تعبیر خواب گریه کردن؛ گریه کردن در خواب نشانه چیست؟

حتما شما هم برایتان پیش آمده است که در خواب خود را یا دیگری را در حال گریه کردن دیده باشید (تعبیر خواب گریه) و به دنبال تعبیر آن بگردید. در ادامه تعابیر مختلفی که از این نوع خواب دیدن بیان شده است را مشاهده خواهید نمود.

تعبیر خواب گریه کردن و گریستن

گریه کردن در خواب همیشه به معنای ناراحتی و غم و غصه تعبیر نمی شود بلکه می تواند تعبیری کاملاً برعکس آنچه در خواب دیده اید باشد.

گریه کردن برای مردن کسی

اگر خواب کسی را که واقعا مرده است ببینید و بازماندگان آن شخص در خواب شما برای او اشک بریزند، گناهان آن مرده کاملا پاک و از آمرزیدگان درگاه خداوند محسوب می شود و انشالله جای او در بهشت است.

اگر ببینید کسی بر غم عزیز خود اشک می ریزد و می گوید که او مرده است، طول عمر آن شخص اضافه شده و عمری دراز خواهد داشت و دیگران برای سلامتی او به شادی می پردازند.

تعبیرخواب گریه کردن و گریستن در خواب

گریه کردن سر قبر کسی که زنده است

اگر خواب ببینید که بر سر قبر کسی که در بیداری زنده است و شما خواب می بینید که مرده، نشسته اید و گریه می کنید، آن شخص در بیداری خانه می خرد و شما به شادی نزد او رفته و به او خرید خانه اش را تبریک می گویید.

اگر خواب ببینید که کسی که در بیداری مرده، سر قبر او دیگران نشسته اند و گریه می کنند، این تعبیر را دارد که آن مرده آمرزیده شده و دیگران از شادی روح آن مرحوم به وجد می آیند چون چنین شخصی آخرتی نیکو خواهد داشت.

در ادامه نظر معبرین مختلف را خواهیم خواند.

مطلب مشابه: تعبیرخواب رقصیدن

تعبیرخواب گریه کردن و گریستن در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینیم که دیگری گریه می‌کند خبری خوش به ما می‌رسد اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه می کندخوب است و جای نگرانی نیست.

چنانچه در خواب ببینیم گریه می کنیم در روزهای آینده خوشحال می‌شویم و حادثه ای خوب برای ما اتفاق میافتد.

اگر در خواب ببینیم که دیگری گریه میکندخبری خوش به ما میرسد ولی اگر در رویای خویش ببینیم که کسی میخندد و بعد از خنده بلافاصله گریه میکند و بعد به قهقهه می خندد خوب نسیت. نه برای آن کسی که می خندد و گریه میکند و نه برای ما که بیننده خواب هستیم.

اگر در رویای خویش ببینیم که کسی می‌خندد و بعد از خنده بلافاصله گریه میکند و بعد به قهقهه می‌خندد خوب نیست. نه برای آن کسی که می‌خندد و گریه می‌کند و نه برای ما که بیننده خواب هستیم.

گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق میافتد خواب گریه ببینیم. یک وقت هست که در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکیاست.

  1. چنان هق هق میگرئیم یا خودمان به سبب شدت گریستن بیدار می‌شویم یا اطرافیان ما را بیدار می‌کنند و می گویند در خواب گریه می کردی. دانشمندان و روان کاوان دریافته اند که این گریه یک تحریک شدید عصبی است و از نظر علم تعبیرخواب به هیچ عنوان تعبیر ندارد.
  2. تحریکات عصبی گاه موجب خنده میشود و گاه سبب گریه و این هردو حالت چنان واکنشی ایجاد میکند که اگر کسیدر کنار ما بیدار باشد میفهمد یا می بیند که در خواب ما می خندیم یا گریه می‌کنیم. اما گریه دیگری هست که روانی و روحی و صرفا رویاست. یعنی در خواب خودمان را می بینیم که گریه می‌کنیم یا دیگری اشک میریزد. این نوع گریستن در خواب تعبیر دارد. گریستن در خواب شادیو خرمیو فرح و انبساط است .

اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه میکندخوب است و جای نگرانی نیست.

امام صادق (ع)

تعبیر اشک که از چشم بیاید بر سه وجه است:

  1. اول شادی و خرمی،
  2. دوم غم و اندوه،
  3. سوم نعمت.

ابن سیرین

ابن سیرین گریه کردن در خواب را اینگونه معنا می کند که خداوند تو را خوشحال و خرسند و شادمان خواهد کرد.

اگر در خواب ببینی به خاطر گناهی که مرتکب شده‌اي گریه می کني یا این که در مجلس علم و یا مجلس قرائت قرآن و…مشغول گریه کردن هستی، تعبیرش این است که خداوند از روی فضل و رحمت خودش گناهان تو را می‌بخشد.

اگر صدای فریادی شبیه به گریه کردن بشنوی، تعبیرش آن است که شاد و خوشحال خواهی شد.

اگر خود را در حال گریه دیدی اما اشکی از چشمانت نیامد، بدان معنیست که دچار ضرر و زیان میشوی.

اگر در خواب دیدی که گریه کردی و بجای اشک از چشم تو خون سرازیر شد، تعبیرش آن است که کاری انجام داده ای و یا انجام خواهی داد که بدنبالش پشیمانی، ندامت و حسرت خواهد آمد.

ابراهیم کرمانی

اگر ببینی در چشم تو بجای اشک، گرد و خاک جمع شده است، به اندازه ان گرد و خاک، مال حلالی را بدون زحمت به دست می‌آوری.

اگر ببینی بدون گریه کردن روی صورت تو اشک میباشد، به تو حرف طعنه‌آمیز می زنند.

اگر در خواب ببینی اشک می‌ریزی، تعبیرش این است که غمگین و دردمند میشوی.

اگر ببینی اشک تو بروی صورتت می‌ریزد مال و اموال خودرا خرج میکنی.

اگر ببینی اشک سرد می‌ریزی، شاد و خوشحال می شوی.

معبران غربی

آنلی بیتون

اگر دختری دیگران را در حال گریستن ببیند، علامت ان است که تنها با از خود گذشتگی به محبوب خود خواهد رسید.

اگر تاجری در خواب دیگران را در حال گریستن ببیند، علامت ان است که در امور تجارت ورشکست خواهد شد.

گریستن در خواب، علامت آن است که بین افراد خانواده شما خبرهایی غم انگیز منتشر خواهد شد.

اگر در خواب دیگران را در حال گریستن ببینید، علامت ان است که پس از جدایی غم انگیز، با کسی آشتی خواهید کرد.

لوک اوینتهاو

در کتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب اشک: خصومت به شادی ختم می شود.

اچ میلر

اگر در خواب صداى گريه شخصى را بشنويد، به اين معنا است كه دچار بدشانسى مى‌شويد.

مطلب مشابه: تعبیرخواب پول

مطالب مشابه را ببینید!

تعبیر خواب گردنبند؛ انواع تعابیر خواب گردنبند و معنای آنها تعبیر خواب مردن؛ تعبیر خواب انواع مرگ و مردن از دید تعبیرگران معروف فال حافظ امروز جمعه 21 اردیبهشت با تفسیر { پیشگویی دقیق } چجوری فال حافظ و فال روزانه بگیرم که جوابش درست باشه؟ تعبیر خواب طلا برای زن و مرد و تعابیر مختلف از معبران معروف تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران