جملات انگلیسی مادر با متن های زیبا در مورد عشق مادر

در این بخش گزیده بهترین جملات انگلیسی مادر با متن های زیبای عاشقانه در مورد عشق مادر با ترجمه فارسی را گردآوری کرده ایم.

جملات انگلیسی مادر

متن انگلیسی مادر

“A mother’s love is more beautiful than any fresh flower”

عشق مادری از هر گل تازه ای زیباتر است.

***

“Being a mother is learning about strengths you didn’t know you had”

 مادر بودن یعنی پی بردن به نقاط قوتی که از داشتن آن ها اطلاعی نداشتید.

***

Brlb word is the most beautiful mother and beautiful Ava Mother’s Voice sweet word this

word is full of love and hope that arises Azamaq heart.

Clean and describe the mother’s love is unfailing

زیبا ترین کلمه برلب مادر وزیباترین آوا آوای مادر است این کلمه پراز ازعشق وامیداست

کلمه شیرین که ازاعماق قلب برمیخیزد. مادرعشقش پاک وتوصیف نشدنی ست

***

Seal the mother, the mother’s love
مهر یعنی مادر عشق یعنی مادر

***

.I remember my mother’s prayers and they have always followed me. They have clung to me all my life

من دعاهای مادرم را به یاد می آورم که همیشه بدرقه راه من بوده‌اند. آن‌ها در تمام زندگی‌ام همراه من هستند.

“آبراهام لینکلن”

مطلب مشابه: متن مادر یعنی با جملات زیبا در وصف مادر با عکس نوشته

Mother’s joy mother’s home positive energy waves mother’s

heart to all modesty mother’s mother’s mother’s family

the patient Madrzmyny hot holding the sacred center and heavenly love you

مادر یعنی شادی خونه مادر یعنی امواج انرژی مثبت مادر یعنی دلداری دادن به همه مادر یعنی حجب و حیا

مادر یعنی گرم نگه دارنده کانون مقدس خانواده مادر یعنی صبوری مادرزمینی و آسمانی دوستت دارم.

دلنوشته درباره مادر

Behind every famous and influential person there is a driving force and in many cases this driving force is the unfailing love and support of their mothers

در پشت هر فرد مشهور و با نفوذ، نیروی محرکه‌ای وجود دارد و در بسیاری موارد این نیروی محرکه عشق و پشتیبانی بی پایان مادرانشان است.

***

You have saved the day for me on several occasions. Therefore, on this day, I officially declare you a superhero. Or, perhaps you are just one super mom!

تو در هر موقعیت از زندگی من پس انداز کرده ای. بنابر این من رسما اعلام می کنم یا تو ابر انسان هستی یا یک ابر مادری!

مطلب مشابه: متن سنگین مادر و جملات خیلی کوتاه در توصیف ارزش مادر

I know that you are great at many things. But from this kid’s perspective, you excel at being a mom! I love you!

می دانم که در بسیاری از کارها عالی هستی ولی از دید این بچه، تو برای مادر بودن برتری داری.دوستت دارم.

***

On this Mother’s Day, I think I should tell you a secret I’ve been keeping: You are by far the greatest mom ever!

در روز مادر می خواهم یک راز را که همیشه مخفی می کرده ام را به تو بگویم، تو همیشه عالی ترین مادر هستی!

***

جملات انگلیسی مادر

***

You’ve seen me at my best, and you’ve seen me at my worst. I feel so lucky to have such a supportive mom as you! Happy Mother’s Day!

مرا در بهترین و بدترین احوال دیده ای. من خوش شانس هستم که مادر حامی چون تو دارم!

***

“All that I am, or ever hope to be, I owe to my angel mother”

تمام آنچه هستم، یا همیشه امیدوارم باشم، مدیون مادر فرشته ام هستم.

مطلب مشابه: جملات مادر با 100 متن ادبی طولانی و کوتاه در وصف مادر

“There’s nothing like your mother’s sympathetic voice to make you want to burst into tears”

 هیچ چیز مثل صدای دلسوزیک مادر برای اشک ریختن فرزندش وجود ندارد.

متن زیبای انگلیسی برای مادر

“A mother is the one who fills your heart in the first place”

مادراولین کسی است که در قلب شما جا می گیرید.

***

“Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved”

عشق مادر آرامش است، نه نیاز به دست آوردن دارد و نه نیاز به سزاوار بودن، خودش می آید.

***

“If love is as sweet as a flower, then my mother is that sweet flower of love”

 اگر عشق به شیرینی یک گل است، پس مادر من آن گل شیرین عشق است.

***

“Irell Wallace”

My gratitude to my dear mother . . . whom I love very much. I will forever be grateful to you for instilling wisdom and Godly values in me. Thank you for being a strong woman of God and never giving up. This has been a very valuable lesson to me as I live and learn.

سپاس از مادر عزیزم . . . که عاشقانه دوستش دارم. من همیشه از شما برای القاء خرد و ارزش‌های خدادادی در خودم سپاسگزارم. ممنون که یک زن قدرتمند از سمت خدا بودید و هرگز تسلیم نشدید. تا زمانی که زندگی می‌کنم و یاد می‌گیرم، این به عنوان یک درس بسیار با ارزش برای من است.

مطلب مشابه: شعر مادر + 110 اشعار عاشقانه و احساسی برای مادران عزیز

جملات انگلیسی مادر

“Oprah Winfrey”

I believe the choice to become a mother is the choice to become one of the greatest spiritual teachers there is.

من معتقدم انتخاب مادر شدن، انتخابی است که فرد را به یکی از بزرگترین معلمان معنوی تبدیل می‌کند.

اپرا وینفری

***

“Michelle Obama”

My mother’s love has always been a sustaining force for our family, and one of my greatest joys is seeing her integrity, her  compassion, her intelligence reflected in my daughters

عشق مادر من، همیشه یک نیروی پایدار برای خانواده ما بوده است و یکی از بزرگترین شادی‌های من، دیدن تمامیت او، دلسوزی او و هوش او در دختران من است.

“میشل اوباما”

جملات در مورد عشق مادر

“Mitch Albom”

.I realized when you look at your mother, you are looking at the purest love you will ever know

وقتی به مادرت نگاه می‌کنی، به خالص‌ترین عشقی که تا به حال شناخته‌ای، نگاه می‌کنی.

“میچ آلبوم”

مطلب مشابه: عکس نوشته مادر + عکس های پروفایل روز مادر مبارک برای مادران عزیز

“George Washington”

My mother was the most beautiful woman I ever saw. All I am I owe to my mother. I attribute my success in life to the moral, .intellectual and physical education I received from her

مادرم زیباترین زنی بود که در تمام عمر دیده بودم. هر آن چه که هستم مدیون مادرم هستم. من موفقیتم در زندگی، تربیت اخلاقی، فکری و جسمی‌ام را مدیون مادرم هستم.

“جورج واشنگتن”

***

“Emma Stone”

My mother has always been my emotional barometer and my guidance. I was lucky enough to get to have one woman who   truly helped me through everything

مادرم همیشه از نظر عاطفی پشتیبان و راهنمایم بوده است. من آن قدر خوش شانس بوده‌ام که زنی را در کنارم داشتم که در همه چیز کمکم کرد.

“اما استون”

***

“A mother’s arms are more comforting than anyone else’s.” -Princess Diana

آغوش مادر از آغوش هر کس دیگری آرامش‌بخش تر است. – پرنسس دیانا

مطلب مشابه: دلنوشته زیبا در مورد مادر + عکس نوشته دعای خیر مادر

“He didn’t realize that love as powerful as your mother’s for you leaves its own mark

او نمی‌دانست که عشقی به قدرتمندی عشق مادرت نسبت به تو، چنین نشانی را به جای می‌گذارد. – جی.کی. رولینگ

***

If at first you don’t succeed, try doing it the way mom told you to in the beginning

اگر در ابتدا موفق نشدید، سعی کنید کار را با همان روشی که از اول مادرتان به شما گفته بود انجام دهید. – ناشناس

دلنوشته انگلیسی برای مادر عزیزم

Mother is the name for God in the lips and hearts of little children.

William Makepeace Thackeray

مادر نامی است برای خدا که بر لبان و قلب کودکان جاری است. – ویلیام میک پیس تکری

***

Biology is the least of what makes someone a mother.” —Oprah Winfrey.

بیولوژی آخرین چیزی است که باعث می‌شود کسی مادر باشد. – اپرا وینفری

***

Life began with waking up and loving my mother’s face.

George Eliot

زندگی با بیدار شدن و عشق ورزیدن به چهره مادرم آغاز می‌شود. – جرج الیوت

مطلب مشابه: جملات فلسفی در مورد مادر + متن ادبی و سخنان بزرگان در وصف مادر

Motherhood: All love begins and ends there

” Robert Browning “

مادری یعنی تمام عشق از آن‌جا آغاز می‌شود و به آن ختم می‌شود.

رابرت برانینگ

***

“She raised us with humor, and she raised us to understand that not everything was going to be great-but how to laugh through it.”
Liza Minnelli

او ما را با شوخ طبعی بزرگ کرد و آن گونه ما را بزرگ کرد تا درک کنیم همه چیز جدی خواهد بود، اما بدانیم چطور به آن بخندیم

لیزا مینلی

***

“Stevie Wonder”

Mama was my greatest teacher, a teacher of compassion, love and fearlessness. If love is sweet as a flower, then my mother .is that sweet flower of love

مادرم بزرگترین معلم من، معلم شفقت، عشق و نترسیدن بود. اگر عشق مانند گل دوست داشتنی است، پس مادرم آن گل دوست داشتنی عشق است.

“استیو واندر”

***

“Henry Ford”

I have tried to live my life as my mother would have wished. She taught me as a boy that service is the highest duty in the world.… I have tried to follow her teaching.

من سعی کرده‌ام آن طور که مادرم آرزو کرده است زندگی کنم. او به من آموخت که به عنوان یک فرد، بزرگترین نقش را در جهان دارم … . من تلاش می‌کنم آموزش او را دنبال کنم.

“هنری فورد”

مطلب مشابه: متن مادر دوستت دارم + جملات احساسی برای دوست داشتن مامان

“Les Brown”

I learned from my mother that there is a greatness in all of us, and that all of us are delivered to this world with a mission

من از مادرم یاد گرفتم که در همه ما عظمت وجود دارد و همه ما با یک مأموریت به این دنیا آمده‌ایم.

“لس براوون”

***

“Elbert Hubbard”

.Mother-love is the great, surging, divine current that plays forever through humanity

عشق مادر، جریان عظیم، پایدار و الهی است که در طول بشریت برای همیشه نقش خواهد داشت.

“آلبرت هوبارد”

***

“Booker T. Washington”

.If I have done anything in life worth attention, I feel sure that I inherited the disposition from my mother

اگر در زندگی کاری انجام داده‌ام که باید مورد توجه واقع شود، حس می‌کنم آن را از مادرم دارم.

“بوکر تی.واشنگتن”

***

“Erich Fromm”

Mother’s love is bliss, is peace, it need not be acquired, it need not be deserved. If it is there, it is like a blessing; if it is not .there it is as if all the beauty had gone out of life

عشق مادر سعادتمند است، صلح است، نیازی به کسب آن نیست، لازم نیست که سزاوار آن باشی؛ اگر باشد، مانند یک نعمت است؛ اگر نباشد، گویی همه زیبایی از زندگی بیرون رفته است.

“اریک فرام”

***

“Abraham Lincoln”

 All that I am or ever hope to be, I owe to my angel mother

همه آنچه که من هستم و یا تمام امیدی که دارم را، مدیون مادر فرشته‌ام هستم.

“آبراهام لینکلن”

مطلب مشابه: متن مهربانی مادر و جملات زیبای عاشقانه در وصف محبت و خوبی های مادر

مطالب مشابه را ببینید!

تبریک تولد پسر مردادی (70 جمله پسرم تولدت مبارک از سوی مادر و پدر) متن خاص برای مادر؛ 30 تا از قشنگ ترین جملات ناب احساسی برای تقدیم به مادر متن زیبا برای مادر زحمت کش (50 جملات جدید قدردانی از مادرم) تبریک تولد مادر متولد تیر از سوی پسر و دختر (متن مامان تولدت مبارک جدید) دلنوشته مادرانه برای تولد پسرم (متن طولانی تبریک تولد فرزند پسر از سوی مادر) دلنوشته مادرانه برای تولد دخترم { 30 متن و جملات احساسی تولد فرزند دختر} متن خفن در مورد مادر با جملات قشنگ؛ 50 جمله سنگین برای مادر عزیز تبریک تولد به پدر و مادر خردادی (جملات خاص برای پدر و مادر متولد خرداد) متن آرزوی خوب برای پسرم با جملات زیبا برای فرزند پسر از سوی مادر و پدر متن تبریک روز دختر از طرف مادر + جملات ویژه روزت مبارک دخترم برای فرزند دختر