جملات زیبا از دالایی لاما رهبر دینی بوداییان و نقل قول های آموزنده

جملات و سخنان دالایی لاما

در این بخش سخنان دالایی لاما با نقل قول های آموزنده از این رهبر دینی بوداییان را گردآوری کرده ایم. دالایی لاما Dalai Lama لقبی می باشد که به رهبر دینی بوداییان تبت داده می شود.

كاميابي خود را به داوري بنشين، از آن طريق كه بداني چه واگذارده اي تا كاميابي را بدست آوري دالای لاما

***

به ياد داشته باش، بهترين رابطه، رابطه اي است كه عشقتان به يكديگر بر نيازتان به يكديگر فزوني يابد.دالای لاما

***

سالي يكبار به جايي برو كه پيش تر هرگز در آن جا نبوده اي.دالای لاما

***

با زمين مهربان باش.دالای لاما

***

جملات زیبا از دالایی لاما رهبر دینی بوداییان و نقل قول های آموزنده

سه اصل را دنبال كن: محترم داشتن خود، محترم داشتن ديگران ،جوابگو بودن در قبال تمام كنش هاي خود دالای لاما

***

دانش خود را تسهيم كن، كه طريقي براي دستيابي به جاودانگي است.دالای لاما

***

در ناسازگاري ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعيت فعلي بپرداز. گذشته را بزرگ نكن.دالای لاما

***

جملات زیبا از دالایی لاما رهبر دینی بوداییان و نقل قول های آموزنده

هر روز مجالي را صرف خلوت كردن كن. دالای لاما

***

سخنان آموزنده از رهبر بودا

نيكو و آبرومند زندگي كن، آنگاه، به وقت سالخوردگي، هنگامي كه به گذشته بيانديشي، از زندگي ات ديگر بار لذت خواهي برد. دالای لاما

***

به ياد داشته باش، دست نيافتن به آنچه مي خواهي، گاهي از اقبال بيدار تو سرچشمه مي گيرد.دالای لاما

***

جملات زیبا از دالایی لاما رهبر دینی بوداییان و نقل قول های آموزنده

آنگاه كه مي بازي، از باختت درس بگير.دالای لاما

***

هرگاه به اشتباه خويش پي بردي، بي درنگ گامهايي براي اصلاح آن بردار دالای لاما

***

فضاي عشق در خانه تو شالوده اي است براي زندگي ات . دالای لاما

***

به ياد داشته باش، خاموشي گاهي بهترين پاسخ است.دالای لاما

***

جملات زیبا از دالایی لاما رهبر دینی بوداییان و نقل قول های آموزنده

قواعد را فرا گير تا به چگونگي شكستن آن ها به گونه اي شايسته، آگاه باشي.نگذار ستيزه اي خُرد بر ارتباطي پر قدر، خللي وارد سازد. دالای لاما

***

آغوشت را به سوي دگرگوني بگشاي، امّا از ارزش هاي خود دست بر ندار. دالای لاما

***

جملات خاص از دالایی لاما

بر اين باور باش كه عشق و دستاوردهاي عظيم، در برگيرنده مخاطرات بزرگ است. دالای لاما

***

فضای عشق در خانه تو شالوده ای است برای زندگی ات.

***

جملات زیبا از دالایی لاما رهبر دینی بوداییان و نقل قول های آموزنده

به یاد داشته باش، خاموشی گاهی بهترین پاسخ است.

***

هر روز مجالی را صرف خلوت كردن كن.

***

جملات زیبا از دالایی لاما رهبر دینی بوداییان و نقل قول های آموزنده

آنگاه كه می بازی، از باختت درس بگیر.

***

ما هرگز نمی توانیم صلح را در جهان بیرونی به دست آوریم؛ تا زمانی که ما به صلح با خودمان دست نیافتیم.

***

جملات زیبا از دالایی لاما رهبر دینی بوداییان و نقل قول های آموزنده

ایمان من به من کمک می کند غلبه کنم بر احساسات منفی و پیدا کنم تعادل را.

***

قواعد را فراگیر تا به چگونگی شکستن آنها به گونه ای شایسته!

مطالب مشابه را ببینید!

جملاتی از نویسندگان بزرگ جهان؛ متن از سخنان با مفهوم و با معنی آنها سخنان امیر کبیر؛ متن و جملات آموزنده او درباره سیاست سخنان ارزشمندی از فاتحان بزرگ جهان از ناپلئون تا هیتلر جملات ماکسیم گورکی نویسنده روس؛ گزیده سخنان ناب و زیبا از او سخنان زیبا و مفهومی مرلین مونرو؛ بازیگر زن زیبای هالیوود سخنان پاسکال؛ مجموعه جملات و سخنان آموزنده از بلز پاسکال دانشمند معروف جملات اروین یالوم روانشناس برجسته؛ سخنان آموزنده روانشناسی سخنان فلسفی از هگل؛ جملات آموزنده فیلسوفانه از فیلسوف معروف آلمانی جملات درباره فوتبال؛ سخنان ارزنده درباره ورزش فوتبال از بزرگان این رشته جملات پروفسور حسابی استاد ریاضی؛ متن و سخنان قصار او