جملات عاشقانه انگلیسی در مورد زندگی + متن های کوتاه و بلند در مورد زندگی با ترجمه

در این قسمت روزانه جملات و متن های عاشقانه انگلیسی در مورد زندگی را گردآوری کرده ایم که به فارسی ترجمه شده اند و دارای معانی زیبایی هستند. امیدواریم که از خواندن این جملات انگلیسی در مورد زندگی لذت ببرید.

جملات کوتاه انگلیسی در مورد زندگی

I don’t want to earn my living; I want to live.

-Oscar Wilde

من نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

متن های زیبا و امید دهنده


Live for yourself.

برای خودت زندگی کن

جمله کوتاه در مورد امید زندگی

I love your smile
I love your kiss
each and every day I reminisce
you are my life you are my world
never did I imagine such an amazing girl

عاشق لبخندت هستم
عاشق بوسه ات هستم
هر روز به تو فکر می کنم
تو زندگی و دنیای من هستی
هرگز دختری به این شگفت انگیزی تصور نمی کردم

جملات عاشقانه انگلیسی در مورد زندگی

What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.

آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگی چگونه باید باشد

متن عاشقانه زندگی

Life is short. Live passionately.

زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

 

جملات جلب زندگی

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.

-Anais Nin

کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

متن کوتاه زندگی

Life is a one time offer, use it well.

زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن

 

متن انگلیسی زیبا

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards

-Kierkegaard

ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

 

You are like a candle
When you came, you brought light to my lif
تو مثل شمع هستی
وقتی اومدی زندگیم رو روشن کردی

جملات عاشقانه انگلیسی در مورد زندگی

جملات انگلیسی زیبا

The trouble is you think you have time.

-Buddha

مشکل این است که فکر می‌کنی زمان داری

 

متن های عاشقانه زندگی 

 

So it goes.

-Kurt Vonnegut

زندگی می‌گذرد

Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.

-Voltaire

زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم

 

سخنان بزرگان در مورد زندگی

 

Whatever you are, be a good one.

-Abraham Lincoln

هرچه هستی، یک انسان خوب باش

 

جمله کوتاه زندگی

 

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

-Buddha

در گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن

 

متن های زیبای زندگی به زبان انگلیسی

 

Everything happens for a reason.

هر اتفاقی دلیلی دارد

 

متن های جالب انگلیسی در مورد زندگی

Be the change you wish to see in the world.

تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

سخنان جالب در مورد زندگی به انگلیسی و ترجمه فارسی

Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.

-Lou Holtz

زندگی ده درصد چیزی است که برای تو اتفاق می افتد و نود درصد پاسخی است که تو به آن می‌دهی

 

متن زیبا و جالب امیدواری

 

Youth is counted sweetest by those who are no longer young.

-John Green

کسانی که دیگر جوان نیستند، جوانی را بسیار شیرین می‌پندارند

 

متن های زیبای انگلیسی

 

What a wonderful life I’ve had! I only wish I’d realized it sooner.

-Colette

چه زندگی فوق العاده‌ای داشته‌ام. تنها آرزو می‌کنم که زودتر متوجه این موضوع شده بودم

 

جملات خاص زندگی

 

This is your life, and it’s ending one minute at a time.

-Chuck Palahniuk, Fight Club

این زندگی تو است و یک لحظه در یک دقیقه تمام می‌شود

 

متن انگلیسی جالب

Love the life you live, and live the life you love.

-Bob Marley

زندگی خود را دوست بدارید و آن‌گونه که دوست دارید زندگی کنید

 

جمله کوتاه جالب زندگی

It has been my philosophy of life that difficulties vanish when faced boldly.

-Isaac Asimov

این فلسفه زندگی من بوده است که مشکلات زمانی که با جسارت روبرو می‌شوند، از بین می‌روند

متن های جالب انگلیسی زیبا

Live each day as if it’s your last.

-Unknown

هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است

سخنان بزرگان در مورد زندگی

A man is not old until his regrets take the place of his dreams.

-John Barrymore

انسان تا زمانی که افسوس‌هایش جای رویاهایش را نگرفته، کهنسال نیست

 

Life

Try and fail, but never fail to try.

-Jared Leto

سعی کنید و شکست بخورید اما هرگز برای تلاش کردن شکست نخورید

 

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it.

-Ernest Holmes

زندگی یک آینه است و آنچه را که فرد به آن می‌اندیشد، در خود منعکس می‌کند

متن انگلیسی دوست داشتن

ᴛʜᴇ ꜱʜᴏʀᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ɪ
ᴛʜᴇ ꜱᴡᴇᴇᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ʟᴏᴠᴇ
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜ

کوتاه ترین کلمه ای که می شناسم “من” است
شیرین ترین کلمه ای که می شناسم “عشق” است
و کسی که هرگز فراموش نمی کنم “تو” هستی

جملات عاشقانه انگلیسی در مورد زندگی

 

Life is wasted on the living.

-Douglas Adams

زندگی در خلال زندگی کردن تلف می‌شود

 

❆❆❆❆

 

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.

-Albert Einstein

زندگی همانند دوچرخه‌سواری است. برای حفظ تعادل باید رکاب بزنید

جمله ناب انگلیسی درباره زندگی

Live for yourself.

برای خودت زندگی کن

پیامک جدید انگلیسی برای ارسال به دیگران

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

-Buddha

در گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن

کپشن زیبا انگلیسی

Be the change you wish to see in the world.

تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

نوشته جذاب و مفهومی انگلیسی

Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.

-Lou Holtz

زندگی ده درصد چیزی است که برای تو اتفاق می افتد و نود درصد پاسخی است که تو به آن می‌دهی

دلنوشته انگلیسی زیبا و احساسی

Youth is counted sweetest by those who are no longer young.

-John Green

کسانی که دیگر جوان نیستند، جوانی را بسیار شیرین می‌پندارند

جملات زیبا درباره زندگی با متن انگلیسی و ترجمه فارسی

What a wonderful life I’ve had! I only wish I’d realized it sooner.

-Colette

چه زندگی فوق العاده‌ای داشته‌ام. تنها آرزو می‌کنم که زودتر متوجه این موضوع شده بودم

پیام متنی زیبا انگلیسی

This is your life, and it’s ending one minute at a time.

-Chuck Palahniuk, Fight Club

این زندگی تو است و یک لحظه در یک دقیقه تمام می‌شود

متن کوتاه انگلیسی در مورد زندگی

Love the life you live, and live the life you love.

-Bob Marley

زندگی خود را دوست بدارید و آن‌گونه که دوست دارید زندگی کنید

نوشته انگلیسی زیبا در مورد فلسفه زندگی

It has been my philosophy of life that difficulties vanish when faced boldly.

-Isaac Asimov

این فلسفه زندگی من بوده است که مشکلات زمانی که با جسارت روبرو می‌شوند، از بین می‌روند

نوشته انگلیسی پند آموز با موضوع زندگی

Live each day as if it’s your last.

-Unknown

هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است

متن زیبا انگلیسی به همراه ترجمه فارسی درباره زندگی

A man is not old until his regrets take the place of his dreams.

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it.

-Ernest Holmes

زندگی یک آینه است و آنچه را که فرد به آن می‌اندیشد، در خود منعکس می‌کند

جملات عاشقانه انگلیسی در مورد زندگی

پیام متنی زیبا و ناب انگلیسی در مورد زندگی

Life is wasted on the living.

-Douglas Adams

زندگی در خلال زندگی کردن تلف می‌شود

جملات ناب درباره زندگی با متن انلگلیسی و فارسی

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.

-Albert Einstein

زندگی همانند دوچرخه‌سواری است. برای حفظ تعادل باید رکاب بزنید

جملات پر محتوای انگلیسی

Enjoy life. There’s plenty of time to be dead.

-Anonymous

از زندگی لذت ببرید. زمان زیادی برای مرده بودن وجود دارد

نوشته انگلیسی زیبا با موضوع موفقیت در زندگی

To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.

-Mark Twain

برای موفقیت در زندگی، به دو چیز نیاز دارید: جهل و اعتماد به نفس

متن انگلیسی در مورد زندگی پرمشغله

Beware the barrenness of a busy life.

-Socrates

مراقب بی‌نظمی‌های یک زندگی پرمشغله باشید

دلنوشته انگلیسی متفاوت در رابطه با زندگی

What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.

آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگی چگونه باید باشد

نوشته کوتاه انگلیسی در باره زندگی

Life is short. Live passionately.

زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

جمله انگلیسی با موضوع شجاعت در زندگی

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.

-Anais Nin

کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

متن کوتاه انگلیسی با جمله پر محتوا درباره زندگی

Life is a one time offer, use it well.

زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن

جملات مفهومی و جالب انگلیسی

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards

-Kierkegaard

ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

جملات عاشقانه انگلیسی در مورد زندگی

جمله انگلیسی زندگی می گذرد

So it goes.

-Kurt Vonnegut

زندگی می‌گذرد

متن انگلیسی حکیمانه در مورد زندگی

Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.

-Voltaire

زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم

جملات خاص و تاثیر گذار انگلیسی برای ارسال به دیگران

So keep your head high, keep your chin up, and most importantly, keep smiling, because life’s a beautiful thing and there’s so much to smile about.

-Marilyn Monroe

سر خود را بالا نگه دارید، چانه خود را بالا بیاورید و مهمتر از همه، لبخندتان را حفظ کنید، زیرا زندگی یک چیز زیبا است و خیلی چیزها برای لبخند کردن وجود دارد

متن انگلیسی در مورد راه های زندگی کردن

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.

-Albert Einstein

تنها دو راه برای زندگی کردن وجود دارد. یکی اینکه گمان کنید که هیچ چیز معجزه نیست. دیگر آنکه تصور کنید همه‌چیز یک معجزه است

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای لذت بردن از زندگی

Enjoy life! This is not a rehearsal.

-Anonymous

از زندگی لذت ببرید زیرا که تکرارشدنی نیست

نوشته های انگلیسی در مورد زیبای های زندگی

Dwell on the beauty of life. Watch the stars, and see yourself running with them.

-Marcus Aurelius

بر زیبایی‌های زندگی اقامت کنید، ستاره‌ها را تماشا کنید و خودتان را در حال دویدن با آنها ببینید

جمله انگلیسی خاص با موضوع زندگی

Variety’s the very spice of life that gives it all its flavour.

-William Cowper

تنوع، چاشنی زندگی است که به آن عطر و طعم می‌دهد

پیام متنی انگلیسی پرمحتوا و جالب

Life is what happens while you are busy making other plans.

-John Lennon

زندگی آن چیزی است که اتفاق می‌افتد، زمانی که شما نقشه‌های دیگری می‌کشید

متن انگلیسی در مورد کوتاه بودن زندگی

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.

-Steve Jobs

زمان شما محدود است، آن را برای زندگی دیگران تلف نکنید

نوشته انگلیسی زیبا و پرمحتوا

Be happy for this moment. This moment is your life

-Omar Khayyam

این لحظه شاد باشید. این لحظه زندگی شماست

متن انگلیسی جالب با موضوع زندگی

Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.

-Ralph Waldo Emerson

زندگی یک سلسله دروس است که باید درک شود

جملات انگلیسی در رابطه با کوتاه بودن زندگی

Life is short, break the rules. Forgive quickly, kiss slowly. Love truly. Laugh uncontrollably and never regret anything that makes you smile.

-Mark Twain

زندگی کوتاه است؛ قوانین را بشکنید، دیگران را به سرعت ببخشید، به آرامی ببوسید، صادقانه عشق بورزید، تا می‌توانید بخندیدو هرگز از چیزی که بر روی لبانتان خنده نشانده، پشیمان نشوید

مطالب مشابه را ببینید!

متن دختر مرداد ماهی { 50 جمله سنگین خاص مغرورانه دختران مردادی} جملات دلبری خفن از عشق [جملات سنگین دلبری استوری، کپشن و استاتوس] جملات روانشناسی درباره اعتماد به نفس [50 جمله قوی و موثر!] دلنوشته انگیزشی کوتاه و بلند [90 جمله انگیزه دهنده مثبت و پر انرژی] جملات تبریک تولد مردادی ها و متن های ویژه تولدت مبارک افراد متولد مرداد متن های معروف دنیا { 100 جمله و سخنان عمیق و درخشان } جملاتی از فلسفه شرق؛ 50 متن عمیق و سخنان فلسفی ارزشمند متن خفن برای استوری باشگاه {جملات با انرژی درباره ورزش و باشگاه} اس ام اس عاشقانه + پیامک و متن و جملات رمانتیک احساسی برای مخاطب خاص تبریک تولد مادر مردادی [ 35 جملات و متن مامان تولدت مبارک مرداد ماهی ]