جملات زیبا برای تاتو؛ متن های بسیار قشنگ با معنی خالکوبی انگلیسی و فارسی

تاتو یکی از زیباترین و محبوب‌ترین هنرهای جهان است که حتی در ایران ما نیز تاتو بسیار پر طرفدار است. اما بسیاری نمی‌دانند که طرح مورد علاقه‌شان برای تتو چه باشد بهتر است. از همین رو ما امروز در سایت ادبی و هنری روزانه قصد داریم تا جملات بسیار زیبا و مفهومی را برای شما عزیزان قرار دهیم تا ایده‌ای باشد برای تتوی شما. با ما باشید.

جملات زیبا برای تاتو؛ متن های بسیار قشنگ با معنی خالکوبی انگلیسی و فارسی

جمله‌هایی برای تتو

Before you judge ME Make sure that you’re PERFECT

قبل از قضاوت من، مطمئن باش که خودت انسان کاملی هستی

Keep going. Difficult roads lead to beautiful destinations

راهت را ادامه بده، جاده های سخت به مقصدی زیبا می انجامند

We can’t direct the wind, but we can adjust the sails

ما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما می توانیم بادبان ها را تنظیم کنیم

جمله‌هایی برای تتو

Never a victim, forever a fighter

هرگز قربانی نباش، همیشه جنگجو باش

Laugh as much as you breathe

بخند به همان اندازه که نفس می کشی

Take these broken wings and learn to fly

این بال های شکسته را بپذیر و پرواز کردن را فرا بگیرد

Count every beautiful thing

همه چیز های خود را در نظر بگیرد

Don’t forget to Love yourself

فراموش نکن که خودت را دوست داشته باشی

A dream is a Wish your Heart Makes

رویا همان آرزویی است که قلب شما می سازد.

Life is a game that must be played

زندگی مسابقه ای است که باید بازی شود

I do not regret anything

من برای هیچ چیزی حسرت نمی خورم

I love the way you are

من تو را به همین شکلی که هستی دوست دارم

جمله‌هایی برای تتو

The best gift of God is my family

خانواده من بهترین هدیه از جانب خداوند هستند

Life is like a picture, if you smile it’s better

زندگی شبیه یک عکس است، اگر شما لبخند بزنید بهتر می شود

Love yourself first

اول خودت را دوست داشته باش

Leave behind the past

گذشته را پشت سر بگذار

We travel not escaping to life, but life escapes us

ما سفر می کنیم از زندگی فرار نمی کنیم اما زندگی از ما می گریزد

Reality is the one that is wrong, dreams are real

واقعیت آن چیزی است که اشتباه است، رویا ها واقعی هستند

To fly, sometimes it is necessary to have fallen before

برای پرواز، گاهی لازم است که سقوط کرده باشی

Life and art, the same thing

زندگی و هنر، چیز های یکسانی هستند

Trust in destiny

به سرنوشت اعتماد کن

I hope you also think of me

امیدوارم تو هم به من فکر کنی

Love kills slowly

عشق به آرامی می کشد

Do not let it fall

اجازه نده سقوط کند

مطلب مشابه: سخنان درباره عشق؛ جملات زیبا از بزرگان درباره دوست داشتن و حس عاشقانه

جمله‌هایی برای تتو

Love is everything and more than anything

عشق همه چیز و بیش از هر چیزی است

Live is a word that says more than a thousand words

زندگی کلمه ای است که بیش از هزاران کلمه را می گوید

You are the one who decides how high you want to fly

شما کسی هستید که تصمیم می گیرد می خواهند تا چه اندازه بلند پرواز کند

Do not forget that nobody will ever be able to cut your wings

فراموش نکن که هیچ کس هیچ زمان نمی تواند بال های شما را قطع کند

The soul is the place where love lives

روح جایی است که عشق در آن زندگی می کند

There is always hope

همیشه امیدی وجود دارد

That which does not kill me makes me stronger

آن چیزی که من را نکشد من را قوی تر خواهد کرد

Love without cause

بدون دلیل عشق بورز

Love is all you need

عشق تمام آن چیزی است که به آن نیاز داری

Live the life you have imagined

آن گونه که تصور می کنی زندگی کن

Learn from yesterday Live for today Hope for tomorrow

از دیروز درس بگیرد، برای امروز زندگی من، به فردا امیدوار باش

مطلب مشابه: متن درباره جنون و عشق؛ جملات زیبای احساسی درباره دیوانگی عاشقانه

جمله‌هایی برای تتو

I’m going to fight for what’s right

من قصد دارم برای چیزی که درست است بجنگم

I’ll find a way to see you again

من برای دیدن دوباره تو راهی پیدا خواهم کرد

I am the captain of my soul

من کاپیتان روح خودم هستم

I am the architect of my own

من معمار خودم هستم.

Everything has beauty, but not everyone sees it

همه چیز زیباست، اما همه افراد نمی توانند آن را ببینند

Celebrate this chance to be alive and breathing

این شانس را که زندگی و نفس می کشی جشن بگیر

I am the hero of this story I don’t need to be saved

من قهرمان این داستان هستم نیازی به نجات داده شدن ندارم

One Life One Love

یک زندگی، یک عشق

Forget your past, forgive yourself, and begin again

گذشته را فراموش کن، خودت را ببخش و دوباره شروع کن

Live each day as if it were your last

هر روز به شکلی زندگی کن که اگر روز آخر تو باشد

I will fear no evil for you are with me

تا زمانی که تو با من هستی من از هیچ شیطانی نمی هراسم

مطلب مشابه: قشنگ ترین جملات درباره باران؛ 200 شعر و جملات زیبای باران عاشقانه

جمله‌هایی برای تتو

With pain comes strength

قدرت همراه با درد می آید

If you can dream it you can do it

اگر می توان چیزی را تصور کنی می توانی آن را انجام دهی

Wars begin in the minds of men

جنگ ها در ذهن مردان آغاز می شود

You are what you love

شما همان چیزی هستید که دوست دارید

Never forget who you are

هرگز فراموش نکن چه کسی بوده ای

Fear is the mind killer

ترس کشنده ذهن است

Life is not measured by the number of breaths

زندگی با تعداد نفس ها اندازه گیری نمی شود

You get what you give

شما هر آنچه بدهید را خواهید گرفت

Art never comes from happiness

هنر هرگز از خوشحالی به وجود نخواهد آمد

If you don’t live for something, you’ll die for nothing

اگر شما برای چیزی زندگی نکنید برای هیچ چیز خواهید مرد

مطلب مشابه: جملات زیبا + متن های زیبا و دلنشین با موضوعات مختلف و جالب با 100 جمله

جمله‌هایی برای تتو

Lead me not into temptation

من را به سوی وسوسه هدایت نکن

If you want peace, prepare for war

اگر شما صلح می خواهید، برای جنگ آماده شوید

Don’t test the ones you love

کسی که شما را دوست دارد آزمایش نکنید

Life goes on

زندگی ادامه دارد

Who is more real

چه کسی بیشتر واقعی است

متن‌های عالی برای تتو روی پا

You be the Anchor that keeps my feet on the ground

تو لنگری باش که پاهای من را به زمین متصل نگه می دارد

With his love there is nothing I cannot do

با عشق او هیچ چیزی وجود ندارد که من نتوانم انجام دهم

Sometimes when you fall you fly

گاهی اوقات هنگامی که شما سقوط می کنید پرواز خواهید کرد

Don’t dream your life, live your dream

زندگی ات را تصور نکن، رویایت را زندگی کن

In the beginning, God created the heavens and the earth

در ابتدا، خدا آسمان ها و زمین را آفرید

For every dark night, there’s a brighter day

برای هر شب تاریکی یک روز روشن وجود دارد

مطلب مشابه: متن زیبای فلسفی + جملات فلسفی سنگین کوتاه و بلند با جملات زیبا

متن‌های عالی برای تتو روی پا

Don’t worry be happy

نگران نباش شاد باش

Live as if you’ll die today

چنان زندگی کن انگار امروز خواهی مرد

There is a change for the hearing of my heart

یک شانس برای شنیدن صدای قلب من وجود داردBefore you judge ME Make sure that you’re PERFECT

قبل از قضاوت من، مطمئن باش که خودت انسان کاملی هستی

Keep going. Difficult roads lead to beautiful destinations

راهت را ادامه بده، جاده های سخت به مقصدی زیبا می انجامند

We can’t direct the wind, but we can adjust the sails

ما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما می توانیم بادبان ها را تنظیم کنیم

Never a victim, forever a fighter

هرگز قربانی نباش، همیشه جنگجو باش

Laugh as much as you breathe

بخند به همان اندازه که نفس می کشی

Take these broken wings and learn to fly

این بال های شکسته را بپذیر و پرواز کردن را فرا بگیرد

Count every beautiful thing

همه چیز های خود را در نظر بگیرد

Don’t forget to Love yourself

فراموش نکن که خودت را دوست داشته باشی

A dream is a Wish your Heart Makes

رویا همان آرزویی است که قلب شما می سازد.

مطلب مشابه: کپشن دوستانه و رفاقتی؛ جملات زیبای زیر عکس برای دوست و رفیق

متن‌های عالی برای تتو روی پا

Life is a game that must be played

زندگی مسابقه ای است که باید بازی شود

I do not regret anything

من برای هیچ چیزی حسرت نمی خورم

I love the way you are

من تو را به همین شکلی که هستی دوست دارم

The best gift of God is my family

خانواده من بهترین هدیه از جانب خداوند هستند

جملات انگلیسی برای خالکوبی

Life is like a picture, if you smile it’s better

زندگی شبیه یک عکس است، اگر شما لبخند بزنید بهتر می شود

Love yourself first

اول خودت را دوست داشته باش

Leave behind the past

گذشته را پشت سر بگذار

We travel not escaping to life, but life escapes us

ما سفر می کنیم از زندگی فرار نمی کنیم اما زندگی از ما می گریزد

Reality is the one that is wrong, dreams are real

واقعیت آن چیزی است که اشتباه است، رویا ها واقعی هستند

To fly, sometimes it is necessary to have fallen before

برای پرواز، گاهی لازم است که سقوط کرده باشی

جملات انگلیسی برای خالکوبی

Life and art, the same thing

زندگی و هنر، چیز های یکسانی هستند

Trust in destiny

به سرنوشت اعتماد کن

I hope you also think of me

امیدوارم تو هم به من فکر کنی

Love kills slowly

عشق به آرامی می کشد

Love is everything and more than anything

عشق همه چیز و بیش از هر چیزی است

Live is a word that says more than a thousand words زندگی کلمه ای است که بیش از هزاران کلمه را می گوید

You are the one who decides how high you want to fly

شما کسی هستید که تصمیم می گیرد می خواهند تا چه اندازه بلند پرواز کند

Do not forget that nobody will ever be able to cut your wings

فراموش نکن که هیچ کس هیچ زمان نمی تواند بال های شما را قطع کند

The soul is the place where love lives

روح جایی است که عشق در آن زندگی می کند

There is always hope

همیشه امیدی وجود دارد

جملات انگلیسی برای خالکوبی

That which does not kill me makes me stronger

آن چیزی که من را نکشد من را قوی تر خواهد کرد

Love without cause

بدون دلیل عشق بورز

Love is all you need

عشق تمام آن چیزی است که به آن نیاز داری

تتوهای عالی برای دست

Live the life you have imagined

آن گونه که تصور می کنی زندگی کن

Learn from yesterday Live for today Hope for tomorrow

از دیروز درس بگیرد، برای امروز زندگی من، به فردا امیدوار باش

I’m going to fight for what’s right

من قصد دارم برای چیزی که درست است بجنگم

I’ll find a way to see you again

من برای دیدن دوباره تو راهی پیدا خواهم کرد

I am the captain of my soul

من کاپیتان روح خودم هستم

I am the architect of my own

من معمار خودم هستم.

Everything has beauty, but not everyone sees it

همه چیز زیباست، اما همه افراد نمی توانند آن را ببینند

تتوهای عالی برای دست

Celebrate this chance to be alive and breathing

این شانس را که زندگی و نفس می کشی جشن بگیر

I am the hero of this story I don’t need to be saved

من قهرمان این داستان هستم نیازی به نجات داده شدن ندارم

Forget your past, forgive yourself, and begin again

گذشته را فراموش کن، خودت را ببخش و دوباره شروع کن

Live each day as if it were your last

هر روز به شکلی زندگی کن که اگر روز آخر تو باشد

I will fear no evil for you are with me

تا زمانی که تو با من هستی من از هیچ شیطانی نمی هراسم

With pain comes strength

قدرت همراه با درد می آید

If you can dream it you can do it

اگر می توان چیزی را تصور کنی می توانی آن را انجام دهی

Wars begin in the minds of men

جنگ ها در ذهن مردان آغاز می شود

تتوهای عالی برای دست

You are what you love

شما همان چیزی هستید که دوست دارید

Never forget who you are

هرگز فراموش نکن چه کسی بوده ای

Fear is the mind killer

ترس کشنده ذهن است

Life is not measured by the number of breaths

زندگی با تعداد نفس ها اندازه گیری نمی شود

You get what you give

شما هر آنچه بدهید را خواهید گرفت

Art never comes from happiness

هنر هرگز از خوشحالی به وجود نخواهد آمد

If you don’t live for something, you’ll die for nothing

اگر شما برای چیزی زندگی نکنید برای هیچ چیز خواهید مرد

Lead me not into temptation

من را به سوی وسوسه هدایت نکن

If you want peace, prepare for war

اگر شما صلح می خواهید، برای جنگ آماده شوید

Don’t test the ones you love

کسی که شما را دوست دارد آزمایش نکنید

مطالب مشابه را ببینید!

متن زیبا برای مادر زحمت کش (50 جملات جدید قدردانی از مادرم) متن خاص برای استوری [ 50 جملات سنگین، متن زیبا و دلنوشته استوری با معنی ] متن انگلیسی در مورد سکوت { جمله و متن زیبای سنگین درباره سکوت } متن زیبا برای روز عقد؛ 60 جمله عاشقانه برای زوجین تازه ازدواج کرده متن زیبا شاعرانه ( جملات و متن های احساسی با ظراف شاعرانه ) جملات قشنگ کوتاه بی نظیر (70 جمله و متن زیبا و ناب برای استوری و کپشن) جملات زیبا انگلیسی درباره عشق و عاشق شدن با ترجمه 70 متن زیبا جملات قشنگ انگلیسی [ 60 متن زیبای استوری و کپشن انگلیسی ] متن زیبا برای مقدمه (جملات شروع سخنرانی و مقدمه زیبا) متن زیبا برای جوان از دست رفته (جملات سوزناک برای دختر و پسر فوت شده)