بیو انگلیسی خاص با ترجمه؛ 150 متن بیو قشنگ با موضوعات مختلف شبکه های اجتماعی

تقریبا بسیاری از پلتفرم‌ها بخشی دارند به نام بیو یا همان بیوگرافی. در این بخش باید از جمله، شعر یا متونی استفاده کنید که شخصیت شما را مشخص کند. از همین رو ما امروز در سایت ادبی و هنری روزانه قصد داریم بیو انگلیسی خاص قرار دهیم که با استفاده از آن شخصیت خود را در فضای مجازی خاص‌تر کنید. با ما باشید.

بیو انگلیسی خاص با ترجمه؛ 150 متن بیو قشنگ با موضوعات مختلف شبکه های اجتماعی

چندین بیو انگلیسی خاص و جذاب

My own world, My own Rule

دنیای خودم، قانون خودم!

Well done is better than well said

بگن “کار خوبی کرد” بهتر از اینه که بگن “حرف خوبی زد”

چندین بیو انگلیسی خاص و جذاب

You must be the change you wish to see in the world

باید تغییری باشی که آرزو داری در دنیا ببینی

Sometimes it takes the worst pain to bring about the best change

گاهی برای تجربه بهترین تغییرات باید بدترین دردها رو تحمل کنی..

If I wanted to ruin my life, I would have done it myself, I didn’t need you

اگر میخواستم زندگیمو خراب کنم، خودم این کار رو میکردم، نیازی به تو نبود!

Prove yourself to yourself, not to others

خودت را به خودت ثابت کن نه به دیگران

Rome was not built in a day

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

When I forget myself, it is easy to forget you

وقتی خودم رو هم فراموش میکنم، فراموش کردن تو کاری نداره!

This too shall pass

این نیز بگذرد …

Creating my own sunshine in a world full of storms.

ایجاد نور خورشید خودم در دنیایی پر از طوفان.

مطلب مشابه: بیوگرافی عاشقانه جدید؛ 100 متن بیو رمانتیک احساسی کوتاه برای عشق و همسر

Wanderluster | Roaming the world one city at a time. ”

ایجاد نور خورشید خودم در دنیایی پر از طوفان.

Dreaming in pixels and living in frames.

رویای پیکسلی و زندگی در فریم.

Turning caffeine into content.

تبدیل کافئین به محتوا

In a love affair with adventure and words.

در یک رابطه عاشقانه با ماجرا و کلمات.

Living for the moments that take my breath away.

زندگی کردن برای لحظه هایی که نفسم را بند می آورد.

چندین بیو انگلیسی خاص و جذاب

بیو انگلیسی خاص

Spreading positivity, one post at a time.

انتشار مثبت، یک پست در یک زمان.

Life is short, make every hair flip count.

زندگی کوتاه است، هر تلنگر مو را حساب کنید.

Scribbling thoughts and chasing dreams.

خط خطی کردن افکار و تعقیب رویاها.

Crafting my own fairy tales, one chapter at a time.

در حال ساخت افسانه های خودم، یک فصل در یک زمان.

Make your dreams come true

آرزوهاتو تبدیل به واقعیت کن! ️

مطلب مشابه: متن بیو دلبرانه و دخترانه + جملات کوتاه برای دختران لاکچری و خاص

Don’t let anyone step on your dreams

به کسی اجازه نده پاشو روی رویاهات بذاره

I’m a limited edition, there’s only one me

من یک نسخه محدود هستم، تنها یکی از من هست

Be someone that no one thought you would be

کسی باش که هیچکس تصورش را نمی‌کرد

Last Laugh? Long Time ago …

آخرین لبخند؟ خیلی وقت پیش …

Who am I? An element that is not in the periodic table

من که هستم؟ عنصری که در جدول تناوبی نیست!

You are Scattered in my mind

پخش و پلا توی ذهن منی!

If you didn’t fight for it, don’t regret it later

اگر برایش نجنگیدی بعدا حسرتش را نخور

When you were resting, someone reached to your wish

زمانی که استراحت میکردی کسی به آنجا که آرزوی تو بود رسید

Life is a cruel joke

زندگی یک شوخی بی‌رحمانه است

مطلب مشابه: متن بیو عاشقانه + تکست کوتاه رمانتیک برای بخش بیوگرافی اینستاگرام و تلگرام

چندین بیو انگلیسی خاص و جذاب

متن بیوگرافی انگلیسی جالب

Don’t be happy, before it happens

پیش پیش براش خوشحالی کنی، کنسله!

Removing Extras = Reaching Success

حدف اضافات = رسیدن به موفقیت

There are many rumors about me, so I know that I am on the right path

دربارم شایعات زیاد، پس میدونم که راهم درست!

Simple but Significant

ساده اما شگفت انگیز

Everyone thinks they are special because they haven’t seen one yet

همه فکر میکنن خاص هستن به خاطر اینکه هنوز خاص ندیدن

I said it, but you didn’t understand

بهت گفتمش اما درکش نکردی

No family, No friends, No Love, only Trust in yourself

نه خانواده، نه دوستان، نه عشق، فقط به خودت اعتماد کن

This world is too cruel to be kind

این دنیا برای مهربان بودن، زیادی بی‌رحم است

مطلب مشابه: متن بیو غمگین + جملات کوتاه مفهومی بسیار غمناک برای بخش bio شبکه های اجتماعی

First of all, criticize yourself

قبل از هر چیز به خودت انتقاد کن

There is a difference between knowing and understanding

میان دانستن و درک کردن تفاوت است

Simplicity is the key to happiness

سادگی کلید خوشبختی است

If I was a writer, I’d have a better Instagram bio quote

اگر من یک نویسنده بودم، بیوگرافی اینستاگرام بهتری داشتم!

You can’t become the best without first being the worst

شما نمی توانید بهترین باشید بدون اینکه ابتدا بدترین باشید

چندین بیو انگلیسی خاص و جذاب

بیو انگیزشی زیبا انگلیسی

In a world of worriers, be the warrior

در دنیای نگران ها، مبارز باشید.

It won’t be easy, but always try to do what’s right

آسان نخواهد بود، اما همیشه سعی کنید آنچه درست است انجام دهید

She turned her can’ts into cans and her dreams into plans

او نمی تواند هایش را به توانستن و رویاهایش را به نقشه تبدیل کرد

Life is what happens to you while you scroll through Instagram

زندگی همان چیزی است که برای شما اتفاق می افتد در حالی که در اینستاگرام می گردید

A day in the life of me: Eat avocado toast, post Instagram videos, read Instagram comments

یک روز از زندگی من: تست آووکادو بخورید، ویدیوهای اینستاگرام پست کنید، نظرات اینستاگرام را بخوانید

It’s my time to step into the spotlight. I’ve earned it.

وقت آن است که در کانون توجه قرار بگیرم. من آن را به دست آورده ام

مطلب مشابه: بیو عاشقانه خاص دلبری جدید { 150 متن بیو دلبرانه برای عشق }

I practice what I post

آنچه را که پست می کنم تمرین می کنم

If “love is in the air,” why is the air so polluted?

اگر “عشق در هواست”، چرا هوا اینقدر آلوده است؟

It took me __ years to look like this

من __ سال طول کشید تا اینطور به نظر بیایم

Currently saying yes to new adventures

در حال حاضر به ماجراهای جدید بله می گویید

I’m hurt, but I still smile. That’s my life.

من صدمه دیده ام، اما هنوز لبخند می زنم. این زندگی من است.

Midnight snacker

میان وعده‌خور نیمه شب

چندین بیو انگلیسی خاص و جذاب

I make money in my sleep

من تو خواب پول در میارم

Welcome to mydom

به وتخت من خوش آمدید

Capturing life’s moments, one frame at a time | Storyteller

ثبت لحظه های زندگی در یک فریم | قصه گو

Bookworm | Lover of stories | Creating my own narrative

کرم کتاب | عاشق داستان | ساختن روایت خودم

Music is my escape | Dancing through life’s ups and downs.

موسیقی فرار من است | رقصیدن در فراز و نشیب های زندگی.

مطاب مشابه: متن بیو شکست غمگین و جملات کوتاه غم انگیز جدایی بیوگرافی

In love with the simple things | Finding beauty in everyday moments

عاشق چیزهای ساده | یافتن زیبایی در لحظه های روزمره

Life’s a journey, not a destinati | Chasing dreams and catching flights

زندگی یک سفر است نه یک مقصد | تعقیب رویاها و گرفتن پروازها

Foodie at heart | Travel addict | Exploring the world, one meal at a time

غذاخوری در قلب | معتاد مسافرتی | کاوش در جهان، یک وعده غذایی در یک زمان

Dreamer | Believer | Achiever | Making the impossible possible ”

رویاپرداز | مؤمن | دستاورد | غیرممکن را ممکن کن

Coffee lover | Dog mom | Living my best life one day at a time

عاشق قهوه | مامان سگ | بهترین زندگی ام را یک روز در یک زمان زندگی کنم

Follow Me To Greatness

من را برای بهترین ها دنبال کنید

چندین بیو انگلیسی خاص و جذاب

بیو کوتاه انگلیسی با ترجمه

Thank you, come again

مرسی، بازم بیا

Don’t know what to do? You can start by hitting that follow button.

نمی دانید چه کاری انجام دهید؟ می توانید با زدن دکمه فالو شروع کنید.

Wanna know my story? Press that follow button.

می‌خواهید داستان من را بدانید، دکمه دنبال کردن را بزنید.

I’m on my journey. Join me by following along.

من در حال ماجراجوی‌ام. با دنبال کردنم همراه من باشید.

My story will inspire you, so be sure to hit that follow button

داستان من برای شما الهام بخش خواهد بود، پس حتما دکمه فالو را بزنید

مطلب مشابه: متن بیو انگیزشی با جملات انگیزه دهنده موفقیت برای بیوگرافی

Follow me to get a behind the scenes look at my life

من را دنبال کنید تا نگاهی به پشت صحنه زندگی من بیندازید

Follow along to witness history in the making

همراه باشید تا شاهد ساخته شدن تاریخ باشید

Having the time of my life

داشتن وقت برای زندگی

Looking at the world throughcolored glasses

نگاه کردن به دنیا با عینک رنگی

Sending my selfies to NASA because I’m a star

سلفی هامو میفرستم برای ناسا چونکه من ستاره‌ام

Please cancel my subscription to your issues

لطفا اشتراک من را برای مشکلاتتان لغو کنید

چندین بیو انگلیسی خاص و جذاب

Don’t study me. You won’t graduate

من را مطالعه نکن، فارغ التحصیل نخواهی شد

Simplicity is the ultimate sophistication

سادگی غایت پیچیدگی است

Life’s a canvas; make it a masterpiece

زندگی یک بوم است؛ آن را به یک شاهکار تبدیل کنید

Wanderlust and city dust

سرگردانی و گرد و غبار شهر.

Living life on my terms, unapologetically

زندگی با شرایط من، بدون عذرخواهی

Turning dreams into reality, one step at a time

تبدیل رویاها به واقعیت، یک مرحله در یک زمان

Making every second count

شمارش هر ثانیه

Finding joy in the little things

یافتن شادی در چیزهای کوچک

مطلب مشابه: متن بیوگرافی خاص با بیش از 100 جمله کوتاه برای تلگرام و اینستاگرام

چندین بیو انگلیسی خاص و جذاب

Don’t kale my vibe

حال و هوای من رو خراب نکن

Seas the day

روزها را می‌گذارنم!

I like to stop and smell the rosé

دوست دارم بایستم و گل رز را ببویم

Artists never retire, they withdraw instead

هنرمندان هرگز بازنشسته نمی شوند، در عوض کنار می‌کشند/تسویه می‌کنند

The way to get started is to quit talking and begin doing.

– Walt Disney

راه شروع این است که حرف زدن را کنار بگذارید و شروع به انجام دادن کنید.

– والت دیزنی

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

– Eleanor Roosevelt

آینده متعلق به کسانی است که به زیبایی رویاهای خود ایمان دارند.

– النور روزولت

مطلب مشابه: متن بیوگرافی سنگین تیکه دار + جملات شاخ و خفن برای بیو Bio

چندین بیو انگلیسی خاص و جذاب

“This above all: to thine own self be true.” — William Shakespeare

“این مهمتر از همه است: با خودت صادق باش.” – ویلیام شکسپیر

Capturing beautiful moments one photo at a time.

ثبت لحظه های زیبا در یک لحظه.

Exploring the world and finding beauty in the little things.

کاوش در جهان و یافتن زیبایی در چیزهای کوچک.

Living, laughing, and loving life.

زندگی کردن، خندیدن و دوست داشتن زندگی.

Sharing my love of life through photos.

عشق زندگی ام را از طریق عکس به اشتراک می گذارم.

Let’s take the time to appreciate the beauty around us.

بیایید برای قدردانی از زیبایی های اطرافمان وقت بگذاریم.

چندین بیو انگلیسی خاص و جذاب

Let’s create something beautiful together.

بیایید با هم چیزی زیبا بسازیم.

I’m not lazy, just saving energy.

من تنبل نیستم، فقط در مصرف انرژی صرفه جویی می کنم.

مطلب مشابه: متن بیو سرد و جملات بی تفاوت بودن و بی احساس بودن برای بیوگرافی شبکه اجتماعی

مطالب مشابه را ببینید!

بیو زندگی واتساپ تلگرام (40 متن بیوگرافی معنی زندگی با جملات سنگین) بیو گنگ اینستاگرام؛ مجموعه 100 متن بیو گنگ شاخ با ترجمه بیو کوتاه مفهومی و عمیق؛ 150 متن بیو با مفاهیم ناب و پر مفهوم بیوگرافی عاشقانه جدید؛ 100 متن بیو رمانتیک احساسی کوتاه برای عشق و همسر متن بیو دلبرانه و دخترانه + جملات کوتاه برای دختران لاکچری و خاص متن بیو عاشقانه + تکست کوتاه رمانتیک برای بخش بیوگرافی اینستاگرام و تلگرام متن بیو غمگین + جملات کوتاه مفهومی بسیار غمناک برای بخش bio شبکه های اجتماعی بیو عاشقانه خاص دلبری جدید { 150 متن بیو دلبرانه برای عشق } متن بیو افراد متاهل + جملات کوتاه و تک خطی بیو و کپشن زن و مرد متاهل متن بیوگرافی روبیکا؛ جملات عاشقانه، احساسی، غمگین و شاد گلچین شده