تعبیر خواب آینه؛ تعابیر جامع در مورد خواب آینه

خواب آینه از جمله خواب هایی است که بسته به موقعیت خواب و اینکه آینه شکسته باشد یا سالم تعابیر مختلفی دارد که در ادامه این مطلب از سایت روزانه بدان می پردازیم.

تعبیر خواب آینه

تعبیرخواب آینه

نگريستن در آينه خوب است چنان چه بيننده خواب خودش را ببيند.

آينه در خواب دوست و همدم و يار و مونس بيننده خواب است.

اگر زني چهره خودش را در آينه ببيند خداوند به او دختري عنايت مي فرمايد يا از جانب فرزند به او سود مي رسد و محبتي چشمگير مي شود.

اگر آينه داشتيد و آن را در عالم خواب به ديگري داديد نشان آن است که از مال خود بذل مي کنيد يا موجباتي فراهم مي آوريد که ديگري به درآمد و پول خوبي مي رسد.

چنان چه آينه اي که داريد قاب نقره داشته باشد بي حرمت مي شويد زيرا معبران اسلامي داشتن آينه نقره را مکروه دانسته اند.

پنهان کردن آينه در خواب عيب پوشي خويش است.

اگر بيننده صورت خودش را ببيند خداوند به او پسري عنايت مي فرمايد و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود مي رسد و اين فرزند غالبا بايد پسر باشد.

عده اي از معبران نگريستن در آينه را نشان غرور و خود خواهي مي دانند.

معبران مختلف نظرات متفاوتی در مورد انواع خواب در مورد آینه دارند که به تفسیر بیان خواهیم نمود.

 

امام جعفر صادق (ع)

اگر در خواب خود آیینه دیدی تعبیرش بر شیش چیز است: زن – پسر – مقام – دوست – شریک – کار روشن

اگر دختري در آينه نگاه کند شوهر مي کند و نزد شوهر عزيز و گرامي مي شود و چنان چه آن دختر ببيند که مردي بيگانه آينه اي به او مي دهد و در چهره او نگاه مي کند به ديدن دوستي غايب خشنود مي گردد.

 

دانیال نبی

آینه در خواب زن می باشد.

اگر در خواب شخصی ببیند که در آینه به کسی شراب داد، دلیل کند که از بهر کسی زن خواهد.

اگر شخصی در خواب ببیند که در آینه آب می خورد، دلیل که زن خواهد و مال یابد.

 

ابن سیرین

اگر خواب دیدید که آینه ای به کسی می دهید تعبیرش آن است که مالی را نزد کسی می گذارید.

اگر در خواب دیدید که در آینه نگاه می کنید مخصوصاً اگر آن آینه نقره ای باشد، کراهت از جاه و مکان است.

اگر در خواب دیدی آیینه ایی به کسی دادی تعبیرش سپردن مال پیش کسی است.اگر در خواب خود دیدی که در آیینه ی نقره ای نگاه میکنی تعبیرش کراهت از جاه و مکان است.

 

منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب آینه، دوست و همدم است.

اگر شخصی در خواب دید که در آینه به خود نگاه می کند تعبیرش غرور و خودخواهی است.

اگر شخصی در خواب دید که آینه خرید یا آینه شمعدان در خواب دید تعبیرش آن است که  ازدواج می کنید یا فرزندتان ازدواج می کند و یک ازدواج خوب است.

 

ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب زن حامله ای که در آیینه آهنی نگاه کند، پسری مانند پدر است.

 

آنلی بیتون

تعبیر خواب نگاه کردن در آینه، بیماری و رنج است.

اگر در خواب دیدی که آینه ای شکسته است خبر مرگ ناگهانی یکی از آشنایان به گوشتان خواهد رسید.

اگر شخصی دیگر را در آینه دیدید رفتار غیرمنصفانه ای خواهید داشت.

تعبیر خواب دیدن حیوانات در آینه، ناامید شدن و زیان است.

تعبیر خواب دختری که آینه بشکند، روابط دوستانه ناموفق است.

تعبیر خواب زنی که یک آینه ببیند، صحنه های غم انگیز است.

 

کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب یک زن خود را در آینه نگاه می کند، دوستان او را فریب می دهند.

تعبیر خواب شکستن آینه اتفاق غیر منتظره ای باعث پریشانی شما خواهد شد.

دیدن آینه کوچک در خواب به معنای خیانت است.

تعبیر خواب یک عاشق خود را در آینه نگاه می کند، کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست.

تعبیر خواب یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می کند، پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد.

تعبیر خواب یک دختر جوان خود را در آینه نگاه می کند، بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد.

تعبیر خواب یک مرد خود را در آینه نگاه می کند، باید در کار دقت بیشتری داشته باشد.

تعبیر خواب یک زن متاهل خود را در آینه نگاه می کند، او به شوهرش وفادار نخواهد بود.

 

لوک اویتنهاو

اگر در خواب خود آیینه دیدی تعبیرش خبر های ناخوشایند و اتفاقات شوم است.

اگر در خواب خود شکستن آیینه را دیدی به معنی این است که با امید های خود خدافظی کنید!

 

جابر مغربی

دیدن آینه شمعدان شکسته در خواب به نشانه ی قهر و یا جدا شدن دو فرد عاشق است یا به معنی خراب شدن رابطه ای عاشقانه بواسطه ی دخالت های بیجای دیگران،در هر صورتی دیدن چنین رویایی تعبیر خوبی به همراه ندارد اگر دیدی آینه شمعدان سر سفره عقد بی دلیل می شکند و فرو می ریزد تعبیر شکستن دل و یا گریستن زیاد است اگر دیدی دیگران اقدام به شکستن اینه شمعدان می کنند تعبیر رنجیدن و یا آزرده شدن تو توسط جمعی از اقوام نزدیک است اگر ببینی خودت آینه و شمعدان را می شکنی و این کار را از روی عصبانیت زیاد انجام دادی مسبب جدایی و یا پاره شدن رابطه ای خواهی شد.

چنانچه شخصی در خواب ببیند که آیینه داشت، بیفتاد و بشکست، دلیل کند اگر زن دارد طلاقش دهد و اگر زن ندارد زنی را از خویشان وی رحلت کند و بدان که آیینه به تاویل، به منزله خداوندگار بود.

 

 

 

موارد بیشتر:

تعبیر خواب گریه کردن

تعبیر خواب رقصیدن

تعبیر خواب نزدیکی با محرم

تعبیرخواب پول

مطالب مشابه را ببینید!

فال حافظ امروز دوشنبه 27 فروردین اسفند با تفسیر { پیشگویی دقیق } تعبیر خواب گردنبند؛ انواع تعابیر خواب گردنبند و معنای آنها تعبیر خواب مردن؛ تعبیر خواب انواع مرگ و مردن از دید تعبیرگران معروف چجوری فال حافظ و فال روزانه بگیرم که جوابش درست باشه؟ تعبیر خواب طلا برای زن و مرد و تعابیر مختلف از معبران معروف تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران