جملات بزرگان در ستایش از داشتن پشتکار و تلاش به انگلیسی و با ترجمه

در این بخش مجموعه ای از جملات بزرگان در ستایش از داشتن تلاش و پشتکار به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی را ارائه کرده ایم که با خواندن این متن های انگیزشی، حتما انرژی مثبت خواهید گرفت.

سخنان درباره داشتن پشتکار و تلاش

جملات بزرگان در ستایش از داشتن پشتکار و تلاش به انگلیسی و با ترجمه

Quality is never an accident. It is always the result of an intelligent effort

کیفیت هرگز تصادفی نیست بلکه همیشه نتیجه یک تلاش هوشمندانه است

جان راسکین

***

If you set goals and go after them with all the determination you can muster, your gifts will take you places that will amaze you

اگر اهدافی برای خودتان تعیین کنید و با تمام عزمی که می توانید به دنبال آنها بروید، فرصت هایی به عنوان هدیه به شما داده می شود که حیرت می کنید

لس براون

***

The time for action is now. It’s never too late to do something

الان وقت عمل کردنه، هرگز برای انجام هیچ کاری دیر نیست

آنتوان دی سنت اگزوپری

مطلب مشابه: متن و جملات تلاش و کوشش + عکس نوشته و سخن بزرگان در مورد تلاش

Nothing will work unless you do

هیچ کاری انجام نمی شود مگر این که شما آن را انجام دهید

مایا آنجلو

***

جملات بزرگان در ستایش از داشتن پشتکار و تلاش به انگلیسی و با ترجمه

My philosophy is that not only are you responsible for your life, but doing the best at this moment puts you I the best place for the next moment

فلسفه من این است که شما نه تنها مسئول زندگی خود هستید، بلکه انجام بهترین کار در این لحظه شما را در بهترین مکان در لحظه بعدی قرار می دهد

اپرا وینفری

جملات در مورد تلاش و پشتکار داشتن

Man’s main task in life is to give birth to himself, to become what he potentially is. The most important product of his effort is his own personality

وظیفه اصلی انسان در زندگی این است که خودش را به دنیا بیاورد و به آنچه بالقوه است تبدیل شود. مهم ترین محصول تلاش او ساختن شخصیت خودش است

اریک فروم

مطلب مشابه: متن اراده قوی و سخنان انرژی بخش برای پشتکار و تلاش کردن

Don’t worry when you are not recognized, but strive to be worthy of recognition

اگر شناخته نشدید نگران نباشید، اما تلاش کنید که شایسته شناخته شدن باشید

آبراهام لینکلن

***

The achievements of an organization are the results of the combined effort of each individual

دستاوردهای یک سازمان، نتیجه ترکیبی از تلاش هر یک از اعضای آن است

وینس لومباردی

***

Action may not bring happiness but there is no happiness without action

یک تلاش و اقدام ممکن است به خوشبختی منتهی نشود اما هیچ خوشبختی نیز بدون اقدام و تلاش حاصل نمی شود

ویلیام جیمز

مطلب مشابه: متن انگیزشی | 150 جملات انگیزشی | سخنان بزرگان موفقیت و تلاش

جملات بزرگان در ستایش از داشتن پشتکار و تلاش به انگلیسی و با ترجمه

Leaders are made, they are not born. They are made by hard effort, which is the price which all of us must pay to achieve any goal that is worthwhile

رهبران ساخته می شوند، آن ها متولد نمی شوند. آن ها با تلاش زیاد ساخته می شوند، این بهایی است که همه ما باید برای رسیدن به هر هدف ارزشمندی بپردازیم

وینس لومباردی

***

I wasn’t naturally gifted in terms of size and speed; everything I did in hockey I worked for, and that’s the way I’ll be as a coach

من بصورت ذاتی در سایز و سرعتم استعدادی نداشتم. برای تمام کارهایی که در ورزش هاکی انجام دادم، تلاش کردم و این همان شیوه ای است که به عنوان یک مربی استفاده خواهم کرد

وین گرتسکی

مطلب مشابه: متن درباره سختی رسیدن به هدف با جملات کوتاه درباره تلاش و نتیجه گیری

Education comes from within; you get it by struggle and effort and thought

آموزش از درون می آید؛ شما آن را با تلاش و کوشش و فکر کردن به دست خواهید آورد

ناپلئون هیل

***

Begin at the beginning and go on till you come to the end; then stop

از ابتدا شروع کنید و ادامه دهید تا به آخر (نتیجه) برسید. سپس متوقف شوید

لوئیس کارول

***

جملات بزرگان در ستایش از داشتن پشتکار و تلاش به انگلیسی و با ترجمه

Happiness lies in the joy of achievement and the thrill of creative effort

خوشبختی در لذت دستاوردها و هیجان تلاش خلاقانه نهفته است

فرانکلین روزولت

مطلب مشابه: جملات انگیزشی کوتاه برای تلاش و رسیدن به هدف {جملات و متن انگیزشی جدید}

این مطالب را هم ببینید