تعبیر خواب زندانی شدن؛ تعبیر خواب رفتن به زندان و حبس شدن در زندان

تعبر خواب زندان

تعبیر خواب زندان, زندانی شدن, تعاببر خواب حبس شدن، تعبیر خواب حبس شدن، معنی خواب زندانی شدن

تعبر خواب زندان

در این بخش روزانه تعبیر خواب زندانی شدن و یا حبس شدن را می خوانیم. حبس شدن می تواند در یک اتاق باشد و یا می تواند در هر مکان دیگری باشد. زندانی شدن فقط به میله های زندان محدود نمی شود و در هر مکانی می تواند فرد زندانی شود و در خواب ببینید. معبران اسلامی زندان رابه اندوه تعبیر کرده اند و غربی ها بـه احتیاط در رفتار و کارها تعبیر کرده اند.

 

تعبیر خواب زندانی شدن

دیدن زندان در خواب نشانه حبس و محدودیت اسـت. شـما در زندان نمی توان کارهای گذشته را انجام دهید و احساس اسانی کنید. دیدن زندان در خواب می تواند ناشی از تحمل کردن یک رابطه باشد کـه سودی بشما نمی رساند. احساسی کـه زندگی شـما حول محور خوشحالی شخص دیگری میچرخد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید

زندان بـه خواب دیدن گور و بلا اسـت و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان. اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل کـه خداوند بـه تمامی بیابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شـما رهایی اسـت از غم و اندوه و گرفتاری‌هاي زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این اسـت و گرفتاری اسـت و اشتغال از نوع کارهایی دست و پاگیر و تشویش برانگیز.

 

لوک اویتنهاو میگوید زندان بازپروری:

شایعات، غیبت کردن

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود.

 

آنلی بیتون می گوید:

دیدن زندان در خواب، نشانه آن اسـت کـه کارهایی انجام می دهید کـه متأسفانه بـه زیان خودتان تمام خواهد شد.

 

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند در زندان بودو آن زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک اسـت، زیرا کـه زندان مجهول گور اسـت. اگر زندان مشهور و آشنا بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند.

 

تعبیر خواب زندانی شدن

آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید زندانی شده‌اید، نشانه آن اسـت کـه از محیط خانواده ناراضی خواهید بودو شغل خودرا از دست خواهید داد.

 

تعبیر خواب فرار از ازندان

آنلی بیتون می گوید: فرار از زندان در خواب، نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت اسـت.

 

تعبیر خواب از زندان آزاد شدن

آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‌اید بدانید کـه غم و اندوه فراوانی در انتظار شـما اسـت.

 


 

روانشناسی حبس و زندانی شدن در خواب علم چه می گوید؟

اگر در خواب ببینید کـه نزدیک یک زندان ایستاده اید، تعبیر آن اسـت کـه رفتارهای جسورانه و بی ملاحظه تان شـما را در دردسر خواهد انداخت. شاید رفتار یا گفتار شـما بـه گونه اي بوده اسـت کـه بـه کسی توهین کرده‌اید یا وی را از خود آزرده اید و بهمین دلیل ماجراهای بسیار زیادی در انتظار شـما خواهد بود.

 

دیدن زندان از دور در خواب

این خواب نیز نشان دهنده مشکلاتی اسـت کـه قادر هستید در دوران پیش روی خودتان مانع از بروز آنها بشوید. مهارت هاي ارتباطی شـما و اقدام هاي هوشمندانه تان بشما کمک می‌کنند تا از مشکلات فاصله بگیرید. چشم هاي خودرا باز نگه دارید و تمام استعدادهای خودتان رابه کار ببرید تا در مسیر خود بـه حرکت ادامه داده و از مشکلات پیش گیری کنید.

 

تعبیر خواب زندانی بودن

اگر در خواب ببینید کـه در زندان هستید، این خواب نشان دهنده سرمایه گذاری هاي شـما اسـت. اگر چـه زندانی بودن حتی در خواب هم تجربه اي ناخوشایند اسـت اما این خواب تعبیری مثبت بـه همراه دارد. اکنون زمان مناسبی برای سرمایه گذاری و انجام امور کاری اسـت. هرکاری کـه هم اکنون شروع کنید، نتیجه اي مثبت خواهد داشت و شـما از منافع آن بهره مند خواهید شد.

 

تعبیر خواب دیدن یکی از نزدیکان خود در زندان

اگر در خواب یکی از نزدیکان خودرا در زندان ببینید، تعبیر آن اسـت کـه شـما در زمان لازم برای کمک بـه این فرد حاضر خواهید بود. این فرد می تواند یکی از افراد خانواده شـما یا یکی از دوستان تان باشد کـه بـه کمک و راهنمایی شـما نیاز دارد. تقاضای کمک وی را نادیده نگیرید و برای کمک بـه او در معرض باشید زیرا او نیز در هنگام ضرورت از کمک بشما دریغ نخواهد کرد.

 

تعبیر خواب مقاومت در رفتن به زندان

اگر در خواب ببینید کـه مقاومت می‌کنید و بـه زندان نمی‌روید، این خواب نشانه اي مثبت اسـت کـه با سرمایه گذاری ها و پروژه هاي کاری شـما در ارتباط اسـت. شـما باید بـه راه هاي جدیدی برای کسب درآمد فکر کنید و برنامه هاي کاری خودرا بروز رسانی کنید.

 

تعبیر خواب دیدن شریک عاطفی خود در زندان

اگر در خواب شریک عاطفی خودرا در زندان ببینید، تعبیر آن اسـت کـه احتمالا شـما مشکلاتی را در رابطه تان تجربه خواهید کرد. اگر پیش از این مشکلاتی در رابطه عاطفی تان داشتید، شاید دوباره سر و کله این مشکلات پیدا شود و ماجرایی جدید را در زندگی شـما بـه وجود آورد.

 

تعبیر کلی دیدن زندان در خوا

بـه طور کلی دیدن زندان در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه رازهای شـما فاش می‌شود. شاید شـما موضوع محرمانه اي رابه یکی از نزدیکان خود یا کسیکه چندان بشما نزدیک نیست گفته بودید و حالا این موضوع برملا می‌شود. در انتخاب افرادی کـه رازهای خودرا با انها در بین می‌گذارید باشید و از دادن اطلاعات بیش از اندازه بـه هر شخصی خودداری کنید.

 

تعبیر خواب نگاه کردن از پنجره زندان

این خواب نشان دهنده عدم قدرت و ناتوانی شـما در رها شدن از مشکلاتی اسـت کـه در حال حاضر گرفتار آنها هستید. شـما احساس می‌کنید کـه آزادی و راه حل در معرض شـما قرار دارد اما نمی‌توانید بـه اسانی بـه این راه حل ها پی ببرید. اگر راه حلی پیدا نکردید، چندان بـه خودتان سخت نگیرید زیرا برخی اوقات مـا نمی‌توانیم آنچه کـه مـا را محاصره می‌کند را تغییر دهیم.

 

تعبیر خواب تلاش برای رها شدن از زندان

اگر در خواب ببینید کـه تلاش می‌کنید تا از زندان رها شوید، تعبیر آن اسـت کـه شـما تمایل دارید محدوده اسانی خودرا شکسته و چیزهای جدیدتری را امتحان کنید. شـما احساس میکنید کـه گیر افتاده اید و هیچ فضایی برای تکان خوردن ندارید. این وضعیت شـما را تحت فشار قرار داده اسـت و موجب میشود احساس ناراحتی و نارضایتی را تجربه کنید.

 

تعبیر خواب دیدن یکی از افراد خانواده در زندان

اگر در خواب یکی از افراد خانواده خودرا در زندان ببینید، این خواب نشان دهنده کنترلی اسـت کـه شـما بر یکی از افراد خانواده خود دارید. این فرد شـما را دوست دارد و شـما را الگوی خودش در زندگی می‌داند و شـما می‌دانید کـه چـه تاثیری بر او دارید. از این تاثیر بـه شکل درست و صحیح استفاده کنید و بـه این فرد کمک کنید تا دوباره روی پاهای خودش بایستد.

 

تعبیر خواب آزاد کردن فردی از زندان

اگر در خواب ببینید کـه فردی را از زندان آزاد میکنید، تعبیر آن اسـت کـه شـما در ارتباط برقرار کردن با دیگران مشکل دارید و این واقعیت بشما استرس میدهد. شاید باید فردی را پیدا کنید کـه علائق مشترکی با شـما دارد و شـما می‌توانید با همکاری یک دیگر کار مشترکی رابه انجام برسانید.

مطالب مشابه را ببینید!

فال حافظ امروز جمعه 10 آذر آبان با تفسیر { پیشگویی دقیق } تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران تعبیر خواب افتادن؛ انواع تعبیر خواب سقوط و افتادن از بلند تعبیر خواب نزدیکی؛ معنی دیدن رابطه جنسی در خواب و تعابیر آن تعبیر خواب ایستگاه قطار؛ دیدگاه معبران درباره ایستگاه قطار تعبیر خواب جغد؛ تمام تعابیر دیدن جغد در خواب