثر بر روحیه و اراده) جملاتی از کتاب جهان همچون اراده و تصور آرتور شوپنهاور فلیسوف معروف سخنان بزرگان در مورد اراده + جملات آموزنده افراد با تجربه و بزرگان جهان در مورد عزم و اراده متن انگیزشی بلند برای دوپینگ ذهن + جملات تقویت اراده متن و سخن انگیزشی بزرگان در مورد عزم و اراده + عکس نوشته قدرت اراده جملات انگیزه دهنده در مورد اراده و پشتکار + متن های پر انرژی ناب جملات انگیزشی تقویت اراده + متن انرژی مثبت برای رسیدن به موفقیت و هدف دلنوشته انگیزشی کوتاه و بلند [90 جمله انگیزه دهنده مثبت و پر انرژی] متن های معروف دنیا { 100 جمله و سخنان عمیق و درخشان } متن خفن برای استوری باشگاه {جملات با انرژی درباره ورزش و باشگاه}