جملات خیلی کوتاه یک خطی انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

جملات زیبای یک خطی عاشقانه انگلیسی

جملات یک خطی و بسیار کوتاه انگلیسی عاشقانه و احساسی را با ترجمه فارسی در این مطلب روزانه آماده کرده ایم.

To you – the only person I will ever love.

تقدیم به تو – تنها کسی که همیشه دوستش خواهم داشت.

***

Every time I see you, you leave me breathless.

هر زمان که تو را می بینم نفسم بند می آید.

***

You are the best friend/spouse in the entire world.

تو بهترین دوست / همسر در تمام دنیا هستی.

***

جملات خیلی کوتاه یک خطی انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

I will never love another person with as much intensity as I love you.

هرگز به این اندازه که عاشق تو هستم کسی دیگری را دوست نخواهم داشت.

***

جمله یک خطی انگلیسی عاشقانه

When I wake up, I’m smiling, because it’s another day with you.

وقتی از خواب بر می خیزم، لبخند می زنم، چون روز دیگری را با تو آغاز می کنم.

***

جملات خیلی کوتاه یک خطی انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

I love you more and more every day.

هر روز بیشتر و بیشتر عاشق تو می شم.

***

You are my treasure – the most precious thing in my life.

تو گنج منی – با ارزش ترین چیز در زندگی ام.

***

جملات خیلی کوتاه یک خطی انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

I feel such powerful adoration for you and only you.

فقط و فقط بخاطر توست که چنین تحسین قوی را احساس می کنم.

***

I can’t believe how hard I’ve fallen for you.

باور نمی کنم تا این اندازه تو را این قدر دوست دارم.

***

متن انگلیسی کوتاه یک خطی عاشقانه

 I just wouldn’t feel complete without you.

بدون تو حس میکنم که کامل نیستم.

***

جملات خیلی کوتاه یک خطی انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

You are the sunshine in my day and the moonlight of my nights.

تو درخشش خورشید روزهای منی و نور مهتابِ شبهای من.

***

You are the person I want to spend my life with – my soul mate.

تو تنها کسی هستی که میخواهم عمرم را با او سر کنم – ای همزاد روح من.

***

Sometimes I can’t stop looking at you… you look too damn good.

گاهی نمیتوانم از نگاه کردن به تو دست بردارم. تو بیش از حد زیبایی.

***

جملات خیلی کوتاه یک خطی انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

I can’t wait to spend the rest of our lives together.

بی صبرانه منتظرم تا بقیه عمرمان را با هم زندگی کنیم.

***

Everything you do in my life adds to my happiness, subtracts from my sadness, and multiplies my joy!

هر چه کنی شادی ام افزون، غمهایم کاسته و شادی ام را دو چندان می کند!

***

جمله کوتاه عاشقانه و احساسی انگلیسی

I don’t even want to think about what life would be like without you.

حتی نمی خواهم  به این موضوع فکر کنم که زندگی بی تو چگونه خواهد بود.

***

If I were spelling out my favorite thing in the world, it’d be spelled “Y-O-U”

اگر می خواستم چیز مورد علاقه ام را در دنیا رو هجی کنم به این صورت هجی میشد: تو

***

جملات خیلی کوتاه یک خطی انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

Every day I look at you and feel love and inspiration.

هرروز تو را می نگرم و احساس عشق و الهام بخشی میکنم.

***

I will support you through the good times and the bad.

در تمام دوران خوشی و ناخوشی تکیه گاه تو خواهم بود.

***

You’re the light of my life.

تو نور زندگی منی.

***

You make my heart warm and happy.

تو به قلبم گرما و شادی می بخشی.

***

 Imagining life without you is impossible.

تصور زندگی، بدون تو نا ممکن است.

***

 I fell in love with you over and over again.

بارها و بارها عاشق تو شدم.

***

جملات خیلی کوتاه یک خطی انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

want you, and only you.

فقط و فقط تو را می خواهم.

***

I don’t know why, but I can’t stop thinking about you.

نمیدانم چرا ولی نمیتوانم از فکر کردن به تو دست بردارم.

***

You make life worth living.

تو به زندگی معنا می بخشی.

***

I just want you be my side always.

دلم میخواد همیشه فقط کنارم باشی.

***

You turn me inside out.

تو مرا زیر و رو می کنی.

***

I’m smitten with you.

هلاک تو هستم.

***

I’m all about you.

فقط به تو فکر میکنم.

***

You’re my other half.

تو نیمه دیگر من هستی.

***

You’re my everything.

تو همه چیز من هستی.

***

I’m drawn to you.

در وجودت غرق شده ام.

***

I’m addicted to you.

به تو وابسته ام.

***

You’re the love of my life.

تو عشق زندگی ام هستی.

***

I’m head over heels for you.

برای تو سر از پا نمی شناسم.

***

I adore you.

تو را می پرستم.

***

I’ve fallen for you.

عاشق تو گشته ام.

***

I’m crazy about you.

دیوانه تو ام.

***

I can’t say it enough – I love you more than anything.

هر قدر بگویم که تو را بیشتر از هرچیز دیگری دوست دارم، باز هم کم گفته ام.

مطالب مشابه را ببینید!

بیو عاشقانه انگلیسی شاخ با ترجمه [ 100 بیو احساسی سنگین دخترونه و پسرونه ] متن عاشقانه انگلیسی + عکس پروفایل عاشقانه انگلیسی رمانتیک و احساسی متن و جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر + عکس نوشته انگلیسی برای عشق زندگی تاثیرگذارترین جملات ناب عاشقانه انگلیسی (مجموعه متن های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی) کلمه عاشقانه انگلیسی برای بیو و جملات احساسی خاص برای بخش بیوگرافی اصطلاح عاشقانه انگلیسی و جملات کوتاه رمانتیک برای عشق و همسر اشعار عاشقانه انگلیسی + مجموعه شعر رمانتیک و احساسی انگلیسی با ترجمه فارسی شعر عاشقانه انگلیسی بلند + مجموعه ای از اشعار بلند رمانتیک با ترجمه فارسی اصطلاحات عاشقانه انگلیسی + ترجمه و معانی فارسی رایج ترین لغات و اصطلاحات انگلیسی احساسی جملات عاشقانه انگلیسی در مورد زندگی + متن های کوتاه و بلند در مورد زندگی با ترجمه