جملات خیلی کوتاه یک خطی انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

جملات زیبای یک خطی عاشقانه انگلیسی

جملات یک خطی و بسیار کوتاه انگلیسی عاشقانه و احساسی را با ترجمه فارسی در این مطلب روزانه آماده کرده ایم.

To you – the only person I will ever love.

تقدیم به تو – تنها کسی که همیشه دوستش خواهم داشت.

***

Every time I see you, you leave me breathless.

هر زمان که تو را می بینم نفسم بند می آید.

***

You are the best friend/spouse in the entire world.

تو بهترین دوست / همسر در تمام دنیا هستی.

***

جملات خیلی کوتاه یک خطی انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

I will never love another person with as much intensity as I love you.

هرگز به این اندازه که عاشق تو هستم کسی دیگری را دوست نخواهم داشت.

***

جمله یک خطی انگلیسی عاشقانه

When I wake up, I’m smiling, because it’s another day with you.

وقتی از خواب بر می خیزم، لبخند می زنم، چون روز دیگری را با تو آغاز می کنم.

***

جملات خیلی کوتاه یک خطی انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

I love you more and more every day.

هر روز بیشتر و بیشتر عاشق تو می شم.

***

You are my treasure – the most precious thing in my life.

تو گنج منی – با ارزش ترین چیز در زندگی ام.

***

جملات خیلی کوتاه یک خطی انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

I feel such powerful adoration for you and only you.

فقط و فقط بخاطر توست که چنین تحسین قوی را احساس می کنم.

***

I can’t believe how hard I’ve fallen for you.

باور نمی کنم تا این اندازه تو را این قدر دوست دارم.

***

متن انگلیسی کوتاه یک خطی عاشقانه

 I just wouldn’t feel complete without you.

بدون تو حس میکنم که کامل نیستم.

***

جملات خیلی کوتاه یک خطی انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

You are the sunshine in my day and the moonlight of my nights.

تو درخشش خورشید روزهای منی و نور مهتابِ شبهای من.

***

You are the person I want to spend my life with – my soul mate.

تو تنها کسی هستی که میخواهم عمرم را با او سر کنم – ای همزاد روح من.

***

Sometimes I can’t stop looking at you… you look too damn good.

گاهی نمیتوانم از نگاه کردن به تو دست بردارم. تو بیش از حد زیبایی.

***

جملات خیلی کوتاه یک خطی انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

I can’t wait to spend the rest of our lives together.

بی صبرانه منتظرم تا بقیه عمرمان را با هم زندگی کنیم.

***

Everything you do in my life adds to my happiness, subtracts from my sadness, and multiplies my joy!

هر چه کنی شادی ام افزون، غمهایم کاسته و شادی ام را دو چندان می کند!

***

جمله کوتاه عاشقانه و احساسی انگلیسی

I don’t even want to think about what life would be like without you.

حتی نمی خواهم  به این موضوع فکر کنم که زندگی بی تو چگونه خواهد بود.

***

If I were spelling out my favorite thing in the world, it’d be spelled “Y-O-U”

اگر می خواستم چیز مورد علاقه ام را در دنیا رو هجی کنم به این صورت هجی میشد: تو

***

جملات خیلی کوتاه یک خطی انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

Every day I look at you and feel love and inspiration.

هرروز تو را می نگرم و احساس عشق و الهام بخشی میکنم.

***

I will support you through the good times and the bad.

در تمام دوران خوشی و ناخوشی تکیه گاه تو خواهم بود.

***

You’re the light of my life.

تو نور زندگی منی.

***

You make my heart warm and happy.

تو به قلبم گرما و شادی می بخشی.

***

 Imagining life without you is impossible.

تصور زندگی، بدون تو نا ممکن است.

***

 I fell in love with you over and over again.

بارها و بارها عاشق تو شدم.

***

جملات خیلی کوتاه یک خطی انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

want you, and only you.

فقط و فقط تو را می خواهم.

***

I don’t know why, but I can’t stop thinking about you.

نمیدانم چرا ولی نمیتوانم از فکر کردن به تو دست بردارم.

***

You make life worth living.

تو به زندگی معنا می بخشی.

***

I just want you be my side always.

دلم میخواد همیشه فقط کنارم باشی.

***

You turn me inside out.

تو مرا زیر و رو می کنی.

***

I’m smitten with you.

هلاک تو هستم.

***

I’m all about you.

فقط به تو فکر میکنم.

***

You’re my other half.

تو نیمه دیگر من هستی.

***

You’re my everything.

تو همه چیز من هستی.

***

I’m drawn to you.

در وجودت غرق شده ام.

***

I’m addicted to you.

به تو وابسته ام.

***

You’re the love of my life.

تو عشق زندگی ام هستی.

***

I’m head over heels for you.

برای تو سر از پا نمی شناسم.

***

I adore you.

تو را می پرستم.

***

I’ve fallen for you.

عاشق تو گشته ام.

***

I’m crazy about you.

دیوانه تو ام.

***

I can’t say it enough – I love you more than anything.

هر قدر بگویم که تو را بیشتر از هرچیز دیگری دوست دارم، باز هم کم گفته ام.

این مطالب را هم ببینید