تعبیر خواب آتش | تعابیر و معانی دیدن آتش در خواب و معنی و مفهوم آن

تعبیر خواب آتش | مشاهده آتش در خواب چه معنی می دهد؟

در این بخش مجله روزانه تعبیر خواب آتش را می خوانید. اگر در خواب آتش ببینید به خطرات احتمالی در زندگی اشاره دارد که این خطر می تواند یک دعوا، بیماری و یا مال حرام باشد، معبران مسلمان خواب آتش را خواب خوبی نمی دانند و تعبیرکنندگان غربی و شرقی هم این خواب را اعلام هشدار می دانند که از درون به شما منتقل می شود، در ادامه تمامی تعابیر مربوط به خواب آتش را می خوانید.

 

تعبیر خواب روشن کردن آتش چیست؟

خواب روشن کردن آتش « برافروختن آتش » از دید تعبیرکنندگان مختلف تعبیرها و تفسیرهای متنوعی دارد. از نظر آنها این‌کـه روشن کردن آتش برای تولید گرماست یا برای سوزاندن و آتش سوزی در تعبیر آن موثر اسـت.

 

دیدن روشن کردن آتش « آتش افروختن » در خواب

 

محمد بن سیرین گوید: خواب آتش افروختن و روشن کردن آتش، نشانه قوت و توانمندی اسـت. اگر خواب دیدید کـه کسی بی فایده آتشی روشن کرد، نشانه آنست کـه بی سبب جنگ و خصومت کند.

تعبیر خواب آتش

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر کسی در خواب ببیند کـه در کنارش آتشی افروخته و روشن بود کـه برای او زیان نداشت، نشانه آنست کـه بـه او خیر و نیکی رسد.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده اسـت:

دیدن خواب روشن کردن آتش نشانه آنست کـه مجذوب یکنفر خواهید شد.

 

تعبیر خواب روشن کردن آتش برای گرم شدن و پخت و پز

محمد بن سیرین گوید: اگر خواب ببیند کـه آتش روشن کرد تا گرم شود، یا کسی گرم شود، نشانه آنست کـه چیزی طلب کند کـه ازآن منفعت یابد. اگر خواب ببیند کـه آتشی برافروخت تا با آن پخت و پز و یا چیزی را بریان کند، نشانه آنست کـه کاری پیش گیرد و اگر بیند کـه ازآن بریان بخورد، نشانه آنست کـه بـه اندازه آن، روزی بـه وی میرسد اما با غم و اندوه.

اگر خواب ببیند کـه بـه زیر دیگ آتش روشن میکرد، ودر دیگ گوشت بود یا چیزی دیگر، نشانه آنست کـه کاری بسازد کـه ازآن کار کدبانوی خانه را منفعت رسد. اگر خواب ببیند کـه در آن دیگ هیچ طعامی نبود، نشانه آنست کـه ازآن کار بـه او غم و اندوه رسد. اگر خواب ببیند کـه آتشی روشن کرد کـه حلوا بپزد، نشانه آنست کـه در مورد او بـه نیکی سخن گویند.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر خواب ببیند آتش را در تنور یا در آتش دان روشن کرد بدون آنکه غذا بپزد، نشانه آنست کـه با مردی از خویشان او جنگ و خصومت پیش آید. اگر خواب ببیند کـه خواست تا برای منفعت خود آتش روشن کند، و آن آتش گرما و روشنائی نمی داد، نشانه آنست کـه از علم خویش برخورداری یابد. اگر این شخص سلطان « دارای مقام » بود، نشانه آنست کـه دولتش افزون گردد،

 

تعبیر خواب آتش

 

جابر مغربی گوید:

اگر خواب ببیند کـه در بیابان آتش روشن میکرد کـه مردم از نور آن آتش راه می یافتند، نشانه آنست کـه برخی از مردم از علم و حکمت او بهره یابند و راه راست گیرند.

اگر خواب ببیند کـه آن آتش در حال خاموش شدن اسـت، نشانه آنست کـه احوالش متغیر باشد و از دنیا رحلت کند. اگر خواب بیند کـه آتشی در بیابان روشن کرد، « نه در جهت راه راست »، نشانه آنست کـه علم او مردمان رابه راه ضلالت می برد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بیننده خواب ببیند کـه آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران آنرا روشن کرده و یا بـه خاطر روشن کردن آتش « توسط شخصی ناشناس »،اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن اسـت کـه جست‌وجو و کنجکاوی میکنیم و ازآن سود می‌بریم و بینائی و هشیاری حاصل میکنیم.

تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب روشن کردن آتش برای آتش سوزی و سوزاندن

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی خواب ببیند در جایگاهی آتشی روشن کرد بـه قصد آتش سوزی، نشانه آنست کـه در مورد اهالی آنجا بدی گوید و غیبتشان را کند. اگر خواب ببیند کـه کسیکه بـه قصد آتش سوزی، آتش روشن کرده درگذشت، نشانه آنست کـه آن فرد بـه هلاکت میرسد.

 

جابر مغربی گوید:

اگر ببیند کـه در جایگاهی آتش روشن کرد، تا آن جا بسوزد، و آتش سوزی وی را سوزاند « اگر او تاجر باشد » نشانه آنست کـه خرید و فروش بـه خطا کند و مالش حرام خواهد بود. اگر بیند کـه از خانه همسایه آتش برمیدارد، نشانه آنست کـه مالی حرام بـه او میرسد.

 

تعبیر خواب آتش


 

تعابیر بیشتر درمورد خواب آتش

اگر در خواب ببینید کـه هوای بیرون از خانه سرد اسـت و شـما آتشی را درون خانه خود برپا می‌کنید، این خواب تعبیری مثبت دارد و نشان میدهد کـه دوستان نزدیک شـما بـه زودی بـه دیدار شـما خواهند آمد و اوقات خوشی رابا آنها خواهید گذراند. هم چنین این خواب گویای آن اسـت کـه شـما یا یکی از نزدیکانتان بـه زودی باردار میشوید.

 

تعبیر خواب روشن کردن آتش برای فردی دیگر

اگر در خواب ببینید کـه آتشی را برای دیگری روشن میکنید، تعبیر آن اسـت کـه دوستان زیادی اطراف شـما وجود دارند و شـما طبق معمول بـه آنها کمک میکنید. شـما از وقت گذراندن با دوستان خود لذت میبرید و بـه پیدا کردن دوستان جدید نیز علاقمند هستید.

 

تعبیر خواب آتشی که در اجاقی در حال سوختن است

اگر در خواب ببینید کـه آتشی در امنیت کامل در اجاقی در حال سوختن اسـت، تعبیر آن اسـت کـه شـما در زندگی خود راضی و خوشنود هستید و بـه دنبال روشنایی و نوری دیگر در زندگی می‌گردید.

 

تعبیر خواب آتشی که باران آن را خاموش می کند

اگر در خواب ببینید کـه باران آتش را خاموش میکند، نشانه اي شوم اسـت و بـه این مفهوم اسـت کـه شـما در آینده اي نزدیک شغل و پول بسیار زیادی را از دست میدهید.

 

تعبیر خواب روشن کردن آتش برای نابود کردن دیگری

اگر در خواب ببینید کـه برای نابود کردن کسی یا چیزی آتشی روشن می‌کنید، این خواب نمادی از کينه و حسادتی اسـت کـه شـما در قلب خود احساس میکنید. ممکن اسـت این احساس کينه با یکی از دوستان یا همکاران شـما در ارتباط باشد.

 

تعبیر خواب شغل آتش نشانی

اگر در خواب ببینید کـه شـما آتشنشان هستید، تعبیر آن اسـت کـه احتمالا مشکلات بسیار زیادی در زندگی دارید. شـما دائما تحت فشار استرس هستید و این خواب بشما هشدار می‌دهد تا با مشکلات خود روبه‌رو شوید و هرچه زودتر راه حلی برای آنها پیدا کنید.

تعبیر دیگری برای این خواب وجوددارد. خاموش کردن آتش در خواب میتواند نشان دهنده آن باشد کـه شـما در روزهای پیش روی پول بسیار زیادی از دست خواهید داد. توصیه می‌کنیم کـه مراقب پول هاي خودتان باشید و انها رابا احتیاط خرج کنید. اگر میخواهید دراین دوران از هر گونه خسارت مالی پیش گیری کنید، از دیگران پول قرض نگیرید و بـه دیگران پول قرض ندهید.

تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آتشخوار

اگر در خواب ببینید کـه شـما شعبده بازی آتشخوار هستید، نشان دهنده آن اسـت کـه شـما از توانایی بازرسی کردن خشم خود برخوردار هستید.

 

تعبیر خواب دیدن چیزی در حال سوختن

اگر در خواب چیزی را در حال سوختن ببینید، تعبیر آن اسـت کـه شـما در احساسات خود غرق شده اید. این خواب می‌تواند نمادی از احساسات جنسی شـما نیز باشد.

 

تعبیر خواب سوختن با آتش

اگر در خواب ببینید کـه آتش شـما را می سوزاند، تعبیر آن اسـت کـه بـه زودی نظارت اعصاب خودرا از دست می‌دهید. شـما مشکلی دارید کـه شـما را از درون می سوزاند.

اگر در خواب ببینید کـه آتش تا حد مرگ شـما را می سوزاند، نشان دهنده آن اسـت کـه شـما مانع از وقوع هر تغییری در زندگی خود میشوید. در واقع، شـما از قرار گرفتن در موقعیت هاي جدید و روابط جدید هراس دارید.

 

تعبیر خواب فرار کردن از آتش

اگر در خواب ببینید کـه از آتش فرار می‌کنید، این خواب نشانه اي مثبت اسـت. در دوران پیش روی موفقیت هاي زیادی خواهید داشت و بر تمام مشکلات و دشواری هاي مسیر زندگی خود پیروز خواهید شد.

 

تعبیر خواب نجات دادن کسی از آتش

اگر در خواب ببینید کـه شـما کسی را از آتش نجات میدهید، تعبیر آن اسـت کـه شـما دوستانی واقعی در زندگی خود دارید و بهمین دلیل فردی شاد و خوشحال هستید. این دوستان بشما در غلبه بر مشکلات و دشواری هاي زندگی کمک می‌کنند و مانع از زمین خوردن شـما میشوند.

 

تعبیر خواب نگاه کردن به آتش از دور

اگر در خواب ببینید کـه از دور بـه آتش نگاه می‌کنید، تعبیر آن اسـت کـه ممکن اسـت در آینده مرتکب اشتباهاتی شوید. هم چنین ممکن اسـت قرار ملاقات مهمی را از دست بدهید. بنابر این مراقب باشید و از این پیشامد پیشگیری کنید.

 

تعبیر خواب روشن کردن آتش با دستان خودتان

اگر در خواب ببینید کـه می‌توانید آتشی رابا دستان خودتان راه بیندازید، تعبیر آن اسـت کـه خشمی درون شـما وجوددارد و شـما تلاش می‌کنید تا آنرا سرکوب کنید. هم چنین ابراز کردن خودتان برای شـما کاری بسیار مشکل و سخت اسـت.

 

تعبیر خواب دیدن آتشی نامرئی

دیدن آتشی نامرئی در خواب نمادی از پالایش و تصفیه درونی خودتان اسـت. این خواب بشما هشدار میدهد کـه اکنون زمان پرداختن بـه شروعی جدید و پشت سر گذاشتن گذشته فرا رسیده اسـت.

 

تعبیر خواب آب و آتش

دیدن آب و آتش درکنار هم در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما در زندگی واقعی خود گرفتار مساله اي بزرگ و اساسی هستید. درواقع چالشی عاطفی درون خودتان وجوددارد و شـما در هردو جهت کشیده می‌شوید.

دیدن آتش بازی در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه بـه زودی احساسات سرکوب شده خودرا بیرون می ریزید و استعداد و خلاقیت خود رابه دیگران نشان میدهید.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن خواب آتش نشانه فتنه اسـت

 

حضرت دانیال گوید:

دیدن خواب آتش نشانه مال حرام اسـت. اگر در خواب ببیند کـه از آتش، گرمی بـه او رسید نشانه آنست کـه کسی در مورد او غیبت میکند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر در خواب بیند پاره هاي آتش می‌خورد، نشانه آنست کـه مال یتیمان خورد. اگر در خواب ببیند کـه از دهان وی آتش بیرون می‌آید، نشانه آنست کـه سخن دروغ و بهتان گوید. اگر در خواب ببیند کـه هیزم زیادی در آتش می سوخت، نشانه آنست کـه در آن دیار جنگ و فتنه میشود.

اگر در خواب ببیند در دریای آتشی افتاده، نشانه آنست کـه بـه مردم آنجا، ستم رسد. اگر در خواب در جایی ناشناخته آتش دید، نشانه بی دینی اسـت. اگر در خواب ببیند کـه آتش در جامه و لباس کسی افتاده، نشانه آنست کـه بـه آن شخص مصیبت و ترس و بیم میرسد. اگر در خواب خودرا در آتش ایستاده ببیند، نشانه آنست کـه وی را رنج رسد.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی در خواب آتشی عظیم در زمین ببیند، نشانه آنست کـه در آنجا فتنه و جنگ افتد. اگر کسی در خواب آتشی بدون زبانه و کوچک، در زمین ببیند نشانه بیماری در آن جاست.

 

لوک اویتنهاو می گوید:

خواب آتش نشانه اعلان خطر در مقابل یک دزد اسـت. خواب شعله هاي آتش نشانه آنست کـه مبلغ زیادی پول بـه دستتان خواهد رسید.

 

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر کسی در خواب ببیند کـه بر سر آتشی بزرگ گرم می‌شود، نشانه آنست کـه بـه پادشاهی بزرگ نزدیک گردد. اگر کسی در خواب ببیند کـه در آتشی چیزی ریخت، نشانه آنست کـه شغل دنیایی وی تمام گردد. اگر کسی در خواب ببیند کـه در آتشی بزرگ، گنبد یا مناره میسوخت، نشانه آنست کـه سلطان آنجا هلاک گردد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بیننده خواب ببیند کـه وی را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن اسـت کـه از منبع قدرتی بـه او ستم میشود.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده اسـت:

اگر در خواب ببینید کـه شـما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم میزنیدنشانه آنست کـه نمیدانید چطور خشمتان را نظارت کنید. اگر در خواب یک آتش با شعله هاي خوب ببینید نشانه آنست کـه شادی بزرگ در پیش دارید. دیدن خواب دود بسیار، بدون آتش نشانه آنست کـه یک مصیبت در پیش اسـت.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده اسـت:

اگر در خواب ببینید کـه شـما در آتش هستید نشانه موفقیت و خوشحالی اسـت. اگر در خواب ببینید کـه یک آتش خاکستر شده نشانه آنست کـه شانس نخواهید داشت. دیدن خواب یک آتش بزرگ نشانه تغییرات بسیار جدی در کارها اسـت.

دیدن خواب یک شعله کوچک نشانه خبر هـای خوش اسـت. اگر در خواب ببینید کـه چیزی را از میان آتش با دستتان بیرون میکشید نشانه آنست کـه از موانع و مشکلات عبور می‌کنید. دیدن خواب آتش مصنوعی نشانه آنست کـه بـه زودی بچه دار خواهید شد.

 

تعبیر دیدن آتش همراه با دود در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر در خواب آتش همراه با دود ببینید « در میدان جنگ » نشانه آنست کـه از سلطان، ترس و وحشت بـه مردم میرسد.

 

حضرت دانیال گوید:

اگر کسی خواب آتش بی دود ببیند نشانه آنست کـه بـه پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود. اگر کسی خواب آتش همراه دود ببیند نشانه آنست کـه بـه قدر آن مال حرام، رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت بـه او میرسد.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی خواب آتش همراه با دود ببیند نشانه ترس و بیم در کارها اسـت.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده اسـت:

خواب یک آتش بدون دود نشانه آنست کـه پول فراوان بـه دستتان می‌آید.

 

تعبیر خواب سوختن و یا نسوختن در آتش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینیم کـه آتش برمی داریم و مـا را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می‌کنیم و بـه اوج موفقیت می‌رسیم. اگر در خواب ببینیم کـه آتش مـا را نسوزاند نشان آن اسـت کـه با بی رغبتی بـه سفری میرویم کـه ازآن سفر هیچ سودی عاید مـا نمی‌شود.

 

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید، نشانة خوشبختی و سعادت اسـت. این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همین طور برای افرادی کـه در خشکی بسر می‌برند، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی اسـت.

 

تعبیر خواب باریدن آتش از آسمان

 

اسماعیل بن اشعث گوید:  اگر کسی خواب ببیند کـه از آسمان، مانند باران آتش می بارید، نشانه بلا و فتنه و خون ریزی اسـت، اگر کسی خواب ببیند کـه از آسمان آتش می آمد و کسی را نسوزاند، نشانه ترس از عذاب حق تعالی باشد. اگر کسی خواب ببیند کـه آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را سوزاند، نشانه آنست کـه در آن دیار مرگ بسیار پیش میاید.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی خواب ببیند کـه آتش از آسمان می بارید و شهری یا محله یا سرائی سوخت، نشانه آنست بلا و فتنه، بـه اهالی آن شهر میرسد.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده اسـت:

دیدن خواب باریدن آتش از آسمان نشانه غم واندوه اسـت.

مطالب مشابه را ببینید!

فال حافظ امروز دوشنبه 27 فروردین اسفند با تفسیر { پیشگویی دقیق } تعبیر خواب گردنبند؛ انواع تعابیر خواب گردنبند و معنای آنها تعبیر خواب مردن؛ تعبیر خواب انواع مرگ و مردن از دید تعبیرگران معروف چجوری فال حافظ و فال روزانه بگیرم که جوابش درست باشه؟ تعبیر خواب طلا برای زن و مرد و تعابیر مختلف از معبران معروف تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران