متن انگلیسی با موضوع آرزوها + جملات ترجمه شده زیبا در مورد رویاها و آرزوها

متن و جملات انگلیسی در مورد آرزوها و رویاها با ترجمه فارسی را در این بخش روزانه قرار داده ایم. امیدوارم که این جملات و متن های زیبای انگلیسی در مورد آرزوها مورد توجه شما قرار بگیرد.

جملات و متن انگلیسی در مورد آرزوها

.The wishes of an honest man do not stretch beyond what he undoubtedly deserves

آرزوهاى انسان صادق فراتر از آنچه او بدون شک سزاوار آن است ، نیست.

***

.Wishes and wants do not transform a person; actions and reactions do so! Show the world your plans by the actions you take progressively and consistently

آرزوها و خواسته ها انسان را دگرگون نمی کند؛ اقدامات و واکنش ها این کار را انجام می دهند! برنامه های خود را با عملکردهایی که انجام می دهید به تدریج و پیوسته به همه نشان دهید.

***

.You must be the change you wish to see in the world

شما باید تغییری باشید که آرزو دارید در جهان ببینید.

***

جملات انگلیسی در مورد آرزو کردن

.If wishes were fishes we’d all be throwing nets. If wishes were horses we’d all ride

اگر آرزوها ماهی بودند ، همه می خواستیم تور بیاندازیم و آن ها صید کنیم. اگر آرزوها اسب بودند همه سوار می شدیم.

***

.We can imprison ourselves with our wants, wishes, and false dreams

ما می توانیم خود را با خواسته ها ، آرزوها و رویاهای دروغین زندانی کنیم.

***

.We all have dreams and wishes. A wish, however, is simply a desire to have something without doing anything to accomplish it

همه ما آرزو و رویا داریم. با این وجود آرزو صرفاً میل به داشتن چیزی بدون انجام کاری برای تحقق آن است.

***

.Plenty of people wish to become devout, but no one wishes to be humble

افراد زیادی آرزو می کنند که متدین باشند ، اما هیچ کس آرزو نمی کند فروتن شود

***

متن در مورد آرزو

.You should never wish for wishful thinking

شما هرگز نباید با یک ذهن پر از آرزو شروع به آرزو کردن بکنید.

***

متن انگلیسی با موضوع آرزوها

.Hope and wishes for all that delights will sour in the midst of action not taken and words unsaid

آرزو برای هر آنچه آرزویش را دارید زمانی محقق می‌شود که کاری برای تحقق آن آرزو انجام داده باشید نه در حد حرف زدن باقی مانده باشید.

***

.Dreams are today’s answers to tomorrow’s questions

رویاها پاسخ امروز به سوالات فرداست.

***

جملات کوتاه در مورد آرزو کردن

.When you stop having dreams and wishes — well, you might as well stop altogether

وقتی از رویاها و آرزو ها دست بردارید – ممکن است در کل متوقف شوید.

***

.Man, alone, has the power to transform his thoughts into physical reality; man, alone, can dream and make his wishes come true

انسان به تنهایی ، قدرت این دارد که افکار خود را به واقعیت تبدیل کند. انسان به تنهایی می تواند خواب ببیند و آرزوی خود را به واقعیت تبدیل کند.

***

.Dreams are excursions into the limbo of things, a semi-deliverance from the human prison

رویاها گشت و گذار در روزمرگی ها و نیمه نجات یافته از زندان بشر هستند.

***

متن کوتاه در مورد آرزو کردن

.Wishing is an act of pure imagination, attesting in all men a creative power, which if it were available in waking, would make every man a Dante or Shakespea

آرزو کردن عملی تخیل است و در همه مردان با یک قدرت خلاق اثبات می شود ، که اگر در بیداری در دسترس بود ، هر مردی را به دانته یا شکسپیر تبدیل می کرد.

***

.There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure

فقط یک چیز وجود دارد که یک رویا را غیرممکن می کند: ترس از شکست.

مطالب مشابه را ببینید!

جملات زیبا انگلیسی درباره عشق و عاشق شدن با ترجمه 70 متن زیبا سخن بزرگان درباره یوگا و به آرامش رسیدن (جملات ناب در مورد یوگا کردن) جملات قشنگ انگلیسی [ 60 متن زیبای استوری و کپشن انگلیسی ] متن موفقیت در زندگی (جملات انگیزه دهنده موفقیت برای کپشن و استوری) متن شاد باش و زندگی کن (40 جملات، شعر و عکس نوشته شادی) جملات فلسفی تامل برانگیز و عمیق { 50 جمله کوتاه فلسفی زندگی } جملات انرژی مثبت خداوند [ متن انرژی بخش درباره پروردگار جهانیان ] صبح بخیر عربی با ترجمه فارسی؛ 40 متن صباح الخیر یا صبحت بخیر عربی متن آموزنده خاص (جملات ویژه آموزنده زیبا از بزرگان) متن آرزوی موفقیت انگلیسی (جملات کوتاه آرزوی شادی و موفقیت با ترجمه)