جملات انگلیسی درباره زنان قوی با معنی فارسی (متن سنگین و سخنان بزرگان)

در این بخش از سایت ادبی و هنری روزانه قصد داریم جملات انگلیسی درباره زنان قوی با معنی فارسی را برای شما دوستان قرار دهیم. زنان و دختران عزیز نیز می‌توانند با خوانش این متون زیبا، انگیزه گرفته و برای رویاهای خود تلاش کنند. پس در ادامه با سایت ما همراه شوید.

روزانه سری جدید 73

متون انگلیسی انگیزشی و مهم درباره زنان قوی

I believe in being strong when everything seems to be going wrong, I believe that happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day, and I believe in miracles

Audrey Hepburn

من معتقدم قوی باشم وقتی به نظر می رسد همه چیز اشتباه پیش می رود، من معتقدم که دختران شاد زیباترین دختر هستند. من معتقدم فردا روز دیگری است و من به معجزه اعتقاد دارم.

آدری هپبورن

You must know that you can do this. You are strong. And you will make it. Just hang on and keep believing in yourself, always

شما باید بدانید که می توانید این کار را انجام دهید. تو قوی هستی. و شما به آن خواهید رسید. فقط صبر کنید و همیشه به خودتان ایمان داشته باشید.

.A really strong woman accepts the war she went through and is ennobled by her scars

Carly Simon

یک زن واقعاً قوی جنگی را که پشت سر گذاشته است می پذیرد و با زخم هایش بهبود می یابد. کارلی سایمون

.Always aim high, work hard, and care deeply about what you believe in

.And, when you stumble, keep faith

And, when you’re knocked down, get right back up and never listen to anyone who says you can’t or shouldn’t go on

Hillary Rodham Clinton

همیشه هدف خود را بالا بگذارید، سخت کار کنید و به آنچه که در آن اعتقاد دارید اهمیت دهید. و هنگامی که دچار اشتباه می شوید، ایمان خود را حفظ کنید. و وقتی زمین خوردید، سریع بلند شوید و هرگز به حرف کسی که می گوید نمی توانید ادامه دهید یا نباید ادامه دهید گوش دهید.

هیلاری رودهام کلینتون

مطلب مشابه: جملات زیبا در مورد زن + نقل قول ها و سخنان جالب بزرگان در مورد زنان

متون انگلیسی انگیزشی و مهم درباره زنان قوی

نقل قول درباره زن

.The world needs strong women

Women who will lift and build others, who will love and be loved, women who live bravely, both tender and fierce, women of indomitable will

Amy Tenney

جهان به زنان قوی نیاز دارد. زنانی که دیگران را بلند می کنند و می سازند، دوست خواهند داشت، زنانی که شجاعانه زندگی می کنند، هم ملایم و هم شدید، زنانی با اراده تسلیم ناپذیر.

امی تنی

.A woman is the full circle

.Within her is the power to create, nurture and transform

Diane Mariechild

زن یک حلقه کامل است. در او قدرت ایجاد، پرورش و دگرگونی وجود دارد.

دایان ماریچیلد

A strong woman is a woman determined to do something others are determined not be done

Marge Piercy

یک زن قوی زنی است که خیلی مصمم کاری را انجام دهد که دیگران تصمیم گرفته اند انجام نشود.

مارج پیرسی

She was powerful not because she wasn’t scared but because she went on so strongly, despite the fear

او قدرتمند بود نه به این دلیل که نمی ترسید بلکه به خاطر این که علی رغم ترس بسیار قوی پیش رفت.

مطلب مشابه: متن در مورد ارزش زن + سخنان بزرگان در مورد جایگاه زن در اجتماع و خانواده

متون انگلیسی انگیزشی و مهم درباره زنان قوی

.Strong women don’t play the victim

.Don’t make themselves look pitiful and don’t point fingers

.They stand and they deal

Mandy Hale

“زنان قوی نقش قربانی را بازی نمی کنند.

خود را رقت انگیز جلوه ندهید و با انگشت اشاره نکنید.

آنها می ایستند و برخورد می کنند.

مندی هیل

.Life is not easy for any of us

.But We must have perseverance and, above all, confidence in ourselves

We must believe we are gifted for something and that this thing must be attained

Marie Curie

زندگی برای هیچ یک از ما آسان نیست.

ما باید پشتکار و مهمتر از همه اعتماد به نفس داشته باشیم.

ما باید باور داشته باشیم که ما برای چیزی استعداد داریم و باید به این چیز دست یافت.

ماری کوری

A strong woman understands that the gifts such as logic, decisiveness, and strength are just as feminine as intuition and emotional connection

She values and uses all of her gifts

Nancy Rathburn

یک زن قوی می داند که موهبت هایی مانند منطق ، قاطعیت و قدرت به اندازه شهود و ارتباط عاطفی زنانه است. او برای همه هدایای خود ارزش قائل است و از آن استفاده می کند.

نانسی رتبورن

You have to have confidence in your ability, and then be tough enough to follow through

Rosalynn Carter

“شما باید به توانایی خود اطمینان داشته باشید و سپس آنقدر محکم باشید که بتوانید آن را دنبال کنید.”

رزالین کارتر

مطلب مشابه: متن در مورد توانایی و قدرت زن با جملات سنگین در مورد خانم های قوی

متون انگلیسی انگیزشی و مهم درباره زنان قوی

جملات سنگین در مورد زنان به انگلیسی

Human rights are women’s rights and women’s rights are human rights, once and for all

حقوق بشر حقوق زنان است و حقوق زنان حقوق بشر است ، یکبار برای همیشه.

.Women’s freedom is the sign of social freedom

آزادی زنان نشانه آزادی اجتماعی است ».

More and more women are realizing that only collective strength and action will allow us to be free to fight for the kind of society that meets basic human needs

“بیشتر و بیشتر زنان متوجه شده اند که تنها قدرت و عمل جمعی به ما اجازه می دهد تا آزاد باشیم تا برای جامعه ای که نیازهای اولیه انسان را برآورده می کند ، مبارزه کنیم.”

There is no gate, no lock, no bolt that you can set upon the freedom of my mind

“هیچ دروازه ای ، هیچ قفلی ، هیچ پیچ و مهره ای وجود ندارد که بتوانید بر آزادی ذهن من بگذارید.”

.If you want something said, ask a man

.if you want something done, ask a woman

Margaret Thatcher

اگر می خواهید چیزی گفته شود، از یک مرد بپرسید.

اگر می خواهید کاری انجام شود، از یک زن بپرسید.

مارگارت تاچر

.Amazing things happen when women help other women

Kasia Gospos

وقتی زنان به زنان دیگر کمک می کنند اتفاقات شگفت انگیزی رخ می دهد.

کاسیا گوسپوس

.There is no limit to what we, as women, can accomplish

Michelle Obama

هیچ محدودیتی برای آنچه که ما به عنوان زن می توانیم انجام دهیم وجود ندارد.

میشل اوباما

مطلب مشابه: جملات سنگین در مورد قوی بودن دختر + متن های زیبا در مورد استقلال و قدرت دختران

متون انگلیسی انگیزشی و مهم درباره زنان قوی

A feminist is anyone who recognizes the equality and full humanity of women and men

“فمینیست کسی است که برابری و انسانیت کامل زنان و مردان را به رسمیت بشناسد.”

.I think it takes a strong man to be in a relationship with a strong woman

.A lot of people hear the word ‘diva’ and think of it as a negative

.I see it as a positive

I want somebody who knows what they want out of life and isn’t afraid to show it

Nick Cannon

من فکر می کنم یک مرد قوی نیاز دارد تا با یک زن قوی رابطه داشته باشد. بسیاری از مردم کلمه “diva” (زنی مهم و دارای خوی معتدل و خوشایند او) را می شنوند و آن را منفی می دانند. من آن را مثبت می بینم. من کسی را می خواهم که بداند از زندگی چه می خواهد و از نشان دادن آن نمی ترسد.

نیک کانن

.Feminism isn’t about making women strong

Women are already strong. It’s about changing the way the world perceives that strength

G.D. Anderson

فمینیسم این نیست که زنان را قوی کنیم. زنان در حال حاضر قوی هستند. این در مورد تغییر درک جهان از این قدرت است.

G.D. اندرسون

مطلب مشابه: جملات انگلیسی مادر با متن های زیبا در مورد عشق مادر

متون انگلیسی انگیزشی و مهم درباره زنان قوی

.Your own words are the bricks and mortar of the dreams you want to realize

.Your words are the greatest power you have

.The words you choose and their use establish the life you experience

.Sonia Choquette

کلمات خود شما آجر و ملات رویاهایی هستند که می خواهید به آنها برسید.

کلمات شما بزرگترین قدرتی هستند که دارید.

کلماتی که شما انتخاب می کنید و استفاده از آنها زندگی شما را ثابت می کند.

سونیا چوکت.

Women are leaders everywhere you look—from the CEO who runs a Fortune 500 company to the housewife who raises her children and heads her household

Our country was built by strong women

/and we will continue to break down walls and defy stereotypes

Nancy Pelosi

زنان در هر کجا که نگاه کنید رهبر هستند. از مدیرعامل که یک شرکت Fortune 500 را اداره می کند تا خانم خانه داری که فرزندان خود را بزرگ می کند و سرپرستی خانواده اش را بر عهده دارد.

کشور ما توسط زنان قوی ساخته شده است و ما همچنان دیوارها را خراب کرده و کلیشه ها را نقض می کنیم.

نانسی پلوسی

.Because I am a woman, I must make unusual efforts to succeed

.If I fail, no one will say, She doesn’t have what it takes

.They will say, Women don’t have what it takes

چون من یک زن هستم ، باید تلاش های غیرمعمولی برای موفقیت انجام دهم. اگر من شکست بخورم ، هیچ کس نمی گوید: “او آنچه را که لازم است ندارد.” آنها خواهند گفت: “زنان آنچه را که لازم است ندارند”

We need women at all levels, including the top, to change the dynamic, reshape the conversation, to make sure women’s voices are heard and heeded, not overlooked and ignored

Sheryl Sandberg

“ما به زنان در همه سطوح ، از جمله در سطوح بالا نیاز داریم تا حالت را تغییر دهند ، گفتگو را تغییر دهند ، تا اطمینان حاصل شود که صدای زنان شنیده و مورد توجه قرار می گیرد ، نه اینکه نادیده گرفته شود و نادیده گرفته شود.”

شریل سندبرگ

متون انگلیسی انگیزشی و مهم درباره زنان قوی

Never limit yourself because of others’ limited imagination; never limit others because of your own limited imagination

Mae Jemison

هرگز خود را به دلیل تخیل محدود دیگران محدود نکنید. هرگز دیگران را به دلیل تخیل محدود خود محدود نکنید.

مای جمیسون

.You don’t have to play masculine to be a strong woman

Mary Elizabeth Winstead

برای اینکه زن قوی باشید لازم نیست کرهای مردانه انجام دهید.

مری الیزابت وینستد

.The king may rule the kingdom, but it’s the queen who moves the board

D.M. Timney

شاید بنظر برسد که پادشاه، پادشاهی می کند، اما در اصل این ملکه است که هئیت مدیره را اداره می کند.

مطالب مشابه را ببینید!

متن و جملات قشنگ و زیبا برای پست و کپشن + جمله های کوتاه و ادبی خاص ترین جملات عاشقانه + زیباترین اشعار و متن های کوتاه عاشقانه و احساسی بیوگرافی عاشقانه جدید؛ 100 متن بیو رمانتیک احساسی کوتاه برای عشق و همسر تبریک تولد دوست تیر ماهی؛ متن و جملات رفیق متواد ماه تیر اس ام اس و جملات صبح بخیر | متن های شاد برای صبح بخیر گفتن عاشقانه به همسر متن شب بخیر صمیمی؛ 50 تا از زیباترین جملات کوتاه شب بخیر صمیمی و دوستانه جملات صبح بخیر عاشقانه؛ اس ام اس صبح بخیر عاشقانه، متن صبح بخیر رمانتیک و صمیمانه متن رمانتیک عاشقانه + جملات عاشقانه کوتاه و بلند تقدیم به عشقم و همسرم متن خاص برای استوری [ 50 جملات سنگین، متن زیبا و دلنوشته استوری با معنی ] تبریک روز جهانی پدر 29 خرداد { شعر، جمله و متن کوتاه روز پدر مبارک }