متن سنگین و عاشقانه با فونت شکسته + جملات زیبا با فونت خاص شکسته

متن و جملات زیبا و عاشقانه سنگین با فونت شکسته زیبا

فونت های شکسته هم مانند فونت کشیده زیبایی خاصی دارند و متن های عاشقانه با فونت شکسته هم بسیار جالب و احساسی تر هستند. در ادامه مجموعه متن و جملات سنگین عاشقانه و زیبا با فونت شکسته را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

وَ فِڪر ڪُـטּ ڪِـہ چِـہ تَنهآست ..

اَگَر مآهیِ ڪوچَڪ ؛ دُچآرِ آبیِ دَریآیِ بیڪَرآטּ بآشَد .. هَمیشِـہ فآصِلـہ ای هَست .. دُچآر بآیَد بود [!] ×

***

زندِگی وآ۳ دوست دآشتَـטּُ بآوَر ڪَردَنِـہ ..

مَـטּ مُدَتهآست ڪِـہ دوست دآشتَم ُ بآوَر ڪَردَم .. مُدَت هآ رآست گُفتَمُ دروغ شِنیدَم [!] ×

***

اَز بیـטּ دو وآژه یِ اِنسآטּُ اِنسآنیَت ؛ اَوَلی تو ڪوچِـہ ها ُدُوُمی لآ بِـہ لآیِ ڪِتآبآ سَرگَردونِـہ [!] ×

***

هَمیشِـہ سُڪوت نِشونِـہ یِ تاییدِ حَرفِ طَرَفِ مُقآبِل نیست ؛ گآهی نِشونِـہ یِ قَطعِ اُمید اَز سَطحِ شُعورِشِـہ [!] ×

***

متن خاص با فونت شکسته

وآقِعا بُزُرگتَریـטּ اِشتبآهی ڪِـہ هَر ڪَس تو زندگیش میڪُنِـہ اینِـہ ڪِـہ

فِڪر میڪُنِـہ اَگِـہ بآ بَقیِـہ ڪآری نَدآشتِـہ بآشِـہ , اونآ هَم باهآش ڪآری نَدآرَטּ ,, [!] ×

***

بَعضی وَقتآ خُدآ رو بُزُرگ میبینَم ,, بَعضی وَقتآ هَم ڪوچیڪ

ایـטּ تو نیستی ڪِـہ بُزُرگ میشیُ ڪوچیڪ ,, مَنَم ڪِـہ گآهی نَزدیڪ میشَمُ گآهی دور ,, [!] ×

***

متن سنگین و عاشقانه با فونت شکسته

ڪُلا آدَمآ اَز نَظَر مـטּ چهآر دَستَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ مُتَعآدِلَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ هیچوَقت اِشتِبآه نِمیڪُنَـטּ

اونآیی ڪِـہ هیچوَقت بِـہ جُز اِشتِبآه ڪآری نِمیڪُنَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ اَصلا ڪآری نِمیڪُنَـטּ ,, [!] ×

***

رآبِطِـہ هآ هیچوَقت بآ مَرگِ طَبیعی نِمیمیرَטּ ,, خودخوآهیُ بَداَخلآقیُ غِفلَت اونآ رو اَز بِیـטּ میبَرہ ,, [!]

***

متن زیبا با فونت شکسته برای اینستاگرام

نَبآشی پیشَم ,, دیوونِـہ میشَم ,, مِثِ اِسفَندِ رویِ آتیشَم ,, اَز هَمِـہ دُنیآ ” مَـטּ میخوآم تَنهآ

سَهم مَـטּ ” بآشی ,, ایـטּ شُدِه رویآ ,, دِلِ مَـטּ پیشِ دِلِ تو گیرہ ,, تو نَبآشی ,, بی تو میمیرہ ,, بی تو میمیرہ ,, [!] ×

***

مَـטּ ؛ مُقَصِر تَریـטּ مُقَصِر اِشتِبآهآتِ زندِگیِ مَـטּ ” هَستَم ,, [!] ×

***

دُنیآم پُر اَز اِحسآسِـہ ” اَمّآ ,, وآسِـہ خِیلیآتوטּ ” جآ نیست D: ,, [!] ×

***

اَز هَمِـہ دُنیآ میشِـہ دِل بُریدُ ,, تَمآمِ زندِگی رو آتیش ڪِشیدُ ,, تَنهآ تو رو دآشتُ بِـہ لَحظِـہ خو ڪَرد

دَستِ تَمآمِ زندِگی رو ” رو ڪَرد ,, مِثلِ دوبآرہ بودَنآیِ تآزہ ,, یِـہ حِسِ خوبِ ڪَشفِ حَلِ رآزہ ,, [!] ×

***

یِـہ مَرَض هَست بِـہ نآمِ ” یَنی اَلآטּ دآرہ چی ڪآر میڪُنِـہ ؟ ” ,, [!] ×

***

اَگِـہ پُرسید اَزَت ” هَنوز تو فِڪرَمی ,, بِخَندُ بِهِش بِگو ” یِـہ تَجرُبِـہ بودَم هَمیـטּ

اَگِـہ پُرسید تآ حآلآ وآ۳ مَـטּ گِریِـہ ڪَردی ,, بِگو نَـہ , وَلی بِگو ,, گِریِـہ ڪَردَم ڪِـہ بَرگَردی ,, [!] ×

***

هَمیشِـہ روزآیی هَست ڪِـہ آدَم تو اوטּ “ڪَسآیی رو ڪِـہ دوست دآشتِـہ , بیگآنِـہ “میدونِـہ ,, [!] ×

***

ڪَسی ڪِـہ مَعذِرَت خوآهی میڪُنِـہ ,, یَعنی اوטּ رآبطـہ رو بیشتَر اَز غُرورش ” دوست دآرہ ,, [!] ×

***

بی تو ؛ نَـہ بویِ خآڪ نِجآتَم دآد ,, نَـہ شُمآرشِ سِتآرہ هآ تَسڪینَم ,, چِرآ صِدآیَم ڪَردی ؟ ,, [!] ×

***

جملات خاص با فونت شکسته

اَصَـטּ خوب نیست ڪِـہ زَטּُ شوهَر شَبیـہِ هَم بآشَـטּ , هَر جآ میرَטּ میگَـטּ شُمآ خوآهَر بَرآدَریـטּ ؟ |:

  مَرگُ خوآهَر بَرآدَریـטּ , دَردُ خوآهَر بَرآدَریـטּ , خُلاصـہ اَز مَردِ آیَندَم خوآهِش میڪُنَم بورُ چش رَنگی نبآشـہ ((: بآ تَچَکُر!

***

طَرَف جوری رَفتـہ ڪَفِ مآشیـטּ خوابیدهُ دوربیـטּُ تَنظیم ڪَردِه عَڪس بگیرہ

ڪِـہ مُدِل بآلآ بودَטּِ مآشیـטּ مَعلوم بِشِـہ ڪِـہ آدَم دِلِش وآ۳ ایـטּ هَمِـہ تَلآش میسوزہ

حآلآ خوبِـہ مَڪ لآرنَم نیست ((; ,, [!] ×

***

گآهی اوقآت فِڪر ڪَردَטּ بِـہ بَعضیآ

نآخوآگآه لَبخَندُ رویِ لَبآت میآرہ ,, دوس دآرَم اوטּ لَبخَندآیِ بیگآهُ اوטּ بَعضی هآ رو ,, [!] ×

***

اونوَر سیآهی رَنگی نیست ,, غِیر اَز خودِ سیآهی

مَردُم هَمیشِـہ اَز چیزآیِ نَدیدِه میتَرسَـטּ ,, وَ ڪُدوم نَدیدَنی بآوَر ڪَردَنیـہ ؟ ,, [!] ×

***

یِـہ مُدَت ڪِـہ میگذَرہ

آدَم تو زندِگیِ خودِش تَـہ میڪِشِـہ ُ فَقَط بِـہ وِسآطَتِ زندِگیِ دیگَرآטּ زندِگی میڪُنِـہ ,, [!] ×

***

یِـہ جآ هَست ڪِـہ بآیَد وآیستی ,, یِـہ جآ هَم هَست ڪِـہ بآیَد دَرری

اَمآ اَگِـہ جآیِ ایـטּ دو تآ بآ هَم عَوَض شِـہ ,, تآ آخَر عُمر بِدِهڪآر خودِتی ,, [!] ×

***

متن سنگین و عاشقانه با فونت شکسته

گآهی تَنهآ ڪآری ڪِـہ اَز دَستِتوטּ بَرمیآد اینِـہ ڪِـہ نَـہ تَعَجُب ڪُنید , نَـہ تَفَڪُر , نَـہ تَصَوُر , نَـہ تَحَیُر

فَقَط یِـہ نَفَسِ عَمیقُ ایمآטּ بِـہ اینڪِـہ هَمِـہ چیز اونطور ڪِـہ بآیَد دُرُست میشِـہ ,, [!] ×

***

بُگذآر بِگویَم ڪِـہ اَز سَرآبِ ایـטּُ آטּ بُریدَم ,, مَـטּ اَز عَطَش تَرآنِـہ آفَریدَم

بِـہ سَمتِ مآندَنَت رآهی نِمیشَوی چرآ

گآهی سِتآرہ هِدیـہ ڪُـטּ بِـہ مُشتِ پوچ شَب هآ ,, شِمُردہ تَر بِگو بآ مَـטּ حُروفِ رَفتَنَت ,, [!] ×

***

بیل گیتس میگِـہ : مَـטּ هَمیشِـہ آدَمآیِ تَنبَلُ بَرآیِ ڪآرآیِ سَخت اِنتِخآب میڪُنَم

چوטּ اونآ رآحَت تَریـטּ رآه رو بَرآیِ اَنجآمِش پیدآ میڪُنَـטּ ! هوم ۸)) [!] ×

***

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام …
بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!
مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !

***

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬
تــنــهــا؛
بــا یــاנِ کــســے روش بــخوابـے،
تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ…
تــابــوتــه…

***

هیچی بِهتَر اَز ایـטּ نیس ڪِـہ ڪَسیُ دآشتِـہ بآشید ڪِـہ جُزء جُزءِ شُمآ رو تَحسیـטּ ڪُنِـہ ♥ [!] ×

***

متن دوست داشتن عاشقانه با فونت شکسته خاص

دُنیآ پُرہ اَز آدَمآیی ڪِـہ ؛ بِـہ جآیِ اینڪِـہ خودِشوטּُ تَغییر بدَטּ میخوآטּ جَهآטּُ تَغییر بدَטּ [!] ×

***

مَـטּ اَزوטּ دُختَرآم ڪِـہ وَقتی بیدآر میشَم ,, شِیطوטּ میگِـہ ; آخْ آخْ ,, بآز ایـטּ بیدآر شُد [!] ×

***

زیآدی رُک بودَنَم خوب نیست ,, آدَمو مَنفور میکُنِه,, آدَمآ دوس نَدآرَטּ یِـہ سِری چیزآ رو اِنقَد رُک بِشنَوَטּ [!] ×

***

بِـہ ڪسآیی ڪـہ پُشتِ سَرتوטּ حَرف میزَنَـטּ بی اِعتِنآ بآشید

اونآ بِـہ هَمونجآ تَعَلُق دآرَن! دَقیقاً ‘ پُشتِ سَرتوטּ ‘ [!] ×

***

جَهَنَم هَر ڪَس اونجآستْ ڪِـہ حَرفِشُْ نَفَهمَـטּ [!] ×

***

اَگِـہ هَموטּ موقِع ڪِـہ میومَدی میگُفتی plz like ,, یڪی میزَدَم تو گوشِت

اَلآטּ فآز مُدِلآ رو وَر نِمیدآشتی ;/ [!] ×

***

شَبآیِ بی تو مَـטּ بی خوآب میشَم

ڪسی هَم اِسم تو هَر جآ ڪِـہ بآشِـہ ,, مِثِ پَروآنِـہ هآ بی تآب میشَم [!] ×

***

متن و جمله کوتاه با فونت شکسته

قَهر ڪِـہ میڪُنیـטּ مُرآقِبِ فآصِلِـہ هآ بآشیـטּ !

بَعضیآ هَمیـטּ حَوآلی مُنتَظِر جآیِ خآلی بَرآیِ نِشَستَـטּ میگَردَטּ [!] ×

***

تو ایـטּ زَمونِـہ اَگِـہ میخوآی خوشبَخت شی بآیَد زِندِگیتو بِـہ هَدَف گِره بزَنی ؛ نَـہ بِـہ آدَمآ ُ اَشیآء [!] ×

***

تو ایـטּ دو روز زِندِگی شَبیهِ مَـטּ فَرآوونِـہ ! یِـہ لَحظِـہ چِشمآتُ بِبَند [!] ×

***

متن عاشقانه سنگین با فونت شکسته

آرآمِشِـہ اِمروزَم فَقَط بِـہ خآطر نَدآشتَـטּ اِنتِظآر اَز بَقیَست ,, [!] ×

***

هَر وَقت دیدی حَریفِت دآره بَرَندِه میشِـہ ؛ یِـہ لَبخَند بزَטּ تآ بِـہ بُردِش شَڪ ڪُنِـہ [!] ×

مطالب مشابه را ببینید!

پیام تبریک عاشقانه روز مهندس به همسر عزیزم با جملات کوتاه و بلند سایت عاشقانه با جملات ناب + بهترین متن عاشقانه برای عشقم و همسرم متن حسادت عاشقانه؛ متن حسودی عاشقانه به عشق با جملات احساسی شعر عاشقانه غمگین؛ شعر کوتاه و بلند عاشقانه و احساسی جدایی و تنهایی متن سلام عاشقانه + جملات زیبا و احساسی سلام به همسر و عشق جملات دوست داشتن + متن های عاشقانه ناب و جدید دوست داشتن اشعار زیبای در مورد برادر + شعرهای کوتاه و بلند عاشقانه و احساسی برای برادر متن عاشقانه با حال با جملات طنز و بامزه ابراز عشق متن صبح بخیر بارانی عاشقانه + جملات احساسی با موضوع باران برای همسر متن صبح بخیر احساسی بارانی + جملات صبح بخیر عاشقانه عزیزم برای صبح بارانی