متن در مورد ادب و احترام + مجموعه اشعار و جملات زیبا در مورد رعایت احترام و ادب

متن های زیبا در مورد رعایت کردن ادب و احترام با اشعار زیبا در ادامه این بخش روزانه آماده کرده ایم.

متن و جملات ویژه در مورد ادب و احترام

از بی ادبی کسی به جائی نرسید
درّیست ادب به هر گدائی نرسید

***

یاد بگیریم وقتی اشتباهی آزمون سر زد، عذرخواهی کنیم و یاد بگیریم وقتی کسی از ما
عذرخواهی کرده بهش احترام بگذاریم! عذرخواهی نشانه ضعف نیست. نشانه‌ی ادب و شعوره …

***

ز ادب پرس، مپرس از نسب و ثروت
ز هنر گوی، مگوی از پدر و مادر

***

هیچ ثروتی، چون عقل، و هیچ فقری، چون نادانی نیست. هیچ ارثی، چون ادب، و هیچ پشتیبانی، چون مشورت نیست.

***

متن در مورد ادب و احترام

شعر در مورد ادب

چو باشی با ادب یابی معانی
چو باشی بی ادب زو باز مانی

***

حافظ به ادب باش که واخواست نباشد
گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد

***

از خدا جوییم توفیق ادب
بی ادب محروم ماند از لطف رب
بی ادب تنها نه خود را داشت بد
بلکه آتش در همه آفاق زد

***

در خردسالی ادب کن، چون تا پیر شوی بهره آن ببری …

***

متن زیبا در مورد احترام گذاشتن

آگاه باش که اگر بینوا شوی ادب تو را ثروتی است و اگر در تنهایی و غربت مانی او تو را یار وفاداری است…

***

شرح این مسئله امروز نگنجد به بیان
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
محک خالص کافر ز مسلمان ادب است
آیه آیه همه جاسوره‌ی قرآن ادب است

***

ادب و حکمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیکان ملحق گردی …

***

متن در مورد ادب و احترام

ادب و تربیت یک نوع تاثیر قلبی است که اشخاص را تحت نفوذ و سلطه خود قرار می‌دهد و تاثیر در قلب بوسیله تلقین انجام می‌گیرد

***

جملات ویژه در مورد رعایت ادب

ادب از بی ادب آموز که لقمان گوید
از عمل سوخته عکس العملی ساخته ام

***

ادب عبارت است از جامه ایست که بر آنچه می‌گویند و می‌نویسند می‌پوشانند تا در گوش و ذهن شنونده و خواننده جالب‌تر جلوه کند …

***

خسرو، ادب چه جویی، از چشم مست شوخش؟
هندو چو مست باشد، از وی ادب نیاید

***

سعادت خانواده دو شرط واجب دارد: محبت و ادب، اما ادب از محبت لازمتر است …

***

ادب پیرایه‌ نادان و داناست
خوش آن کو از ادب خود را بیاراست

***

متن در مورد ادب و احترام

ادب سرمایه‌ای است که هرگز ضرر نمی‌کند، اما بدست آوردن آن آسان نیست.

***

شعر در مورد احترام گذاشتن

از احادیث و روایات به ما شد معلوم
شرف و منزلت مرد سخندان ادب است
آیه آیه همه جا سوره‌ی قرآن ادب است
گشت ازعلم و ادب، مذهب اسلام، عیان

***

ادب برای ازدواج همانقدر اهمیت دارد که روغن برای موتور …

***

بی ادب گفتن سخن با خاص حق
دل بمیراند سیه دارد ورق

***

متن در مورد ادب و احترام

جملات زیبا در مورد علم و ادب

آیه آیه همه جا سوره‌ی قرآن ادب است
گرتو خواهی که دلت دردوجهان شادشود
هه کس از سخنت خرم و دل شاد شود
خاطرت یک سره از رنج و غم آزاد شود

***

راحتِ روح زنان، زینت مردان ادب است
باادب باش که سرمایه‌ی خوبان ادب است

***

آنکس که ادبش بیشتر است نزد خدا گرامی‌تر است …

***

باادب باش که اندرهمه جا یابی راه
در قیامت نشود روی سفید تو سیاه
همچو یوسف به سرتخت برآیی ازچاه
باادب باش که سرمایه‌ی خوبان ادب است

***

متن در مورد ادب و احترام

بهترین چیزی که پدران برای فرزندان باقی می‌گذارند فرهنگ و ادب است …

***

با ادب باش که تکلیف جوانان ادب است
فرق مابین بنی آدم و حیوان ادب است

***

حق شناسی و انصاف فطرت انسانی نیست بلکه محصول ادب و تربیت است.

این مطالب را هم ببینید