متن عاشقانه انگلیسی در مورد چشم زیبا با ترجمه فارسی

جملات عاشقانه و زیبای انگلیسی در مورد چشم

در این بخش زیباترین جملات عاشقانه به زبان انگلیسی در مورد چشم و چشمان زیبا و جذاب را با ترجمه فارسی گردآوری کرده ایم و امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیرد.

Look into my eyes and hear what I’m not saying, for my eyes speak louder than my voice ever will

به چشم های من نگاه کن و گوش فرا بده به آن چه که می گویم. چشم های من همواره بلند تر از صدای من صحبت خواهند کرد

***

Behind the most beautiful eyes, lay secrets deeper and darker than the mysterious sea.

در پس زیباترین چشم ها، راز هایی عمیق تر و تاریک تر از دریا های ناشناخته وجود دارد

***

Opening your eyes is not enough, Use them to create the world you want to see.

باز کردن چشم هایت کافی نیست. از آن ها برای ساختن دنیایی که دوست داری استفاده کن

***

Don’t judge me unless you have looked through my eyes.

من را قضاوت نکن مگر زمانی که از چشم های من بنگری

***

Your eyes are like windows through which the reflection of your pure soul can be seen.

چشم های تو مانند پنجره ای هستن که در طریق آن می توان انعکاس روح پاک و خالص تو را دید

***

The beauty of a woman must be seen in her eyes not in her physical appearance. Eyes are the doorway to her heart, the place where love truly resides.

زیبایی یک زن را باید در چشم های او دید نه در مشخصات ظاهری او. چشم ها راهی به قلب او هستند، جایی که عشق واقعی در آن ساکن شده است.

***

مطلب مشابه: شعر نگاه و برگزیده اشعار با موضوع نگاه

متن عاشقانه انگلیسی در مورد چشم

Look into my eyes and you will see what your love is doing to me. My eyes have learned to smile

به چشم های من نگاه کن و ببین که عشق تو با من چه کرده است. چشم های من یاد گرفته اند که لبخند بزنند.

***

جملات کوتاه ترجمه شده در مورد چشم زیبا

Every closed eye is not sleeping, and every open eye is not seeing.

هر چشم بسته ای خواب نیست و هر چشم بازی در حال نگاه کردن نیست

***

If I can see pain in your eyes then share with me your tears. If I can see joy in your eyes then share with me your smile.

اگر من می توانم درد را در چشم های تو ببینم پس اشک هایت را با من قسمت کن. اگر من می توانم لذت را در چشم های تو ببینم پس لبخندت را با من قسمت کن

***

Perhaps our eyes need to be washed by our tears once in a while, so that we can see life with a clearer view again.

شاید چشم های ما نیاز دارند هر از چند گاهی با اشک های ما شسته شوند تا بتوانیم زندگی را با دیدی پاک تر از نو ببینیم

***

A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.

مرد از طریق چشم هایش و زن از طریق گوش هایش عاشق می شود

***

When a woman is talking to you, listen to what she says with her eyes.

هنگامی که یک زن با شما صحبت می کند، به آن چه که چشم هایش بیان می کنند گوش دهید.

***

The eyes are one of the most powerful tools a woman can have.

چشم ها قدرت مند ترین اسلحه ای هستند که زن ها در اختیار دارند.

***

The world only exists in your eyes. You can make it as big or as small as you want

جهان تنها در چشم های تو جای دارد. تو می توانی هر طور که می خواهی آن را بزرگ یا کوچک کنی

***

متن انگلیسی در مورد چشمان زن

Tears are nature’s lotion for the eyes. The eyes see better for being washed by them.

اشک ها شستشو دهنده های طبیعی چشم ها هستند. چشم های وقتی شسته می شوند بهتر خواهند دید

***

متن عاشقانه انگلیسی در مورد چشم زیبا با ترجمه فارسی

The eye is the jewel of the body

چشم ها جواهرات بدن هستند

***

I wish my eyes could take photos

ای کاش چشم های من می توانستند عکس بگیرند

***

Looking into someone’s eyes changes the entire conversation

نگاه کردن به چشم های دیگری همه مکالمه را تغییر خواهد داد

***

متن عاشقانه انگلیسی در مورد چشم

In a sea of people my eyes will always search for you

در دریای مردم چشم های من همیشه به دنبال تو خواهند گشت

***

Smile. Your eyes sparkle when you do

لبخند بزن. چشم های تو وقتی این کار را می کنی می درخشند

***

جملات عاشقانه در مورد چشم

He had beautiful eyes. The kind you could get lost in. And I guess I did

او چشم هایی زیبا داشت. از آن چشم هایی که می توانی در آن گم شوی و من حدس می زنم که گم شدم

***

She had a galaxy in her eyes, A universe in her mind

او یک کهکشان در چشم هایش و یک جهان در ذهنش داشت

***

Open your eyes, look within. Are you satisfied with the life you’re living?

چشم هایت را باز کن و به آن نگاه کن. از زندگی ای که داری راضی هستی؟

***

Since we cannot change reality, let us change the eyes which see reality.

از آن جایی که ما نمی توانیم واقعیت را تغییر دهیم به ما اجازه بدهید چشم هایی که واقعیت را می بینند را تغییر دهیم.

***

The soul would have no rainbow had the eyes no tears.

روح هرگز بدون اشک چشم ها رنگین کمانی نخواهد داشت

***

You never know how you look through other people’s eyes.

تو هرگز نمی فهمی در چشم های مردم چگونه به نظر می رسی

***

For a day, just for one day, talk about that which disturbs no one and bring some peace into those beautiful eyes.

برای یک روز، فقط برای یک روز، درباره چیزی صحبت کن که برای کسی مزاحمتی ایجاد نکند و صلح را به آن چشم های زیبا بیاور

***

Let your soul smile through your heart and your heart smile through your eyes.

به روحت اجازه بده از طریق قلبت لبخند بزند و به قلبت اجازه بده از طریق چشم هایت لبخند بزند.

***

To have beautiful lips, say beautiful things. To have beautiful eyes, look at people and see the good in them.

برای داشتن لب های زیبا چیز های زیبا بگو. برای داشتن چشم های زیبا به مردم نگاه کن و خوبی های آن ها را ببین.

***

متن زیبا در مورد چشمان زیبا

One day, someone will look you in the eyes and make you realize what love truly is.

یک روز، کسی در چشم های تو نگاه خواهد کرد و به تو می فهماند که عشق واقعی چیست.

***

Those eyes of yours are the only pair of eyes I would never get tired staring at all life long.

آن چشم های تو تنها چشم هایی هستند که من هرگز از خیره شدن به آن ها برای همه عمرم خسته نخواهم شد.

***

You are the reason why I wake up each morning, to look and stare at your beautiful eyes.

تو دلیلی هستی که من هر صبح از خواب بیدار می شوم. تا به چشم های زیبای تو نگاه کنم و به آن ها خیره شوم

***

Your eyes are the brightest things I have ever seen, maybe even brighter than the stars above.

چشم های تو روشن ترین چیزی است که من تا به حال دیده ام. شاید حتی از ستاره های بالای سرمان هم روشن تر باشد.

***

When I look into your eyes I realized I want to belong to you all my life.

هنگامی که من به چشم های تو نگاه می کنم متوجه می شوم که می خواهم تمام عمرم را متعلق به تو باشم

***

I love the way your eyes tell me all that you need to tell me, it truly makes me happy, really!

من راهی را که چشم های تو برای گفتن حرف هایی که نیاز است به من گویی دارند را دوست دارم. این واقعا من را خوشحال می کند. واقعا!

***

I feel like I could fly when I look into your eyes.

هنگامی که به چشم های تو نگاه می کنم احساس می کنم که می توانم پرواز کنم.

***

The eyes have one language everywhere.

چشم ها در همه جا به یک زبان سخن می گویند

***

You don’t see with your eyes, you see with your brain.

تو با چشم هایت نمی نگری با مغزت نگاه می کنی

***

Eyes that do not cry, do not see.

چشم هایی که گریه نمی کنند، نمی بینند

***

Keep you eyes on the stars, and keep your feet on the ground

چشم هایت را به سوی ستاره ها و پا هایت را بر روی زمین نگه دارد

***

My eyes are an ocean in which my dreams are reflected….

چشم های من اقیانوسی است که رویا های من در آن انعکاس پیدا می کند.

***

A woman’s eyes cut deeper than a knife.

چشم های یک زن عمیق تر از چاقو می برد.

***

You know you’re in love when you can see your unborn children in her eyes.

تو زمانی می فهمی عاشق شدی که فرزند به دنیا نیامده ات را در چشم های او ببینید.

***

I wish there was nothing else in the world to do expect for losing myself in your eyes. I could continue doing that for the rest of my life time. I Love You.

امیدوار بودم هیچ چیز دیگر برای انجام دادن در دنیا به غیر از گم شدن در چشم های تو نبود. من می توانم به این کار برای باقی عمرم ادامه بدم. دوستت دارم.

***

The eyes shout what the lips fear to say

چشم ها آن چه که لب ها از بیان آن وحشت دارند را فریاد می زنند

مطالب مشابه را ببینید!

متن انگلیسی تبریک روز برادر 24 می و 3 خرداد با جملات زیبای ترجمه شده متن انگلیسی در مورد خدا + جملات ناب و زیبا در مورد خداوند با ترجمه فارسی متن انگلیسی سنگین؛ جملات زیبا و با معنی با موضوعات مختلف به انگلیسی متن انگلیسی بهار و جملات و اشعار دل انگیز در مورد فصل زیبای بهار متن انگلیسی درباره زندگی سخت با ترجمه فارسی؛ جملات سنگین زندگی متن انگلیسی درباره تنهایی با ترجمه فارسی با جملات غم انگیز احساسی متن انگلیسی حفاظت از محیط زیست + جملات انگلیسی مهم محیط زیست با ترجمه فارسی متن انگلیسی تبریک روز مهندس با جملات زیبا و ترجمه شده متن انگلیسی کوتاه غمگین؛ جملات غم انگیز ناراحتی انگلیسی با ترجمه متن انگلیسی خفن برای استوری؛ جملات فوق زیبا با ترجمه